Повна версія

Головна arrow Товарознавство arrow Технологія виробництва молока і яловичини

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Розрахунок оптимальної структури і планування руху поголів'я у звичайних і спеціалізованих господарствах

Мета заняття. Навчитися обробляти первинну виробничо-зоотехнічу документацію, визначати і розраховувати оптимальну, залежно від спеціалізації і зони розміщення, структуру стада, складати перспективні помісячний та річний плани руху поголів'я за умов звичайних і спеціалізованих господарств.

Наочні приладдя та обладнання. Заповнені зразки форм виробничого обліку у скотарстві; дані, зібрані студентом за період практики, або індивідуальні завдання, розроблені викладачем; мікрокалькулятори, робочий зошит або незаповнені бланки форм помісячного і річного звітів.

Зміст теми і методика виконання завдань. Рух поголів'я у стаді (оборот стада) — це всі ті кількісні та якісні зміни, які відбуваються у ньому впродовж відповідного відрізку часу (місяця, кварталу, року). Він є основою для розрахунків виробництва валової і товарної продукції ферми та зростання поголів'я худоби. Його складають згідно з існуючими формами як на перспективу (на початок кожного року), так і за матеріалами фактичного переміщення худоби у вигляді звіту. Рух поголів'я як помісячний, так і річний відображають у балансових таблицях (табл. 17, 18), Спочатку розробляють помісячний рух поголів'я, оскільки він дає детальніше відображення усіх кількісних та якісних змін у стаді і можливості удосконалення організації виробництва на фермі. Для цього необхідно мати дані про статеві й вікові групи тварин на початок та зміни їх на кінець періоду; план осіменіння і отелення; завдання фермі з виробництва молока і яловичини; вік переведення тварин з однієї вікової чи виробничої групи до іншої; середні показники молочної продуктивності та заплановані середньодобові прирости маси худоби різних статевих і вікових груп; відсоток вибракування тварин; наявність угод про передачу чи продаж тварин впродовж року; завдання на закупівлю племінної чи товарної худоби та деякі інші.

У помісячному обороті стада по кожній виробничій, віковій і статевій групах відображають: наявність поголів'я на початок місяця, надходження з молодших груп чи придбання з іншого господарства або ферми, вибуття внаслідок переведення у старші та інші групи, реалізацію для забою, загибель, передачу іншим фермам чи господарствам, інші непередбачені вибуття, залишок на кінець місяця. Залежно від вимог перелік показників по кожній групі може бути доповнено або скорочено. Крім того, по кожній групі підраховують кількість кормоднів, валовий приріст за місяць (за винятком бугаїв і корів), середньомісячне поголів'я. Помісячний рух поголів'я на фермі починають із заповнення вихідних даних по кожній статевій і віковій групах на початок року (на 1.01). Після цього, починаючи із молодших груп, проводять розрахунки за кожний місяць і на кінець року. Так, складаючи рух поголів'я молодняку до 1-го року, користуються матеріалами плану отелень. По рядку "приплід" записують дані щомісячного народження телят (теличок і бугайців, 50 : 50 %), потім вказують кількість молодняку, переведеного до старших груп ("телички старші року", "бугайці старші року"), реалізованого чи переданого на інші ферми і в господарства та інші вибуття. При цьому переводити до старших груп можна лише тих тварин, які у даному місяці досягай віку, характерного для старшої групи. Так, до старшої групи у січні планового року можуть бути переведені бугайці й телички, які народилися впродовж січня минулого року і т. д. Після цього визначають поголів'я на кінець і початок кожного місяця.

Поголів'я на кінець місяця дорівнює поголів'ю на початок місяця плюс поголів'я, що надійшло за місяць (приплід, закуплено, переведено з інших ферм, господарств) мінус поголів'я, що вибуло за місяць (переведено до старшої групи, реалізовано чи передано до інших ферм та господарств, інші вибуття). Поголів'я на кінець одного місяця буде дорівнювати поголів'ю на початок другого.

Для визначення середньомісячного поголів'я розраховують кількість кормоднів, тобто кількість днів перебування тварини у даній статевій чи віковій групі, оскільки одні тварини знаходяться у групі впродовж всього місяця, інші неповний (надходять чи вибувають). Щоб розрахувати кількість кормоднів, спочатку визначають, скільки тварин знаходилося у групі повний місяць. Для спрощення розрахунків допускаємо, що тварини вибувають із числа тих, які були у групі на початок місяця. За такої умови, вирахувавши із поголів'я на початок місяця поголів'я, що вибуло, знаходимо кількість тварин, які знаходилися у даній групі повний місяць. Перемноживши це число на кількість днів у місяці, визначимо кількість кормоднів тварин, які знаходилися у даній статевій чи віковій групі повний місяць.

Помісячний рух поголів'я великої рогатої худоби на фермі

Помісячний рух поголів'я великої рогатої худоби на фермі

Помісячний рух поголів'я великої рогатої худоби на фермі

Помісячний рух поголів'я великої рогатої худоби на фермі

Помісячний рух поголів'я великої рогатої худоби на фермі

Помісячний рух поголів'я великої рогатої худоби на фермі

Помісячний рух поголів'я великої рогатої худоби на фермі

Річний рух поголів'я великої рогатої худоби

Річний рух поголів'я великої рогатої худоби

Кормодні тварин, які надійшли і вибули із даної групи, визначають виходячи з умови, що вибувають вони до 15 числа, а надходять після 15 числа кожного місяця. Тобто кожна тварина, яка вибуває, умовно знаходиться у даній групі 15 днів, а та, що прибуває — з 16 числа і до кінця місяця. Сума кормоднів тварин, які знаходилися у групі повний місяць і тих, що надійшли та вибули із неї, дає загальну кількість кормоднів по групі. Розділивши кількість кормоднів на кількість днів у місяці, одержимо середньомісячне поголів'я тварин у даній статевій чи віковій групі.

Маючи показник кількості кормоднів за місяць і запланований середньодобовий приріст по даній групі, помноживши одне на інше, визначимо валовий приріст по даній віковій чи статевій групі за місяць.

Масу поголів'я на кінець місяця визначають, додаючи масу поголів'я на початок місяця, масу поголів'я, яке надійшло у дану групу, та валовий приріст по групі за місяць і вирахувавши звідси масу всього поголів'я, яке вибуло.

За таким принципом проводять розрахунки по всіх статевих і вікових групах. Зробивши підрахунки відповідних рядків по графі "всього за рік", маємо матеріали для складання річного руху поголів'я худоби на фермі.

Інколи виникає необхідність складати лише річний рух поголів'я. Річний рух поголів'я стада (див. табл. 18) — це ніби прибутково-видаткова відомість по окремих статевих і вікових групах, яка складається із таких розділів: поголів'я і його маса на початок і кінець року, надходження, видатки. У прибутковому розділі показують джерела збільшення кількості худоби у тій чи іншій групі (приплід, купівля, переведення з молодших груп, надходження з інших джерел — ферм, господарств); у видатковій частині — зменшення поголів'я (переведення до старших груп, передача на інші ферми і в господарства, реалізацію та інші вибуття). Річний рух поголів'я починають складати також із молодших груп. Переміщення худоби з однієї вікової групи до іншої проводять так: приплід надходить у групу "телички до 1 року" і "бугайці до 1 року". Молодняк, який на початок року був у групі до року, перейде до групи старші 1 року. Крім того, частина теличок цієї групи у плановому році досягне 14—18-місячного віку, буде запліднена і перейде до групи нетелей. Телиці з групи старші 1 року, які будуть запліднені у першому кварталі (до 15—18 березня), переходять до групи нетелей, а в кінці року, після отелення і оцінки — до групи корів.

Бугайців старших 1 року за умови інтенсивного вирощування у 16-20-місячному віці реалізують на м'ясо. Якщо вони не досягають до 24-місячного віку запланованої маси тіла, їх переводять у групу "доросла худоба на відгодівлі". Після завершення руху поголів'я по групах визначають поголів'я у кожній із них і в цілому по стаду на кінець року. Для цього до поголів'я у групі на початок року додають поголів'я прибуткової і віднімають поголів'я вибулої частини. Одержана різниця і буде становити поголів'я на кінець року. Масу тварин розраховують так само, як і в розрахунках помісячного руху худоби.

На підставі даних річного руху худоби визначають продукцію вирощування (виробництва м'яса) за залежністю:

де ПВ — продукція вирощування, ц; Вк — маса худоби на кінець року, ц; Вр — маса реалізованої худоби, ц; Вн —маса худоби на початок року, ц; Вп — маса купленої худоби, ц.

Знаючи валовий приріст маси худоби за рік і масу приплоду (валова продукція м'яса у масі тіла), можна розрахувати вихід м'яса на одну корову або середньорічну голову худоби.

Звітний рух поголів'я худоби показує фактичне переміщення худоби у стаді за звітний період. Його складають на основі документів первинного зоотехнічного обліку (акти на оприбуткування тварин, акти на переведення тварин із групи в групу в межах поточних біологічних активів, акти на вибуття поточних біологічних активів тваринництва, відомості зважування тварин, товарно-транспортних накладних тощо).

Важливе значення для виробництва молока і м'яса відіграє питома вага корів у структурі стада — співвідношення окремих, статевих і вікових груп худоби, виражене у відсотках. Структура стада залежить від напряму скотарства, віку реалізації понад ремонтного молодняку і змінюється згідно з питомою вагою корів. Так, при молочному напрямі скотарства і саморемонті стада питома вага корів повинна бути не менше 50 % і не більше 75 %. Якщо ремонт проводиться за рахунок вирощування корів у спеціалізованому господарстві (фермі), то їх питома вага у стаді може досягати і 90 %.

При м'ясо-молочному напрямі питома вага корів знижується до 45 %, а при м'ясному — навіть до 35 %. Більш низька питома вага корів у стаді м'ясного напряму небажана, оскільки знижується виробництво м'яса.

Особливості складання руху поголів'я у спеціалізованих господарствах буде викладено у відповідних розділах (див. табл. 117, 152).

 
<<   ЗМІСТ   >>