Повна версія

Головна arrow Логістика arrow Логістичні системи і ланцюги поставок

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Потужність логістичної системи та способи її оптимізації

У процесі проектування й організації логістичних систем, так само, як і під час їх аналізу в процесі функціонування, вихідним показником є потужність. За висловлюванням Дональда Уотерса потужність – "це важлива концепція логістики, оскільки визначає максимальний матеріальний потік через ланцюг поставок в будь-який момент часу".

У загальному значенні під потужністю розуміють максимальний вихід системи за визначений час. Як правило, потужність визначає "фізичну норму" виробітку продукції чи послуг, що виконується за встановлений час, – за годину, добу, тиждень, місяць, рік.

Стосовно логістичної системи дефініція "потужність" може трактуватися як здатність логістичної системи до переміщення визначеного обсягу матеріального потоку в окреслених межах простору за одиницю часу:

(3.21)

де W– потужність логістичної системи;

– визначений обсяг матеріального потоку; t – час, за який логістична система "пропускає" через себе визначений обсяг матеріального потоку.

Одиницею потужності логістичної системи може слугувати фізичний обсяг матеріального потоку, що переміщується за визначений інтервал часу, тобто тон/добу, тон/міс., тон/рік, м3/ добу, м3/міс., м3/рік тощо.

На потужність логістичної системи впливає велика кількість чинників, які повинні підлягати постійному аналізу. Це, насамперед, зовнішні і внутрішні чинники. До внутрішніх належать: кваліфікаційний рівень персоналу, стан техніко-тех- нологічної бази логістичної системи, структура логістичної системи, стан технологічних стиків між підсистемами логістичної системи. До зовнішніх, відповідно, належать такі ринкові чинники – кількість постачальників, кількість споживачів та їх топологія тощо.

З погляду практичного управління логістичною системою аналіз чинників потужності необхідний для:

 • • їхньої якісної класифікації;
 • • кількісного оцінювання;
 • • відбору логістичних рішень, що дають можливість оптимізувати потужність логістичної системи.

Потужність не є довільною величиною, встановлюваною менеджером навіть за наявності чинника невизначеності. Вона завжди підлягає формалізації, тобто ретельному обчисленню й обґрунтуванню для будь-якої логістичної системи стосовно середовища її функціонування. Очевидно, з метою одержання об'єктивних розрахункових даних для очікуваної ефективності логістичної системи необхідно розрізняти наступні види потужностей:

 • • потенційну (проектовану);
 • • нормативну;
 • • максимальну і мінімальну;
 • • оптимальну;
 • • ефективну.

Потенційна (проектована) потужність логістичної системи це обсяг матеріального потоку, який проходить через логістичну систему за умови повного виключення чинника невизначеності на всіх рівнях і підсистемах логістичної системи. Іншими словами, це максимум потужності, що може бути досягнута за ідеальних умов середовища.

Нормативна потужність логістичної системи – це вимірник максимуму потужності на відібраних підсистемах логістичної системи. Як правило, вона завжди нижча чи тотожна потенційній потужності.

Максимальна потужність логістичної системи – це обсяг матеріального потоку, що "пропускається" найбільш потужною підсистемою логістичної системи. Досягнення максимальної потужності операційної системи припускає, що логістичний менеджмент збільшує ресурс інших компонентів до рівня провідного.

Мінімально припустима потужність логістичної системи – це обсяг матеріального потоку, що "пропускається" найменш потужною підсистемою логістичної системи, тобто – це потужність, що забезпечує мінімально необхідні інформаційні і матеріальні потоки між підсистемами,логістичної системи.

Оптимальна потужність логістичної системи – це потужність, що дає змогу використовувати провідну підсистему

логістичної системи зі збереженням 10–30 %-го резерву потужності.

Ефективна потужність – це потужність, яку можна підтримувати впродовж відносно довгого проміжку часу.

При оцінках потужності логістичної системи користуються таким простим показником як коефіцієнт використання потужності (КВП). Він показує долю проектної потужності, яка використовується фактично:

(3.22)

де – фактична потужність логістичної системи на заданий проміжок часу;

– проектна потужність логістичної системи.

Мета досягнення високої ефективності логістичної системи вимагає від керівництва відпрацювання заходів щодо оптимізації її потужності. Окрім того, необхідність оптимізації потужності обумовлена ще двома обставинами:

 • 1) логістична система повинна бути досить потужною для вирішення зовнішніх (ринкових) завдань;
 • 2) зайві і невикористані потужності зв'язують операційну волю керівника, вимагаючи цілого ряду обов'язкових, але неефективних управлінських процедур.

Завдання оптимізації потужностей логістичної системи має враховувати забезпечення компромісу між бажаним, з одного боку (найактивніша і контрольована позиції у зовнішньому середовищі), а з іншого, – мінімізація внутрішніх витрат і витрат, пов'язаних зі зменшенням змін потужностей і їх обслуговуванням.

У практиці використовуються три методи оптимізації потужності логістичних систем: балансовий, "вузьких місць" і виявлення зайвих потужностей.

Балансовий метод складається з поетапного виконання наступних трьох процедур:

 • 1) складання балансу потужностей підсистем логістичної системи за поданням результатів аналізу і формалізації продукту чи послуги згідно з кількісною і якісною оцінкою їх;
 • 2) обчислення необхідних потужностей підсистем логістичної системи для одержання цього продукту;
 • 3) співставлення отриманих значень потужності з реально наявними можливостями. Отримане в результаті значення дефіциту чи надлишку є підставою для прийняття логістичного рішення.

Виходячи з наявної кількості надлишку чи дефіциту потужності логістичної системи, одержуємо величину необхідної корекції продукту чи послуги.

В основі методу "вузьких місць" лежить дві процедури:

 • 1) визначення найменш потужної підсистеми логістичної системи і планування заходів щодо її розширення до наступних за рівнем потужності підсистем;
 • 2) послідовне вирішення цього ж завдання аж до виходу всіх підсистем до рівня найпотужніших.

У процесі вирівнювання потужності підсистем логістичної системи можна зупинитися на будь-якому проміжному рівні, якщо цього вимагатимуть обмежені ресурси або збереження додаткових резервів потужності.

Метод виявлення зайвих потужностей за змістом є протилежним методу "вузьких місць". У даному випадку аналіз потужності логістичної системи будується від фінішної технології і до рівня попередньої технології. Усі підсистеми логістичної системи, де наявні надлишки потужностей, у порівнянні з фінішною, скорочуються до оптимальних меж.

Хоча процедура керування потужностями логістичної системи є простою, кінцевий результат (оптимізація) може бути отриманий за адекватного і коректного опису в моделюванні продукту чи послуги. Багатозначність і складність моделі продукту (послуги) вимагає зважених рішень у питанні про потужності, особливо в сфері послуг.

Визначення необхідної потужності логістичної системи практично завжди базується на майбутньому попиті, що прогнозується з достатнім ступенем точності. Очевидно, чим точніше прогноз попиту, тим достовірніше буде визначена і необхідна потужність на заданий період часу.

У практиці для прогнозування потрібних показників функціонування логістичних систем досить широко використовують:

 • • трендове проектування;
 • • факторний прогноз;
 • • виробничі функції;
 • • аналіз "критичної точки";
 • • принцип побудови "дерева рішень";
 • • методи математичного програмування.
 
<<   ЗМІСТ   >>