Повна версія

Головна arrow Екологія arrow Транскордонні проблеми токсикології довкілля

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


>>

Авторизуйтеся для перегляду анотації та можливості завантаження одним файлом


ТОКСИКОЛОГІЯ – БАЗОВІ ПОНЯТТЯ Токсичність і специфікація токсинів Чинники, які зумовлюють токсичність Токсикологія навколишнього середовища Токсичний ефект Метаболізм токсинів Методи дослідження токсичності Епідеміологічні та лабораторні дослідження Оцінка токсичних ефектів організмів Оцінка токсичності води Токсичний вплив ксенобіотиків Ракотворчий (канцерогенний) вплив Мутагенний вплив Тератогенний вплив Алергійний вплив Критерії оцінки впливу токсикантів на екосистеми ВАЖКІ МЕТАЛИ (ВМ) В НАВКОЛИШНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ Джерела важких металів у довкіллі та форми існування Характеристики токсичних металів Міграція і геохімічні цикли Токсичність важких металів Метали у воді Форми існування металів Фізико-хімічні рівноваги іонів металів у водному середовищі Термодинаміка процесів рівноваги іонів металів у водах Метали в ґрунті Метали в повітрі Характеристика окремих важких металів у навколишньому середовищі Ртуть Фізико-хімічні властивості Форми ртуті в навколишньому середовищі Токсичність Допустимі концентрації ртуті Свинець Властивості свинцю Форми існування свинцю Токсичність свинцю і його сполук Допустимі концентрації свинцю Кадмій Фізико-хімічні властивості Форми існування в навколишньому середовищі Токсичність кадмію і його сполук Допустимі концентрації кадмію Хром Фізико-хімічні властивості Форми існування хрому Токсичність хрому та його сполук Допустимі концентрації хрому ПОЛІЯДЕРНІ АРОМАТИЧНІ ВУГЛЕВОДНІ (ПАВ) Загальна характеристика ПАВ Джерела забруднень ПАВ ПАВ у водному середовищі ПАВ у ґрунті ПАВ в атмосфері ПАВ у продуктах харчування Токсичність ПАВ Допустимі концентрації ПАВ ХЛОРОВАНІ ОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ (КОС) Аліфатичні галогеновуглеводні Визначення і властивості Галогеновуглеводні в навколишньому середовищі Токсичність галогеновуглеводнів Допустимі концентрації галогеновуглеводнів Фреони Визначення і властивості Фреони та атмосферний озон Поліхлорбіфеніл Визначення і властивості Біфеніли в навколишньому середовищі Токсичність біфенілу Діоксини Фізико-хімічні властивості Джерела діоксинів у навколишньому середовищі Хімічна промисловість і діоксини Спалювання відходів і діоксинів Токсичність діоксинів Діоксини в навколишньому середовищі Норми діоксинів у навколишньому середовищі Як резюме – діоксини та наслідки дії ПЕСТИЦИДИ Поняття про пестициди Джерела забруднень навколишнього середовища пестицидами Реакції "пестициди – навколишнє середовище" Фізико-хімінні перетворення пестицидів у навколишньому середовищі Водне середовище Ґрунтове середовище Повітряне середовище Зміни пестицидів у рослинах Зміни пестицидів в організмах ссавців Унормування концентрацій пестицидів Характеристика окремих пестицидів,4-D ДДТ Гексахлорциклогексан (ГХЦГ) Фенітротіон ПОВЕРХНЕВО-АКТИВНІ РЕЧОВИНИ (ПАР) Тип і властивості поверхнево-активних речовин Детергенти в навколишньому середовищі Токсичність ПАР Норми ПАР у навколишньому середовищі РАДІОНУКЛІДИ В НАВКОЛИШНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ Іонізуюче випромінювання Одиниці випромінювання Джерела випромінювання Природні джерела Антропогенні джерела Біологічний вплив іонізуючого випромінювання Ядерна енергетика НАФТОГАЗОПРОДУКТИ, НАФТОШЛАМИ Основні види та джерела нафтових забруднень Токсичність нафтогазопродуктів ХІМІЧНА ЗБРОЯ (ХЗ) ЯК ЧИННИК ВІДТЯГНУТОЇ КАТАСТРОФИ Поняття про хімічну зброю та джерела небезпеки Методи знищення (поховання) хімічної зброї (отруйних речовин) ПРОБЛЕМИ НОРМУВАННЯ РІВНЯ ВНАИВУ ТЕХНОГЕННИХ ЧИННИКІВ І ЗАХИСТ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА Загальні відомості Недоліки нормативних показників, що використовуються Рекомендовані нормативні показники БІОЛОГІЧНІ МЕТОДИ КОНТРОЛЮ ДІЇ ЕКОТОКСИКАНТІВ Вимоги, які висуваються до біоіндикаторів Біоіндикація забруднень наземних екосистем Ссавці-біоіндикатори Ґрунтова мезофауна Рослинні біоіндикатори Біоіндикація в прісноводних екосистемах Морські екосистеми Біотестування і біоідентифікація забруднень ПРОБЛЕМИ ТРАНСКОРДОННОГО ПЕРЕНОСУ ЗАБРУДНЮВАЧІВ Типи транскордонних забруднень Забруднення повітря Забруднення повітря автомобілями Транскордонне забруднення повітря сполуками сірки та азоту Методологія підходу до вирішення питань попередження забруднення атмосфери Нормування в області радіаційної безпеки Забруднення води Транскордонні переноси "брудної дюжини" Глобальний смог над Землею Оцінка основних шляхів перенесення забруднюючих речовин "Візьмемось за руки, друзі, щоб не пропасти поодинці!" (Б. Окуджава)
 
>>