Повна версія

Головна arrow Логістика arrow Логістика

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ

СЛОВНИК ОСНОВНИХ ТЕРМІНІВ І ПОНЯТЬ

Аутсорсинг – передача сторонньому підрядникові деяких бізнес-функцій або частин бізнес-процесу підприємства.

Аутсорсинг – це форма ділового співробітництва.

Інформаційний потік – це потік повідомлень у мовній, документній і іншій формах, що генерується вихідним матеріальним потоком, який використовується й обробляється логістичною системою для виконання логістичних операцій.

Концепція – система поглядів на конкретну подію; спосіб розуміння яких-небудь подій, основна ідея якої-небудь теорії.

Концепція логістики – система поглядів на раціоналізацію господарської діяльності шляхом оптимізації потокових процесів.

Логіка – наука про закони правильного мислення, про вимоги, що пропонуються для послідовного і доказового міркування.

Логістика – наука про планування, контроль і управління транспортуванням, складуванням і іншими матеріальними і нематеріальними операціями, чиненими в процесі доведення сировини і матеріалів до виробничого підприємства, внутрішньозаводської переробки сировини, матеріалів і напівфабрикатів, доведення готової продукції до споживача відповідно до інтересів і вимог останнього, а також передачі, збереження й обробки відповідної інформації.

Логістика – процес управління рухом і збереженням сировини, компонентів і готової продукції в господарському обороті з моменту сплати грошей постачальникам до моменту одержання грошей за доставку готової продукції споживачеві.

Логістика – це мистецтво і наука визначення потреб, а також придбання, розподілу і збереження в робочому стані протягом усього життєвого циклу всього того, що забезпечує ці потреби.

Логістична система – це адаптивна система зі зворотним зв'язком, що виконує ті або інші логістичні функції і складається з декількох підсистем, і що має розвинуті зв'язки з зовнішнім середовищем.

Логістична операція – це сукупність дій, спрямованих на переміщення, транспортування, переробку матеріального потоку. У принципі логістичні операції – це будь-які операції, чинені з матеріальними предметами і продуктами праці в сферах виробництва і обігу, за винятком технологічних операцій по виробництву матеріальних благ.

Логіст – це виконавець, керуючий матеріальним потоком на рівні виконання окремих логістичних операцій або їхнього визначеного комплексу, що забезпечують ефективне і раціональне переміщення даного матеріального потоку в конкретному тимчасовому інтервалі від вихідної позиції до кінцевого місця споживання або до проміжного місця дислокації.

Логістична функція – укрупнена група логістичних операцій, спрямованих на реалізацію цілей логістичної системи.

Логістична технологія – це сукупність логістичних операцій або дій, родинних за спрямованістю, доданих до матеріального потоку в конкретному тимчасовому інтервалі і просторі та пов'язаних зі зміною та переміщенням останнього для досягнення логістичної мети.

Логістична модель – це будь-який образ, абстрактний або матеріальний, операції, процесу або логістичної системи в цілому, що використовується в якості їх так називаного замінника.

Логістичне рішення – рішення, що забезпечує виконання будь-якого логістичного завдання чи функції.

Логістична стратегія – це комплекс рішень, планів і заходів, пов'язаних з ефективним управлінням матеріальними потоками.

Математична логіка – символічне вираження формальної логіки, найвищий етап її розвитку.

Матеріальний потік – продукція, розглянута в процесі додавання до неї різних логістичних операцій і віднесена до тимчасового інтервалу.

Макрологістика – область логістики, що вирішує загальні (глобальні) питання, які зв'язані з доставкою матеріалопотоку (сировини, продукції та інше) на міждержавному, державному і міжрегіональному рівнях.

Мезологістика – область логістики, що здійснює інтеграцію (тобто об'єднання) в одну систему декількох фірм або підприємств однієї галузі для досягнення логістичної мети.

Методологічний апарат логістики – це комплекс існуючих економіко-математичних моделей, що отримані у результаті моделювання, і які дають можливість логістові прийняти правильне рішення в умовах, що склалися на ринку.

Мікрологістика – область логістики, що вирішує локальні питання переміщення матеріального потоку (сировини, матеріалів, напівфабрикатів, готової продукції) у рамках підприємства, фірми або окремого їхнього підрозділу.

Модель – це умовне уявлення реальності, або символьно- інформаційне відображення (образ) реального об'єкта, що відтворює останній з певним ступенем точності та у формі, яка відмінна від форми самого об'єкта.

Моделювання – це переклад проблеми або задачі, що виникла з реального світу в світ математичний.

Ознака – це прикмета, за якою можна узнати чи визначити що-небудь.

Оптимальне рішення – допустиме рішення, що забезпечує мінімум (максимум) показника ефективності.

Параметр – величина, що характеризує яку-небудь основну властивість об'єкта.

Потужність ланцюга поставок – це максимальний обсяг матеріального потоку, що може пройти через нього за визначений проміжок часу.

Ринкова межа логістичної системи – територія, на яку "іде" матеріальний потік для споживання ринком споживачів, що сформувався. Іншими словами, ринкова межа окреслюється тією географією, де логістична система буде мати переваги перед конкурентом у просуванні свого продукту.

Рішення – це є дія, тобто деякий процес, що складається з ряду окремих актів, процедур.

Рохрематика – наука про вивчення процесів руху матеріалів від первинного джерела до кінцевого споживача.

Сервіс – робота по наданню послуг, тобто по задоволенню чиїх-небудь потреб.

Система – об'єктивна єдність закономірно зв'язаних один з одним предметів, явищ, а також знань про природу і суспільство.

Система – сукупність спільно діючих елементів, що призначена для самостійного виконання заданих функцій.

Технологічна операція – це операція, що відноситься до безпосередньої трансформації сировини, матеріалів, напівфабрикатів і т.ін. у готовий продукт або послугу.

Фінансовий потік – спрямований рух грошових коштів, що циркулюють у логістичній системі, а також між логістичною системою і зовнішнім середовищем, які необхідні для забезпечення ефективного руху визначеного товарного потоку.

Фізична межа логістичної системи це територія, на якій дислокуються (розташовані) усі її підсистеми.

Формальна логіка – це наука, що вивчає форми мислення (поняття, судження, умовиводи) і структури наукового знання (дедуктивні системи і т.п.).

Функція – це сукупність дій, однорідних з погляду мети останніх, яка помітно відрізняється від іншої сукупності дій, що мають також визначену мету.

 
<<   ЗМІСТ