Повна версія

Головна arrow Логістика arrow Логістика

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Сучасна концепція логістики

Концепцією логістики є система поглядів на вдосконалення господарської діяльності шляхом раціоналізації управління матеріальними потоками [2, 3]. Основні положення даної концепції можна сформулювати так [2]:

 • 1. Системна побудова логістики підприємства на основі методології загальної кібернетичної теорії систем.
 • 2. Головне в процедурі організації матеріального потоку – це врахування потреб ринку.
 • 3. Пріоритет розподілу товарів над їх виробництвом.
 • 4. Необхідність встановлення оптимального рівня обслуговування клієнтів.
 • 5. Аналіз логістичного ланцюга необхідно вести з кінця процесу.
 • 6. Під час удосконалення або проектування будь-якої окремої ланки логістичного ланцюга варто розглядати не цю ланку окремо, а весь логістичний ланцюг.
 • 7. Виконання розрахунків і використання в техніко-економічних обґрунтуваннях рішень з організації вантажопотоку вартості кожної елементарної логістичної операції.
 • 8. Вибір варіантів логістичної системи на підставі порівняння їхніх техніко-економічних показників.
 • 9. Відповідність усіх рішень з планування й організації матеріальних потоків загальної стратегії підприємства.
 • 10. Наявність і використання найбільш повної інформації про товари, матеріальні потоки, виробників і споживачах товарів і т.д.
 • 11. Під час організації й здійснення матеріальних пстоків необхідно створювати й підтримувати ділові, партнерські відносини з іншими підприємствами – учасниками логістичного ланцюга.
 • 12. Ведення обліку логістичних витрат протягом всього логістичного ланцюга.

Об'єкт, предмет, мета, завдання та функції логістики

Об'єктом вивчення логістики є наскрізні МП, потоки послуг і супутні їм фінансові й інформаційні потоки [3].

Предметом вивчення логістики є оптимізація МП, потоків послуг і супутніх їм фінансових і інформаційних потоків [3]. Існують так звані "шість правил логістики", які описують кінцеву мету логістичного управління [2,3]:

 • 1. Вантаж – потрібний товар.
 • 2. Якість – необхідної якості.
 • 3. Кількість – у необхідній кількості.
 • 4. Час – повинен бути доставлений у потрібний час.
 • 5. Місце – у потрібне місце.
 • 6. Витрати – з мінімальними витратами.

Головна мета логістики конкретизується в її завданнях, які за ступенем значущості розділяють на три групи [2]: глобальні, загальні й часткові (локальні).

Логістична функція – це укрупнена група логістичних операцій, спрямованих на реалізацію цілей логістичної системи [2, 3]. З концептуальних позицій можна виділити такі функції логістики [4]:

 • 1. Системоутворююча функція полягає в організації системи керування всіма ресурсами.
 • 2. Інтегруюча функція: об'єднання, узгодження, координація дій учасників логістичного процесу усередині підприємства й усередині ЛЛ.
 • 3. Регулююча функція: економія ресурсів, мінімізація відходів усіх видів (втрати часу, неефективні операції, відходи МР), мінімізація витрат.
 • 4. Результуюча функція спрямована на досягнення кінцевої мета логістичного управління – виконання шести правил логістики.

Види логістики

Розрізняють такі види логістики [2]:

1) за масштабами розроблювальних проблем логістика ділиться на макрологістику та мікрологістику.

До сфери досліджень макрологістики входять процеси, які відбуваються на регіональному, міжрегіональному, загальнонаціональному й міждержавному рівнях. Логістика на даному рівні виражається в проведенні глобальної логістичної стратегії, яка полягає у формуванні стійких торгово- економічних зв'язків між окремими країнами й регіонами на основі територіального подіту праці в рамках сформованої спеціалізації й міжгалузевого кооперування. Мікрологістика займається комплексом питань з управління матеріальними, інформаційними й іншими потоками, грунтуючись на інтересах окремого підприємства або корпоративної групи підприємств, об'єднаних загальними цілями щодо оптимізації господарських зв'язків.

2) За характером зон управління логістика ділиться на зовнішню й внутрішню.

Зовнішнії логістика займається питаннями регулювання потокових процесів, які виходять за рамки діяльності, але знаходяться у сфері впливу суб'єкта господарської діяльності. Внутрішня логістика спрямована на координацію й удосконалення господарської діяльності, пов'язаної з керуванням потоковими процесами в рамках підприємства або корпоративної групи підприємств.

3) За характером господарської діяльності виділяють такі види логістики: закупівельну, виробничу, розподільну, транспортну, інформаційну й т.д.

 
<<   ЗМІСТ   >>