Повна версія

Головна arrow Документознавство arrow Сучасна українська літературна мова

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Синтаксис словосполучень

Погляди мовознавців на словосполучення як синтаксичну одиницю

У мовознавстві існували Й існують різні погляди на основну синтаксичну одиницю. Дехто з учених основною одиницею синтаксису вважав словосполучення, трактуючи речення як закінчені словосполучення (російські мовознавці Пилип Фортунатов (1848-1914), Михайло Петерсон (1885-1962), Олександр Пешков-ський (1878-1933)). Олексій Шахматов (1864-1920), розвиваючи погляди Олександра Потебні (1835-1891), встановив відмінність словосполучення від речення, якому властива предикативність. Віктор Виноградов (1895-1969), розмежовуючи предикативні й непредикативнІ словосполучення, зазначав: "Словосполучення тільки в складі речення і через речення входить у комунікативну систему категорій мови, засобів спілкування. Але воно належить так само, як і слово, і до сфери "номінативних" засобів мови, засобів позначення. Воно так само, як і слово, є будівельним матеріалом, який використовується в процесі мовного спілкування. Речення - витвір із цього матеріалу, яке містить повідомлення про дійсність".

У сучасному українському мовознавстві наявні три підходи до встановлення об'єкта словосполучення. О.Мельничук виокремлює підрядні і сурядні словосполучення, причому до підрядних відносить субстантивно-вербальні, компоненти яких пов'язані предикативним зв'язком: ліс шумить, дерево впало, роки пройшли; свято, що наближається. І. Вихованець за характером синтаксичного зв'язку виділяє два типи словосполучень - підрядні і сурядні.

Різновиди словосполучень

У мовознавстві існують різні погляди щодо сурядних словосполучень та сполук підмета й присудка. Загалом заведено не називати їх словосполученнями. Якої ви дотримуєтеся думки? Спробуйте зробити висновки на основі поданої таблиці.

Слово

Словосполучення

Речення

ранок

-

Ранок.

теплий

теплий день

День теплий.

бути

бути сьогодні

Буду сьогодні.

писати

буду писати сьогодні

Буду писати сьогодні.

без

-

- Вам каву з цукром? - Без.

щоб

-

-

так

-

Так.

Кожне слово має значення. Слово - це лексична одиниця, яка вільно відтворюється у мовленні для побудови висловлення

Словосполучення - це смислове й граматичне поєднання двох або більше повнозначних слів, яке виконує функцію розчленованого найменування чогось

Речейня - це конструкція, яка складається із слів, словосполучень або одного слова і виражає інтонаційну та змістову закінченість думки

Розгляньте таблицю підрядних і сурядних зв'язків між словами, зробіть висновки.

Підрядні словосполучення

Сурядні словосполучення

Старший брат

вийшов з інституту

буду сіяти квіти

на крилах пісень

подовження приголосних

на руку ковінька

Чи можна і

брат чуйно

вийшов інститутом

буду квіти

пісня на крилах

подовження від приголосних

на руку олівець

гак сказати? брат і сестра хлібом і сіллю птахи і звірі веселі і щасливі писав, та перестав

не сьогодні, а завтра то вгору, то вниз

брат і старший

хліба і сіллю

птахи і сорока

веселим і щасливі

писати, та перестав

не сьогодні, не лише завтра а вгору, але вниз

Слова в підрядному словосполученні об'єднані між собою як граматично нерівноправні: одне - головне, інше -залежне

Сурядне словосполучення - це смислове й граматичне поєднання двох або більше повнозначних слів як граматично рівноправних

Поміркуйте, чи можна поєднання підмета й присудка вважати словосполученням?

Перша ситуація

я малюю

Я малюю. Запитання: Що ти малюєш? Відповідь: Я малюю картину. Діалог передає конкретну розмову

Друга ситуація

я малюю, абітурієнт склав

Я малюю. Абітурієнт склав. Запитання: Що ти малюєш? Як склав абітурієнт? Відповідь: Я малюю. Абітурієнт склав. Відповідь не є реченням, бо не передає думки

Поєднання підмета і присудка сучасні мовознавці не вважають словосполученням, бо вони не перебувають між собою у підрядному зв'язку. Наприклад: Сад цвіте. Яблуня в цвіту - предикативне сполучення слів, що утворює речення.

За наявності предикативного зв'язку будь-яке сполучення слів є реченням, а не словосполученням. Словосполучення утворюються за певними схемами, властивими конкретній мові, а також вичленовується з речення. На відміну від словосполучення, речення інтонаційно оформлене, передає закінчену думку. Цих ознак не має словосполучення.

Словосполучення бувають двох основних різновидів:

  • 1) підрядні словосполучення, які складаються щонайменше з двох повнозначних слів - синтаксично незалежного й синтаксично залежного. Обидва елементи таких словосполучень поєднані семантично й граматично підрядним зв'язком -узгодженням, керуванням або приляганням, наприклад: ясний "- день (узгодження), прохання -> учителя (керування), зовсім <- молодий (прилягання);
  • 2) сурядні словосполучення, що утворюються з двох і більше однорідних членів речення, які синтаксично однофункціональні, бо виступають тими самими членами речення - або підметами, або присудками, або означенням і т. д., відповідають на однакове запитання й поєднані сурядним зв'язком, наприклад: А крила гояться, і я знов лечу до сонця, до щастя (В. Стефаник).

Підрядні словосполучення в реченні належать або тільки до групи підмета, або тільки до групи присудка: Мені осіння ніч короткою здається (Леся Українка). Бліде небо мигтить зірками до блакиті, що оповила степову далечінь (М. Коцюбинський).

Щодо сурядних поєднань слів, вони також мають відповідати усім вимогам, які ставляться до словосполучень, вичленованих з речення, ускладненого однорідними членами; слова в сурядному словосполученні характеризують пояснюване слово в одному плані сурядним зв'язком.

Увага! Якщо в мовознавстві існують різні погляди, ви маєте право підтримати один із них або, навпаки, висловити свої зауваження до кожного з них.

 
<<   ЗМІСТ   >>