Повна версія

Головна arrow Логістика arrow Логістичні системи і ланцюги поставок

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Класифікація логістичних систем

Класифікація систем має досить умовний характер. Грані між окремими типами і видами розпливчасті і визначаються переважно відношенням дослідника до досліджуваної системи, а не реальною дійсністю.

У практиці проектування і створення логістичних систем користуються загальновідомою класифікацією, що представлена на рис. 3.4.

Логістичні системи розподіляютья:

 • • у залежності від масштабу діяльності на наступні типи: мікрологістичні, мезологістичні і макрологістичні;
 • • у залежності від організації переміщення матеріального потоку на наступні види: ЛС з прямими зв'язками, ешелоновані ЛС, гнучкі ЛС.

Класифікація логістичних систем

Рис. 3.4. Класифікація логістичних систем

Макрологістична система – це система управління матеріальним потоком, що охоплює різні організації, які знаходяться і функціонують у реальному масштабі часу в різних регіонах країни або на міждержавному чи трансконтинентальному рівнях (іншими словами – дані системи формуються на рівні держави, міждержавних, міжреспубліканських, міжобласних зв'язків).

Мезологістична система – це система інтегрованого управління матеріальним потоком, що охоплює різні підприємства і фірми, які функціонують в одній галузі і, як правило, на засадах партнерства.

Мікрологістична система – це система управління матеріальним потоком, організована в межах однієї організації. До мікрологістичних систем можна віднести різні підприємства, а також (в деяких випадках) окремі підрозділи останніх.

Логістичні системи з прямими зв'язками. У даній логістичне системі матеріальний потік проходить від первинного джерела через закупівлю до виробника і далі до кінцевого споживача без участі посередників (рис. 3.5).

Ешелоновані логістичні системи. У системі такого виду матеріальний потік проходить від його першоджерела до виробника або від виробника до кінцевого споживача тільки через посередника (рис. 3.6).

Гнучкі логістичні системи. У цих системах рух матеріального потоку може здійснюватися як за участю посередника, так і без нього (рис. 3.7).

Принципова схема логістичної системи з прямими зв'язками

Рис. 3.5. Принципова схема логістичної системи з прямими зв'язками

Принципова схема ешелонованої логістичної системи

Рис. 3.6. Принципова схема ешелонованої логістичної системи

Принципова схема гнучкої логістичної системи

Рис. 3.7. Принципова схема гнучкої логістичної системи:

ПДпершоджерело сировини; В – виробник; ПОСпосередник; СПспоживач

Питання вибору тієї або іншої схеми організації руху матеріального потоку вирішується за результатами оцінки сформованої на ринку ситуації, можливостей використання аутсорсингу, а також максимально можливого економічного результату діяльності логістичної системи.

Поділ логістичних систем у залежності від масштабу діяльності на мікрологістичні, мезологістичні і макрологістичні уможливлює наступний висновок: логістична система може бути створена на рівні будь-якої економічної системи. Це може бути мікрорівень, тобто підприємство, мезорівень – галузь і макрорівень – регіон, держава, група держав. У зв'язку з цим проф. Є. В. Крикавським запропоновано класифікацію логістичних систем доповнити металогістичною системою і глобальною логістичною системою (табл. 3.1). Така класифікація дозволяє виокремити і конкретизувати форми логістичних систем, що є важливим для подальшого їх проектування, організування, аналізу та синтезу.

Таблиця 3. 1. Принципова інституціональна класифікація логістичних систем (Джерело: Крикавський Є. Логістичне управління: підручник / Є. Крикавський.Львів: Вид-во НУ"Львівська політехніка", 2005.С. 124)

Рівень логістичної агрегації

Клас логістичної системи

Форми логістичної системи

I-й рівень

Мікрологістичні підсистеми

 • • постачання;
 • • виробництво;
 • • збут (дистрибуція)

ІІ-й рівень

Мікрологістичні підсистеми

 • • промислове підприємство;
 • • дистрибуційне підприємство;
 • • торговельне підприємство;
 • • підприємство послуг;
 • • інших організацій (військових, комунальних, неприбуткових, бюджетних тощо)

ІІІ-й рівень

Металогістичні системи

 • • міжорганізаційні кооперації (виробничих, дистрибуційних підприємств, логістичних підприємств);
 • • логістичні ланцюги "постачання– виробництво–збут"

IV-й рівень

Мезологістичні системи

 • • кооперація металогістичних систем;
 • • ланцюги поставок

V-й рівень

Макрологістичні системи

 • • національна система переміщення вантажів, людей, інформації;
 • • національна система стратегічних запасів;
 • • національна система оборони, життєзабезпечення, іншої безпеки

VI-й рівень

Міжнародні макрологістичні системи

 • • промислові системи глобальних фірм;
 • • системи дистрибуції глобальних фірм;
 • • міжнародні транспортні системи;
 • • міжнародні системи безпеки

Проф. Є. В. Крикавський і доц. Н. В. Чорнописька у книзі "Логістичні системи" зазначають, що на основі врахування ба- гатоаспектності структури логістичних систем, різноплощинності їх функціонування та багатокритеріальності управління ними, найповнішою виглядає класифікація логістичних систем за ознаками інституціонального, фазового і функціонального, видового, просторового та ін. поділів (табл. 3.2).

Таблиця 3.2. Класифікація логістичних систем (Джерело: Крикавський Є. В., Чорнописька Н. В. Логістичні системи: підручник / Є. В. Крикавський, Н. В. Чорнописька.Львів: Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2009. – С. 33-34).

Ознаки класифікації

Логістичні системи, підсистеми

Інституціональний поділ

 • • мікрологістична система;
 • • металогістична система (логістичний ланцюг);
 • • мезологістична система;
 • • макрологістична система;
 • • глобальна логістична система

Фазовий поділ

 • • логістична система в сфері постачання;
 • • логістична система в сфері виробництва;
 • • логістична система в сфері дистрибуції (збуту);
 • • логістична система в сфері повернень товарів, упаковок і відходів;
 • • інтегрована підсистема матеріальної логістики;
 • • інтегрована підсистема маркетингової логістики;
 • • інтегрована логістична підсистема постачальників;
 • • інтегрована логістична підсистема споживачів;
 • • інтегрована логістична система в сфері торгівлі

Функціональний поділ

 • • логістична підсистема транспортування;
 • • логістична підсистема формування запасів;
 • • логістична підсистема складування;
 • • логістична підсистема пакування;
 • • логістична підсистема реалізації замовлень;
 • • логістична підсистема обслуговування споживачів

Поділ за функціями управління

 • • підсистема логістичного планування;
 • • підсистема логістичного керування;
 • • підсистема організації логістики;
 • • підсистема логістичного контролю;
 • • підсистема нормативного логістичного управління;
 • • підсистема стратегічного логістичного управління;
 • • підсистема операційного логістичного управління;
 • • підсистема інтегрованого логістичного управління

П ред мети о – структури и й поділ

 • • підсистема інтегрованих переміщень товару;
 • • підсистема інтегрованих інформації і управлінських рішень щодо переміщення матеріальних потоків;
 • • підсистема регуляції і страхування логістичних рішень і процесів

Поділ за компонентами ефективності

 • • підсистема логістичних витрат;
 • • підсистема послуг і логістичного обслуговування

Видовий поділ

 • • логістичні системи в промисловості;
 • • логістичні системи в дистрибуції;
 • • логістичні системи в транспорті

Просторовий поділ

 • • логістичні системи населених пунктів;
 • • логістичні системи регіону;
 • • логістичні системи країн (групи країн)
 
<<   ЗМІСТ   >>