Повна версія

Головна arrow Екологія arrow Геоекологічне обґрунтування проектів природокористування

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Геотехсистеми як об'єкти проектування

Об'єктами проектування виступають природно-технічні системи (геотехсистеми), види природокористування та їхні поєднання в регіонах. При проектуванні геотехсистем використовується різноманітна геоекологічна інформація, яка відображає стан природно-територіальних комплексів, їхню стійкість і надійність залежно від конкретного виду впливу, а також призначення геотехсистеми. Геоекологія розглядає суспільство, людину, реальний світ як систему, тобто цілісне утворення, що складається з множини взаємопов'язаних, часто різнорідних елементів або підсистем меншого розміру та складності.

Територіальне проектування зазвичай має справу з еколого-географічними системами - ландшафтами, або геосистемами. Геосистеми - це складні земні утворення, які займають певний простір, у межах якого окремі елементи (підсистеми) природи (або природи, населення та господарства) перебувають у системному зв'язку один з одним та як певна цілісність взаємодіють із сусідніми геосистемами і з космічним простором. Поняття геосистема слід відрізняти від поняття екосистема. Екосистемами називають сукупності живих організмів і середовища їхнього існування, що взаємодіють між собою і утворюють єдине ціле.

Ці поняття мають як риси подібності, так і відмінності. Вони відрізняються передусім направленістю зв'язків, що вивчаються, і характером просторових меж. В екосистемах виділяються зв'язки, спрямовані від чинників середовища до головного компонента - біоти; при цьому особлива увага приділяється трофічним (харчовим) зв'язкам. А при вивченні геосистем усі компоненти природи розглядаються як рівнозначні, однакова увага приділяється прямим і зворотним зв'язкам, тобто охоплюється ширше коло зв'язків і взаємовідносин (рис. 1). Поняття екосистема не обмежено чіткими просторовими межами: воно однаковою мірою поширюється на краплину води, море або біосферу в цілому. А геосистеми завжди припускають наявність меж, завдяки яким вони виділяються у просторі.

Спрощена структурна схема геосистеми (А) та екосистеми (В): 1 - абіотичні компоненти; 2 - біота; 3 - зв'язки між компонентами

Рис 1. Спрощена структурна схема геосистеми (А) та екосистеми (В): 1 - абіотичні компоненти; 2 - біота; 3 - зв'язки між компонентами

Поняття екосистема доцільно вживати у тих випадках, коли на перше місце стає проблема охорони біоти, усього живого (і людини в тому числі). Терміну геосистема віддають перевагу в тих випадках, коли основна увага приділяється охороні вод, атмосфери, літосфери, а також ландшафтів у цілому. Таким чином, обидва розглянутих поняття діалектично доповнюють один одного.

Розрізняють такі види геосистем: 1) природні; 2) інтегральні -природно-технічні. Природні геосистеми, тобто ті, що складаються лише з природних елементів, у наш час збереглися на дуже обмежених просторах; зазвичай вони виступають не як самостійні системи, а як природні складові (підсистеми) складніших інтегральних геосистем. Але їхня роль у формуванні та функціонуванні геосистем настільки значна, що робить необхідним аналіз та урахування їхніх властивостей при проектуванні.

Інтегральні геосистеми - це складні територіальні просторово-часові утворення, які включають у себе як природні, так і соціально-економічні елементи, що взаємодіють один з одним, і в результаті цього виступають як єдине ціле. Ці геосистеми мають такі властивості: з одного боку, їхня природна складова, незважаючи на сильні зміни її людиною, продовжує жити за природними законами; з іншого боку, більшість рис їхнього функціонування визначається законами життя суспільства. Інтегральні геосистеми мають різні розміри та різні рівні складності. Так, інтегральною геосистемою глобального рівня можна вважати всю суперсистему "природа - суспільство". До інтегральних систем регіонального або локального рівнів можуть бути віднесені виробничі, демоекологічні, рекреаційні, природно-господарські, природно-технічні геосистеми.

Проектування найчастіше має справу з відносно спрощеним варіантом (видом) інтегральних геосистем - природно-технічними геосистемами (ПТГС). ПТГС (або геотехсистеми) - це комплекс з технічних і природних підсистем, що об'єднані людиною в інтересах виконання тих чи інших соціально-економічних завдань (функцій). Обов'язковою складовою частиною ПТГС виступає блок керування, основу якого становить людина (група людей), що відповідає за регулювання технічних пристроїв в їхній взаємодії з природними елементами.

Під природно-технічними геосистемами розуміють не лише такі геосистеми, у яких технічні пристрої виступають як безпосередньо елементи системи (напр., у промислових системах), але й такі, діяльність яких значною мірою залежить від штучних умов, що створюються в результаті використання тих чи інших технічних засобів (напр., сільськогосподарські, лісогосподарські, природоохоронні). Природно-технічні геосистеми, або геотехсистеми - це комбінації знарядь і засобів праці, пов'язані єдиним технологічним циклом, які виконують певну соціоекономічну функцію. Техніка в геотехсистемі виступає своєрідним механізмом, що дозволяє суспільству, з одного боку, пристосовуватися до природного середовища, а з іншого - пристосовувати природу до задоволення своїх потреб.

 
<<   ЗМІСТ   >>