Повна версія

Головна arrow Логістика arrow Логістика

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

КОНЦЕПЦІЯ, ПРАВИЛА, ПРИНЦИПИ І ФУНКЦІЇ ЛОГІСТИКИ

Ключові терміни: концепція, логістичні технології, технологічний процес, операція, правила, принципи, функції.

Ключові питання розділу

  • 4.1. Концепція логістики.
  • 4.2. Поняття логістичної технології.
  • 4.3. Правила, принципи та функції логістики.

Рівень освоєння матеріалу розділу:

  • знати й розуміти: концепцію логістики та інструменти її реалізації; сутність логістичної технології управління матеріальними потоковими процесами в межах логістичних систем; правила, принципи та функції логістики;
  • уміти: формулювати логістичну концепцію для

організації; у першому наближені складати план логістичної технології; використовувати правила, принципи та функції логістики для організації і управління матеріальними потоками.

Концепція логістики

Поняття логістичної концепції

У загальному значенні в науці під концепцією розуміється система поглядів на що-небудь: об'єкт, властивість, явище, процес і т. ін.

Словниковий варіант трактування терміну "концепція" має наступну семантичну модель: концепція (від лат. conceptio – сприйняття) – це система поглядів на конкретну подію; спосіб розуміння яких-небудь подій, основна ідея якої-небудь теорії.

У логістиці, з урахуванням її змісту, під концепцією варто розуміти:

  • 1) систему наукових знань, що утворюють теоретичну базу практики управління матеріальними потоками і супутніми їм фінансовими і інформаційними потоковими процесами в межах логістичних систем і ланцюгів поставок;
  • 2) систему розробки і забезпечення практики управління матеріальними потоками і супутніми їм фінансовими і інформаційними потоковими процесами, а також науковими рекомендаціями і інструментом їхньої реалізації.

Іншими словами, концепція логістики не тільки містить у собі теоретичне обґрунтування необхідності управління матеріальними потоками, але і є передумовою розробки практичних рекомендацій з удосконалення механізму управління, як зазначеними потоковими процесами, так і логістичними системами. А сьогодні вже мову необхідно вести про транслювання концепції логістики на управління логістичними ланцюгами поставок або по меншій мірі на їх "фрагменти". З цих міркувань необхідним є розгляд ключових особливостей поняття "концепція логістики".

Надамо коротку характеристику ключових особливостей визначення "концепція логістики" у вигляді табл. 4.1.

Виходячи із вищеописаного, новизна логістичного підходу до управління матеріальним потоком складається, насамперед, у зміні пріоритетів в оцінці різних видів господарської діяльності на користь посилення значимості діяльності з управління матеріальними потоками. Тому під концепцією логістики варто розуміти систему наукових знань і методів раціоналізації господарської діяльності підприємств, фірм і компаній шляхом оптимізації потокових процесів.

Таблиця 4.1

Опис ключових особливостей визначення "концепція"

Ключова особливість

Зміст (що включає і чим є)

Роль концепції логістики

1. Об'єктивний процес управління матеріальними потоками.

2. Взаємозв'язки і взаємозалежності, що реально формуються між окремими підсистемами і ланками логістичної системи.

3. Регулятор співвідношення попиту і пропозиції

Зміст концепції логістики

Науково-практичні основи розробки і реалізації рекомендацій, які спрямовані на підвищення ефективності управління матеріальними потоками, виходячи з реальних обставин що склалися на ринку, а також на відпрацювання нових підходів до управління логістичними операціями в усіх ланках логістичної системи

Основні положення концепції логістики

1. Облік логістичних витрат у межах логістичної системи (або логістичного ланцюга).

2. Гуманізація технологічних процесів, створення сучасних умов праці для логістичного персоналу.

3. Розвиток і впровадження логістичного сервісу.

 
<<   ЗМІСТ   >>