Повна версія

Головна arrow Економіка arrow Економіка

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Правове регулювання кредитних операцій

Кредит з погляду економіки

В умовах дефіциту оборотних засобів багато підприємств звертаються до банку з проханням про надання кредиту.

В економічній теорії під кредитом (від лат. сгесіігит - позика, борг) розуміють позику в грошовій або товарній формі на умовах повернення у певний строк зі сплатою процента ("Економічна енциклопедія" / За ред. С. В. Мочерного). Як випливає з такого визначення, в основу кредитних взаємовідносин покладено відносини позики.

В економічній літературі, як правило, виділяють три основні форми кредиту, що принципово різняться між собою як за суб'єктним складом, так і змістом ("Банківська енциклопедія" за ред. А. М. Мороза) ([68]) (таблиця 3.3).

Таблиця 3.3. Форми кредиту

Форми кредиту

Кредити і позики у вітчизняному законодавстві

Операції запозичення підпадають водночас під регулювання одразу трьох сфер законодавства: двох традиційних - правової (ЦКУ [28] і ГКУ [29]) і податкової (Податковий кодекс [30]); третьої - специфічної, презентованої спеціальним фінансовим законодавством, - Законом про фінансові послуги [12], Законом про банки [5] і підзаконними нормативними актами, розробленими на розвиток цих законів.

Крім перелічених, існують й інші нормативні акти, що безпосередньо стосуються операцій запозичення, - Закон України "Про іпотеку" [7], Закон України "Про заставу" [3] тощо.

Запозичення — позики, векселі, облігації, а також інші види короткострокових і довгострокових зобов'язань, на які нараховуються відсотки (ст.3 П(С)БО 31 "Фінансові витрати" [43]).

На практиці підприємство частіше за все вирішує питання з нестачею власних фінансових ресурсів одним із таких способів:

  • - бере кредит у банку чи в іншій фінансово-кредитній установі;
  • - отримує поворотну фінансову допомогу або позику у свого контрагента, засновника або інших не фінансових установ (фізичних осіб);
  • - домовляється про придбання товарного (комерційного) кредиту. Основні правові характеристики наведених способів запозичення подано в таблиці 3.4.

Законодавство України містить визначення форм і видів кредиту, які можуть отримувати суб'єкти господарювання.

Кредит - позичковий капітал банку у грошовій формі та в банківських металах, що передається у тимчасове користування на умовах забезпечення, повернення, строковості, платності та цільового характеру використання (44).

Фінансовий кредит - це кошти, що надаються банком-резидентом або нерезидентом, що кваліфікується як банківська установа згідно із законодавством країни перебування нерезидента, або резидентами і нерезидентами, які мають згідно з відповідним законодавством статус небанківських фінансових установ,а також іноземною державою або її офіційними агентами, міжнародними фінансовими організаціями та іншими кредиторами-нерезидентами юридичній або фізичній особі на визначений строк для цільового використання та під процент (п.14.1.258 [30]).

Ще одне визначення фінансового кредиту міститься в ст.1 Закону про фінансові послуги [12]: "фінансовий кредит - це кошти, які надаються у позику юридичній або фізичній особі на визначений строк та під процент".

Таблиця 3.4. Основні правові характеристики способів запозичення

Характеристика

Кредит

Позика

Поворотна фінансова допомога

Комерційний (товарний) кредит

Законодавче визначення

4.1, ст.1054 ЦКУ

Ст. 1046 ЦКУ

П.14.1.257 Податкового кодексу

Ст.1057 ЦКУ

Поворотна фінансова допомога - винятково витвір податкового законодавства

Чим регулюються відносини

ЦКУ (ст.1054-

1056), ГКУ (ст.345-349), Закон про банки [5], Закон про фінансові послуги

ЦКУ (ст.1046-1053)

Податковий кодекс

ЦКУ (ст.1057)

Суть відносин

Надання грошей у тимчасове користування

Надання грошей або речей, визначених родовими ознаками,у тимчасове

користування

Надання грошей у тимчасове користування

Надання товарів (робіт, послуг) за будь-якого незбігу в часі з їх оплатою (постоплата, попередня оплата, аванс)

Форма надання

Винятково гроші

Гроші або матеріальні цінності (речі, визначені родовими ознаками)

Винятково гроші

Товари, роботи, послуги

Принципи надання

Строковість (ст.1054 ЦКУ),

платність (ст.346 ГКУ), поворотність, цільовий

характер використання(ст.1056

ЦКУ, ст.348 ГКУ)

Строковість (ст. 1046 ЦКУ), платність, якщо відсутність плати не передбачено самим договором (ст. 1048 ЦКУ), поворотність

Строковість, поворотність

Строковість, платність, у деяких випадках -забезпеченість (виписка векселя)

Кредитор (позикодавець)

Банк чи інша фінансова установа

Будь-який суб'єкт господарювання-юридична або фізична особа

Позичальник

Немає обмежень за суб'єктним складом

Форма договору

Письмова форма обов'язкова (ст.1055 ЦКУ)

Якщо позичальник юридична

особа, письмова форма обов'язкова (ст.1047 ЦКУ)

Письмова форма обов'язкова для визнання фінансової допомоги саме поворотною

Письмова форма обов'язкова (ст.1057 ЦКУ)

Комерційний кредит - кредит, наданий як аванс, попередня оплата, відстрочення або розстрочення оплати товарів, робіт або послуг, згідно з договором, виконання якого пов'язано з переданням у власність другій стороні коштів або речей, які визначаються родовими ознаками (ст.1057 ЦКУ). Різновидом комерційного кредиту є товарний кредит, який передбачає передачу права власності на товари (роботи, послуги) покупцеві (замовникові) у момент підписання договору або в момент фізичного отримання товарів (робіт, послуг) таким покупцем (замовником), незалежно від часу погашення заборгованості.

Товарний кредит - товари (роботи, послуги), що передаються резидентом або нерезидентом у власність юридичних чи фізичних осіб на умовах договору, що передбачає відстрочення остаточних розрахунків на визначений строк та під процент. Товарний кредит передбачає передачу права власності на товари (роботи, послуги) покупцеві (замовникові) у момент підписання договору або в момент фізичного отримання товарів (робіт, послуг) таким покупцем (замовником), незалежно від часу погашення заборгованості (п.14.1.245 [30]).

Іпотечний кредит - це правовідносини, що виникають з приводу набуття права вимоги іпотечного боргу за правочинами та іншими документами (ст.11 Закону про іпотечне кредитування [8],) (див. п. 3.4.9 даного посібника).

Для одержання кредиту в банку укладають кредитний договір, у якому обумовлюють взаємні зобов'язання та економічну відповідальність сторін.

За кредитним договором банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобов'язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові в розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов'язаний повернути кредит та сплатити проценти (ст.1054 "Кредитний договір", параграф 2 "Кредит" [28]).

Банківський кредит - будь-яке зобов'язання банку надати певну суму грошей, будь-яка гарантія, будь-яке зобов'язання придбати право вимоги боргу, будь-яке продовження строку погашення боргу, яке надано в обмін на зобов'язання боржника щодо повернення заборгованої суми, а також на зобов'язання на сплату процентів та інших зборів з такої суми (ст.2 [5]).

 
<<   ЗМІСТ   >>