Повна версія

Головна arrow Логістика arrow Логістика

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ЛОГІСТИЧНІ СИСТЕМИ ТА ЛАНЦЮГИ

Сутність і види логістичних систем

Поняття логістичних систем є одним з базових понять логістики .

Система – це безліч елементів, які перебувають у відносинах і зв'язках один з одним, що утворюють певну цілісність, єдність [2, 3].

Елемент системи – це частина системи, що умовно не розчленовується на складені частини. Існують наступні чотири властивості, які повинен мати об'єкт, щоб його можна було вважати системою [3].

 • 1. Цілісність і членування. Системою є цілісна сукупність елементів, взаємодіючих один з одним, але з метою аналізу система може бути умовно розділена на окремі елементи.
 • 2. Інтегративні якості – якості, властиві системі в цілому, але не властиві жодному з її елементів окремо.
 • 3. Зв'язки – це те, що з'єднує об'єкти й властивості в системному процесі в ціле. Між елементами системи існують зв'язки, які визначають інтегративні якості системи. Зв'язки між елементами системи повинні бути могутнішими, ніж зв'язки окремих елементів із зовнішнім середовищем.
 • 4. Організація – це внутрішня впорядкованість, узгодженість взаємодії елементів системи, певна структура зв'язків між елементами системи.

Логістична система – це адаптивна система зі зворотним зв'язком, яка виконує ті або інші логістичні функції (операції), складається з підсистем і має розвинені внутрісистемні зв'язки й зв'язки із зовнішнім середовищем [2,3].

Мета логістичної системи – доставка товарів і виробів у задане місце, у потрібній кількості й асортименті, максимально підготовлених до виробничого або особистого споживання при заданому рівні витрат [2, 3].

Логістична система має такі властивості [2]:

 • • складність;
 • • ієрархічність;
 • • цілісність;
 • • структурованість;
 • • рухливість;
 • • унікальність, непередбачуваність і невизначеність поводження в конкретних умовах і під впливом зовнішнього середовища;
 • • адаптивність.

Логістичні системи класифікуються за наступними ознаками:

1. За ознакою просторового обмеження логістичні системи діляться на макрологістичні й мікрологістичні [2, 3, 5].

Макрологістична система – це велика система управління матеріальними потоками, що охоплює підприємства й організації промисловості, посередницькі, торговельні й транспортні організації різних відомств, розташованих у різних регіонах країни або в різних країнах (рис. 3.1). Макрологістична система являє собою певну інфраструктуру економіки регіону, країни або групи людей.

Принципова схема макрологістичної системи

Рисунок 3.1 - Принципова схема макрологістичної системи

Мікрологістичні системи є підсистемами, структурними складовими макрологістичних систем. До них відносять різні виробничі й торговельні підприємства, територіально-виробничі комплекси. Мікрологістичні системи являють собою клас внутрішньовиробничих логістичних систем, до складу яких входять технологічно зв'язані виробництва, об'єднані єдиною інфраструктурою. Мікрологістична система може бути подана у вигляді таких основних підсистем (рис. 3.2.):

 • ЗАКУПІВЛЯ – підсистема, що забезпечує надходження матеріального потоку в логістичну систему.
 • ПЛАНУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЦТВОМ – ця підсистема приймає матеріальний потік від підсистеми закупівель і управляє ним в

процесі виконання різних технологічних операцій, що перетворюють предмет праці в продукт праці.

• ЗБУТ- підсистема, що забезпечує вибуття матеріального потоку з логістичної системи.

Принципова схема мікрологістичної системи

Рисунок 3.2 – Принципова схема мікрологістичної системи

 • 2. Залежно від виду логістичних ланцюгів логістичні системи поділяються [2, 3]:
  • Логістичні системи із прямими зв'язками. У цих логістичних системах матеріальний потік проходить безпосередньо від виробника продукції до її споживача, минаючи посередників.
  • Ешелоновані логістичні системи. У таких системах на шляху матеріального потоку є хоча б один посередник.
  • Гнучкі логістичні системи. Тут рух матеріального потоку від виробника продукції до її споживача може здійснюватися як прямо, так і через посередників.

Логістичні ланцюги

Логістичний канал – це частково впорядкована множина різних посередників, які реалізують доведення матеріального потоку від конкретного виробника до його споживачів [2, 3, 6, 7].

Логістичний ланцюг – це лінійно впорядкована множина учасників логістичного процесу, які здійснюють логістичні операції з доведення зовнішнього матеріального потоку від однієї логістичної системи до іншої [2, 3, 6, 7].

Також під логістичним ланцюгом розуміють сукупність логістичних операцій, виконуваних послідовно від моменту зародження до моменту згасання потоку товарів, робіт, послуг на відповідному споживчому ринку [2].

У цілому, в логістичному ланцюзі, тобто в ланцюзі, яким проходять матеріальний та інформаційний потоки від постачальника до споживача, виділяють такі головні ланки [2, 7]:

 • • постачання матеріалів, сировини й напівфабрикатів;
 • • зберігання продукції та сировини;
 • • виробництво товарів;
 • • розподіл, включаючи відправлення товарів зі складу готової продукції;
 • • споживання готової продукції.

У реальних умовах господарювання існує велика кількість логістичних посередників, різноманітні асортименти матеріальних ресурсів, які використовуються у виробництві товарів, і розгалужені розподільні мережі. Як наслідок, можуть формуватися складні логістичні ланцюги взаємозалежних ланок, які поєднують кілька логістичних ланцюгів, так звані логістичні мережі.

 
<<   ЗМІСТ   >>