Повна версія

Головна arrow Маркетинг arrow Інформаційний бізнес

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Поділ консалтингових служб за групами консультаційних послуг

За групами консультаційних послуг консалтингові служби

можна поділити на:

  • • консалтингові служби, які надають соціально необхідні послуги;
  • • консалтингові служби, які надають платні дорадчі послуги.

Особливості послуг та кошти, що виділяються на них за відповідними групами, видно з таблиці 7.4.

Таблиця 7.4

Групи консультаційних послуг

Назва груп

Особливість послуги

Кошти

1

Соціально необхідні послуги

Послуги, які на даний момент є нерентабельні, їх не можна знайти на ринку послуг, але вони ефективні для реалізації в рамках загальнодержавних інтересів

Надання соціально необхідних послуг здійснюється через програмно-цільове фінансування за рахунок бюджетних коштів

2

Платні дорадчі послуги

Послуги, що створюють умови для отримання додаткового прибутку товаровиробниками та населенням

Надання платних послуг здійснюється за рахунок замовника, грантів

Поділ консалтингових служб за сферою надання послуг

За сферою надання послуг консалтингові служби поділяються на агенції, що діють у виробничій (аграрні, промислові, будівельні) невиробничій (фінансово-економічні, туристичні, екологічні, освітні, інформаційні) сферах, кожна з яких має свої особливості.

З метою успішної взаємодії із товаровиробниками тієї чи іншої сфери консультанти повинні вміти організовувати відповідний консультаційний процес, оскільки він, як і інший технологічний процес, має свої стадії й етапи, недотримання яких, які невміння реалізовувати на практиці, веде до погіршення якості і результативності консультаційної діяльності.

Види консалтингу відповідно до класифікації Європейського довідника-покажчика консультантів із менеджменту, зведено в таблицю 7.5.

Таблиця 7.5.

Види консалтингу відповідно до класифікації Європейського довідника

Назва виду

Перелік функцій

Завдання консультанту з адміністративного управління

Приклади консалтингових продуктів

1

ЗАГАЛЬНЕ ПРАВЛІННЯ

Визначення ефективності системи управління; оцінка бізнесу; управління нововведеннями; визначення конкурентоздатності/вивчення кон'юнктури ринку; диверсифікованість становлення бізнесу; міжнародне управління; оцінка управління; злиття і придбання;організаційна структура й розвиток; приватизація; управління проектами; управління якістю; реорганізація інженерних служб; дослідження і розвиток; стратегічне планування

Допомога у вирішенні проблем, зв'язаних із самим існуванням підприємства і перспективами бізнесу. Оцінка стану справ на підприємстві та його зовнішнього середовища, визначення загальних цілей і системи цінностей підприємства, розробка стратегії розвитку, складання прогнозів, допомога в організації філій, рекомендації із зміни форм власності й складу власників, придбання майна, акцій, паїв, орг. структури і т.д

Нова редакція установчих документів, рекомендації щодо реорганізації підприємств та диверсифікації бізнесу, стратегія розвитку бізнесу

2

АДМІНІСТРУВАННЯ

Аналіз роботи канцелярії; розміщення відділів; управління офісом; організація і методи управління; регулювання ризиків; гарантії безпеки;планування приміщень, їх оснащення

Формування й реєстрація компаній, організація роботи офісу, обробка даних, система адміністративного контролю і т.д. Завдання – оптимі- зувати управління фірмою

Оптимізація системи адміністрування (управління) на підприємстві тощо

3

ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ

Системи обліку; оцінка капітальних витрат; оборот фірми; зниження собівартості; неплатоспроможність (банкрутство); збільшення прибутку; збільшення доходів; оподаткування; фінансові резерви

Пошук джерел і використання фін. ресурсів; оцінка і підвищення поточної фін. ефективності діяльності організації; зміцнення фін. стану на перспективу, розміщення акцій і паїв на ринку

Інвестиційний проект, бізнес-план інвест, проекту, аудит, висновок, оптимізація системи упр. фінансами підприємства тощо

4

УПРАВЛІННЯ КАДРАМИ

Професійний рух і скорочення штатів; культура корпорації; рівні можливості; пошук кадрів; добір кадрів; здоров'я і безпека; програми заохочення; внутрішні зв'язки; оцінка робіт; трудові угоди; навчання менеджменту; планування робочої сили; мотивація; пенсії; психологічна оцінка; винагорода; підвищення кваліфікації

Розробка рішень щодо підбору працівників, контролю якості кадрів, системи оплати праці, підвищення кваліфікації і управління кадрами, охорони праці й псих, клімату в колективі. Сприяння менеджерам в оптимізації залучення і використання трудових ресурсів

Підбір кадрів, корпоративні тренінгові програми, діагностика та оптимізація системи управління кадрами, розробка та впровадження системи атестації кадрів, розробка системи мотивації персоналу тощо

5

МАРКЕТИНГ

Реклама і сприяння збуту; корпоратив. образ та відносини з громадськістю; післяпродажне обслуговування замовників; дизайн; прямий і міжнародний маркетинг; дослідження ринку; розробка продукції; ціноутворення; роздрібний продаж та дилерство; управління збутом; навчання із питань збуту; соц.-економ, дослідження

Допомога у забезпеченні функціонування, щоб вироблені товари і полуги були куплені споживачем; дослідження ринку, прийняття рішень у галузі збуту, ціноутворення, реклами, розробки нової продукції і т.д.

Дослідження ринку товарів, робіт, послуг, розробка і впровадження маркетингової стратегії, оптимізація ціноутворення, складання плану заходів та бюджету рекламної кампанії тощо

6

ВИРОБНИЦТВО

Автоматизація; використання устаткування, його тех.обслуговування; пром. інжиніринг; переробка матеріалів; внутрішній розподіл матеріалів; упакування; схема організації робіт на підприємстві; конструювання й удосконалювання продукції; управління виробництвом; планування і контроль за виробництвом; підвищення продуктивності; закупівлі; контроль якості; контроль за постачанням деталей

Допомога у виборі технології виробничого процесу, стимулювання продуктивності праці, оцінка і контроль якості продукції, аналіз витрат виробництва, планування виробництва, використання устаткування та матеріалів, конструювання й удосконалювання продукції, оцінка робіт і т.д.

Діагностика, розробка та впровадження систем управління якістю, підбір і встановлення високотехнологічного обладнання тощо

7.

ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ

Розробка рекомендацій із упровадження САПР і АСУ, ІПС

Застосування ПК у бух. обліку. Проведення кількісних методів оцінки діяльності підприємства

Застосув. ПК в аудиті; електронна видавнича діяльність; ІПС: проектування, уст. систем

8.

СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ПОСЛУГИ

Навч. консультування; консалтинг з упр. енергетикою; інженерний і екологічний консалтинг; інформаційний консалтинг; юридичний консалтинг; консалтинг за управління розподілом матеріалів; за телекомунікаціями

Послуги, що не належать ні до однієї із вищеописаних груп. Відрізняються за методами, або за об'єктами, чи характером знань (інженерний консалтинг, юридичний консалтинг і т.д.)

Юридичні, інжинірингові, екомунікаційні послуги (наприклад, розробка і адміністрування, веб- сторінка фірми), результати екологіч. аудиту

Поділ консалтингових служб за формами фінансування Фінансування консалтингової діяльності, як видно з рис. 7.3, може здійснюватись із різних джерел.

Джерела фінансування консалтингової діяльності

Рис. 7.3. Джерела фінансування консалтингової діяльності

Бюджетні кошти (загальнодержавний, обласний, районний чи місцевий бюджет) є основою фінансування консалтингових формувань у період їх організації, становлення і розвитку.

За рахунок цих коштів здійснюється створення науково-дослідної, матеріально-технічної, навчальної бази та інформаційної мережі.

Госпрозрахункові надходження використовуються для фінансування консультаційних послуг, які виконуються безпосередньо для товаровиробників:

  • – технологічні, фінансово-економічні, інформаційні, освітянські;
  • – такі, що мають певну власне для них користь.

Плата за послуги для товаровиробників та населення запроваджується поступово, в міру зростання попиту на консультаційні послуги та спроможності їх оплатити.

Кошти державних і недержавних програм і проектів використовуються для фінансування консультаційних послуг, спрямованих на вирішення соціальних, екологічних та деяких інших проблем, в яких зацікавлена держава, недержавні структури асоційованого типу,

Держава активно залучає кошти міжнародної спонсорської допомоги, благодійних внесків, грантів.

Гранти, як правило, використовуються на програми і проекти технічної допомоги з агроконсалтингу.

Таким чином, надання якісного консалтингового обслуговування інноваційного розвитку виробництва потребує цілеспрямованої реалізації комплексу заходів із законодавчого, організаційного, інформаційного, технічного, кадрового забезпечення тощо.

 
<<   ЗМІСТ   >>