Повна версія

Головна arrow Логістика arrow Логістика

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ОБ'ЄКТИ ЛОГІСТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ

Ключові терміни: потік, матеріальний потік, інформаційний потік, фінансовий потік, сервісний потік

Ключові питання розділу

  • 5.1. Матеріальні потоки.
  • 5.2. Інформаційні потоки.
  • 5.3. Фінансові потоки.
  • 5.4. Сервісні потоки.

Рівень освоєння матеріалу розділу:

знати й розуміти: трактування понять матеріальний потік, інформаційний потік, фінансовий потік, сервісний потік; сутність і зміст матеріального, інформаційного, фінансового і сервісного потоків;

уміти: проводити аналіз матеріального, інформаційного, фінансового і сервісного потоків організації.

До великої кількості трактувань терміну "логістика", що наведені в розділі 1 (підрозділ 1.3), можна додати ще одне: логістика – це наука про потокові процеси, в яких приймають участь матеріальні, інформаційні, фінансові та сервісні потоки. Таким чином, логістика спрямовує весь свій інструментарій на ефективне управління зазначеними потоками. Іншими словами головними об'єктами управління логістики є матеріальні, інформаційні, фінансові та сервісні потоки Надамо коротку характеристику останнім.

Матеріальні потоки

Трактування поняття "матеріальний потік"

Поняття матеріального потоку в логістиці є ключовим, а тому його варто вважати основним об'єктом логістики. Матеріальні потоки утворюються в результаті транспортування, складування і виконання інших матеріальних операцій із сировиною, напівфабрикатами і готовими виробами, починаючи від первинного джерела сировини і закінчуючи кінцевим споживачем.

Автори багатьох публікацій з логістики дають вельми схожі визначення матеріального потоку. Так, приміром, 1.1. Бажин визначає матеріальний потік як сукупність вантажів, деталей, товарно-матеріальних цінностей, розглянутих у процесі додавання до неї ряду логістичних (транспортування, складування, збереження і т.ін.) і технологічних (механічна, слюсарна обробка і т.ін.) операцій.

А.М. Гаджинський під матеріальним потоком розуміє вантажі, деталі, товарно-матеріальні цінності, розглянуті в процесі додавання до них різних логістичних операцій і віднесених до тимчасового інтервалу.

У термінологічному словнику "Логістика" термін "матеріальний потік" (matehal/low) визначається як "продукція, розглянута в процесі додавання до неї різних логістичних операцій (транспортування, складування і ін.) і віднесена до тимчасового інтервалу".

Далі немає необхідності перераховувати і приводити формулювання інших авторів, тому що всі вони за своїм змістом дуже схожі.

За своєю природою зазначений потік є фізично матеріальним (лат. materialis – речовинний, реальний). А тому він може проявлятися в різних фізичних формах, а саме у вигляді:

  • а) сировини, матеріалів, вихідних або первинних заготівок, напівфабрикатів, комплектуючих виробів, устаткування і т.п. (все перераховане можна визначити як матеріально-технічні ресурси);
  • б) готових виробів (товарів);
  • в) продуктів кінцевого споживання;
  • г) відходів виробничої сфери і відходів споживання.

Названі фізичні форми матеріального потоку відображають не що інше, як окремі цикли (етапи) життєдіяльності будь-якої системи: пошук, закупівля і споживання ресурсупереробка (трансформація) ресурсу в готовий продукт (товар)розподіл продуктів (товарів)використання (поглинання) продукту (товару). І тому вихідною (початковою) точкою для вивчення матеріального потоку повинне стати первинне джерело сировини, а кінцевої (заключної) – споживач.

 
<<   ЗМІСТ   >>