Повна версія

Головна arrow Маркетинг arrow Інформаційний бізнес

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Сутність, мета і завдання бенчмаркінгу

Термін "бенчмаркінг" (benchmarking) англійського походження і не має однозначного перекладу (benchmark – вихідний пункт, початок відліку, еталон, база).

У Японії "Benchmarking" співвідноситься за змістом з японським словом "dantotsu", що означає "зусилля, занепокоєння, турботу кращого (лідера) стати ще кращим (лідером)".

Існує величезна кількість трактувань поняття бенчмаркінг. Одні вважають його продуктом еволюційного розвитку концепції конкурентоздатності, інші – програмою з поліпшення якості, інші ж зараховують його до екзотичних продуктів японської бізнес-практики. Однак існує загальний знаменник, до якого можна привести різні визначення бенчмаркінгу.

Може здатися, що мова йде про банальне шпигунство, проте все, про що буде говоритися, відповідає етиці ведення бізнесу.

Бенчмаркінг – це мистецтво й практика виявлення і вивчення найкращих із відомих методів ведення бізнесу.

В основу бенчмаркінгу покладено ідею порівняння діяльності не тільки підприємств-конкурентів, але і передових фірм інших галузей. Практика показує, що грамотне використання досвіду конкурентів та успішних компаній дозволяє скоротити витрати, підвищити прибуток і оптимізувати вибір стратегії діяльності вашої організації.

По суті бенчмаркінг – це процес еталонного зіставлення. У бізнес-середовищі існує безліч трактувань бенчмаркінгу, які зведені в таблицю 6.3.

Таблиця 6.3.

Основні визначення бенчмаркінгу

Автор і джерело

Сутність поняття

1.

С. Вебстера [251]

Стандарт, за допомогою якого що-небудь може бути обміряне або оцінене

2

Роберт Кемп [250]

Постійний процес вивчення і оцінки товарів, послуг і досвіду виробництва найсерйозніших конкурентів або тих компаній, які є визнаними лідерами в своїх галузях

3

Лоуренс Боссіді [41]

Аналіз конкретних прийомів, запозичення вигод, отриманих на основі аналізу досвіду інших компаній, і використання у власній компанії найкращих прийомів, привнесених у неї ззовні

4

Грегорі Ватсон [29]

Процес систематичного й безперервного виміру: оцінка процесу підприємства і їх порівняння із процесами підприємств лідерів у світі з метою одержання інформації, корисної для вдосконалення власної діяльності

5

Том Фарі [242]

Безупинний процес визначення рівня нашої продукції і послуг, методів у порівнянні з результатами наших головних конкурентів або компаній, які посідають лідируючі позиції

6

Берн Андерсен [10]

Постійне вимірювання і порівняння окремо взятого бізнес-процеси з еталонним процесом провідної організації для збору інформації, яка допоможе підприємству визначити мету свого вдосконалення і провести заходи щодо поліпшення роботи

Процес поліпшення, що використовується для пошуку й упровадження кращих практик (best practices) у своїй діяльності Під практикою тут розуміється метод або технологія, що використовується для здійснення виробничого (збутового, закупівельного) процесу чи його етапу

Д. Рандслей [237]

Метод установлення поточних завдань і планів із продуктивності, заснований на кращих прикладах у галузі, спрямований на підвищення ефективності

У. Охіната [247]

Корисний і якісний засіб, що допомагає компанії постійно вдосконалювати свій процес шляхом вивчення того, як його здійснюють інші, який включає оцінку власного операційного процесу та ідентифікацію, вивчення й адаптацію до себе того кращого, що є у інших компаній

Д. Шетті [251]

Зовнішній погляд на внутрішню діяльність, функції, операції з метою досягнення постійного вдосконалювання

В. Кроковськи [244]

Метод, що слугує для забезпечення конкурентоспроможності і створення передумов перевірки ефективності підприємства в умовах інтернаціоналізації процесу закупівлі сировини, матеріалів та виготовлення продукції

Т. Фур'є [220]

Сукупність управлінських інструментів, таких, як глобальне управління якістю, вимірювання задоволення потреб споживачів

Р. Рейдер [194]

Запозичення досвіду у підприємств, які більш ефективно працюють після виявлення суттєвих недоліків у діяльності власного підприємства

Р. Домеліо [241]

Мистецтво виявлення того, що інші роблять краще, і вивчення, вдосконалення і застосування для власних потреб методів роботи, які приносять кращий результат

X. Харрінгтон [222]

Стандарт чи еталон, за допомогою якого можна виміряти або оцінити рівень будь-якої підсистеми організації, тобто це спосіб визначення, розуміння і розвитку найкращих продуктів, послуг, дизайну, обладнання, процесів та практик з метою вдосконалення реальної ефективності організації

Фактично бенчмаркінг – це альтернативний метод стратегічного планування, в якому завдання визначаються не від досягнутого, а на основі аналізу показників конкурентів. Технологія бенчмаркінгу об'єднує в єдину систему розробку стратегії, галузевий аналіз і аналіз конкурентів. Виходячи з цього, актуальність дослідження можливостей використання вітчизняними економічними суб'єктами бенчмаркінгу на сьогодні важко перебільшити.

Більшість фахівців дотримується думки, що бенчмаркінг – це не окремий одноразовий захід, а стратегія послідовного поліпшення та безперервний процес управління змінами. Започаткувавши одного разу бенчмаркінгову діяльність, підприємство повинно продовжувати порівнювати себе з "найкращою практикою", якщо воно прагне до постійного вдосконалення й розвитку.

Професор Норвезького університету науки і технології Берн Андерсен відмічає, що переклад англійського терміна "benchmarking" буквально означає "кам'яна лава" і наводить наступний приклад: "Уявіть собі, що на вершині гори, добре всім видною, дві кам'яні плити встановлені на ребро і злегка відсунуті один від одного. Зверху на них покладена третя плита. Вийшла кам'яна лава. Дана ідея – порівняння з певним еталоном – знайшла широке застосування в економіці" [10].

Отже, узагальнюючи всі підходи до визначення бенчмаркінгу, зауважимо, що це механізм порівняльного аналізу ефективності роботи одного підприємства з показниками інших, більш успішних підприємств.

Проте, не слід забувати, що бенчмаркінг – це перш за все метод, управління ефективністю різних сфер діяльності (виробництва, збуту, логістики, фінансів, кадрової політики й ін. Він заснований на порівняльному аналізі роботи компанії з кращими представниками галузі (або інших галузей), який полягає в оцінці власної і галузевої ефективності, ідентифікації та вивченні роботи галузевих лідерів і впровадженні найкращих галузевих досягнень у свою діяльність. Таким чином, спробуємо дати власне визначення:

Бенчмаркінг – це, по-перше, порівняння своїх показників з показниками інших організацій: конкурентами й організаціями-лідерами і, по-друге, вивчення й застосування успішного досвіду інших у себе в організації.

Дійсною причиною здійснення бенчмаркінгу і проведення досліджень у цій сфері завжди було прагнення підприємств до досягнення конкурентоздатності. Бенчмаркінг довів свою ефективність як діючий процес, що дозволяє перетворити неефективне виробництво на виробництво успішне та прибуткове.

Застосування бенчмаркінгу сьогодні полягає у виконанні чотирьох послідовних дій, які зображено на мал. 6.2.

Механізм бенчмаркінгу

Мал. 6.2. Механізм бенчмаркінгу

Мета бенчмаркінгу – підвищення ефективності власної діяльності та завоювання переваг у конкурентній боротьбі, визначення і застосування кращих методів в основних бізнес-процесах. Результати бенчмаркінгу поряд із результатами маркетингових досліджень використовуються при виробленні цілей та стратегій діяльності організацій.

При проведенні бенчмаркінгу найбільшу віддачу забезпечує зосередження на бізнес-процесах і їх удосконаленні. Професіонали бенчмаркінгу прагнуть до більш раціональних способів діяльності, та вважають за доцільне вживати більш планомірний і продуктивний підхід до проведення бенчмаркінгу.

Визначаючи предмет бенчмаркінгу, доцільно використовувати модель системи управління, яка застосовується й у бенчмаркінгу. Система управління включає маркетинг, виробництво, доставку, контролінг, обслуговування і виставлення рахунків. Для кожного з цих процесів визначені конкретні субпроцеси, поруч з їх вхідними даними, висновками й критеріями визначення результату.

Так, параметри входу у межах маркетингу визначаються як запити клієнтів, параметри виходу – як задоволення запитів клієнтів, а критерій визначення результатів – як процент повторних покупок клієнтів.

Отже, предметом бенчмаркінгу є процес та результат застосування кращих методів конкурентом, а також процес і результат використання отриманої інформації на користь власної організації.

Бенчмаркінг не можна обмежувати лише контрольним відліком, лишаючи поза увагою сам контекст, умови та чинники її досягнення, що умовно називають процесом. Водночас необхідно акцентувати увагу й на тому, що обмежувати бенчмаркінг лише вивченням самого процесу без розроблення методології застосування результатів успіху підприємства і вивчення результатів цього застосування є недостатнім. За таких умов може бути порушено зворотний зв'язок, за допомогою якого можна оцінити результат та ефективність упровадження успішного процесу й результату діяльності іншої організації.

Основним завданням бенчмаркінгу є розуміння тих методів, які забезпечують підприємству конкурентну перевагу, визначення цілей, наслідування їх.

Завдання бенчмаркінгу, для наочності, зведено в таблицю 6.4.

Таблиця 6.4.

Основні завданнями бенчмаркінгу

Завдання

Конкретизація завдань

1.

Проаналізувати свою діяльність

Компанії, що здійснюють бенчмаркінг, мають оцінити слабкі та сильні сторони існуючих робочих процесів, проаналізувати критично важливі складові затрат, врахувати претензії клієнтів, виділити ділянки діяльності, які мають бути вдосконалені і в яких необхідно зменшити час циклу, віднайти способи зменшити кількість помилок та недоліків

2.

Знайти конкурентів і лідерів галузі

Компанії, що здійснюють бенчмаркінг, мають вияснити, хто є кращим із кращих у певній галузі

3.

Підключити до проведення процесу кращих із кращих

Компанії, що зацікавлені у проведенні бенчмаркінгу, мають учитися у лідерів, визначити точку, в якій вони перебувають і подальший напрям, дізнатися, якими є найкращі методи компаній-лідерів, визначити способи підвищення ефективності і перейняти їх.

4.

Досягти переваги

Компанії, які застосували бенчмаркінг, мають спромогтися досягти результатів, які б стали новими контрольними точками проведення бенчмаркінгу

Бенчмаркінг є невід'ємною частиною планування, огляду та оцінки процесу, тобто моніторингу. Він забезпечує концентрацію на зовнішньому середовищі і сприяє використанню фактичної інформації при розробленні планів.

Бенчмаркінг використовується з метою вдосконалення діяльності через розуміння методів та способів дій, що вимагаються для досягнення рівня ефективності світового класу.

У бенчмаркінгу дуже важливими є безпосередня підтримка цілей, пріоритетів і місії підприємства. Якщо такої підтримки немає, зусилля щодо проведення бенчмаркінгу є мінімальними.

Отже, планування заходів із бенчмаркінгу необхідно корелювати з конкретними цілями підприємства.

Проведення бенчмаркінгу можна поділити на два процеси: процес користувача і процес управління.

Процес користувача являє собою процес, якому наслідує команда з упровадження бенчмаркінгу з метою здійснення проекту.

Процес управління включає заходи, що здійснюються керівництвом підприємства з метою забезпечення успішної діяльності команди і постійності бенчмаркінгу. Під цим розуміється створення необхідного середовища, що сприяє появі нових ідей, спрямованих на вдосконалення бізнес-процесів, забезпечення необхідної підтримки, навчання персоналу, визначення пріоритетів при застосуванні бенчмаркінгу й заохочення його застосування на практиці.

 
<<   ЗМІСТ   >>