Повна версія

Головна arrow Техніка arrow Інформаційні технології в технічній експлуатації автомобілів

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Особливості підприємницької діяльності в системі автомобільного транспорту

Підприємництво в сучасному суспільстві

Згідно аналізу існуючої нормативно правової бази підприємництва України – це фактично все те, що оточує кожну людину і з чим пов'язано його повсякденне життя (гроші, продукти харчування, послуги, інформація, автомобілі, нафтопродукти, одяг і так далі). У підприємництві це все є товаром.

Підтвердженням загальності підприємництва в житті сучасної людини є наступне: для того, щоб жити, людина зобов'язана задовольняти свої потреби в житлі, їжі, воді, одязі і багато в чому іншому. Потреби спонукають людину до активності, тобто щоб задовольнити потреби, людина повинна знайти ті або інші засоби і способи їх задоволення. Для цього вона зобов'язана вирішувати певні теоретичні і практичні завдання. Проте основа абсолютно всіх цих завдань і всього живого, що оточує людину – досягнення бажаної мети шляхом найменших витрат енергії і часу. Це мінімум витрат енергії і часу для досягнення бажаного результату або максимум результатів за одиницю часу з обмеженою витратою енергії.

Загальновідомо, що різниця між досягнутим результатом (доходом) і витратами називається в економіці прибутком, а це є основним у визначенні поняття "Підприємницька діяльність". Так згідно ст. №1 Закону України "Про підприємництво" в редакції від 22.02.2000р.:

"Прибуток це ціль будь-якої підприємницької діяльності. Відповідно до чого, в основі абсолютно всього живого на Землі, чия діяльність направлена на елементарне існування (виживання), слід визнати підприємницький початок – мінімум витрат на досягнення цілі життя.

Підсумком викладеного є те. що підприємницька діяльність – це найважливіша потреба і ціль діяльності абсолютної більшості членів сучасного суспільства, а також основа його розвитку. Пошук засобів і технологій по задоволенню будь-якої потреби людини є лише наслідком потреби, тобто це – другорядне.

Підприємництво в технічній експлуатації автомобілів

AT є однією з найстаріших "ринкових" галузей, яка має багаті традиції комерційної діяльності в економіці країни. Ще в середині 70-х років XX століття в СРСР намітився зростаючий надлишок перевізних можливостей АТП над потребами країни у вантажних автомобільних перевезеннях. Тому вже тоді, вантажні АТП отримали від держави "ринкові повноваження" по обслуговуванню не тільки своїх "планових" клієнтів, але і інших, на власний вибір. Держава також "дозволила" застосовувати в певних межах договірні тарифи. В результаті багато АТП в 70-х роках почали створювати комерційні служби, перед якими було поставлено завдання значного розширення набору послуг що надаються клієнтурі і пошуку нових форм обслуговування споживачів.

ІТС в структурі АТП. на жаль, не може говорити про наявність "ринкових традицій" в питаннях функціонування її підрозділів. Проте сьогодні підприємницька діяльність тут визначена Законом України "Про автомобільний транспорт" в редакції від 5.04.01р.

У розвинених країнах ринкової економіки, наприклад, в США, Західній Європі підприємницька діяльність у сфері TEA є сталою і найбільш ефективною сферою бізнесу. Тут вона входить в першу п'ятірку найприбутковіших видів підприємництва (1 – послуги ділові; 2 – харчування суспільне; 3 – торгівля роздрібна; 4 – ремонт автомобілів; 5 – будівництво і ремонт будинків, гаражів, офісів і т. д.).

Тому підприємництво не слід розглядати як елемент чужий TEA. Сьогодні це чинник основоположний – насущна потреба сучасного суспільства. Підприємництво в TEA є середовищем функціонування, яке за результатами свого над могутнього впливу на AT, необхідно прирівняти до абсолютно нового для AT виду культури експлуатації PC.

Проблема сучасної науки TEA полягає в тому, що сьогодні діяльність підприємницька не розглядається в TEA як основоположний "камінь" науки і основа її практичної діяльності, що суперечить фундаментальним дослідженням періоду СРСР, де госпрозрахунок (вищою формою якого є підприємництво) був представлений як явище необхідне і закономірне.

 • 1978р. – проф. М.Я. Говорущенко розглядав організацію вироблення господарських рішень, як важливий чинник, що визначає дієвість управління AT.
 • 1987р. – проф. Є.С. Кузнецов запропонував схеми господарських відносин за використання автомобілів як захід для підвищення надійності транспортного процесу і експлуатаційної надійності PC.
 • 1988р. – проф. Є.С. Кузнецов и проф. І.П. Курников відзначали, що тенденція підсистем експлуатація комерційна і технічна до повного господарського виділення є специфічною властивістю, здатною виділити підсистеми при аналізі.
 • 1990р. – проф. Є.С. Кузнецов запропонував переорієнтовувати тематику наукових досліджень TEA по чиннику "Система і організація ТО і Р", приділивши особливу увагу функціонуванню ІТС в умовах госпрозрахунку і самофінансування.

В науці причиною недооцінки підприємництва в TEA є те, що тут підприємництво розглядається як наука економічна, а в кращому для TEA випадку – наука організаційна, що сьогодні є одностороннім баченням проблем і завдань сучасної TEA.

На практиці – це негативний результат дії кардинальних структурних змін в управлінні економікою держави, де ліквідація галузевих міністерств і створення функціональних, з'явилися основною причиною відсутності на AT стратегії діяльності, а підсумок – орієнтація галузі на короткострокові результати в збиток середньостроковим і довгостроковим.

Державне регулювання підприємницької діяльності – це складна багатоцільова проблема, вирішення якої повинне полягати в міждисциплінарному пошуку загальних характеристик і основних принципів поєднання механізмів управління організацією будь-яких розмірів і підприємницького початку, де мова повинна йти про створення управлінських концепцій і відповідних їм технічних інструментаріїв в таких областях, як стандартизація продукту, організація виробничого процесу, маркетинг, логістика.

Це суворо "підприємницька" задача, проте сьогодні вона відбита в концепції ІПВICALS/PLM, яка. як зазначено вище (§1.5.6). визначає саме набір правил, регламентів, стандартів, що є сучасною організацією, перш за все. лілових процесів розробки, виробництва, експлуатації і післяпродажного сервісу виробів. Слід підкреслити, що до ключових областей CALS-технологій відносяться:

 • - міжнародні стандарти;
 • - розраховані на багато користувачів бази даних;
 • - електронний обмін даними;
 • - інтегрована логістична підтримка;
 • - метаопис систем понять і їх зберігання;
 • - паралельне проектування;
 • - віртуальне підприємство;
 • - реінжиніринг і управління проектами.

Реінжиніринг – це "фундаментальне переосмислення і радикальне перепроектування бізнес-процесів для досягнення істотних покращень в таких ключових для сучасного бізнесу показниках результативності, як витрати, якість, рівень обслуговування і оперативність".

Особлива увага тут приділяється IT. Це цілеспрямоване використання банків даних, експертних систем, телекомунікаційних мереж для істотного розширення сфери завдань співробітників і досягнення основної цілі впровадження IT – повної переробки інформації про клієнтів і про виробництво. При цьому мова йде про абсолютно нові сфери застосування, а не просто про автоматизацію процесів.

На рис. 1.18 показаний "об'ємний бізнес-процес". Він складається з декількох моделей потоків робіт, сформованих для кожного рівня: виконавці, заст. керівника, керівник (власник) бізнес-процесу.

З рисунка 1.18 видно, що саме керівник і його заступник активно беруть участь в процесі. Існує постійний, циклічний потік інформації про хід процесу від виконавця вгору і управлінських рішень від керівника вниз.

Проте досконаліша інформаційна база не принесе бажаного результату, якщо не змінити компетенцію персоналу, маючи на увазі не тільки організаційні (обов'язки, повноваження), але і чисто кваліфікаційні (можливості, здібності, навики) параметри.

Реінжиніринг бізнес-процесів або BPR (Business Process Reengineering) – це революція в бізнесі, яка знаменує відхід фахівців від базових принципів побудови підприємств і перетворює конструювання бізнесу на інженерну діяльність.

 
<<   ЗМІСТ   >>