Повна версія

Головна arrow Логістика arrow Логістика

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Значимість логістики

Сьогодні логістика пронизує практично всі види людської діяльності. Яку б роботу людина не виконувала, вона так чи інакше використовує правила і принципи логістики Показовий у цьому плані є приклад розподілу робіт суспільного сектора в Сполучених Штатах Америки і питома вага логістизації операцій у кожній конкретній сфері діяльності.

Американські фахівці з операційного менеджменту вказують, якщо прийняти за 100% всі роботи, що виконуються в США, то питома вага різних видів робіт розподіляється в такий спосіб:

  • – на виробництво припадає близько 18%;
  • – на будівництво, добувну галузь і інші виробництва приходиться близько 6%;
  • – на сервіс – 76 % (сектор сервісу включає урядову сферу, сферу харчування, здачу житла, торгівлю, транспорт, фінанси, страхування, законодавство, медицину, ремонт і обслуговування).

Виконані американськими фахівцями з логістичному менеджменту дослідження дозволяють зробити наступний висновок: у виробництві операції, які зв'язані з логістикою, займають від 24 до 32%, у будівництві, добувній галузі і інших виробництвах – від 17 до 26 %, у сервісі логістичні операції становлять близько четвертої частини.

Логістика досить міцно ввійшла в діяльність європейських і американських фірм, компаній і корпорацій. Захід і Схід прицільно дивиться на логістику, запозичаючи в неї все корисне і раціональне. Провідні економісти Заходу стверджують, що саме логістика є носієм нових методологічних підходів у підприємницькій діяльності в умовах ринкових відносин. Початок XXI ст. ознаменований інтенсивними процесами глобалізації, що ведуть до росту обсягів світового виробництва, розширення внутрішніх і зовнішніх економічних зв'язків. Добре це чи погано? Відповідь на дане питання дати важко. Але в одному можна бути впевненими – всі ці процеси ведуть до збільшення витрат обігу, які сьогодні, за оцінками відомих фахівців, досягають 15-30% вартості готового продукту. Даний факт незаперечний і досить невтішний.

Конкуренція стає усе напруженішою й змушує продавців знижувати націнку до мінімуму. Торгівля, у свою чергу, "відіграється" на виробниках і у багатьох випадках диктує їм відпускні ціни. Виробники гарячково шукають, на чому ще знизити і без того зведені до мінімуму виробничі витрати. Оптимальне рішення знаходиться не завжди. Тим часом одне з рішень очевидно: якщо при виробництві і продажах заощадити вже нема на чому, то потрібно скорочувати витрати на шляху проходження товарів між цими етапами. Одним з найбільш радикальних і діючих шляхів скорочення витрат є саме логістика.

Практика діяльності таких відомих фірм і компаній, як Jonson & Jonson, "Филипп Моррис", Nestle, Prokter & Gamble, MacDonald's, ASG AB, BTL, Ryder, Federal Express, Leasnay, American Express, Welchelt, TNT, Sped-Bertraud Faure, Carlberson показує, що використання концепції логістики практично завжди забезпечує високу конкурентноздатність продукції і послуг, а значить і гарантоване досягнення успіху в бізнесі. Застосування логістичної концепції в бізнесі є дуже корисним – це дає практично кожному підприємству, фірмі чи компанії можливість реалізації як економічних, так і "технічних" інтересів учасників просування матеріального потоку аж до кінцевого споживача, а також дотримання принципів системності і оптимальності, здатних привести організацію до бажаного ринкового результату. Саме через системність і оптимальність можна досягти достатності логістичного результату в умовах зростаючого дефіциту ресурсів.

Для того, щоб підкреслити ще раз значимість логістики, слід зазначити, що саме завдяки потенціалу логістики можливо підвищити організаційно-економічну стійкість і конкурентні позиції підприємства, фірми чи компанії на ринку. Ця теза досить чітко підкреслює той факт, що сьогодні конкурентні переваги одержують і утримують ті підприємства, які керуються інноваційною стратегією. "Інноваційність, за словами Пітера Друкера, – це особливий інструмент підприємництва. Саме підприємництво спрямовано на те, щоб вдихнути в наявні ресурси нові властивості з метою створення благ. Більше того, у ході нововведень створюється ресурс. Ресурсу як такого не існує доти, поки людина не відшукає в природі що- небудь корисне і не наділить його економічною цінністю". Цим корисним й коштовним, з економічної точки зору, на нинішньому етапі розвитку суспільства є саме логістика 3 таким твердженням згодні багато відомих фахівців і вчених. Так, Б. Плоткін визначає: "Логістика – є основний інструмент досягнення для фірми необхідної конкурентноздатності, тому що раціональні закупівлі забезпечують мінімум витрат – як у виробництві, так і у торгівлі".

С. Уваров також у логістиці вбачає ефективний інструмент створення конкурентоспроможності організації – "Конкурентні переваги все більшою мірою визначаються тим, наскільки ефективно фірма створює логістичну структуру..." І це сьогодні доведено багатьма компаніями, що мають у своїх структурах або логістичну службу, або департамент логістики, які чітко організовують і координують рух потоків матеріальних ресурсів і готової продукції кінцевому споживачеві, домагаючись при цьому конкурентних переваг і стійкої позиції на ринку.

Логістика важлива для кожної організації, тому що вона завжди була центральною проблемою будь-якого виду економічної діяльності.

Із цим погоджуються багато авторів, відзначаючи, що можна відшукати небагато видів діяльності людини, які б так чи інакше не впливали на потік продукції, що йде від місця виробництва до місця споживання. А Дональд Уотерс підкреслює: "Без логістики ніякі матеріали не переміщаються, ніякі операції не виконуються, ніякі продукти не доставляються і ніякі споживачі не обслуговуються".

У загальнонаціональному масштабі на логістику в різних країнах світу приходиться досить значна сума витрат. Так, наприклад, на початок третього тисячоріччя валовий внутрішній продукт (ВВП) тільки в США досяг 10 трлн доларів, а населення чисельністю в 280 млн чоловік виробляє і споживає в середньому товари й послуги вартістю 36 тис. доларів на кожну людину. А якщо взяти до уваги шість найбільших держав світу – Японію, Німеччину, Великобританію, Францію, Італію і Канаду, де загальний ВВП становить ще 10 трлн доларів, то складно представити обсяг продукції, що виробляється і споживається, переміщається по ланцюгах поставок від постачальника до споживача, і складніше всього простежити як, де, і у якому взаємозв'язку виконуються для цього логістичні операції. Коментуючи даний факт, Дональд Уотерс відзначив наступне: "І щоб забрати в постачальників усе, що стоїть за цим, будь-το масло, що вироблене в Канаді, побутова електроніка – у Японії, автомобілі – у Великобританії або молочні продукти – у Франції, і доставити споживачам, покладаються на логістику. Інакше кажучи, до цих дій залучаються мільйони людей, а їхні операції коштують мільярди доларів на рік; без усього цього ніякого руху матеріалів не відбувалося б".

У процесі проведених у 1996 р. в Канаді компанією Deloitte & Touche досліджень, було встановлено, що 98 % респондентів описують логістику або як критичний, або як дуже важливий напрямок для своїх компаній. У цьому ж огляді підкреслюється, що в цей час понад 90% організацій або вдосконалюють свої ланцюги поставок, або планують зайнятися цим у найближчі два роки.

Як же використовують логістику сьогодні на підприємствах, у фірмах і компаніях України та найближчого її сусіда і партнера – Росії?

"Більшість вітчизняних підприємств, – пише завідувач кафедри логістики Національного авіаційного університету Μ. Григорак, – навіть не підозрює про існування такої науки. Хоча останнім часом кращі українські підприємства різних галузей економіки почали створювати підрозділи логістики. ...Використання логістики є надзвичайно актуальним для вітчизняного бізнесу, тому як українська економіка нині перебуває в кризовому стані".

Проведені авторами даного навчального посібника дослідження підприємств різних галузей, що працюють на ринку України, показали, що здебільшого основними стратегіями їх є стратегії росту, виживання і згортання. Розподіл наступний: стратегію росту використовують близько 39 %, стратегію виживання – 36%, стратегію згортання – 9% підприємств. І тільки 1,3% досліджених підприємств (як правило, це спільні підприємства або закордонні компанії) реалізують у своїй діяльності логістичну стратегію.

Аналогічна ситуація і у Росії. Як показав аналіз, проведений співробітниками Міжнародного центру логістики Державного університету – Вища школа економіки серед своїх слухачів, що навчаються за різними програмами (від підвищення кваліфікації до другого вищої освіти з фаху "логістика"), тільки близько 3 % досліджених фірм мають логістичну стратегію і свідомо її формують (ресурс Інтернету – стаття російських вчених проф. В.В. Дибської і проф. В.І. Сєргєєва "Корпоративні логістичні стратегії й технології: вибір і способи реалізації"). Зазначені 3% в основному формують великі закордонні компанії, що працюють на російському ринку. Результати аналізу також указали і на основні причини відсутності логістичної стратегії в 97 % досліджених фірм і компаній. Перша причина – це загальне нерозуміння топ-менеджменту цих організацій призначення логістики як інтегрованого інструмента менеджменту, що дозволяє оптимізувати матеріальні і фінансові ресурси фірми.

Друга причина відсутності логістичної стратегії фірм – недостатня кількість кваліфікованих фахівців з логістики.

Європейські компанії давно усвідомили, що відмова від використання логістики грозить не тільки ростом фінансових витрат, але і втратою клієнтів. Установлено, що організація служби логістики на фірмі або в компанії допомагає вирішити не тільки проблему швидкого й ефективного переміщення матеріального потоку до замовника, але і знижує кількість скарг споживачів практично наполовину.

Сьогодні відома безліч прикладів, що показують на досить високу ефективність логістики, удосконалюючи яку організації можуть одержати значну економію. На доказ цього є сенс розглянути наступну ситуацію.

Фірма "Фрукти оптом" займається оптовим бізнесом із фруктами. Валовий прибуток фірми в середньому становить 6,5 % від обсягу продажів. За 2009 р. обсяг продажів фірми склав 1 670 640 у.г. о. Аналіз фінансової діяльності фірми показав, що на логістику приходиться 20,7 % операційних витрат. Аналітики при докладному аналізі структури витрат на логістику прийшли до висновку, що більш висока ефективність організації робіт на фірмі дозволить скоротити ці витрати на 8,5 %.

Виникають наступні питання: "Який додатковий прибуток дозволить одержати фірмі запропонований аналітиками захід, тобто зазначене зниження логістичних витрат?" і "За умови, якщо керівництво фірми не затвердить пропозицію аналітиків, наскільки їм буде потрібно збільшити обсяг продажів у грошовому виразі, щоб домогтися такого ж підвищення прибутку?".

Щоб одержати відповіді на поставлені питання, зробимо наступні обчислення.

1. Операційні витрати дорівнюють річному обсягу продажів за винятком валового прибутку:

2. Витрати на логістику в складі операційних витрат становлять:

3. З урахуванням скорочення логістичних витрат на 8,5 % їхня економія буде дорівнювати:

4. За умови, що ніяких змін у ціні реалізації або інших витрат не буде, величина скорочення логістичних витрат являє собою приріст прибутку. Тоді валовий прибуток збільшиться до значення:

Інакше кажучи, скорочення логістичних витрат на 8,5 % підвищує прибуток з 108 591,60 у.г.о. до 136 075,84 у.г.о., тобто збільшує її на 25,3 %.

Відповідаючи на друге питання, дійдемо висновку, що обсяг продажів фірми необхідно буде збільшити на величину, що рівняється відсотку збільшення прибутку від скорочення логістичних витрат, тобто на 25,3%.

Як одна з коштовних функцій логістика робить досить істотний вплив і на загальні фінансові показники організації. Так, приміром, показовим є вплив логістики (тобто однієї функції логістики) на прибутковість активів (ROA – return on assets). Даний показник свідчить про те, наскільки добре використовуються наявні ресурси і чим вище показник ROA, тим краще результати діяльності організації.

Щоб довести це оцінимо вплив на зміну ROA одного з видів оборотних засобів – запасів. Для прикладу повернемося до описаної ситуації з фірмою "Фрукти оптом".

Отже, згадана фірма за 2009 р. мала обсяг продажів 1 670 640 у.г.о. Зазвичай для виключення всіляких ризиків фірма формує рівень запасів фруктів у середньому рівний 20 % від обсягу продажів. Річні витрати на збереження фруктів у запасах становлять 18% від їхньої вартості, операційні витрати – 1 562 048,4 у.г.о., а вартість інших активів оцінюється в 3 200 000 у.г.о.

Маючи такі дані про господарсько-фінансову діяльність фірми, визначимо поточне значення прибутковості активів і покажемо, як воно зміниться, якщо рівень запасів скоротиться на 6 %, тобто до 14 % від обсягу продажів.

Для відповіді на поставлені питання зробимо елементарні розрахунки.

А. Розрахунок для ситуації, коли на фірмі рівень запасів фруктів перебуває на рівні 20 %.

1. Визначимо вартість запасів (Сзап) як добуток обсягу запасів на величину витрат на їх зберігання:

2. Загальні витрати (Ззаг.) визначаємо як суму операційних витрат і вартості запасів:

3. Прибуток (П) визначимо як різницю між обсягом продажів і загальними витратами:

4. Загальні активи (ОА) – це сума інших активів і запасів:

5. Прибутковість активів (ROA) визначаємо як різницю прибутку, що ділена на загальні активи:

Б. Розрахунок для ситуації, коли на фірмі рівень запасів фруктів буде знижений до 14% від обсягу продажів.

1. Вартість запасів складе:

  • 2. Загальні витрати складуть:
  • 3. Прибуток дорівнює різниці між обсягом продажів і загальними витратами:

4. Загальні активи складуть:

5. Прибутковість активів при новому рівні запасів складе:

Висновок: скорочення запасів приводить до зниження операційних витрат, більш високого прибутку і істотному збільшенню показника ROA. У даному прикладі зниження обсягу запасів приведе до збільшення прибутку на 27,6 %, зниження операційних витрат на 22,2 % і збільшення показника ROA на 31,4 %.

Наведений приклад досить аргументовано вказує на те, що керівництву фірм і компаній є над чим працювати в плані логістизації торговельних і інших процесів. Але головне те, що саме логістика дає унікальні можливості зниження внутрішньофірмових витрат і значного зростання прибутку.

 
<<   ЗМІСТ   >>