Повна версія

Головна arrow Екологія arrow Урбоекологія і техноекологія

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


>>

Авторизуйтеся для перегляду анотації та можливості завантаження одним файлом


УРБОЕКОЛОГІЯ УРБОЕКОЛОГІЯ – НОВА ЛАНКА В ЕКОЛОГІЧНІЙ НАУЦІ Об'єкт, предмет і основні завдання урбоекології Наукові основи урбоекології Методологічні підходи до розвитку урбосоціоекосистем, їх структура ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ МІСЬКИХ СИСТЕМ Міста епохи стародавнього світу і середньовіччя Міста індустріальної епохи Міста постіндустріальної епохи Екологічні аспекти урбанізації МІСТО ЯК УРБОСОЦІОЕКОСИСТЕМА Динаміка взаємодії природної та антропогенної підсистем Екосистемні характеристики міста Екологічна ефективність різних видів і форм розселення Принципи створення екополісу ВЗАЄМОДІЯ МІСТ З АБІОТИЧНИМИ КОМПОНЕНТАМИ ДОВКІЛЛЯ Роль Ґрунту в урбоекосистемі Проблема твердих побутових відходів Види забруднення ґрунтів Небезпечні геологічні процеси на міських територіях Процеси взаємодії літосфери з урбанізованим середовищем Роль гідросфери в урбоекосистемі Структура водних об'єктів у межах міста Антропогенний вплив на гідросистему міста Водозабезпеченість міста Показники якості води Вплив урбоекосистеми на атмосферу Стан атмосфери в урбанізованому середовищі "Внесок" різних галузей промисловості в забруднення атмосфери ВЗАЄМОДІЯ МІСТ З БІОТИЧНИМИ КОМПОНЕНТАМИ ДОВКІЛЛЯ Роль флори і фауни в урбоекосистемі та житті міського населення Фітомеліорація міського середовища Вплив антропогенних забруднювачів на урбоекосистеми Міське середовище і здоров'я людини ПІДТРИМКА ЕКОЛОГІЧНОЇ РІВНОВАГИ Процес динамічного гомеостазу в урбоекосистемі Територіальна основа забезпечення екологічної рівноваги ЛОКАЛЬНІ МЕТОДИ ЕКОЛОГІЧНОЇ КОМПЕНСАЦІЇ В УРБОЕКОСИСТЕМАХ Охорона ґрунтового покриву і ландшафту Охорона гідросфери Охорона повітряного басейну Охорона рослинного і тваринного світу в міських агломераціях Захист довкілля від впливу фізичних чинників ТЕРИТОРІАЛЬНІ МЕТОДИ ЕКОЛОГІЧНОЇ КОМПЕНСАЦІЇ Вимоги до територіально-планувальних заходів Основні урбоекологічні характеристики міського ландшафту Оцінка антропогенного впливу на міські території Природні каркаси району і міста АРКОЛОГІЯ Основні завдання аркології Способи підвищення екологічного ефекту містобудування ТЕХНОЕКОЛОГІЯ ПРИНЦИПИ ІНДУСТРІАЛЬНОЇ ЕКОЛОГІЇ Індустріальна екологія, екологічні та індустріальні системи Ключові поняття індустріальної екології Оцінка життєвого циклу Головні компоненти екосистем Потоки енергії та речовини в екосистемах ПРОЦЕСИ В ЕКОСИСТЕМАХ Перетворення енергії Індустріальний метаболізм Заходи індустріального метаболізму Спеціальна роль транспорту і послуг зв'язку ІНДЕКСИ І МЕТРИКИ ЕКОЛОГІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ Матриця екологічної оцінки "Головне екологічне рівняння" Національні матеріальні потоки АНАЛІЗ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ Інвентаризаційний аналіз Видобування сировини, виробничої і транспортної продукції Використання та утилізація відходів Екоіндикатори-99 Впливи на якість екосистем ЗАПОБІГАННЯ ЗАБРУДНЕННЮ Визначення запобігання забрудненню Запобігання забрудненню і сталий розвиток Переваги запобігання забрудненню Інші види діяльності ГЛОБАЛЬНІ І НАЦІОНАЛЬНІ ТРЕНДИ В ПОТОКАХ МАТЕРІАЛІВ Принципи сталого споживання Потреби людини Зростання населення і споживання Пороги експлуатації природних систем Джерела, тренди та інтенсивність використання матеріалів ВИДОБУВАННЯ СИРОВИНИ Мінерально-сировинні ресурси України і стан користування надрами Джерела впливу на навколишнє середовище Гірниче виробництво та довкілля Заходи щодо зниження впливу на навколишнє середовище у процесі видобутку ресурсів Забезпечення повноти вилучення запасів корисних копалин із надр ЕНЕРГЕТИКА Необхідні ресурси Характеристика впливу на довкілля Заходи боротьби зі шкідливим впливом на довкілля Скорочення шкідливих викидів в атмосферуОчищення димових газів від зали в електрофільтрахОчищення газів у мокрих золоуловлювачахОчищення димових газів у батарейних циклонахВикористання золиЗниження викидів окисів азоту Скорочення забруднення водоймищЗасоби очищення нафтовмісних стічних водСпособи очищення стічних вод Гідротехнічні споруди Характеристика впливу на довкілля ТРАНСПОРТ Загальний стан проблеми Залізничний транспорт Характеристика екологічного впливу залізничного транспорту Боротьба із забрудненням, спричиненим залізничним транспортом Автомобільний транспорт Альтернативні види палива та енергії Вплив автомобільного транспорту на довкілля Заходи боротьби із забрудненням довкілля автомобільним транспортом Шляхи зменшення шкідливості викидів автомобільного транспорту Нейтралізація газів двигунів внутрішнього згоряння Водний транспорт Тверде паливо, використовуване у водному транспорті Охолоджувальна система двигунів водного транспорту Вплив водного транспорту на довкілля Заходи запобігання забрудненню водного басейну транспортними суднами Методи ліквідації забруднень, спричинених водним транспортом Авіаційний транспорт Зменшення шкідливих викидів авіаційного транспорту Цивільна авіація, вплив шуму на довкілля Забезпечення збалансованої системи регулювання шуму і зонування території навколо аеропортів Результати досліджень наслідків впливу авіаційного Аналіз структури та акустичних характеристик парку повітряних кораблів Трубопровідний транспорт ЧОРНА ТА КОЛЬОРОВА МЕТАЛУРГІЯ Характеристика впливу на довкілля Заходи боротьби зі шкідливим впливом на довкілля Зменшення шкідливих викидів в атмосферу Зниження рівня забруднення водоймищ Основні шляхи утилізації відходів сталеплавильного виробництва ХІМІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ Хімічна промисловість України Головні показники і географія хімічної промисловості України Мінеральні добрива Найбільш характерні технологічні процеси і основні реактори хімічної промисловості Необхідні ресурси хімічної промисловості Характеристика впливу на довкілля Заходи боротьби зі шкідливим впливом на довкілля Виробництво азотних і фосфорних добрив Виробництво пластмас і синтетичних матеріалів ЛІСОВА, ДЕРЕВООБРОБНА ТА ПАПЕРОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ Лісові ресурси Експлуатація лісів та лісові пожежі Характерні технологічні процеси і характеристики сировини Доставка сировини Характеристика впливу на довкілля Джерела викидів та їх склад Система регенераційної печі Засоби уловлювання Заходи боротьби зі шкідливим впливом на довкілля Заходи щодо захисту лісів АГРОПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС Сільське господарство Характеристика впливу на довкілля Заходи боротьби зі шкідливим впливом на довкілля Ерозія ґрунтів та забруднення добривами Екологізація захисту рослин ПЕРЕРОБНА ПРОМИСЛОВІСТЬ Характеристика галузі Ресурси, що витрачаються Характеристика впливу підприємств харчової промисловості на довкілля ЛЕГКА ПРОМИСЛОВІСТЬ Виробничий потенціал Характерні технологічні процеси Характеристика впливу на довкілля УПРАВЛІННЯ ВІДХОДАМИ Стан проблеми утворення відходів Промислові та інші подібні відходи Побутові (комунальні) відходи Стан поводження з радіоактивними відходами Зберігання та видалення відходів Технології утилізації, спалювання та повторного використання відходів Економічні інструменти та важелі примусу Висновки та рекомендації ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ЯК СКЛАДНИК НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ Загальний економічний та соціальний контекст Динаміка зростання навколишнього середовища техногенного та природного характеру Докази необхідності чистого виробництва Розгляд безпеки виробництва Спеціальні програми, спрямовані на підвищення безпеки та чистоти виробництва Інтегровані показники сталого розвитку, узгоджені з вимогами Організації економічного співробітництва і розвитку
 
>>