Повна версія

Головна arrow Педагогіка arrow Дидактика новітньої школи

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


>>

Авторизуйтеся для перегляду анотації та можливості завантаження одним файлом


перший. Дидактика як галузь педагогічних знань Виховання – фундаментальна основа буття людського суспільства Роль праці у виникненні виховання. Напрями розвитку людської цивілізації. Окремі теорії походження виховання. Перші кроки становлення освіти і школи в Україні. Становлення і розвиток педагогіки як науки про виховання людини Етапи розвитку педагогіки. Погляди різних учених на об'єкт, і предмет педагогіки. Комплексний характер науки про виховання людини. Основні поняття і категорії педагогіки. Становлення і розвиток дидактики. Найважливіше у розділідругий. Дидактичні дослідження Методи науково-педагогічного дослідження Методологічні засади дидактики. Про історичне і логічне в теоретичному пізнанні педагогічних явищ і фактів. Методи емпіричного і теоретичного дослідження у дидактиці Емпіричні методи дидактичного дослідження. Методи теоретичного дослідження у дидактиці. Метод моделювання у дидактичних дослідженнях Основна функція моделі. Приклади застосування методу моделювання. Метод тестів у педагогічних дослідженнях Поняття про вимірювання. Тест. Характеристики тесту. Метод кваліметрії Поняття про кваліметрію. Про окремі аспекти кваліметричного підходу. Системний підхід у дидактичних дослідженнях Поняття системи. Метод системно-змістової декомпозиції знань.Найважливіше у розділітретій. Загальна характеристика процесу навчання Навчання як спільна діяльність учителя та учнів Актуальні завдання сучасної дидактики та її аспекти. Автори підручників і навчальних посібників з педагогіки про процес навчання. Методологічні засади процесу навчання та його рушійні сили. Суб'єктно-суб'єктна та суб'єктно-об'єктна взаємодії як цілісні утворення Посередник у суб'єктно-суб'єктній взаємодії – цілісне дидактичне утворення. Суб'єктно-об'єктна взаємодія. Про учіння та розвиток. Учіння як система До суті понять “навчання” та “засвоєння”. Система “Учіння як специфічний вид пізнання”. Окремі системи “Учіння” Визначення функціонально-морфологічних компонентів системи “Учіння на основі вирішення проблеми”. Основні висновки щодо застосування системної призми до учіння як багатовидової діяльності учня. Окремі приклади застосування діяльнісного підходу до вивчення учіння Учіння на основі теорії поетапного формування розумових дій. Учіння на основі вирішення проблеми. Учіння на основі теорії Ельконіна-Давидова. Ступеневий характер процесу засвоєння знань.Найважливіше у розділічетвертий. Принципи, закони, закономірності та правила навчання Система принципів навчання. Правила навчання Про суть деяких понять теми. Основні характеристики системи принципів навчання. Природовідповідність як аксіома педагогіки. Принципи навчання. Правила навчання за А. Дістервегом Закони та закономірності навчання Про суть понять: закон і закономірність навчання. Закони та основні закономірності навчання. Найважливіше у розділіп'ятий. Дидактична система Мета і цілі навчання Мета і цілі навчання: що спільного і які відмінності між ними. Ієрархічність цілей і мети навчання і виховання. Категорії вираження досвіду Знання як система. Уміння і навички. Досвід творчої діяльності та емоційно-ціннісне ставлення. Компетенція та компетентність Компетенція як система. Компетентність і його суть. Поділ цілей навчання на групи Види діяльності. Групи цілей навчання. Найважливіше у розділішостий. Зміст освіти і навчання Проблема змісту освіти і навчання Про співвідношення понять освіта, виховання та навчання. Теорії, матеріальної і формальної освіти. Питання теорії змісту освіти Суперпозиція інтересів особистості та суспільства Предметна структура змісту навчання. Найважливіше у розділі Розділ сьомий. Методи і засоби навчання Загальна характеристика методу навчання Метод навчання як система. Класифікації методів навчання. Рівнева класифікація методів навчання. Методи контролю, перевірки і оцінки навчальних досягнень учнів Оцінювання навчальних досягнень учнів. Рівні засвоєння. Функції контролю та самоконтролю у навчанні. Засоби навчання та їх функції Функції засобів навчання. Сучасні засоби навчання. восьмий. Організаційні форми навчання Класно-урочна система навчання Форми організації навчання: індивідуальна та групова. Різноманітність форм організації навчання. Класно-урочна форма організації навчання. Урок Урок як форма організації навчального заняття. Урок як елемент класно-урочної системи навчання. Урок у системі особистісно-орієнтованого та особистісно-розвивального навчання Класифікації у років. Теорії уроку До проблеми елементів системи “Урок”. Цільова стратегія навчання. Нетрадиційний урок як розвиток структури традиційного Які уроки є традиційними? Різні види нетрадиційних уроків. Урок-аукціон. Тенденції розвитку урокуНайважливіше у розділідев'ятий. Диференційоване і розвивальне навчання як його особливі види Загальна характеристика диференційованого навчання Окремі сторінки історії диференційованого навчання. Теоретичні засади диференційованого навчання. Види диференціації. Зовнішня, профільна диференціація. Класичні теорії розвивального навчання Аналіз окремих теорій розвивального навчання. Дидактична система Занкова. Концепція Ельконіна-Давидова. Системно-розвивальне навчання Сутність системно-розвивалъного навчання. Принцип системної диференціації у навчанні. Навчання на основі руху пізнання від предмето- до системоцентризму Суть проблеми. Знання як процес. Рух навчального пізнання від предмето- до системоцентризму. Найважливіше у розділідесятий. Технологічність процесу навчання Технологія навчання Поняття технології навчання. Приклади окремих технологій Суть програмованого навчання. Алгоритми у навчанні. Проблемне навчання. Модульно-рейтингове навчання. Системна природа модуля. Продуктивне та проектне навчання. Інтерактивне навчання Процес навчання крізь призму синергетичного підходу. Найважливіше у розділі
 
>>