Повна версія

Головна arrow Логістика arrow Логістика

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Фінансові потоки

Нині логістика має велику кількість спеціальних напрямків розвитку серед яких сформувався напрямок фінансової логістики. Тому фінансова логістика за своїм змістом і сутністю вивчає фінансові потоки з метою надання рекомендацій управління ними в процесі діяльності логістичних систем і логістичних ланцюгів, яка пов'язана з пересуванням матеріальних потоків кінцевому споживачеві відповідно до основних правил логістики. Звісно, що логістичні фінансові потоки створюються і використовуються для забезпечення ефективного пересування матеріальних потоків у межах логістичної системи чи логістичного ланцюга. Це добре ілюструється принципом "сплата грошейодержання грошей" (рис. 5.3).

Ілюстрація до принципу

Рис. 5.3. Ілюстрація до принципу "сплата грошей – одержання грошей":

1, 2, 3, 4 – позначення послідовності кроків у циклі обігу;

ГК1 – грошові кошти (фінансовий потік), які платить логістичне система за вхідний МП;

ПК2 – грошові кошти (фінансовий потік), які платить споживач за одержуваний з логістичної системи МП;

МП1 – матеріальний потік, що входить в логістичну систему;

МП2 – матеріальний потік, що виходить з логістичної системи

Згідно наведеної схеми (рис. 5.3) першочергово при організації і "запуску" логістичної системи на ринку проводиться закупівля за грошові кошти ГК1 засобів виробництва. Далі вони у вигляді вже матеріального потоку МП1 надходять у дану логістичну систему, складуються, обробляються, знову зберігаються і потім "ідуть" із логістичної системи на ринок у споживання МП2 і обмін на фінансові ресурси ГК2, що поступають у логістичну систему. За такої постановки питання лопстична система тісним чином зв'язана із зовнішнім середовищем (тобто ринком) за допомогою товарно- грошових відносин, тобто матеріальних і фінансових потоків (ще раз треба підкреслити, що даний зв'язок заснований саме на принципі "сплата грошей – одержання грошей").

Вище наведене підкреслює важливість думки багатьох вчених і фахівців щодо питання виокремлення і досконального вивчення саме логістичних фінансових потоків.

Що ж треба розуміти під фінансовим потоком?

Під фінансовим потоком у логістиці слід розуміти спрямований рух грошових коштів, що циркулюють в межах логістичної системи, а також між логістичною системою і зовнішнім середовищем, необхідних для ефективного пересування товарного потоку.

Вивчення фінансових потоків у логістиці тісно пов'язане з:

 • а) основними характеристиками фінансового потоку;
 • б) формуванням типології тобто класифікації останніх.

Характеристики та класифікація фінансових потоків у логістиці

є визначальним моментом у створені системи управління фінансами в логістичній системі.

До основних характеристик фінансових потоків у логістиці відносяться наступні.

 • 1. Обсяг фінансового потоку: вказується і виміряється в грошових одиницях та фіксується в визначених документах супроводження матеріального потоку.
 • 2. Вартість фінансового потоку: визначається витратами на його організацію та управління.
 • 3. Час фінансового потоку: характеризує його доступність до споживача.
 • 4. Спрямованість фінансового потоку: обумовлюється необхідністю забезпечення пересування відповідного товарного потоку і визначається його відношенням до тієї організації, де він утворюється.

Слід вказати на одну особливість фінансових потоків у логістиці – це їх неоднорідність за своїм складом, напрямком руху, призначенням і т.ін. Зазначене є проблемним моментом управління фінансовими потоками в логістичних системах і ланцюгах поставок.

Щоб уникнути зазначених труднощів і розробити дійсно ефективну систему управління логістичними фінансовими потоками необхідно вивчення їх класифікації.

В основу сучасної класифікації фінансових потоків покладено п'ять ознак: відношення до логістичної системи, призначення, спосіб перенесення авансованої вартості, форма розрахунків і вид господарських зв'язків (табл. 5.2).

Таблиця 5.2

Класифікація фінансових потоків у логістиці

Класифікаційна ознака

Тип і вид фінансових потоків (ФП)

Відношення до логістичної системи

 • 1. Зовнішні: вхідні, вихідні.
 • 2. Внутрішні.

Призначення

 • 1. ФП, що пов'язані з закупівлею сировини, матеріалів, комплектуючих, товарів і т.ін.
 • 2. ФП, що пов'язані з інвестиційною діяльністю.
 • 3. ФП, що спрямовані на відтворення робочої сили.
 • 4. ФП, що пов'язані з формуванням матеріальних витрат у процесі виробничої діяльності організації.
 • 5. ФП, що виникли в процесі дистрибуції та продажу товарної продукції.

Спосіб перенесення авансованої вартості

 • 1. Потоки фінансових ресурсів, що пов'язані з рухом основних фондів.
 • 2. Потоки фінансових ресурсів, що пов'язані з рухом оборотних засобів.

Форма розрахунків

 • 1. Готівкові фінансові потоки (потоки готівки).
 • 2. Безготівкові фінансові потоки.
 • 3. Обліково-фінансові потоки.

Вид господарських зв'язків

 • 1. ФП вертикальні.
 • 2. ФП горизонтальні

Надамо короткий опис кожного виду ФП.

Зовнішній фінансовий потік циркулює в зовнішньому середовищі, тобто за межами логістичної системи, що розглядається. Зовнішній потік підрозділяється на два типи: вхідний ФП і вихідний ФП. Як слідує з рис. 5.3 вхідний фінансовий потік ГК2 "входить" в логістичну систему із зовнішнього середовища, тобто з ринку – споживачі купують товарну продукцію. В свою чергу вихідний фінансовий ПОТІК ПС| "виходить" з логістичної системи в зовнішнє середовище для купівлі необхідної сировини, матеріалів і т.ін.

Внутрішній фінансовий потік циркулює в межах логістичної системи і змінюється за величиною в залежності від кількості логістичних операцій, що здійснюються з матеріальним потоком.

Фінансові потоки, що пов'язані з закупівлею сировини, матеріалів, комплектуючих, товарів і т.ін. це в широкому розумінні грошові кошти, що "виходять" з логістичної системи ГКі (рис. 5.3) для закупівлі у постачальників необхідних матеріалів для створення продукту, що потребує ринок.

Фінансові потоки, що пов'язані з інвестиційною діяльністю це грошові кошти, які інвестуються організацією в розвиток технологій, модернізацію устаткування і т.ін.

Фінансові потоки, що спрямовані на відтворення робочої сили. Це грошові кошти, які витрачаються на навчання логістичного персоналу, підвищення його кваліфікації і т.п.

Фінансові потоки, що пов'язані з формуванням матеріальних витрат у процесі виробничої діяльності організації, тобто це грошові кошти, що спрямовані для забезпечення діяльності виробництва.

Фінансові потоки, що виникли в процесі дистрибуції та продажу товарної продукції. Це грошові потоки, що формуються в результаті реалізації готової продукції споживачам різних рівнів. Тобто, це фінансові потоки ГК2 (рис. 5.3), що "входять" в логістичну систему з зовнішнього середовища.

Потоки фінансових ресурсів, що пов'язані з рухом основних фондів – це інвестиційні фінансові потоки, а також частково фінансові потоки, що пов'язані з формуванням матеріальних витрат.

Потоки фінансових ресурсів, що пов'язані з рухом оборотних засобів. До цього типу фінансових потоків відносяться потоки, що. пов'язані з: закупівлею сировини, матеріалів, комплектуючих, товарів і т.ін.; з інвестиційною діяльністю організації; з формуванням матеріальних витрат у процесі виробничої діяльності організації, які спрямовані на відтворення робочої сили, що виникли в процесі дистрибуції та продажу товарної продукції.

Готівкові фінансові потоки характеризують рух готівкових фінансових коштів.

Безготівкові фінансові потоки утворюються в результаті руху безготівкових фінансових коштів. Джерелом їх утворення е безготівкові розрахунки. В сучасній літературі логістичної спрямованості такі потоки називають ще інформаційно-фінансовими потоками.

Готівкові і безготівкові фінансові потоки виникають в результаті організації фінансових розрахунків між підприємством- продавцем і підприємством-покупцем.

Обліково-фінансові потоки виникають в процесі виробництва товарів або надання послуг на стадії авансованої вартості. Рух фінансових ресурсів у межах вказаного процесу і характеризує логістичні обліково-фінансові потоки.

Вертикальні фінансові потоки є результатом руху фінансових ресурсів між рівноправними суб'єктами підприємницької діяльності. Горизонтальні фінансові потоки віддзеркалюють рух фінансових ресурсів між дочірніми і материнськими комерційними організаціями.

До наведеної класифікації не включені так називані світові фінансові потоки, від яких залежить і життєдіяльність логістичних систем, що задіяні в міжнародному співробітництві з фірмами і компаніями Європи, Америки і т.д. А тому слід навести їх визначення та короткий опис їх сутності.

Світові фінансові потоки це міждержавний рух грошових коштів, що обслуговує міжнародний товарний оборот і міжнародний рух капіталу. У світовому господарстві постійно відбувається перелив грошового капіталу, що формується в процесі кругообігу капіталу. Стрижнем світових фінансових потоків є матеріальні процеси відтворення. На обсяг і напрямок цих потоків впливає ряд факторів: стан економіки, взаємна лібералізація торгівлі, структурна перебудова в економіці.

Світові фінансові потоки обслуговують рух товарів, послуг і міждержавний перерозподіл грошового капіталу між конкуруючими суб'єктами світового ринку. Крім того, вони подають сигнали про стан кон'юнктури, які служать орієнтиром для прийняття рішень фахівцями відповідних рівнів.

Рух світових фінансових потоків здійснюється по наступних основних каналах:

 • 1) валютно-кредитне і розрахункове обслуговування купівлі- продажу товарів і послуг;
 • 2) закордонні інвестиції в основний і оборотний капітал;
 • 3) операції із цінними паперами і різними фінансовими інструментами;
 • 4) валютні операції;
 • 5) перерозподіл частини національного доходу через бюджет у формі допомоги країнам, що розвиваються, і внесків держав у міжнародні організації і т.ін.

Як правило, світові фінансові потоки проходять через світові "фінансові вузли" або як їх ще називають – світові фінансові центри (це центри концентрації банків і спеціалізованих кредитно- фінансових інститутів, що здійснюють міжнародні валютні, кредитні і фінансові операції, угоди з цінними паперами, золотом. Такими центрами нині є Н'ю-Йорк, Лондон, Цюріх, Люксембург, Франкфурт- на-Майні, Сінгапур і ін.).

Наведену в табл. 5.2 класифікацію фінансових потоків можна продовжити, використовуючи й інші класифікаційні ознаки. Але нагромадження типів і видів фінансових потоків для логістів чи фінансових менеджерів, що управляють останніми не підвищить ефективності їх роботи, а навпаки, може частково її загальмувати. Тому потреби в подальшому розширені наведеної класифікації ФП немає.

 
<<   ЗМІСТ   >>