Повна версія

Головна arrow Маркетинг arrow Інформаційний бізнес

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Визначення інформаційно-консультативної діяльності

В США консультації визначаються як "допомога працівникам для поліпшення їхнього життя шляхом навчання, в якому використовуються наукові знання, спрямовані на їхні нестатки і потреби".

Є безліч визначень управлінського консультування. Можна виділити два основні підходи до нього.

У першому випадку використовується широкий функціональний погляд на процес консультування як форму надання допомоги відносно змісту, процесу або структури завдання чи серії завдань, при якій консультант сам не відповідає за виконання завдання, але допомагає тим, хто за це несе відповідальність.

Другий підхід розглядає консультування як діяльність спеціальних професійних служб, які, згідно з укладеними з організаціями контрактами, надають їм послуги залучаючи спеціально навчених і кваліфікованих осіб, які допомагають організації- замовникові виявити управлінські проблеми, проаналізувати і висловити рекомендації щодо їх вирішення, сприяють, за необхідності, розв'язанню їх проблем.

Вищезазначені підходи вважаються взаємодоповнюючими. Зокрема, Європейська Федерація асоціацій консультантів з економіки і управління (ФЕАКО) дає наступне визначення: "Менеджмент-консалтинг полягає в наданні незалежних порад і допомоги з питань управління, включаючи визначення й оцінку проблем і/або можливостей, рекомендацію відповідних заходів і допомогу в їх реалізації" [37].

Такого ж визначення дотримується Американська Асоціація консультантів з економіки й управління (ACME) та Інститут менеджмент-консультантів (ІМС).

В Україні за радянських часів це називалося "впровадженням науки у виробництво". Проте консалтинг – це поняття ринкової економіки, отже, і відрізняється від науково-впроваджувальної діяльності так само, як ринкова економіка відрізняється від планово-централізованої.

Якщо на початку 1980-х pp. серед функцій інформаційно- консультативної діяльності містилися тільки ті, що стосуються професійних характеристик консалтингових послуг, то у міру просування до ринкової економіки вони доповнювалися характеристиками консалтингу як підприємницької діяльності.

З метою повного розкриття поняття інформаційно-консультативної діяльності доцільно розглянути і проаналізувати зміни існуючих формулювань консультування, що наведені в таблиці 7.2.

Таблиця 7.2

Зміни існуючих формулювань консультування

з/н

Визначення

Автор

1.

Консультування – висококваліфікована допомога керівникам, спрямована на підвищення роботи організацій, яка надається незалежними (що не входять до їх складу) експертами, котрі спеціалізуються у певній галузі

Чакіров К.Л. [227]

2.

Консультування – різновид експертної допомоги керівникам організації у справі вирішення завдань перебудови управління в зовнішніх і внутрішніх умовах, що змінюються

Рапопорт В.Ш. [192]

3.

Консультування – певним чином організований процес взаємодії між консультантом і персоналом підприємства (організації), результатом якого є здійснювана в ньому організаційна зміна або проект його впровадження

Жаворонкова Г.В. [87]

4.

Консультування – це діяльність і професія, його змістом є допомога керівникам у вирішенні їх проблем та у впровадженні досягнень науки і передового досвіду

Юксвярав Р.К. [234]

5.

Консультування – ефективна форма раціоналізації управління виробництвом на основі використання науки і передового досвіду

Єлмашев О.К. [95]

6.

Бізнес-консалтинг – забезпечення клієнта спеціалізованим досвідом, методологією, технікою поведінки, професійними навичками або іншими ресурсами, що допомагають йому в оптимізації фінансово-економічного стану, що склався на підприємстві (організації), у рамках діючої нормативно-законодавчої бази

Прокопенко Л.С. 1179]

7.

Консультування – це сервіс, що забезпечує клієнта незалежною і об'єктивною порадою, та надається спеціалізованою компанією або фахівцем для ідентифікації і аналізу управлінських проблем та можливостей компанії-клієнта.

Саврук А.П. [202]

Визначенням, що широко відбиває сутність сучасної консультаційної діяльності, можна вважати таке.

Консультування – форма організації управлінської діяльності, в процесі якої консультант надає наукову підтримку клієнту, спонукає його до дії і вирішення проблем, що виникають чи назрівають.

Доповнивши це визначення освітньою сутністю консультування, що відмічена багатьма авторами, можна отримати таке уточнене формулювання сутності консалтингу:

Консалтинг особлива форма побудови навчальної й управлінської діяльності, в процесі якої консультант методологічної практично підтримує клієнта, спонукає його до дії й вирішення проблем, що виникли чи назрівають.

Слід також відмітити професійність консалтингової діяльності, оскільки вона є самостійним і основним елементом інфраструктури ринкової економіки.

Консалтинг – це професійна допомога з боку фахівців-консультантів з управління господарством керівникам і управлінському персоналу різних підприємств та організацій (клієнтам) з питань аналізу і вирішення проблем їх функціонування та розвитку, здійснювана у формі порад, рекомендацій і спільно вироблюваних із клієнтом рішень

Перелічені формулювання не дають підстав узяти якесь із них за зразок, оскільки кожне з них фіксує лише певну частину консалтингової діяльності. Тому симбіоз формулювань консалтингової діяльності як специфічної форми діяльності може дати повніше і системніше визначення.

На основі проведеного аналізу існуючих формулювань управлінського консультування й аналізу сьогоднішнього стану ринку консалтингових послуг пропонується таке визначення консалтинговій діяльності:

Консалтинг – це вид інтелектуальної професійної діяльності, в процесі якої кваліфіковані консультанти надають керівникам і персоналу незалежні та об'єктивні поради й рекомендації, спільно із клієнтом виносять рішення, які сприяють успішному управлінню організацією.

Консалтинг необхідний підприємству для того, щоб отримати об'єктивну оцінку і характеристику будь-яких процесів діяльності або системи управління в цілому. Так як консультант не залежить від внутрішньої структури організації, він здатний провести незалежне дослідження й надати рекомендації з реорганізації процесів або виявити вузькі місця управління та додаткові можливості для розвитку бізнесу.

 
<<   ЗМІСТ   >>