Повна версія

Головна arrow Економіка arrow Економіка енергетики

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

База порівняння показників ефективності

Ще одним важливим моментом теорії ефективності є відповідь на запитання, що робити з отриманими показниками ефективності. Як було зазначено раніше, показники не є самоціллю – вони повинні бути підставою для ухвалення управлінського рішення. Щоб це відбулося, керівник, який ухвалює рішення, повинен мати базу порівняння – своєрідний шаблон, з яким би він зіставляв отримані показники. Якщо проаналізований показник умовно кращий, від встановленого шаблону, виникає підстава для ухвалення позитивного рішення, якщо гірший – доводиться говорити про передумови для негативного рішення.

Формування "бази порівняння" є невід'ємною проблемою всієї теорії ефективності. Аналіз вітчизняних і закордонних джерел дає можливість говорити, що для формування подібної "бази" можуть використовуватися такі показники:

■ значення кращих із проаналізованих варіантів ухвалення рішень; у даному випадку можна сказати, що "шаблон" для порівняння перебуває серед найбільш отримуваних показників;

■ значення кращих вітчизняних та/чи зарубіжних варіантів;

■ значення існуючого стану (зокрема зразка, що використовується у даний момент);

■ значення умовного нормативу, тобто затвердженого у масштабах національної економіки, галузі чи регіону підприємства стандартного показника економічної ефективності; саме подібний методичний підхід широко використовувався в умовах командної економіки Радянського Союзу.

Кожний із зазначених підходів має свої переваги і недоліки, а головне – свою специфічну сферу застосування.

Ефективність і життєвий цикл виробу

Будь-який вид продукції – лише ланка у ланцюзі з назвою "життєвий цикл виробу", що складається із таких основних стадій (рис. 7.1).

Стадії життєвого циклу виробів

Рисунок 7.1Стадії життєвого циклу виробів

Планований захід може бути здійснений на будь-якій стадії розглянутого циклу. Викликані ним зміни пов'язані з цілим комплексом суспільних явищ (соціальних, економічних, екологічних ефектів). Найчастіше вони не обмежуються стадією, де було здійснено захід (умовно – поточна стадія), але поширюються й на інші етапи життєвого циклу. Частина зазначених ефектів реалізується на етапах, що слідують за стадією реалізації заходу (умовно – наступні стадії). Але є й такі ефекти (хоч на перший погляд це може здаватися дивним), що можуть виникати на попередніх стадіях, тобто тих, що відбуваються до етапу, де реалізується захід (умовно – попередні стадії). Схематично постадійна картина реалізації ефектів від здійснюваного заходу показана на рис. 7.2.

Сумарна величина економічного ефекту від реалізації передбаченого заходу упродовж усього життєвого циклу виробу має такий вигляд:

(7.4)

де – сумарна величина економічних ефектів, що реалізуються на попередніх стадіях; – сумарна величина економічних ефектів, що реалізуються на поточній стадії; – сумарна величина економічних ефектів, що реалізуються на наступних стадіях.

Умовна схема постадійної реалізації ефектів заходу, що розглядається

Рисунок 7.2 – Умовна схема постадійної реалізації ефектів заходу, що розглядається

Приклад 6

Завдяки удосконаленню конструкції турбіни вдалося скоротити її металомісткість у 1,3 раза, при цьому 70 % кольорових металів було замінено на кераміку, що забезпечило економію коштів у розмірі 72 тис. грн при виробництві турбіни та зменшення еколого-економічних збитків на стадіях виробництва металів у розмірі 58 тис. грн. Нова конструкція дає можливість знизити енергоємність експлуатації виробу на 20 %, економлячи до 18 млн грн/рік. Крім того, завдяки конструктивним рішенням вдалося домогтися повного розбирання виробу після завершення терміну його експлуатації, що дозволяє на 40 % зменшити кількість відходів, забезпечуючи економію у 40 тис. грн.

Укрупнена ідентифікація очікуваних ефектів за стадіями виробництва має такий вигляд:

  • поточна стадія (зниження собівартості виготовлення виробу за рахунок зменшення витрат на матеріали) – ефект у розмірі 72 тис. грн;
  • попередні стадії (зниження еколого-економічних збитків на стадіях виробництва металів (додаткова складова ефекту зумовлена зменшенням необхідності у виробництві важких мегалів) – ефект у розмірі 58 тис. грн;
  • наступні стадії (зниження експлуатаційних витрат завдяки меншій потребі в енергоресурсах; зменшення витрат на утилізацію відходів; додатковий ефект від реалізації відходів) – ефект у розмірі 18 млн грн/рік упродовж терміну експлуатації турбіни та 40 тис. грн при утилізації відходів.

Описана картина схематично характеризує економічний простір реалізації економічних ефектів господарського заходу. Як правило, лише частина реально існуючих у межах національної економіки ефектів сприймається безпосередньо економічним суб'єктом, що здійснює даний захід. Вигоду або ж збитки від інших ефектів отримують можливість (або вимушену необхідність) сприймати інші господарські суб'єкти.

Необхідний ступінь деталізації розрахунків. Від функцій, що виконують показники економічної ефективності, залежить необхідний ступінь деталізації (точності) розрахунку. Управлінські рішення, що ухвалюються на рівні національної чи економіки регіону (області, району, міста) передбачають урахування усереднених оцінок, що само по собі обумовлює укрупнений (приблизний) характер розрахунку показників. Ухвалення ж рішень на рівні підприємства, навпаки, потребує детальних розрахунків, які б враховували якнайбільше подробиць і нюансів, пов'язаних із розглянутим заходом і умовами, в яких його передбачається реалізувати. Хоча і тут точність розрахунку повинна відповідати потребам управлінських завдань, а головне – вони повинні порівнюватися з обсягами інвестування, на які впливають ці рішення.

 
<<   ЗМІСТ   >>