Повна версія

Головна arrow Економіка arrow Економіка енергетики

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Генеральна, галузева угоди, колективний договір

На сьогодні прийом на роботу найманих працівників в Україні здійснюється відповідно до системи угод, що укладаються на національному (генеральна угода), галузевому (галузева (міжгалузева) угода), територіальному (територіальна угода) і виробничому рівнях (колективний договір).

Угода є договором між представниками сторін переговорів з питань регулювання виробничих, трудових та соціально-економічних відносин і узгодження інтересів працівників та роботодавців (Про колективні, 2014).

Сторонами генеральної угоди виступають, з одного боку, професійні спілки, які об'єдналися для ведення колективних переговорів, та, з іншого, – власники або уповноважені ними органи, які об'єдналися для ведення колективних переговорів і на підприємствах яких зайнята більшість найманих працівників держави.

Генеральна угода регулює основні принципи та норми реалізації соціально-економічної політики та трудових відносин у державі й охоплює такі аспекти:

 • – гарантії праці та забезпечення продуктивної зайнятості;
 • – мінімальні соціальні гарантії оплати праці та доходів всіх груп і верств населення, які забезпечували б достатній рівень життя;
 • – розмір прожиткового мінімуму, мінімальних нормативів;
 • – соціальне страхування;
 • – трудові відносини, режим праці та. відпочинку;
 • – умови охорони праці та навколишнього природного середовища;
 • – задоволення духовних потреб населення;
 • – умови зростання фондів оплати праці та встановлення міжгалузевих співвідношень в оплаті праці;
 • – забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків;
 • – заборона дискримінації (Про колективні, 2014).

Норми генеральної угоди є обов'язковими для врахування під час укладення галузевих (міжгалузевих), територіальних угод та колективних договорів на підприємствах.

Сторонами угоди на галузевому рівні є власники або уповноважені ними органи та профспілки, які мають відповідні повноваження, достатні для ведення переговорів, укладення угоди та реалізації її норм на більшості підприємств, що входять до сфери їх дії.

Галузева угода регулює галузеві норми щодо:

 • – нормування та оплати праці, встановлення для підприємств галузі (підгалузі) мінімальних гарантій заробітної плати відповідно до кваліфікації на основі єдиної тарифної сітки за мінімальною межею та мінімальними розмірами доплат і надбавок з урахуванням специфіки, умов праці окремих професійних груп і категорій працівників галузі (підгалузі);
 • – установлення мінімальних соціальних гарантій, компенсацій, пільг у сфері праці та зайнятості;
 • – трудових відносин;
 • – умов та охорони праці;
 • – житлово-побутового, медичного, культурного обслуговування, організації оздоровлення та відпочинку;
 • – умов зростання фондів оплати праці у галузі;
 • – установлення міжкваліфікаційних (міжпосадових) співвідношень в оплаті праці;
 • – забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків;
 • – заборона дискримінації (Про колективні, 2014).

Положення галузевої угоди мають ураховуватися під час укладення територіальних угод та колективних договорів на підприємствах певної галузі.

Угода на територіальному рівні укладається між місцевими органами державної влади або регіональними об'єднаннями підприємців, наділених відповідними повноваженнями, і профспілками. Цей різновид угод регулює норми соціального захисту найманих працівників підприємств і, як правило, передбачає надання працівникам вищих порівняно з генеральною угодою соціальних гарантій, компенсацій та пільг.

Колективний договір укладається між власником або уповноваженим ним органом та профспілкою підприємства і є результатом колективних переговорів. Для ведення колективних переговорів та укладення договору на підприємстві створюється робоча комісія, яка складається з представників обох сторін переговорів. Її головним завданням є підготовка проекту колективного договору з урахуванням пропозицій, що надійшли від працівників. Після розроблення проекту колективного договору останній обговорюється у трудовому колективі й виноситься на розгляд загальних зборів трудового колективу. У разі ухвалення колективного договору на загальних зборах він підписується уповноваженими представниками сторін і набирає чинності з моменту підписання або дати, зазначеної в договорі.

Основними аспектами, що відображаються в колективному договорі на підприємстві, є:

 • – зміни в організації виробництва та праці;
 • – забезпечення продуктивної зайнятості;
 • – нормування та оплата праці, встановлення форми, системи, розмірів заробітної плати та інших видів трудових виплат (доплат, надбавок, премій та ін.);
 • – установлення гарантій, компенсацій, пільг;
 • – участь трудового колективу у формуванні, розподілі та використанні прибутку підприємства;
 • – режим роботи, тривалість робочого часу та відпочинку;
 • – умови та охорона праці;
 • – забезпечення житлово-побутового, культурного, медичного обслуговування, організації оздоровлення та відпочинку працівників;
 • – гарантії діяльності профспілкової чи інших представницьких організацій працівників;
 • – умови регулювання фондів оплати праці та встановлення міжкваліфікаційних (міжпосадових) співвідношень в оплаті праці;
 • – забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків;
 • – заборона дискримінації (Про колективні, 2014).

Колективний договір може передбачати додаткові порівняно з чинним законодавством та угодами гарантії, соціально-побутові пільги.

 
<<   ЗМІСТ   >>