Повна версія

Головна arrow Екологія arrow Природний, техногенний та екологічний ризики: аналіз, оцінка, управління

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


>>

Авторизуйтеся для перегляду анотації та можливості завантаження одним файлом


Перелік умовних позначень Ризик і сталий розвиток суспільства Зміст, суть і визначення поняття ризику Ризик і проблеми сталого розвитку Основні принципи аналізу безпеки і ризику Математичне визначення ризику Класифікація ризиків Види ризиків та їх показники Індивідуальний ризик Соціальний ризик Потенційний територіальний ризик Прийнятний ризик Збиток. Структура повного збитку Основні складові прямого збитку Основні складові опосередкованого збитку Чинники техногенного, природного та екологічного ризику в Україні Чинники техногенної небезпеки і ризикуАварії в системах життєзабезпечення Заходи щодо зниження ризику виникнення техногенних надзвичайних ситуацій Чинники природної небезпеки і ризикуПросідання ґрунтів Заходи щодо зниження ризику природних надзвичайних ситуаційСейсмонебезпечні та зсувонебезпечні територіїГідрометеорологонебезпечні території, Затоплення і підтоплення територій Чинники екологічної небезпеки і ризику Зміна клімату Забруднення навколишнього середовищаЗабруднення вод УкраїниЗабруднення атмосферного повітряРадіаційне забруднення атмосферного повітряЗабруднення ґрунтів Неефективне використання природних ресурсів Ризик для життя і здоров'я населенняІнфекційні захворювання населення Теоретико-методологічні основи аналізу та оцінювання ризику Концептуально-методичнии апарат аналізу та оцінювання ризику Концепції аналізу та оцінювання ризиків Методи аналізу та оцінювання ризиків Моделі аналізу та оцінювання ризиків Формальні засоби побудови моделей оцінювання ризику Системний аналіз Експертні методи та системи прийняття рішеньЕкспертні системи Методи теорії нечітких множин і нечіткої логікиНечітка логіка Стохастичні методи моделюванняНормальний закон розподілуЛогарифмічно нормальний законБіномний закон розподілуГамма-розподілРозподіл ВейбуллаЕкспонентний закон Логіко-ймовірнісні методи дослідження безпеки Марківський процес Пуассонівський процес Метод статистичного моделювання Монте-Карло Методи оцінювання природного ризику Світові тенденції у розвитку природних катастроф Процеси, що лежать в основі збільшення кількості природних катастроф Оцінювання ризиків від землетрусів Застосування ГІС “Екстремум” для пом'якшення наслідків руйнівних землетрусів оперативним прогнозуванням обстановки в зоні реалізації сейсмічної події Методичний підхід для визначення обсягів руйнувань та кількості людських жертв внаслідок землетрусів Оцінювання ризиків від ураганів та сильних вітрів Визначення карстової небезпеки і ризику Прогнозування зсувів Оцінювання ризику від лісових пожеж Прогнозування максимального збитку від природних катастроф за допомогою розподілу Парето Лінійний і нелінійний ріст збитків від природних катастроф Розрахунок характерного максимального одиничного збитку Співвідношення характерного максимального і сумарного збитків для розподілу ПаретоВерхня границя Приклади розрахунків максимальних і сумарних збитків від природних катастроф Методика комплексного оцінювання техногенної і природної небезпеки країни в регіональному вимірі Системний аналіз техногенної та природної небезпеки України Ідентифікація загроз техногенній і природній безпеці України Визначення пріоритетів елементів системи техногенної і природної безпеки Визначення комплексного показника потенційної небезпеки регіонів щодо техногенних і природних надзвичайних ситуацій Розрахунок інтегрального показника небезпеки регіонів України щодо техногенних і природних надзвичайних ситуацій Методи аналізу та оцінювання техногенного ризику Загальна структура аналізу техногенного ризику Основні поняття теорії надійності та безпеки Показники надійності, безпеки та ризику Обчислення функції надійності складних систем Аналіз безпеки складних систем за допомогою методів “дерево подій” і “дерево відмов”Метод “дерево подій” Метод аналітико-статистичного моделювання Байєсівські методи визначення частоти базисних подій Методи аналізу та обліку людського чинникаПриклад побудови “дерева аналізу надійності людини” Метод якісного оцінювання техногенних ризиків (АВНКВ) Метод аналізу видів відмов і наслідків (АВВН) Методика визначення ризиків та їх прийнятних рівнів для декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки Методика прогнозування зон токсичного забруднення та наслідків аварій з викидом небезпечних хімічних речовин “ТОКСИ+” Методика прогнозування наслідків виливу (викиду) небезпечних хімічних речовин при аваріях на промислових об'єктах і транспорті Прогнозування наслідків виливу (викиду) небезпечних хімічних речовин при аваріях на промислових об'єктах і транспорті Оцінювання ризику ураження населення небезпечними хімічними речовинами за аварій на об'єктах підвищеної небезпеки Методика оцінювання безпеки об'єкта на основі методів теорії нечітких множин та нечіткої логіки Побудова моделі складного об'єкта Алгоритми побудови моделі комплексного оцінювання безпеки об'єкта Методи оцінювання екологічного ризику Оцінювання ризику впливу шкідливих речовин на здоров'я населення Оцінювання екзогенних та ендогенних ризиків смертності населення на основі моделі гомперца- мейкема Математична модель оцінювання екзогенної та ендогенної складових ризиків смертності Аналіз ризиків смертності населення для різних вікових груп Аналіз ендогенних та екзогенних складових ризику смертності населення різних вікових груп Динаміка змін ендогенних та екзогенних складових ризику смертності населення України Оцінювання ризику токсичних ефектів Оцінювання ризику, пов'язаного із впливом іонізуючого випромінювання Оцінювання поглиненої людиною дози внаслідок впливу іонізуючого випромінювання Середні дози опромінення щитоподібної залози дітей та підлітків різних областей України Оцінювання радіаційного ризику Оцінювання радіологічних наслідків аварій за допомогою системи COSYMA Аналіз розповсюдження викидів (скидів) токсичних та радіоактивних забруднювачів у природному середовищі за допомогою системи MEPAS Методика оцінювання збитків від наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру Порядок розрахунку збитків за типами надзвичайних ситуацій Особливості проведення розрахунків основних видів збитківРозрахунок збитків від руйнування і пошкодження основних фондів, знищення майна та продукціїРозрахунок збитків від руйнування і пошкодження основних фондів виробничого призначенняРозрахунок збитків від руйнування і пошкодження основних фондів невиробничого призначенняРозрахунок збитків від втрат готової промислової та сільськогосподарської продукціїРозрахунок збитків від втрат незібраної сільськогосподарської продукціїРозрахунок збитків від втрат сировини, матеріалів та напівфабрикатів, проміжної продукціїРозрахунок збитків від втрат майнагромадян та організаційРозрахунок збитків від невироблення продукції внаслідок припинення виробництваРозрахунок збитків від вилучення або порушення сільськогосподарських угідьРозрахунок збитків від втрат тваринництваРозрахунок збитків від втрати деревини та інших лісових ресурсів Проблеми і методи управління ризиками Концептуальні засади управління ризиками Основні принципи управління ризиками Нормування ризиків Механізми регулювання техногенної, природної та екологічної безпеки Економічні механізми управління ризикамимінімізації очікуваного збитку на об'єкті внаслідок проведення комплексу захисних заходів від надзвичайних ситуаціймінімізації ресурсів, необхідних для забезпечення прийнятного рівня ризикуМетоди вирішення задач оптимальних витрат на управління ризиком надзвичайних ситуаційМеханізми розподілу ресурсів у соціально- економічних системах Нормативно-правове регулювання безпеки і ризику Ліцензування видів діяльності у сфері промислової безпеки Планування заходів безпеки Паспортизація, ідентифікація та декларування безпеки об'єктів Страхування відповідальності суб'єктів господарювання за збиток від промислової аварії Основні напрями державної політики з питань управління ризиками Міжнародне співробітництво Терористичні ризики Загальний огляд терористичних загрозКласифікація сучасного тероризмуБіологічний тероризмКібернетичний тероризм Ядерно-радіаційний тероризм – глобальна загроза Незаконний обіг ядерних, радіаційних матеріалів і джерел тонізуючого випромінювання. Розвиток “чорного ринку” ядерно- радіаційних матеріалів Потенційні джерела загроз ядерного тероризмуРадіологічна зброяВиготовлення примітивного ядерного підривного пристроюДиверсії на ядерних об'єктахВикрадення й застосування ядерної зброї
 
>>