Повна версія

Головна arrow Логістика arrow Логістичні системи і ланцюги поставок

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Межі логістичної системи

У процесі організації логістичної системи відповідальним моментом для логіста є правильне встановлення її меж. При цьому варто розрізняти межі логістичної системи – фізичну і ринкову.

Фізична межа логістичної системи визначається фактично територією, на якій дислокуються (розташовані) усі її підсистеми.

Розміри фізичної межі логістичної системи залежать, в основному, від виду, асортименту й обсягу матеріального потоку, що проходить через останню, не виключаючи і процес трансформації сировини, матеріалів усередині самої системи (рис. 3.8).

Позначення фізичної межі логістичної системи

Рис. 3.9. Позначення фізичної межі логістичної системи:

МП1 – материальный потік, що входить в ЛС у виді сировини, матеріалів, напівфабрикатів, комплектуючих та ін., МП2 – трансформований матеріальний потік, МП3 – матеріальний потік, що виходить з логістичної системи.

Ринкова межа ЛС визначається охопленням території, на яку "іде" матеріальний потік для споживання на ринок, що сформувався за визначений момент часу. Іншими словами, ринкова межа окреслюється тією географією, де логістична система може мати переваги перед конкурентом у просуванні свого продукту. Надалі ринкову межу логістичної системи будемо називати умовною.

Розміри умовної ринкової межі логістичної системи залежать від багатьох факторів. Але на основні варто вказати – це: кількісно-якісні характеристики ринку конкурентів, популярність торговельної марки, ступінь організованості логістичних каналів і ланцюгів, тобто збутової мережі, активність у просуванні своїх товарів, тобто наявність дієздатної маркетингової служби і чіткої, грамотної маркетингової стратегії, недостатність реалізації всіх відомих переваг реалізованого набору стратегій.

Схематично ринкова межа представлена на рис. 3.9.

Умовне позначення ринкової межі логістичної системи

Рис. 3.9. Умовне позначення ринкової межі логістичної системи

Умовну ринкову межу логістичної системи можна визначити в залежності від собівартості виробленої продукції і витрат, що зв'язані з її збереженням і збутом (за умови однакової якості товару різних виробників), з доставкою її до місця споживання, а також відрахуваннями всіх податків, що у сумі будуть складати ціну реалізації останньої:

де Ц – ціна продажу, грн/од.;

– виробничі витрати на виготовлення одиниці продукції, грн/од.;

– витрати на збереження одиниці продукції, грн/од.;

– витрати на збут одиниці продукції, грн/од.;

– транспортний тариф на перевезення одиниці продукції до споживача, грн/км;

L – відстань від виробника (продавця) до споживача, км;

– сума всіх податків на товарну одиницю продукції, грн/од.;

ПР – запланований прибуток від реалізації товарної одиниці продукції, грн/од.

Розмір податків і обсяг прибутку, що планується отримати від реалізації продукції, є величинами постійними, а тому у формулі суму складових можна позначити умовно як const:

З отриманої рівності і визначається шукана відстань L, тобто межа ринку, де виробник-продавець або посередник- продавець буде мати переваги перед конкурентами у просуванні свого продукту. Тоді для виконання розрахунку величини L можливе використання наступної формули:

(3.3)

(3.4)

(3.5)

У даному випадку L виступає як економічно вигідний радіус R діяльності логістичної системи по обслуговуванню ринку споживачів на визначеній території і обчислюється в кілометрах (рис. 3.10).

Дана методика є спрощеною, не вимагає складних розрахунків. Тому вона може бути рекомендована логісту як інструмент оперативного попереднього визначення умовних меж ринку.

Менеджери-логісти реально функціонуючих логістичних систем постійно ведуть роботу з розширення ринкових меж. При цьому вони використовують відомі прийоми, наприклад, варіювання цінового поля на продукцію і логістичні послуги, підвищення якості продукції і супутнього сервісу, агресивну маркетингову стратегію, використання розподільних центрів або проміжних складів на логістичному полігоні і т. ін.

Розглянемо в якості прикладу для визначення умовної ринкової межі наступну ситуацію.

Припустимо, що на ринку України ведуть свою виробничу діяльність дві фірми, що виробляють і реалізують лакофарбну продукцію. Продукція однотипова і практично аналогічної якості. Однак сумарні витрати на виготовлення і безпосередній продаж одиниці продукції, що виробляється фірмою "Хімреактив" складає 5,0 умовних грошових одиниць (у. г. о.), а фірмою "Хімік" – 4,75у. г. о. Тариф на транспортування продукції споживачам до точок збуту для обох фірм складає 0, 11 у. г. о. за кілометр.

Економічно вигідний радіус діяльності логістичної системи по обслуговуванню ринку споживачів

Рис. 3.10. Економічно вигідний радіус діяльності логістичної системи по обслуговуванню ринку споживачів

Фірми-виробники розташовані одна від одної на відстані 560км. Логісту необхідно в першому наближенні визначити, де саме проляже умовна ринкова межа між двома виробниками продукції. Розглянемо типове рішення поставленої для логіста задачі. Умовною межею ринку будемо рахувати точку беззбитковості для фірм "Хімреактив" і "Хімік", тобто ту точку території, на якій ціна реалізації продукції фірми "Хімреактив" буде рівна ціні реалізації продукції фірми "Хімік".

Приймаючи цю гіпотезу, складемо рівняння рівноваги для ціни реалізації продукції двох фірм:

Розпишемо рівняння рівноваги наступним чином. Враховуючи ту обставину, що ціна на реалізацію продукції фірми "Хімреактив" може бути визначена із виразу:

Для фірми "Хімік" аналогічно:

де – сумарні витрати на виготовлення і безпосередній продаж одиниці продукції, фірм "Хімреактив" і "Хімік", у. г. о.;

– тариф за доставку автотранспортом продукції в точку збуту, у. г. о./км;

L – відстань, на якій знаходяться фірми-виробники одна від одної, км.

Таким чином, рівняння рівноваги запишеться так:

З метою рішення рівняння з двома невідомими ( і ), виразимо через :

Тоді:

,

,

,

,

.

Таким чином,

Висновок: розрахунки показують, що умовна ринкова межа між фірмами "Хімреактив" і "Хімік" проляже на відстані:

  • • 278,86 км від фірми "Хімреактив";
  • • 281,14 км від фірми "Хімік".
 
<<   ЗМІСТ   >>