Повна версія

Головна arrow Логістика arrow Логістика

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Моделі, що використовуються в логістиці

Роль моделювання в прийнятті логістичних рішень

В основі наукового підходу до прийняття рішень у рамках логістичної діяльності підприємств, фірм і компаній лежать моделі. У самому загальному розумінні, модель – це своєрідне уявлення. Дослідники здебільшого сходяться в думці про те, що модель – це умовне уявлення реальності, або символьно-інформаційне відображення (образ) реального об'єкта, що відтворює останній з певним ступенем точності та у формі, яка відмінна від форми самого об'єкта.

Модель відрізняється від оригіналу в деяких аспектах, наприклад таких як масштаб, кількість подробиць або ступінь складності. У той же час модель відображає найбільш важливі властивості оригіналу. Це справедливо і для економічних, "управлінських" моделей, хоча, на відміну від моделей літаків, вони не мають матеріальної форми.

Процес створення (побудови) моделі, оперування нею з метою одержання потрібних відомостей про реальний об'єкт (що природно, у прогнозному аспекті) називається моделюванням. Іншими словами, моделювання це переклад проблеми або задачі, що виникла з реального світу в світ математичний. Даний процес схематично представлений на рис. 7.1.

Моделювання здійснюється за спеціальною процедурою, яка складається з наступних кроків:

 • 1) за допомогою спостережень, приймаючи можливі спрощення і наближення, встановлюються найважливіші фактори, що залучені до поведінки реального світу;
 • 2) для того, щоб одержати модель реального світу на основі експерименту складаються пропозиції про співвідношення між факторами;
 • 3) разом зі знаннями математики застосовується абстрактне і символічне подання для того, щоб перевести модель реального світу в систему математичних рівнянь і одержати математичну модель;
 • 4) вирішується математична задача і інтерпретуються математичні результати в термінах проблеми реального світу;
 • 5) проводиться порівняння висновків про поведінку реального світу; якщо необхідно, то процедура починається заново.

Процес переводу проблеми із реального світу в світ математичний

Рис. 7.1. Процес переводу проблеми із реального світу в світ математичний

Стосовно до логістичної діяльності організацій об'єктом моделювання є логістичні системи і процеси, що протікають в межах саме логістичних систем, а також логістичні операції, що пов'язані з пересуванням матеріальних потоків. Для дослідження останніх будуються логістичні моделі. Під логістичною моделлю розуміється будь-який образ, абстрактний або матеріальний, операції, процесу або логістичної системи в цілому, що використовується в якості їх так називаного замінника.

Яку ж роль відіграє використання моделей і моделювання в діяльності (а саме у процесах прийняття рішень) логіста?

Моделі і моделювання є потужним інструментарієм пізнання реального світу. Логістами вони можуть застосовуватися для:

 • – розрахунків логістичних операцій;
 • – проектування логістичних систем і ланцюгів поставок;
 • – управління процесами переміщення матеріальних потоків і логістичними системами;
 • – прогнозування явищ, що пов'язані з функціонуванням логістичних систем у різних умовах ринку і т.д.

Використання математичних моделей в основному, зводиться до визначення значень деяких величин за відомими значеннями інших. Останні можуть бути отримані в результаті спостережень або задаватися з певних міркувань. Наприклад, вимірюючи яку-небудь величину, ми спостерігаємо тільки результати вимірів, за якими потрібно визначити значення самої величини, що вимірюється; при прогнозуванні одержання прибутку від реалізації на ринку конкретного виду продукції за певні періоди часу передвіщаються обсяги продажів у певних сегментах ринку. Або за прогнозованими обсягами продажів прогнозується складова прибутку організації в конкретний час і у заданому сегменті ринку. Далі, наприклад, за результатами діяльності організації, повинне вирішуватися завдання розпізнавання негативних явищ, що погіршують цю діяльність, і на даній підставі – визначатися відповідні реакції впливу з боку фірми, компанії, які спрямовані на "оздоровлення".

Варто звернути увагу на те, що моделювання можна багаторазово повторювати, змінюючи умови, опис, критерії оцінки, і дивитися, який результат буде отримано. Необхідно пам'ятати, що моделювання працює в межах тільки вихідного опису, до якого воно нічого не може додати. Тому все, що виходить за межі вихідних моделей, не може бути виявлене і правильно оцінене.

Важливо відзначити широкі можливості оперативно- технічного моделювання при проектуванні або модернізації логістичних систем. У модель можна включити не тільки математичний опис ситуації, але і логістичний персонал, і технічні елементи і підсистеми – закупівлю, склади, виробництво, розподіл, транспортування, збут, які будуть впливати на хід подій, виконуючи певні ролі. Одна з умов – моделювання повинне протікати в реальному масштабі часу. Логістичний персонал, у тому числі і керівників, можна заміняти або переорієнтувати на інші тенденції поведінки. При цьому можливо виявити вплив різноманітних факторів на логістичну систему в цілому.

Проникнення математичних методів у сферу управління і бізнесу, зокрема і у логістичну діяльність підприємств, фірм і компаній, ставить завдання створення моделей і для процесів прийняття рішень. Логіст будь-якої організації за отриманою інформацією повинен прийняти правильне логістичне рішення. А сучасні обчислювальні засоби допоможуть керівництву організацій приймати науково обґрунтовані рішення, тим самим підвищуючи ефективність управління логістичними системами. Таким чином, моделі і моделювання, як інструменти методологічної бази логістики, покликані допомогти логістам зрозуміти природу взаємин у бізнесі і визначити найбільш раціональні і ефективні способи оцінки значень вагомих величин у таких відносинах, побачити спосіб зменшення або хоча б розуміння невизначеності, що оточує логістичні системи.

Нині існує велика кількість моделей і методів, які допоможуть логістам прийняти найкращі рішення. Освоївши апарат моделювання і вивчивши теорію рішень, логіст буде практично застрахований від невдач.

Не можна не відзначити ту обставину, що логісту не завищи варто займатися побудовою моделі об'єкта, що досліджується, а можна, що іноді і потрібно, використовувати вже наявні моделі, які допоможуть прийняти необхідні рішення. Однак при цьому логіст повинен мати уявлення про те, коли і яка модель відповідає реальній ситуації і які обмеження накладаються середовищем; як користуватися моделлю для одержання необхідних результатів (оцінок); як використати отримані модельні оцінки для рішення проблем, що виникли і т.п.

Ще одна важлива обставина для логіста – критерії моделювання. Вони повинні відповідати меті передбачуваного рішення. Рідко вдається обійтися одним критерієм, а тому на практиці зазвичай застосовується їх певна кількість. У плані досягнення мети ця множина критеріїв повинна бути повною, тобто повинна відбивати всі сторони рішення.

Результати моделювання повністю і вроздріб рівняються з тими даними про об'єкт, які вже відомі. На цій підставі оцінюється точність і повнота моделювання і робляться висновки щодо необхідності і напрямку деталізації моделі.

При рішенні недовизначених задач моделювання є один із способів довизначення. По-перше, моделювання дозволяє виявити ступінь недовизначеності, тобто межі можливого поводження об'єкта (системи) при заданих (неповних) умовах. По-друге, за допомогою моделі можна визначити характер поведінки об'єкта при тих додаткових факторах, які вносяться при інтуїтивному довизначені. І, нарешті, по-третє, за допомогою моделі можна "перепробувати" різні способи довизначення і оцінити наслідки.

В остаточному підсумку логіст, що прибігає до допомоги моделювання, повинен чітко уявляти собі мету останнього – одержання прогнозу поведінки матеріального потоку на шляху його руху або поведінки логістичної системи в цілому.

Америка сьогодні досягла в області логістики значних результатів. Очевидно, успіх американських учених і фахівців з логістики обумовлений грамотним вибором напрямків досліджень, які розділені на три незалежні групи:

 • – розробка моделей і алгоритмів рішення завдань;
 • – моделювання з використанням найбільш реалістичних допущень;
 • – об'єднання логістичних моделей.

Із цього слідує, що створення або вибір моделі для прийняття рішень є першочерговим завданням логіста. Тому є необхідність розглянути класифікацію вже напрацьованих практикою моделей рішення різноманітних завдань у сфері техніки, економіки, менеджменту, включаючи і логістику.

 
<<   ЗМІСТ   >>