Повна версія

Головна arrow Маркетинг arrow Інформаційний бізнес

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Автоматизовані маркетингові інформаційні системи

Великі обсяги економічної інформації, різноманітність форм її уявлення і модель оброблення потребують створення на підприємствах автоматизованих маркетингових інформаційних систем (АМІС).

Автоматизована МІС – це сукупність організаційних правил щодо носіїв і споживачів інформації, потоків інформації між ними, їхніх прав на інформацію й методів, необхідних для обробки інформації.

Автоматизована МІС дозволяє [149]:

 • – швидко і раціонально обробляти дані, фільтрувати й стискати їх;
 • – своєчасно подавати інформацію в необхідному обсязі особам, які ухвалюють рішення;
 • – чітко визначити джерела інформації та права користувачів на кожному рівні управління.

Сучасний погляд на системи проектування з використанням інформаційних технологій, який можна використовувати при розробці автоматизованої МІС інформаційного підприємства, достатньо наочно викладений у попередньому підрозділі. Проте запропонована методологія проектування інформаційних систем вимагає доповнень щодо проведення системних досліджень при формуванні функціональної частини системи.

Комплекс організаційно-економічних проблем охоплює:

 • 1) рішення дилеми – розробляти МІС силами підприємства або залучити сторонні організації, включаючи придбання необхідного програмного забезпечення;
 • 2) формування колективу фахівців високої кваліфікації, які розроблятимуть МІС або, принаймні, братимуть участь у її розробці і експлуатації;
 • 3) узгодження проекту МІС з організаційною структурою підприємства;
 • 4) подолання в деяких випадках, під час упровадження МІС, протидії з боку вищого менеджменту та фахівців підприємства;
 • 5) виділення необхідних засобів на створення системи, оцінювання її економічної ефективності.

МІС як один із видів автоматизованих інформаційних систем є чинником успіху організації нарівні з гнучкою стратегією і наявністю необхідних ресурсів. У зв'язку з цією важливою функцією автоматизованих інформаційних систем виникає реальна потреба в освоєнні нових інформаційних технологій [87].

На практиці у більшості маркетингових служб підприємств наведена теоретична градація підсистем виявляється в інтегрованому виді. Невеликі і середні підприємства для вирішення маркетингових завдань можуть застосовувати яку-небудь автономну маркетингову програму. Великі корпорації користуються насамперед маркетинговими модулями своєї корпоративної інформаційної системи.

Якщо в корпоративних модулях відсутні засоби підтримки підсистеми досліджень і аналізу інформації, то можливо [146]:

 • 1. Замовлення проведення маркетингових досліджень спеціалізованим маркетинговим фірмам.
 • 2. Створення власного відділу маркетингових досліджень, що використовує будь-які придатні програмні засоби.

Система аналізу маркетингової інформації мусить включати аналіз загальноекономічних показників, а також коротко- і довгострокове прогнозування, засноване на аналізі тенденцій.

Основне завдання – створення системи, що дозволяє: швидко і раціонально обробляти інформацію; фільтрувати й корегувати інформацію; направляти інформацію в потрібному обсязі в потрібний пункт і в потрібний час; чітко визначати джерела інформації та права користувачів на кожному рівні.

Класичні підходи до маркетингових інформаційних систем акцентують увагу на її перевагах і недоліках, які можна узагальнити таким чином [87]:

У практиці сучасної маркетингової діяльності існують два основних способи використання інформаційних технологій, які зведено в таблицю 4.3.

Таблиця 41

Способи використання інформаційних технологій

Спосіб використання

Зміст способу використання

1.

Автономне використання

При такому підході рівень IT, що впроваджуються дуже різний: від використання текстових редакторів та електронних таблиць до баз даних і СУБД, локальних чи корпоративних мереж. Потім виникає необхідність інформаційної взаємодії з іншими підрозділами управління, що реалізувати в системі обробки даних без додаткових розробок неможливо.

2.

Складова 1C об'єкта

За такого підходу формування частини, що забезпечує інформаційну, технічну та програмну підтримку розглядається з позицій вимог усього об'єкта і з урахуванням спеціальних вимог до розв'язання маркетингових задач. Має свою 1 автономію при розв'язанні функціональних задач

МІС – множина різних елементів та зв'язків між ними, що складають систему в цілому. Системний підхід передбачає декомпозицію системи на складові згідно з цілями її функціонування.

У процесі управління маркетинговою діяльністю виконується значна кількість процедур з пошуку інформації. Ці процедури можуть бути реалізовані як окремі режими при виконанні функцій на АРМ маркетолога або при роботі з базою даних.

Великі організації та компанії розробляють або використовують спеціальні інформаційно-пошукові системи, які забезпечують пошук документів, відомостей або здійснюють пошук даних за факторами (ознаками), вказаними користувачем.

Всі завдання, що розв'язуються в МІС, можна розглядати як множину елементів, з'єднаних між собою інформаційними та логічними зв'язками. Практичне розв'язання завдань передбачає встановлення періодичності, послідовності та пріоритету їх виконання. Тому черговість чи послідовність створення підсистем або розв'язання комплексів завдань установлюється конкретно на кожному об'єкті діяльності [Океания, 30-33, 37-41].

Найбільш поширеним є першочергове розв'язання завдань із маркетингових досліджень ринку, попиту, товарів, цін, конкурентів. У числі першочергових фірмою можуть вирішуватися завдання з ситуаційного аналізу та конкурентних можливостей: кон'юнктура товарного ринку фірми, планування виробництва та збуту, конструкторсько-технологічна підготовка нових товарів, показники роботи підприємства (реалізація, прибутки, динаміка цих показників), аналіз основних показників з маркетингу.

 
<<   ЗМІСТ   >>