Повна версія

Головна arrow Логістика arrow Логістика

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Основні терміни і поняття логістики

Ефективність діяльності логістичного персоналу залежить насамперед від рівня його кваліфікації, досвіду, знань, ступеня забезпеченості засобами, необхідними для рішення логістичних задач, а також логістичного менеджменту в організації. Однак однією з умов успішного виконання означених функцій логістичного персоналу є володіння ним "мовою" того бізнесу, яким займається дана організація. Основу будь-якої "мови бізнесу" складає конкретний понятійний апарат, тобто визначений перелік понять і термінів, якими повинний володіти кожен учасник організації. У даному випадку такими в логістиці вважаються наступні.

Логістика – визначення даного терміна приведено в підрозділі 1.3.

Логістика в залежності від охоплення і рівня виконуваних завдань підрозділяється на макро-, мезо- і мікрологістику.

Макрологістика – область логістики, що вирішує загальні (глобальні) питання, що пов'язані з доставкою матеріалопотоку (сировини, продукції та ін.) на міждержавному, державному і міжрегіональному рівнях.

Мезологістика – область логістики, що здійснює інтеграцію (тобто об'єднання) в одну систему декількох фірм або підприємств однієї галузі для досягнення логістичної мети.

Мікрологістика – область логістики, що вирішує локальні питання переміщення матеріального потоку (сировини, матеріалів, напівфабрикатів, готової продукції та ін.) у рамках підприємства, фірми або окремого їхнього підрозділу.

З метою рішення різного роду локальних і комплексних логістичних завдань на макро-, мезо- і мікрорівнях у "загальній" логістиці сформовані і виділені відповідно до її функціональних областей такі основні напрямки як логістика закупівель, логістика складування, транспортна логістика, виробнича логістика, логістика розподілу й збуту, інформаційна логістика.

Логістика закупівель це процес забезпечення підприємств матеріальними ресурсами для виробництва необхідних матеріальних благ або послуг. Метою логістики закупівель є задоволення потреб виробництва в матеріалах, сировині, напівфабрикатах і інших матеріальних цінностях з максимально можливою економічною ефективністю.

Логістика складування – це процес розміщення матеріалів, сировини, напівфабрикатів і інших матеріальних цінностей на складах постачальників, виробників і дистрибуторів, переробки останніх усередині складського господарства і комплектування в необхідний для замовника "формат".

Транспортна логістика – організація й управління матеріальними потоками в процесі їхнього транспортування до місця призначення.

Мета транспортної логістики – доставка продукції у місце призначення якнайшвидше, дешевше і з найменшим збитком для навколишнього середовища. При цьому необхідно прагнути звести до мінімуму втрати і псування вантажів, що транспортуються, при одночасному виконанні вимог замовників до своєчасності доставки і до надання інформації про вантажі, що знаходяться в дорозі.

Виробнича логістика область логістики, що охоплює процеси руху матеріальних потоків усередині підприємства.

Логістика розподілу це комплекс взаємозалежних функцій, які реалізуються в процесі доведення (розподілу) готової продукції до споживача відповідно до інтересів і вимог останнього, а також передачі, зберігання і обробки відповідної інформації. Логістика розподілу тісно зв'язана з реалізацією таких функцій як транспортування, складування, управління запасами.

Об'єктом вивчення в логістиці розподілу є матеріальний потік на стадії руху від постачальника до споживача.

Логістика збуту це специфічний напрямок у логістиці, що вирішує питання організації і управління збутом товарної продукції в безпосередніх місцях торгівлі.

Багато фахівців вважають, що процес роздрібної торгівлі не пов'язаний з логістикою, а залежить від факторів, що лежать за її межами, наприклад, від знання психології покупців, від уміння організувати рекламу й ін. Однак проблема раціоналізації матеріальних потоків у процесі роздрібної торгівлі існує. А тому є сенс говорити про логістику збуту і про її роль в зниженні внутрішньофірмових витрат. Таким чином, метою логістики збуту можна вважати мінімізацію логістичних витрат у процесі реалізації товару.

Інформаційна логістика організує потік даних, які супроводжують матеріальний потік, і є значимою ланкою підприємства, що зв'язує поставки, виробництво і збут. Основним завданням інформаційної логістики є забезпечення наповненням інформацією систем управління, а також надання кожному рівню ієрархії управління необхідної якісної інформації в потрібний час.

Матеріальний потік продукція, яка розглянута в процесі додавання до неї різних логістичних операцій і віднесена до конкретного інтервалу часу.

Фінансовий потік – це спрямований рух грошових коштів, що циркулюють у логістичній системі, а також між логістичною системою і зовнішнім середовищем, необхідних для забезпечення ефективного руху визначеного товарного потоку.

Інформаційний потік – це потік повідомлень у мовній, документованій і іншій формах, що генерується вихідним матеріальним потоком, який використовується й обробляється логістичною системою для виконання логістичних операцій.

В Америці і Європі тріада зазначених потоків була основним об'єктом логістики десь до 60-х pp. минулого століття. Однак конкуренція почала частково "з'їдати" результати логістики – науки, що, здавалося б, виживає в будь-яких умовах і при будь-яких ситуаціях. Для посилення гнучкості логістичних принципів і правил фахівцями був виділений ще один вид потоку – сервісний.

Сервісний потік – потік послуг, що виконується у логістичній системі з метою задоволення потреб як зовнішніх, так і внутрішніх споживачів продукції організації.

Матеріальні запаси – це сировина, матеріали, продукція виробничо-технічного призначення, що знаходиться на різних стадіях виробництва і обертання, вироби споживчого попиту і інші товари, що очікують вступу в процес особистого чи виробничого споживання.

Матеріальний запас будь-якої марки товарно-матеріальних цінностей – сировини, матеріалів, комплектуючих виробів, покупних напівфабрикатів, палива, запасних частин, малоцінних і швидкозношуваних предметів, готової продукції й т.п., розміщається в різних місцях товаропровідного ланцюга в міру просування їх до безпосередніх споживачів.

Для управління основними і супутніми потоками проектуються і організуються логістичні системи і на більш високому рівні – ланцюги поставок. Логістична система в логістиці є після матеріального потоку другим ключовим поняттям.

Логістична система – це адаптивна система зі зворотним зв'язком, що виконує ті або інші логістичні функції і складається з декількох підсистем, і має досить розвинуті зв'язки з зовнішнім середовищем. Підсистема логістичної системи являє собою конкретний функціонально відособлений об'єкт (підрозділ, службу або юридично самостійне підприємство), що виконує певну логістичну функцію, спрямовану на досягнення конкретної мети. Всі підсистеми логістичної системи об'єднані єдиним управлінням логістичним процесом.

Ланцюг поставок це сукупність видів діяльності й організацій, через які матеріальні потоки проходять під час свого переміщення від постачальників початкового рівня до кінцевих споживачів. Існує ще і таке визначення терміну "ланцюг поставок": це послідовність подій, призначених для задоволення потреб споживачів.

Ланцюг поставок підприємства, фірми чи компанії включає географічно розподілені об'єкти, де здобуваються, перетворюються, зберігаються або продаються сировина, незавершена і готова продукція та з'єднуючі ці об'єкти логістичні канали. Відносно розуміння терміну "логістичний канал" звернемося до літературного джерела [9, с. 16]. Професор В.С. Лукінський відзначає, що "більшість закордонних і вітчизняних дослідників зв'язують поняття логістичного каналу з каналом розподілу (маркетинговим каналом, дистрибутивним каналом). Причому єдиної думки про поняття логістичного каналу серед дослідників немає. Загальним у поглядах учених є те, що в логістичному (маркетинговому, дистрибутивному) каналі відбувається обмін (купівля-продаж) товару і виконуються функції, характерні для розподілу: транспортування, складування, вантажопереробка, управління запасами готової продукції, прогнозування попиту на продукцію і ін.; купівля-продаж товару може відбуватися через агентів,, дилерів, оптовиків або інших посередників, система господарських зв'язків між якими і утворює логістичний канал".

Логістичний канал певна сукупність підсистем логістичної системи або частина (фрагмент, ділянка) логістичного ланцюга (ланцюга поставок), що проводять матеріальні потоки і надають відповідні їм послуги від постачальників до кінцевих споживачів.

На нинішньому етапі розвитку логістики багато фахівців прийшли до висновку, що термін "ланцюг поставок" є вузьким за змістом і не охоплює тієї широти масштабу переміщення матеріальних потоків, що насправді існує. Тому, як вважають фахівці, необхідно говорити про мережі поставок, а точніше про логістичні мережі.

Логістичне мережа – це розгорнуті в просторі і у часі ланцюги поставок, де для виконання логістичного циклу виконується безліч видів діяльності різними організаціями (логістичними системами або безліччю їхніх підсистем).

Логістичний цикл – це інтервал часу між подачею заявки на продукцію і доставкою цієї продукції із забезпеченням необхідного сервісу кінцевому споживачеві.

У логістичній системі, так само як і у її підсистемах, а також у ланцюзі поставок реалізуються логістичні функції.

Логістичне функція – сукупність родинних по спрямованості логістичних операцій, виконуваних з метою рішення конкретного завдання, пов'язаного з функціонуванням логістичної системи. Логістичними функціями є такі розв'язувані завдання як управління оформленням замовлень, транспортування продукції, управління запасами, закупівля необхідних матеріальних ресурсів для виробничої діяльності, підтримка виробничої діяльності, складування, управління процесами навантаження-розвантаження, управління потоками "зворотної" продукції, організація й забезпечення сервісу.

Логістична операція – це сукупність дій, що зв'язані з переміщенням, транспортуванням, зберіганням і т.ін. матеріального потоку. Іншими словами, логістичні операції – це будь-які дії, чинені з речовинними предметами і продуктами праці в сферах виробництва і обігу, за винятком технологічних операцій по виробництву матеріальних благ.

Логістичний план це документ, що містить звід цілей, процедур, способів, перелік ресурсів, набір показників оцінки ефективності здійснення логістичних заходів і т.д. Логістичний план, як документ, може містити багато розділів. Найбільш поширеними розділами є:

  • – загальне резюме, у якому приводиться обґрунтування мети й суті логістичної стратегії і її зв'язок з іншими стратегіями організації;
  • – мета логістики на підприємстві, у фірмі, у компанії;
  • – опис способу або процедури, за допомогою яких буде реалізована логістика в цілому з досягненням поставленої мети;
  • – опис взаємодії функцій логістики (постачання, транспортування, зберігання і ін.) і обґрунтування позитивних змін у діяльності організації від їхньої повної реалізації;
  • – опис ресурсів, необхідних для виконання кожної конкретної логістичної функції і логістичної стратегії в цілому;
  • – попередні розрахунки логістичних витрат від впровадження логістичної стратегії і вибір фінансових показників для моніторингу останніх;
  • – опис "корисності" впровадження логістичної стратегії для організації в цілому: одержання додаткового прибутку, поліпшення обслуговування і сервісу для клієнтів і ін.

Логістична стратегія – всі стратегічні рішення, прийоми, плани і культура, що пов'язані з управлінням логістичною системою або логістичним ланцюгом. В основу логістичної стратегії повинна бути покладена логістична місія або так називані сім правил логістики (7 right), або логістичний мікс.

Логістичний аутсорсинг – це одна з форм ділового співробітництва, що укладається в повній (частковій) передачі сторонньому підрядникові деяких бізнес-функцій або частин бізнес- процесу підприємства, фірми, компанії. Залежно від передачі конкретних бізнес-функцій сторонній організації розрізняють транспортний аутсорсинг, інформаційний аутсорсинг, "складський" аутсорсинг, юридичний аутсорсинг і ін.

Логіст – це виконавець, керуючий матеріальним потоком на рівні виконання окремих логістичних операцій або їх певного комплексу, які забезпечують ефективне й раціональне переміщення певного матеріального потоку в конкретному тимчасовому інтервалі – від вихідної позиції до кінцевого місця споживання або до проміжного місця дислокації.

Із цього визначення слідує, що людина, яка вирішила присвятити себе професії логіста, повинна бути готовою до практичної роботи в наступних галузях: організація транспортно-експедиторських послуг; організація мультимодальних перевезень; управління запасами на підприємстві, фірмі, компанії; управління матеріально-технічним забезпеченням підприємства, фірми, компанії; організація і управління складським господарством; організація і управління термінальною вантажопереробкою; митне оформлення і розподіл товарів; координування логістичного процесу підприємства, фірми, компанії; організація стратегічного планування і управління корпоративною логістичною системою; організація фізичного розподілу і збуту готової продукції; розробка упакування для продукції і маркування вантажів; організація і управління комплексом сервісних й інформаційно-довідкових послуг. Інакше кажучи, логіст зобов'язаний досить добре орієнтуватися в корпоративній стратегії підприємства, фірми, компанії; уміти оперативно розробити стратегічний логістичний план; бути здатним координувати роботу різних структурних підрозділів організації й логістичних посередників; організовувати взаємодію між фахівцями функціональних підрозділів за рішенням логістичних завдань, а також приймати оптимальні рішення щодо логістичної діяльності організації.

Основним завданням логіста в будь-яких умовах і ситуаціях є своєчасний точний прорахунок і економічне обґрунтування доцільності і ефективності прийнятих ним логістичних рішень по управлінню матеріальним потоком у конкретному тимчасовому інтервалі для забезпечення мінімуму сукупних витрат, високої якості сервісу і інтегрованої взаємодії всіх елементів логістичної системи, включаючи логістичних партнерів по бізнесу.

Узагальнюючі висновки

На початку 90-х років минулого століття становлення ринку на пострадянському географічному просторі породило попит на фахівців з логістики. Рівень підготовки фахівців з логістики й логістичного менеджменту повинен відповідати вимогам існуючих кваліфікаційних характеристик і стандартів, що установлені як міністерствами вищої освіти, так і міжнародними логістичними організаціями і співтовариствами. Наприклад, у Європі такою організацією є Європейська логістична асоціація (ELA). При

 
<<   ЗМІСТ   >>