Повна версія

Головна arrow Логістика arrow Логістичні системи і ланцюги поставок

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Функції і склад логістичної інфраструктури

Комплексне дослідження природи, будови і економічних функцій логістичної інфраструктури надало можливість виділити, щонайменше, дві головні функції останньої – це забезпечуюча і регулююча. Перша буде складатися в забезпеченні безперебійного функціонування господарських зв'язків суб'єктів ринкової економіки і руху товарно-грошових потоків. При детальному аналізі цієї функції (забезпечуючої) виявляються і конкретні її характеристики – для будь-якого сегменту ринку вона є внутрішньою, іманентною (лат. immanens – що знаходиться в середині) і носить пасивний характер. Якщо пояснити значення даної функції, то вона дійсно відображає ту обставину, що логістична інфраструктура знаходиться в середині логістичної системи або логістичного ланцюга поставок. Вона є "колесами" здійснення логістичних активностей (логістичних операцій, процесів) кожної ланки системи чи ланцюга поставок. Логістична інфраструктура розташовується тільки в межах того логістичного полігону, який планується обслуговувати. Таким чином, у подальшому при формуванні логістичної інфраструктури слід використовувати іманентний підхід, який націлений на виявлення саме її внутрішньої будови.

Друга функція – це регулююча. Вона без сумніву є доповненням і продовженням забезпечуючої функції, так як визначеним чином упорядковує і регулює взаємодію ланок логістичної системи або логістичного ланцюга поставок. У противагу першій функції, ця функція є зовнішньою і активною, оскільки регулювання логістичної діяльності в межах ланцюга поставок буде здійснюватися безпосередньо через інфраструктурні об'єкти. І чим вони будуть краще забезпечені засобами просторово-часової трансформації і переміщення логістичних потоків, тим регулювання функціонування будь-яким логістичним утворенням буде стабільним і дієвим.

Визначення функцій логістичної інфраструктури оголяє специфіку самої інфраструктурної діяльності і слугує відправною точкою при відокремлені логістичної інфраструктури в загальній ринковій інфраструктурі.

Логістичну інфраструктуру не можна розглядати як арифметичну суму логістичних об'єктів, що обслуговують реалізацію логістичних активностей, тобто окремих логістичних операцій чи процесів, наприклад, транспортування, складування чи ін. Виділення логістичної інфраструктури набуває самостійного значення за умови створення або логістичної системи різних рівнів (мікро-, мезо- чи макро-), або логістичного ланцюга поставок, які виконують ту чи іншу логістичну функцію або групу функцій для реалізації логістичної стратегії. Тільки комплекс засобів просторово-часового перетворення логістичних потоків і сукупність підприємств різних організаційно-правових форм, котрі мають єдині функціонально-логістичне призначення й управління та володіють визначеними загальними характеристиками, може вважатися логістичною інфраструктурою. Отже, як визначають відомі американські фахівці й автори книги "Логістика: інтегрований ланцюг поставок" Дональд Дж. Бауерсокс і Дейвід Дж. Клосс, логістична інфраструктура "створює каркас, на якому будується система логістики та її робота". Далі вони вказують, що "до числа типових об'єктів логістичної інфраструктури належать виробничі підприємства, склади, навантажувально-розвантажувальні термінали і магазини роздрібної торгівлі. Інфраструктурна мережа включає в себе інформаційні й транспортні об'єкти. Окремі функції, такі як обробка замовлень клієнтів, управління запасами або вантажоперероблення, здійснюються в межах логістичної інфраструктури".

Виходячи з наведених вище визначень логістичної інфраструктури та головних її функцій проф. Є. В. Крикавський і доц. Н. В. Чорнописька, а також Довба М. О. виділяють основні її складові, а саме технічну та організаційно-економічну.

Технічна складова логістичної інфраструктури включає в себе систему засобів по перетворенню потоку. Проф. Є. В. Крикавський і доц. Н. В. Чорнописька наголошують, що технічна складова в собі містить:

 • • на рівні регіону, країни: автошляхи, залізничні колії, повітряні порти, залізничні станції, контейнерні термінали, логістичні центри, різні види та типи транспортних засобі та ін.;
 • • на рівні підприємства: склади, автомобільні / залізнодорожні рампи, внутрішні дороги, локалізоване устаткування для переміщення товарів та інформації, технічні засоби перетворення та переміщення матеріальних потоків (табл. 2.1).

Таблиця 2.1. Елементи технічної складової логістичної інфраструктури (Джерело: Крикавський Є. В. Логістичні системи: навч, посібник / Є. В. Крикавський, Н. В. Чорнописька. – Львів: Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2009.с. 107.)

Класифікаційна ознака поділу елементів

Елементи

Лінійна

 • 1) автомобільні шляхи;
 • 2) залізничні сполучення;
 • 3) повітряні шляхи;
 • 4) водні шляхи;
 • 5) трубопровідні сполучення

Пунктова (точкова)

 • 1) автовокзали, станції перевантаження;
 • 2) залізничні станції, вокзали;
 • 3) аеропорти, повітряні термінали;
 • 4) морські (річкові) порти;
 • 5) контейнерні термінали;
 • 6) логістичні центри

Допоміжна

 • 1) маніпуляцій не обладнання (підйомники, візки, автокари тощо);
 • 2) пакувальне обладнання;
 • 3) інформаційне обладнання (технічне, програмне забезпечення, засоби комунікації тощо)

Технологічна

 • 1) різні види та типи транспортних засобів;
 • 2) склади класів А, В, С, Д

Щодо організаційно-економічної складової, то вона, як зазначають Крикавський Є. В. і Н. В. Чорнописька, "...реалізується сукупністю підприємств різних організаційно-правових форм, які створюють організаційно-економічні умови проходження матеріальних потоків з метою їхньої просторово-часової оптимізації". До зазначеного слід додати й уточнення щодо сукупності підприємств – це може бути не тільки сукупність підприємств різних організаційно-правових форм, а й їхніх видів (згідно з господарським кодексом України).

Досліджуючи стратегію розвитку логістичної інфраструктури прикордонних територій для умов ринкової економіки, М. О. Довба визначив місце останньої в системі ринкової інфраструктури. Автор довів у своєму дослідженні тісний і, водночас, взаємний зв'язок логістичної інфраструктури з фінансовою, економічно-правовою, зовнішньоекономічною, торговельно-посередницькою, інформаційною інфраструктурами ринку та інфраструктурою ринку праці.

Модель зв'язку логістичної інфраструктури з переліченими складовими ринкової інфраструктури показана на рис. 2.1.

На думку М. О. Довби, склад логістичної інфраструктури в собі містить обов'язково логістичних операторів, логістичні центри, транспортно-експедиційні організації та склади загального призначення.

На основі аналізу матеріалів, що подані в працях [11, 14, 15, 16], нами відпрацьована пропозиція щодо розширення складових логістичної інфраструктури – доцільним буде структурувати логістичну інфраструктуру на такі основні елементи:

 • 1) технічна складова;
 • 2) технологічна складова;
 • 3) організаційно-економічна складова.

Виокремлення додатково технологічної складової логістичної інфраструктури зумовлено тим, що об'єднальну роль технічної та організаційно-економічної складових на практиці виконує тільки технологія для виконання логістичного процесу чи операції.

Логістично інфраструктура в системі ринкової інфраструктури [16]

Рис. 2.1. Логістично інфраструктура в системі ринкової інфраструктури [16]

(Джерело: Довба М. О. Стратегія розвитку логістичної інфраструктури прикордонних територій [Текст]: автореф. дис. .... канд. екон. наук: 08.10.01 / М. О. Довба; ін.-т регіон, досліджень НАН України. – Львів, 2006.22 с.)

Елементною базою технологічної складової, вочевидь, слід вважати прикладні спеціалізовані розрахункові пакети для комп'ютерних систем і мереж, наприклад:

 • 1) стандартні пакети для вирішення задач маршрутизації при обслуговуванні клієнтів, що розміщуються на певному логістичному полігоні: PARAGON, CAST, OPTRACK та ін.;
 • 2) стандартні пакети для управління ланцюгами поставок – референтна модель SCOR, для управління логістичними системами, у тому числі і ланцюгами поставок (сучасний прикладний програмний продукт ORACLE і багато інших);
 • 3) системи і технології логістичного спрямування:
  • • планування потреби в матеріалах та інших ресурсах для забезпечення діяльності логістичних систем – MRP і її модифікації (ці системи мають виробниче спрямування, тобто направлені на удосконалення виробничого процесу);
  • • забезпечення конкурентоспроможності логістичних систем за рахунок оптимізації рішень у сфері розподілу продукції – DDT, QR, CR (ці технології мають маркетингове спрямування, тобто направлені на удосконалення системи розподілу готової продукції в маркетингових каналах, що безпосередньо "виходить" на споживача);
  • • крос-докінгу (сучасна складська технологія) та ін.

Як показує практика, система з перетворення матеріального потоку; тобто технічна складова логістичної інфраструктури, може бути ефективною за умови використання сучасних інструментів технологічної складової. Отже, виокремлення технологічної складової у складі логістичної інфраструктури є нагальною потребою для створення ефективної функціональної логістичної інфраструктури на конкретному логістичному полігоні (рис. 2.2).

Склад логістичної інфраструктури

Рис. 2.2. Склад логістичної інфраструктури

Щодо створення ефективної логістичної інфраструктури, то тут слід спершу відзначити важливість такого питання, як розміщення об'єктів логістичної інфраструктури (ОЛІ) на логістичному полігоні. На цей рахунок Дональд Дж. Бауерсокс і Дейвід Дж. Клосс вказують, що "класична економіка не надавала істотного значення розміщенню інфраструктурних підрозділів і проектуванню інфраструктурної мережі в цілому. У ранніх економічних дослідженнях попиту і пропозиції різниця між витратами на розміщення об'єктів інфраструктури і транспортними витратами або приймалась рівною нулю, або вважалась однаковою для всіх конкурентів. Між тим кількість, розміри і географічне розміщення потужностей, що використовуються в логістиці, безпосередньо впливають на рівень і витрати обслуговування споживачів.... Визначення необхідної кількості об'єктів кожного типу, їхнього географічного місцезнаходження і господарських функцій становить вагомий елемент усієї діяльності з формування (проектування) логістичної інфраструктури".

Виходячи з наведеного висловлювання відомих фахівців у сфері логістики, першочерговим завданням логістів є вибір необхідної кількості об'єктів логістичної інфраструктури (ОЛІ) і визначення вигідного їх місцерозташування на логістичному полігоні.

Перше завдання вирішується достатньо оперативно за умови того, що відомими є логістичний процес і обсяги виконання логістичних операцій. Друге завдання здається більш складним, оскільки вибір організацією найкращого розміщення інфраструктури, як вказують Дональд Дж. Бауерсокс і Дейвід Дж. Клосс, може стати для неї першим кроком до отримання конкурентних переваг. При цьому ефективність логістики напряму залежить від інфраструктури. А тому формування логістичної інфраструктури спершу повинне спиратися на аналіз і оцінку: а) факторів впливу на розміщення об'єктів логістичної інфраструктури; б) методів вибору місця розташування об'єктів логістичної інфраструктури.

 
<<   ЗМІСТ   >>