Повна версія

Головна arrow Право arrow Електронний правочин у цивільному праві України

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Висновки до розділу 2.

  • 1. Спосіб вчинення є розмежувальною ознакою електронного правочину. Крім того, вчинення правочину за допомогою електронних засобів зв'язку може впливати на зміст такого правочину шляхом включення додаткових умов, пов'язаних із особливостями його укладання та виконання. При цьому такі умови можуть набувати значення істотних у разі прямої вказівки закону або за волевиявленням однієї із сторін. Якщо зазначені умови у договорі не встановлені і не можуть бути визначені виходячи з його умов, вони визначаються виходячи із звичайних умов, що склалися щодо аналогічних електронних правочинів на момент укладення договору.
  • 2. Електронний двосторонній правочин, як будь-який інший договір, укладається шляхом пропозиції однієї сторони укласти договір (оферти) і прийняття пропозиції (акцепту) другою стороною. При цьому, договір, що укладається за допомогою електронних засобів зв'язку, належить до так званих договорів між відсутніми. Оферта на укладення електронного правочину може відбуватися за допомогою надсилання електронного повідомлення та/або розміщення оферти на сайтах мережі Інтернет. Також акцептування оферти може відбуватися двома шляхами: за допомогою надсилання електронного повідомлення; за допомогою здійснення дій, що становлять акцепт, коли з оферти випливає, що оферент буде вважати себе зобов'язаним за договором внаслідок її акцептування в такий спосіб. З урахуванням того, що в умовах електронної взаємодії час відправлення і отримання електронних повідомлень практично не розрізняється, ряд традиційних правил ЦК України про оферту і акцепт виявляються незастосовними. Зокрема, відкликання оферти навряд чи можливе після її відправлення, якщо інше не обумовлене в самій оферті або не випливає із самої пропозиції або обставин, в яких вона була зроблена. Те саме питання може виникнути і при направленні акцепту, оскільки відкликання акцепту можливе, тільки якщо сповіщення про відкликання акцепту надійшло раніше акцепту або одночасно з ним.
  • 3. При виконанні правочинів за допомогою електронних засобів зв'язку, на наш погляд, слід враховувати такі фактори: об'єктивний – процес використання електронних засобів зв'язку припускає випадкові збої, а тому в договорі доцільним є визначення сторони, яка несе ризик неможливості належного виконання у зв'язку з такими збоями електротехніки; суб'єктивний – для належного виконання боржником та прийняття кредитором виконання за допомогою засобів електронного зв'язку необхідною є наявність справних технічних пристроїв, належного програмного забезпечення, доступу до каналів зв'язку, а також знань, умінь та навиків їх використання, а тому, належний спосіб виконання в умовах електронної взаємодії включатиме також дотримання певних технічних вимог. З урахуванням викладеного ще раз необхідно вказати на те, що в інтересах обох сторін врегулювати в договорі або в додатку до договору усі технічні аспекти його виконання.
  • 4. Суттєва особливість виконання відплатного електронного правочину випливає із можливості здійснення платежу за допомогою електронних засобів зв'язку шляхом здійснення безготівкових розрахунків електронним способом, використання електронних платіжних засобів та електронних грошей. Щодо електронних грошей слід зробити наступний висновок. Електронні гроші, незважаючи на свою назву, не є за правовою природою грошима в розумінні ст. 192 ЦК України. Хоча електронні гроші й приймаються як засіб платежу, проте відрізняються від грошей низкою відмінних ознак, а саме: за правовою природою (електронні гроші є грошовими зобов'язаннями); за суб'єктом, який здійснює випуск (емісія гривні – виключне право Національного банку України; випуск електронних грошей можуть здійснювати лише банки); за функціями (як засіб платежу за товари електронні гроші можуть прийматися суб'єктом господарювання, зареєстрованим відповідно до законодавства України, лише на підставі договору, укладеного з емітентом або агентом з розрахунків); електронні гроші мають безпосередній зв'язок із грошима, оскільки випускаються та погашаються шляхом обміну на готівкові чи безготівкові кошти.
  • 5. При визначенні дійсності електронного правочину слід враховувати принцип юридичної сили електронного документа, електронних правочинів та електронного договору, який полягає в тому, що правочин, незалежно від форми і способу його вчинення, не може бути позбавлений юридичної сили, дійсності або позовного захисту на лише тій підставі, що він укладений у формі повідомлення даних. Такий принцип слід розглядати як спеціальний прояв презумпції правомірності правочину, відповідно до якої правочин, в тому числі електронний, є правомірним, якщо його недійсність прямо не встановлена законом або якщо він не визнаний судом недійсним.
 
<<   ЗМІСТ   >>