Повна версія

Головна arrow Маркетинг arrow Інформаційний бізнес

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Основні поняття, мета і функції інформаційного консалтингу

Поняття "інформаційний консалтинг" (Information consulting) має різні трактування. Так, деякі фахівці з паблік рілейшнз уважають інформаційний консалтинг видом політичного маркетингу [138].

Фахівці з управлінського консультування вважають, що при визначенні поняття "інформаційний консалтинг" необхідно враховувати, що він, як підкреслює російський дослідник А.П. Посадський [168], є підсистемою управлінського консалтингу. Цієї ж думки П. Шура, котрий виділяє його, як самостійний напрям управлінського консалтингу, що зв'язаний із розповсюдженням інтегрованих інформаційних систем класу управління ресурсами підприємства [179].

Керівник групи бізнес–аналізу кампанії РДТЕХ А. Бірюков, відносить інформаційний консалтинг до послуг програмного забезпечення [227].

Нерідко інформаційний консалтинг ідентифікують з інформаційно-технологічним (IT) консалтингом.

На нашу думку, інформаційний консалтинг – це підсистема управлінського консалтингу, а IT-консалтинг – його різновид.

Інформаційний консалтинг це спеціалізований вид послуг, орієнтований на задоволення інформаційних потреб замовника, інформаційний супровід прийняття управлінських рішень, підтримку бізнес-угод і вироблення оптимальних шляхів використання інформаційних ресурсів у практиці управління організаційними змінами.

Мета інформаційного консалтингу вирішення проблем, що виникають у замовника в управлінні різними процесами, і пошук інформації для прийняття найбільш ефективних для ведення бізнесу управлінських рішень, здатних принести прибуток, змінити існуюче становище організації і вивести її на більш високий рівень розвитку.

Функції інформаційного консалтингу, як підсистеми управлінського консультування, що були так чи інакше виділені і уточнені у роботах вітчизняних дослідників, подано на рис. 7.9 і зведено в таблицю 7.11.

Функції інформаційного консалтингу

Рис. 7.9 Функції інформаційного консалтингу

Таблиця 7.11.

Функції інформаційного консалтингу

Назва функції

Суть функції

Призначення функції

1.

Функція інформування

Надання в розпорядження суспільства, його навчальних та управлінських структур, підприємницьких, комерційних й інших організацій інформації про соціальні об'єкти, що цікавлять їх, особливості розвитку в сучасному суспільстві

Дозволяє інформ. консалтингу стати важливим чинником інформац. простору. Сприяє наданню допомоги суб'єктам господарювання у вирішенні економіко-управлінських проблем у всіх сферах їх діяльності і функціональних галузях

2.

Наукова або пізнавальна функція

Опосередковано допомагає глибше зрозуміти суть тих чи інших соціальних явищ, розкрити динаміку, тенденції і перспективи їх розвитку, вплив на соціально-економічні та громадські процеси в країні

Пов'язана з поширенням наукових досягнень у сфері виробництва ІПП; з наданням своєчасної інформації про продукцію і конкурентоспроможність виробників; з проектуванням і впровадженням інформаційно-пошукових систем; здійсненням тех. підтримки комп'ютерних мереж, включаючи обч. системи, локальні мережі, системи телекомунікацій

3.

Дослідницька або діагностична функція

Дозволяє встановити і вивчити ознаки, що характеризують стан соціальних об'єктів, у тому числі ознаки соц. напруженості, екстремальних ситуацій, конфліктів, що сприяє своєчасному ухваленню управлінських рішень, що сприяють підтримці соціальної системи в динамічному й стійкому стані

Пов'язана з проведенням комплекс, аналіт. досліджень у галузі виробництва високотехнологічної продукції і засобів телекомунікації, з виявленням чинників, тенденцій та закономірностей, які вирішально впливають на результати роботи суб'єктів господарювання в умовах інформатизації суспільства

4.

Посередницька функція

Полягає в наданні клієнтам допомоги у виборі правильної стратегії в галузі інформаційних технологій, підборі ділових партнерів як усередині, так і за межами

Пов'язана з виявленням найбільш перспективних об'єктів співпраці для здійснення прямих інвестицій, спільних дій у галузі виробництва, збуту продукції

5.

Освітня функція

Пов'язана з організацією і проведенням семінарів для працівників замовника з ефективності використання IT у відповідній галузі, підвищенням кваліфікації керівників; розвитком нових навичок управління шляхом навчання керівників без відриву від роботи у рамках інформаційного проекту

Органічна взаємодія і взаємодоповнення вищезазначених функцій перетворює консалтинг на ефективно діючий важіль удосконалення управління різними соціальними процесами і явищами, на потужний засіб оптимізації розвитку й функціонування соціальних об'єктів і систем

6.

Функція сприяння підвищенню проф. компетенції працівників

У даному випадку фахівцями з управлінського консультування консалтингової агенції реалізується освітня функція інформаційного консалтингу

Механізм надання допомоги у функції інформування зводиться до чотирьох основних етапів консалтингового процесу, які подано в таблиці 7.12.

Консультант у процесі навчання (функція 5) вирішує два важливі завдання:

1) готує керівників для участі у розробці та впровадженні пропозицій щодо змін;

Таблиця 7.12.

Основні етапи консалтингового процесу

Назва етапу консалтингового процесу

1

Виявлення і аналіз економіко-управлінських проблем шляхом збору інформації про діяльність суб'єкта господарювання (діагностика)

2

Розробка пропозицій щодо вирішення виявлених проблем (планування дій)

3

Здійснення заходів з упровадження конкретних дій і відібраних пропозицій у практику управління

4

Контроль ефективності впроваджених пропозицій

2) підвищує ефект консультування за рахунок засвоєння тими, кому надаються консультації, тих прийомів та методів, якими користується консультант.

Окрім вищеперелічених функцій консультант повинен:

  • • дотримуватись етичних норм та конфіденційності;
  • • проводити оплату послуг на основі встановлених до початку роботи цін, незалежно від результатів діяльності клієнта.

Викладене означає, що консультант має право братись за виконання завдань тільки тоді, коли він [179]:

  • • має достатню кваліфікацію;
  • • інтереси клієнта він ставить вище своїх власних;
  • • не розголошує інформацію про клієнта ні за яких обставин;
  • • об'єктивний і точний;
  • • люб'язний відносно до клієнтів-замовників.
 
<<   ЗМІСТ   >>