Повна версія

Головна arrow Документознавство arrow Сучасна українська літературна мова

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Речення

Основи класифікації речень

Основною одиницею в синтаксичній будові мови виступає речення. Формально-граматична структура, семантика, стилістичне використання речень позначені найрізноманітнішими формами вияву, але можна звести до обмеженої кількості типових моделей, які виділяються за властивими їм структурними ознаками.

Речення - це інтонаційно і граматично організована за законами відповідної мови найменша комунікативна одиниця, яка складається з одного або кількох слів і виражає закінчену думку.

Просте речення - це синтаксична одиниця, яка втілює в собі елементарну, проте відносно завершену інформацію комунікативної вартості. Зміст простого речення співвідноситься з дійсністю. Завдяки граматичній та інтонаційній завершеності просте речення як синтаксична одиниця-конструкція називає подію, певну ситуацію, виражає думку, знаходить конструктивне застосування форми слова, сполучення слів і словосполучення.

Будь-яке просте речення завжди будується за певною усталеною в окремій мові типовою структурною схемою, оформляється розповідною, питальною, спонукальною чи окличною інтонацією залежно від мети мовлення.

Прості речення (як і складні), кожен з їх різновидів має розгалужене коло функцій, які завжди більшою чи меншою мірою спеціалізовані, неповторні.

Прості речення мають один предикативний центр, навколо якого граматично і за змістом групуються другорядні члени. Граматичний центр у простих реченнях буває або двокомпонентним (формується з двох головних членів речення — з підмета і присудка), або однокомпонентним (формується тільки головним членом).

У мовознавстві існують різні підходи до трактування речення як синтаксичної одиниці. Основними тенденціями, що засвідчують намагання дати визначення речення, є спроби:

  • - визначити речення з допомогою нелінгвістичних понять (логічних, логіко-пси-хологічних);
  • - знайти власне лінгвістичні критерії кваліфікації речення.

Тому не випадково у лінгвістиці відомо близько 600 визначень речення. Одним із найпопулярніших е визначення речення В. Виноградова. Він визначає речення як інтонаційно і граматично оформлену найменшу комунікативну одиницю, що служить головним засобом формування, вираження думки, вольових почуттів і емоцій.

О.Мельничук тлумачить речення як "основну знакову одиницю мовлення, яка формується з мовних знаків нижчого порядку (лексичних, фразеологічних і синтаксичних) і відзначається внутрішньою цілісністю і зовнішньою автономністю, виступаючи поза контекстом у ролі закінченого відрізка мовлення і виділяючись у контексті на єдиному рівні членування".

1. Вихованець при визначенні речення бере до уваги формально-синтаксичні, семантико-синтаксичні, комунікативні, мовні та мовленнєві показники, що цілком закономірно з урахуванням різних аспектів вивчення речення.

Речення - мінімальна комунікативна одиниця, яка оформлена за законами певної мови і є відносно завершеною одиницею спілкування і вираження думки.

Отже, в ієрархії синтаксичних одиниць реченню належить центральне місце, оскільки воно безпосередньо формує повідомлення. Саме в реченні реалізуються найважливіші функції мови: комунікативна (мова як засіб спілкування) і пізнавальна (мова як знаряддя пізнання і відображення дійсності, вираження думки). Структурно-семантичні особливості синтаксичних одиниць теж виявляються в реченні.

Ознаки речення. Система простих речень за класифікаційними ознаками

Типи речень і їх різновиди за додатковими ознаками

Приклади

За метою висловлі розповідне питальне спонукальне

бажальне

гіпотетичне

переповідає

овання

Українські козачі думи відомі всьому світові (І. Огієнко).

Де мені подітись? (Т. Шевченко). ,

Місяцю надламаний, Зо мною будь і освяти печаль мою...

(В. Свідзинський).

Бодай би вік не бачить цих бояр (Л. Костенко).

Все бути може, може, буде... (Б. Лепкий).

Синиця славу розпустила, що може море запалить (Л. Глібов).

За характером пре

стверджувальне заперечне

дикативних відношень

Гомонить піснями долина (Г. Чубач).

Матері забуть не можу (П. Тичина).

За інтонацією як з

неокличне

окличне

асобом вираження емоційно-експресивних відтінків

Пісня тиха і тривожна знайде друга вдалині (Т. Масенко).

Що за славний патріот наш Іван, якби хто знав! (В. Самійленко).

За способом вираження граматичної основи речення Розчленоване

двоскладне Гopu дихають холодом (Г. Тютюнник).

Нерозчленоване

односкладне:

Отак живу: як мавпа серед мавп. Чолом прогрішним із тавром

означено-особове

зажури... (В. Стус).

неозначено-

Задзвонили у Констанці рано вусі дзвони (Т. Шевченко).

особове

За характерам того, як саме зміст речення віднесений до дійсності; ця віднс-сеність буває стверджувальною, "позитивною" або заперечною, "негативною"; звід-си - стверджувальні речення і заперечні речення.

За метою висловлювання та за інтонацією виділяються речення розповідні, питальні, спонукальні (з внутрішнім членуванням на певні синтаксично-комунікативні різновиди) й окличні (розповідно-окличні, питально-окличні й спонукально-окличні). Окличні речення вимовляються окличною інтонацією, вони сповнені якнайбільшої почуттєвості, емоційності.

За синтаксичною будовою (частково й за семантикою) кожне з речень буває або простим, або складним. Прості речення, у свою чергу, структурно поділяються на двоскладні й односкладні (залежно від того, одним чи двома головними членами виражається предикативний центр речення); прості непоширені й прості поширені речення (за відсутністю або наявністю в реченні хоча б одного другорядного члена); на повні й неповні речення (якщо немає опущеного члена (або кількох), необхідних для його розуміння, чи якщо один або кілька членів речення випущені в реченні, але зрозумілі з контексту сусідніх речень, із ситуації або зі змісту та структури самого неповного речення); на прості неускладнені й прості ускладнені (перші без ускладнення, а другі - ускладнені однорідними членами, відокремленими членами, звертанням, вставними словами чи словосполученнями, вставними або вставленими реченнями).

 
<<   ЗМІСТ   >>