Повна версія

Головна arrow Логістика arrow Логістичні системи і ланцюги поставок

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Значущість логістики

Сучасний етап розвитку ринкових відносин можна однозначно охарактеризувати зростанням так званої "неформатованої" конкуренції. І вона стає все більше напруженішою. Продавцям, усупереч їхньому бажанню, доводиться знижувати націнку на товар, що підлягає реалізації, та одночасно "тиснути" на виробника в напрямку зниження "відпускних" цін. Виробники, у свою чергу, шукають шляхів зниження й без того зведених до мінімуму виробничих витрат. Вирішити породжувані конкуренцією проблеми такого плану не завжди вдається.

Світова практика вже давно довела, що коли під час при виробництва і продажу знизити витрати неможливо, то потрібно звернути увагу на шлях проходження матеріального потоку у вигляді сировини, напівфабрикатів, матеріально-технічних цінностей та ін., а саме шлях:

 • а) від постачальника сировини і матеріалів до виробника;
 • б) "усередині" виробника (у межах виробничої системи);
 • в) руху товарів між виробником, продавцем, а якщо треба то й пересування до кінцевого споживача.

Одним із найрадикальніших і найдієвіших практичних інструментів скорочення витрат за всією довжиною ланцюжка руху матеріального потоку є логістика.

Згідно з визначенням даного терміну, що дане американською Радою з управління логістикою (Council of Logistics Management, США), логістика – це процес планування, здійснення контролю і складування сировинного потоку при досягненні оптимальної вартості, створення запасу готової продукції і відповідна до цього інформація з метою задоволення потреб клієнта від пункту проходження до пункту споживання.

У загальнонаціональному масштабі на логістику в різних країнах світу приходиться досить значна сума витрат. Так, наприклад, за даними Дональда Уотерса на початок третього тисячоріччя валовий внутрішній продукт (ВВП) тільки в США досяг 10 трлн доларів, а населення чисельністю в 280 млн чоловік виробляє і споживає в середньому товари й послуги вартістю 36 тис. доларів на кожну людину. А якщо взяти до уваги шість найбільших держав світу – Японію, Німеччину, Великобританію, Францію, Італію і Канаду, де загальний ВВП становить ще 10 трлн доларів, то складно представити обсяг продукції, що виробляється і споживається, переміщається по ланцюгах поставок від постачальника до споживача, і складніше всього простежити як, де, і у якому взаємозв'язку виконуються для цього логістичні операції. Логістика важлива для кожної організації, тому що вона завжди була центральною проблемою будь-якого виду економічної діяльності. Із цим погоджуються багато авторів, відзначаючи, що можна відшукати небагато видів діяльності людини, які б так чи інакше не впливали на потік продукції, що йде від місця виробництва до місця споживання. На цей рахунок Дональд Уотерс підкреслює: "Без логістики ніякі матеріали не переміщаються, ніякі операції не виконуються, ніякі продукти не доставляються і ніякі споживачі не обслуговуються".

Враховуючи вище зазначене, можна констатувати, що інтерес до логістики на нинішньому етапі розвитку ринкових відносин суто практичний. Він зумовлений багатьма причинами й факторами, серед яких дуже важко виділити головні. 1 все- таки найбільш значущим серед них, мабуть, є те, що логістика є й буде визначальним фактором успіху у конкурентній боротьбі між організаціями, економічними регіонами й державами за створення "вартості". Успіх у цій боротьбі, у першу чергу, визначатиметься рівнем компетенції в логістиці фахівців та організацій, а також створенням високого ступеня досконалості логістичної інфраструктури. І саме ці фактори уже сьогодні значною мірою визначають конкурентну стабільність як держави й певного регіону, так і конкретної організації.

Логістика досить міцно ввійшла в діяльність європейських і американських фірм, компаній і корпорацій. Захід і Схід прицільно дивиться на логістику, запозичаючи в неї все корисне і раціональне. Провідні економісти Заходу стверджують, що саме логістика є носієм нових методологічних підходів у підприємницькій діяльності в умовах ринкових відносин. Початок XXI- го ст. ознаменований інтенсивними процесами глобалізації, що ведуть до росту обсягів світового виробництва, розширення внутрішніх і зовнішніх економічних зв'язків. Добре це чи погано? Відповідь на дане питання дати важко. Але в одному можна бути впевненими – всі ці процеси ведуть до збільшення витрат обігу, які сьогодні, за оцінками фахівців, досягають 15–30% вартості готового продукту. Даний факт незаперечний і досить невтішний.

Практика діяльності таких відомих фірм і компаній, як Jonson & Jonson, "Филипп Моррис", Nestle, Prokter & Gamble, MacDonald's, ASG AB, BTL, Ryder, Federal Express, Leasnay, American Express, Welchelt, TNT, Sped-Bertraud Faure, Carlberson показує, що використання концепції логістики практично завжди забезпечує високу конкурентноздатність продукції і послуг, а значить і гарантоване досягнення успіху в бізнесі. Застосування логістичної концепції в бізнесі є дуже корисним – це дає практично кожному підприємству, фірмі чи компанії можливість реалізації як економічних, так і "технічних" інтересів учасників просування матеріального потоку аж до кінцевого споживача, а також дотримання принципів системності і оптимальності, здатних привести організацію до бажаного ринкового результату. Саме через системність і оптимальність можна досягти достатності логістичного результату в умовах зростаючого дефіциту ресурсів.

Для того, щоб підкреслити ще раз значимість логістики, слід зазначити, що саме завдяки потенціалу логістики можливо підвищити організаційно-економічну стійкість і конкурентні позиції підприємства, фірми чи компанії на ринку. Ця теза досить чітко підкреслює той факт, що сьогодні конкурентні переваги одержують і утримують ті підприємства, які керуються інноваційною стратегією. "Інноваційність, за словами Пітера

Друкера, – це особливий інструмент підприємництва. Саме підприємництво спрямовано на те, щоб вдихнути в наявні ресурси нові властивості з метою створення благ. Більше того, у ході нововведень створюється ресурс. Ресурсу як такого не існує доти, поки людина не відшукає в природі що-небудь корисне і не наділить його економічною цінністю". Цим корисним й коштовним, з економічної точки зору, на нинішньому етапі розвитку суспільства є саме логістика! З таким твердженням згодні багато відомих фахівців і вчених. Так, Б. Плоткін визначає: "Логістика є основний інструмент досягнення для фірми необхідної конкурентноздатності,. тому що раціональні закупівлі забезпечують мінімум витрат – як у виробництві, так і у торгівлі".

С. Уваров також у логістиці вбачає ефективний інструмент створення конкурентоспроможності організації – "Конкурентні переваги все більшою мірою визначаються тим, наскільки ефективно фірма створює логістичну структуру...". І це сьогодні доведено багатьма компаніями, що мають у своїх структурах або логістичну службу, або департамент логістики, які чітко організовують і координують рух потоків матеріальних ресурсів і готової продукції кінцевому споживачеві, домагаючись при цьому конкурентних переваг і стійкої позиції на ринку.

Логістика важлива для кожної організації, тому що вона завжди була центральною проблемою будь-якого виду економічної діяльності. Із цим погоджуються багато авторів, відзначаючи, що можна відшукати небагато видів діяльності людини, які б так чи інакше не впливали на потік продукції, що йде від місця виробництва до місця споживання.

У процесі проведених у 1996 р. у Канаді компанією Deloitte & Touche досліджень, було встановлено, що 98 % респондентів описують логістику або як критичний, або як дуже важливий напрямок для своїх компаній. У цьому ж огляді підкреслюється, що в цей час понад 90 % організацій або вдосконалюють свої ланцюги поставок, або планують зайнятися цим у найближчі два роки.

У навчальному посібнику "Логістика: теорія, ситуації, практичні завдання. – К.: Хай-Тек Прес, 2011" оприлюднені результати дослідження підприємств різних галузей, що працюють на ринку України, щодо застосування логістичної стратегії. Вони свідчать про те, що здебільшого основними стратегіями їх є стратегії росту, виживання і згортання. Розподіл наступний: стратегію росту використовують близько 39 %, стратегію виживання – 36%, стратегію згортання – 9 % підприємств. І тільки 1,3 % досліджених підприємств (як правило, це спільні підприємства або закордонні компанії) реалізують у своїй діяльності логістичну стратегію.

Аналогічна ситуація склалася нині і в Російські Федерації. Як показав аналіз, проведений співробітниками Міжнародного центру логістики Державного університету – Вища школа економіки серед своїх слухачів, що навчаються за різними програмами (від підвищення кваліфікації до другого вищої освіти з фаху "логістика"), тільки близько 3 % досліджених фірм мають логістичну стратегію і свідомо її формують (ресурс Інтернету – стаття російських вчених проф. В.В. Дибської і проф. В.І. Сергеева "Корпоративні логістичні стратегії й технології: вибір і способи реалізації"). Зазначені 3% в основному формують великі закордонні компанії, що працюють на російському ринку. Результати аналізу також указали і на основні причини відсутності логістичної стратегії в 97 % досліджених фірм і компаній. Перша причина – це загальне нерозуміння топ-менеджменту цих організацій призначення логістики як інтегрованого інструмента менеджменту, що дозволяє оптимізувати матеріальні і фінансові ресурси фірми.

Друга причина відсутності логістичної стратегії фірм – недостатня кількість кваліфікованих фахівців з логістики.

Європейські компанії давно усвідомили, що відмова від використання логістики грозить не тільки ростом фінансових витрат, але і втратою клієнтів. Установлено, що організація служби логістики на фірмі або в компанії допомагає вирішити не тільки проблему швидкого й ефективного переміщення матеріального потоку до замовника, але і знижує кількість скарг споживачів практично наполовину.

Сьогодні відома безліч прикладів, що показують на досить високу ефективність логістики, удосконалюючи яку організації можуть одержати значну економію.

Згідно з даними Європейської асоціації, застосування організаціями логістичних принципів організації і управління матеріальними потоками надає можливість скоротити запаси від 30 до 70 %, а за даними Промислової асоціації США – на 30-50 %.

За оцінками закордонних фахівців, впровадження логістики на підприємстві забезпечує:

 • • скорочення витрат у сфері товарообігу на 20 %;
 • • обсягу запасів – на 30 – 70 %;
 • • зниження собівартості продукції на 30 %.

Проф. В.С. Лукінський, посилаючись на результати експертної оцінки фахівців, указує, що застосування логістики дозволяє:

 • • знизити рівень запасів на 30–50 %;
 • • скоротити час руху продукції на 25–45 %;
 • • скоротити повторні складські перевезення в 1,5–2,0 рази;
 • • скоротити витрати на автоперевезення на 7–20 і на залізничні перевезення – на 5–12 %.

Світова практика свідчить про високу інтегруючу роль логістики, особливо виробництва і сфери обігу. Погоджуючи останні в єдиний логістичний ланцюг, логістика сприяє не тільки різкому зниженню запасів, але і збільшенню продуктивності праці і росту обсягу продажів. Так, за оцінками закордонних фахівців з початку 80-х pp. ХХ-го ст. у США в щорічному загальному збільшенні продуктивності праці (5–6%) половина (2,5-3,0 %) досягається за рахунок використання принципів і правил логістики. Більшість науковців у своїх публікаціях приводять результати впливу логістики на обсяг реалізації готової продукції, указуючи таке співвідношення: скорочення на 1 % логістичних витрат еквівалентно майже 10 % збільшення обсягу продажів. Дані цифри змушують задуматися про логістику як вагомий інструмент ринкової економіки.

В.В. Смиричинський, розглядаючи досвід формування регіональних логістичних систем, у тому числі державних закупівель, у розвинених капіталістичних країнах, відзначає, що при реалізації логістики: а) транспортні витрати скорочуються на 7–20 %, б) витрати на вантажно-розвантажувальні роботи і збереження матеріальних ресурсів (МР) і готової продукції (ГП) зменшуються від 15 до 30%, а загальні логістичні витрати – на 12–35 %. Передача функцій постачання і збуту продукції від фірм-виробників до логістичних посередників дозволяє майже в три рази скоротити власні витрати фірм на ці цілі, збільшити оборотність матеріальних ресурсів на 20–40 %, знизити запаси МР і ГП від 50 до 200%.

Використання сучасних методів логістичного управління запасами дозволяє скоротити їхній загальний рівень. Дані методи здатні також змінити і співвідношення підтримуваного запасу до 10 % у роздрібних продавців і до 90% у дистрибуторів і виробників, що є важливою перевагою інтегрованих логістичних ланцюгів.

 
<<   ЗМІСТ   >>