Повна версія

Головна arrow Екологія arrow Транскордонні проблеми токсикології довкілля

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Свинець

Властивості свинцю

М'якість, пластичність, низька температура плавлення забезпечують легкість механічної обробки предметів, що містять свинець і його сполуки. Цей факт зумовлює зараз і зумовлював із давніх часів широке застосування свинцю. Свинець використовувалося для виробництва посудин, водопостачальних труб. Сьогодні свинець застосовується для виробництва кришталю, фарб, емалі, різних металевих виробів (складова частина сплавів), а також акумуляторів. Здатність творити сполуки сприяє проникненню свинцю до атмосфери. У свою чергу легкість міграції сприяє його розповсюдженню у водному и водно-ґрунтовому середовищі.

Форми існування свинцю

A. Форми існування свинцю в ґрунті. Найважливішими мінералами свинцю є такі, як гален PbS, церисит PbCO3, англезит PbS04 і крокоїт PbCrO4. У ґрунті свинець належить до дуже слабких мігрантів, рідко виступає в ґрунтових розчинах у вигляді іону Рb2+, найпоширенішою формою якого є комплексні іони на зразок: Pb(ОН)+, Pb(ОН)42-, які беруть участь у процесах сорбції і десорбції. Свинець дуже легко адсорбується мінералами мулу, гідроксидами заліза й алюмінію, а також органічними речовинами. З ґрунтового розчину виділяється у вигляді карбонатів і фосфатів, що свідчить про його стійке розташування в ґрунті, зокрема там, де pH ґрунту є більшим ніж 6,5. Піля зміни pH ґрунту в напрямку до кислотного з'являються рухомі гідрокарбонатні форми PbНСO3+, а також органічні комплекси.

Б. Форми існування свинцю у воді. У морській воді домінують карбонати PbСO3, хлориди PbCl+, PbС12, а також гідроксильні форми на зразок Pb(ОН)2. Простий гідрокатіон [Pb(H2O)4)2+ з'являється у водах із pH нижче ніж 5. У лужному середовищі з'являються прості гідроксильні комплекси [Pb(Н2O)3OН]~ та поліядерні комплекси (рис. 2.8, розділ 2.4.2).

B. Форми існування свинцю в осадах. Неорганічні та органічні сполуки свинцю в осадах і ґрунті під час біохімічних реакцій зазнають біометилювання. Унаслідок цього виникають триалкільні сполуки на зразок (СН3)3PbХ, де X – це атом галогену. Триалкільні сполуки диспропорціонують відповідно до реакції:

Продукти реакції диспропорціонування (тетраалкільні сполуки) є набагато більш тривалими порівняно з триалкільними. У присутності сульфідів утворюються сульфідні похідні:

Г. Форми існування свинцю в повітрі. Присутність свинцю в повітрі пов'язана насамперед із додаванням тетраетилсвинцю (ТЕС) до бензину з метою збільшення його октанового числа. Алкільні сполуки свинцю, що перебувають у бензині, під час процесів спалення зазнають трансформації до оксидів, які реагують із присутніми в бензині галогеновуглеводнями С2Н4С12 або С2Н4Вr2, утворюючи галогени на зразок PbС12, PbСlВr, PbВr2. Останні у свою чергу виділяються з продуктами згоряння. В атмосфері за умови присутності інших забруднювачів галогени перетворюються на різні солі:

Перебіг вищенаведених реакцій полегшується у вологому повітрі аерозолів. Залежно від присутності інших забруднювачів, а також від кліматичних умов через декілька днів леткі галогени зазнають вищенаведених змін до сполук нелетких – солей і опадають на поверхню ґрунту, води і рослин.

 
<<   ЗМІСТ   >>