Повна версія

Головна arrow Маркетинг arrow Інформаційний бізнес

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Функції інформаційного маркетингу

Маркетингова діяльність інформаційної фірми полягає у виконанні нею функцій, як це подано в таблиці 1.12.

Індустрія інформаційних послуг перебуває під постійним впливом нових інформаційних технологій, розвитку засобів АБД, удосконалення конкуруючих засобів розповсюдження комерційної інформації.

Таблиця 1.12

Перелік функцій з маркетингової діяльності фірми

Функція

Зміст функції з маркетингової діяльності

Аналітична

забезпечують систематичний комплексний аналіз зовнішнього і внутрішнього середовищ фірми, кон'юнктури ринку

Рекламно-збутова

забезпечують формування попиту, організацію просування та збуту продукції, формування цінової політики;

Управлінська

забезпечують системне управління маркетинговою діяльністю

Контрольна

контроль виконання маркетингових планів і рішень та оцінку їх ефективності

На відміну від багатьох галузей, індустрія інформації цілком позбавлена стабільності: кожні два-три роки з'являється невідома раніше технологія, що стимулює пошук нових напрямів інформаційного бізнесу. Тому, як підкреслюють фахівці, не можна говорити про закінчену стандартну програму інформаційного маркетингу, яка існує для споживчого маркетингу [86]

Види інформаційного маркетингу

Використання інформаційного маркетингу в діяльності інформаційних структур дасть можливість правильно оцінити існуючі взаємини зі споживачами та раціонально використати специфічні особливості інформаційного виробництва для вдосконалення номенклатури інформаційних продуктів.

Інформаційний маркетинг дає змогу інформаційним структурам найраціональніше вирішувати ринкові проблеми, максимально використовуючи при цьому можливості свого виробництва та можливості ринку, ддя одержання високих прибутків, планувати свою діяльність з урахуванням тенденцій розвитку інформаційного ринку.

Види інформаційного маркетингу, які доцільно використовувати залежно від попиту на інформаційні продукти та послуги, зведено в таблицю 1.13.

Таблиця 1.13

Види інформаційного маркетингу залежно від попиту на ІПП [8]

Види маркетингу

Особливості застосування

1

2

Конверсійний маркетинг

За негативного попиту більшість споживачів відхиляють продукт або послугу незалежно від їх якості. При цьому негативний попит може бути до конкретного ІПП взагалі або тільки до ІПП даного виробника. Завдання конверсійного маркетингу – розроблення плану рекламної роботи та просування товару, який би сформував попит і протидіяв негативним тенденціям

Стимулюючий маркетинг

Застосовується за відсутності попиту, коли споживач незнайомий із властивостями продуктів-новинок; за помилкового вибору ринку збуту, коли необхідна переорієнтація на новий ринок; якщо споживачі вважають продукт таким, що цілком втратив свою цінність, наприклад, при появі нових ІПП, що ефективніше задовольняють уже існуючі або зростаючі вимоги та потреби

Розвиваючий маркетинг

Застосовується за наявного потенційного попиту. Перетворити потенційний попит на актуальний можна насамперед створенням нових або вдосконалених ІПП, що задовольнять потреби користувачів на новому якісному рівні. Застосування інформаційних технологій до традиційних ІПП спонукає створення принципово нових, а отже, вимагає принципово нових способів стимулювання збуту та ціноутворення. Головне – зосередитися на просуванні на ринок, продажу, наданні додаткових супутніх послуг, рекламі ІПП фірми

Ремаркетинг

Цей вид маркетингу тісно пов'язаний із життєвим циклом товару, його мета – надання товару ринкової новизни, переорієнтація інформаційної структури на новий ринок. Особливо важливий для альтернативних ІПП, що поступово "наздоганяють" один одного за своїми можливостями

Синхро-маркетинг

Застосовується за коливання попиту. Сезонне споживання продукту більш характерне для споживчих товарів. Має місце і для інформаційної продукції, оскільки існують періоди відпусток, канікул, коли економічна та виробнича діяльність зменшується, обсяги продажу на ринку ІПП теж падають. Але для ІПП скоріше спостерігається коливання попиту разом із супутніми продуктами інформаційного ринку та індустрії інформації. Тому необхідна орієнтація на ринок інших галузей інформаційної індустрії – наприклад, урахування тенденцій у виробництві ПК, термінальних пристроїв, операційних систем тощо. Інформаційний продукт тісно пов'язаний із технологією доставляння його, тому особливого значення набуває комплексність послуг, що передбачає надання як самої інформації, так і програмного забезпечення (ПЗ) пошуку та її передавання

Підтримувальний маркетинг

Застосовується за точної відповідності попиту можливостям інформаційної структури. Щоб стабілізувати попит (обмежити вплив конкурентів), необхідно уважно проводити політику цін, цілеспрямовано забезпечувати рекламну роботу, постійно та ретельно перевіряти обсяги та доцільність витрат на маркетингові заходи. За умов, коли інформаційні служби пропонують аналогічні ІПП , найважливіїиим завданням маркетингу стає їх диференціювання, поєднання з розробленням послуг, що додають цінності та корисності існуючим продуктам, з розробкою засобів, що полегшують доступ до інформаційних систем

Демаркетинг

Застосовується за надмірного попиту. У разі неможливості задовольнити високий попит збільшують ціни, скорочують або взагалі припиняють рекламну роботу. Але, щоб не загубити потенційних споживачів, запроваджують продаж ліцензій. На українському інформаційному ринку про підвищення цін мова не йде, як і про припинення рекламної кампанії, отже, заходи демаркетингу як такого не вживаються.

Але продаж ліцензій на виробництво програмних продуктів або складання ПК із комплектуючих наявні повною мірою, щоб задовольнити незабезпечений ринковий попит.

Протидіяльний маркетинг

Застосовується за ірраціонального попиту з точки зору добробуту суспільства в цілому та його членів. Його заходи: припинення випуску товару, вилучення його з торговельної мережі та пропаганда відмови від споживання таких продуктів. Наприклад, комп'ютерні ігри агресивного вмісту, з якими не можна боротися простою забороною або припиненням випуску, оскільки чорний ринок тільки збільшить обсяги продажу.

Конфліктний маркетинг

Це внутрішній у виробників ІПП, коли одні й ті самі інформаційні продукти (наприклад, БД) розповсюджуються в різні конкуруючі способи доставки (за різними технологіями розповсюдження інформації), а саме: продаж БД (на технічних носіях інтерактивним службам); надання будь-якій інтерактивній службі виняткових прав на розповсюдження інформації (інтерактивна служба виступає як замовник БД або є філіалом виробника БД); завантаження БД у власний АБД, якщо виробник БД є водночас і інтерактивною службою, тобто є інтегрованим виробником; завантаження БД на технічні засоби телекомунікаційних служб; продаж БД у друкованому вигляді

Місіонерський маркетинг

Застосовується у разі, коли переваги різних ШП неочевидні, коли відбувається їх швидка зміна. Попит споживача формується за допомогою роз'яснення переваг та особливостей нових ІПП, способів їх доставки, організації курсів навчання споживачів, гарантійного супроводу, консультаційних пунктів, пільг при продажу, розповсюдження демоверсій ПЗ, безкоштовного користування протягом певного часу. Місіонерський маркетинг обов'язково повинен бути початковою фазою в діяльності інформаційних служб

Вірусний

маркетинг

Розробляються стратегії, що заохочують передачу маркетингового повідомлення іншим особам, створюючи потенціал для експоненціального зростання його впливу. Поза Інтернетом вірусний маркетинг звичайно називають "розпусканням чуток", "мережним маркетингом".Основними складовими є: безкоштовне розповсюдження товарів і послуг; забезпечення безперешкодної передачі маркетингового повідомлення; швидке збільшення масштабу трансляційної системи; спирання на прості людські потреби; функціонування на основі існуючих комунікаційних мереж; використання ресурсів, то належать іншим особам

Структура інформаційного маркетингу в залежності від попиту на ІПП подана на мал. 1.6.

Структура інформаційного маркетингу

Мал. 1.6. Структура інформаційного маркетингу

Концепції маркетингу інформаційних продуктів і послуг можуть суттєво відрізнятися одна від одної. Цілком різний характер мають маркетингові дослідження, що здійснюються державними та комерційними інформаційними службами [51].

Так, теоретичні дослідження, ще спрямовані на економічні проблеми, це – комплексне дослідження інформаційного ринку, економічне моделювання та прогнозування попиту на ІПП, ціноутворення. Комерційні дослідження мають емпіричний характер. Поведінкові науки, ззовні внесені до маркетингу, тут проявляються у вигляді вивчення поведінки споживачів у процесі пошуку необхідної інформації.

В залежності від конкретного виду товарів, характеру ринку, його місткості і деяких інших факторів впливу на продавця, маркетинг буває масовий, диференційований за товаром та цільовий.

Масовий маркетинг, коли продавець організує масове виробництво, розподіл і просування одного продукту для всіх покупців, виходячи з того, що він усіх приваблює. Аргументами для такої концепції є порівняно невеликі витрати, низькі ціни та величезний потенційний ринок.

Маркетинг диференційований за товаром, коли продавець виробляє два чи більше різновиди продукту, які відрізняються якістю, розміром, упаковкою тощо. Аргументом для прийняття такого рішення є конкуренція, що посилюється серед виробників аналогічної продукції.

Цільовий маркетинг, коли продавець сегментує ринок і виробляє продукцію з розрахунку на конкретний сегмент покупців, наприклад, для покупців, які дотримуються дієти.

В умовах розвиненого ринку відбувається певна його "демасифікація", що неминуче настає після насичення товарами масового ринку. Якщо в умовах командно-адміністративної системи управління виробникам, які скуті плановими завданнями, не спадало на думку використати можливості сегментації ринку для підвищення своїх доходів, то за умови економічної самостійності підприємства можуть застосовувати більш різноманітні шляхи для збільшення свого прибутку.

 
<<   ЗМІСТ   >>