Повна версія

Головна arrow Маркетинг arrow Інформаційний бізнес

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Суть IT-консалтингу, його завдання та напрями

Інформаційні технології – це реалії нашого часу. Без них сучасний бізнес неможливий. Підприємства все більшою мірою залежать від функціонування інформаційних систем. Вибір шляхів і методів розробки автоматизації підприємства безпосередньо залежить від широти спектра готових інформаційних рішень та розмаїтості засобів і методів їх розробки. Необхідність використання нових сучасних технологій у всіх сферах підприємництва й привели до появи IT-консалтингу.

IT-консалтинг – це відносно новий термін, який набув вжитку у бізнесових колах в умовах стрімкого ускладнення інформаційних систем і загальної тенденції до інтеграції між ними. Найчастіше словом "IT-консалтинг" називають різноманітні послуги, так чи інакше пов'язані з інформаційними технологіями, – від розгортання локальної мережі до впровадження комплексних систем управління виробництвом та підприємством взагалі, тобто це послуги, які призначені для виявлення максимального ефекту від упровадження IT за одночасної мінімізації витрат.

IT-консалтинг – це консультаційна та практична допомога клієнтам -організаціям у створенні високоефективних інформаційних систем, а також забезпечення адекватного і професійного їх обслуговування з найменшими сукупними витратами.

IТ-консалтинг – це один із перших етапів на шляху підвищення ефективності діяльності компанії, що дозволяє їм визначити стратегію розвитку інформаційної інфраструктури, обрати найбільш пріоритетні напрямки та розробити оптимальний план запровадження нових інформаційних технологій.

Суть IT-консалтингу полягає у виявленні в організації проблем наявної інформаційної системи і визначенні оптимальних методів їх вирішення на шляху підвищення ефективності її діяльності. Надається інформаційний консалтинг спеціалізованими організаціями, які крім консалтингових послуг, займаються продажем прикладних програм.

Результат ІТ-консалтингу – створення і надання практичних рекомендацій, розроблених на підставі проведеного аудиту телекомунікаційних та інформаційних систем, спрямованих на оптимізацію інформаційної інфраструктури й системи безпеки компанії, зокрема впровадження нових систем для підвищення ефективності бізнесу.

Завдання консалтингових IT-організацій можуть бути досить різноманітні; основними серед них є: створення і керування роботою локальних мереж; організація інформаційних сховищ; удосконалення інформаційної структури підприємництва; обробка даних на портативних ПК; архітектура й можливості інформаційних систем; розробка методів безпеки даних; планування розвитку інформаційних технологій у суспільстві.

Основними напрямками діяльності в галузі IT-консалтингу є:

 • • Формування корпоративної ІТ-стратегії.
 • • Оцінка ефективності інвестицій в IT.
 • • Удосконалення системи управління IT-службою та ІТ- структурою.
 • • Розробка концепцій створення і впровадження корпоративних інформаційних систем управління (КІСУ).

Розглянемо кожен із перелічених напрямів діяльності більш детально.

1. Формування корпоративної ІТ-стратегії. Основою реалізації інформаційного забезпечення управління компанією є ІТ- стратегія.

Формування ІТ-стратегії засноване на баченні, місії, меті, стратегії компанії. При цьому передбачається, що IT у компанії вторинні й підтримують основний бізнес.

Основні завдання фахівців у сфері IT-стратегій зведено в таблицю 7.13.

Таблиця 7. ІЗ

Завдання фахівців у сфері ІТ-стратегій

1.

Оцінка існуючої IT-служби з погляду відповідності бізнес-меті компанії

2.

Аудит інформаційних проектів

3.

Аудит стану парку інформаційно-обчислювальних ресурсів компанії

4.

Визначення альтернативних стратегій в розвитку додатків, технології й організації, вибір кращої стратегії

5.

Складання плану стратегічного розвитку 1Т-служби компанії на строк від трьох до п'яти років

2. Оцінка ефективності інвестицій в IT-проекти. Впровадження інформаційних технологій як інструмент вирішення бізнес-завдань підприємства завжди несе в собі як вигоди, так і ризики. І в міру росту масштабів IT-проектів забезпечення повернення інвестицій у створення й розвиток IT-інфраструктури підприємств стає усе більше важливою умовою для ефективного управління бізнесом.

Завдання, які вирішуються у рамках даного напрямку управління інформаційними ресурсами, зведено в таблицю 7.14.

Таблиця 7.14.

Алгоритм проведення оцінки ефективності інвестицій в ІТ-проекти

Етапи проведення оцінки

Складові етапів проведення оцінки

1

Вироблення концепції інвестиційного ІТ-проекту

2

Оцінка повноти й вірогідності вихідних даних проекту

3.

Аналіз проектних ризиків

4.

Формування експертного висновку

Опис цілей й інтересів учасників проекту

Оцінка реалізованості проекту

Оцінка фінансової спроможності проекту

Визначення складу проектних матеріалів та їх розробка

Оцінка економічної ефективності проекту з погляду власника й оператора проекту

5.

Подання проекту потенційним інвесторам

Підготовка проекту меморандуму і презентаційних матеріалів для потенційних інвесторів

Формування критеріїв відбору потенційних інвесторів (партнерів)

Проведення комплексу заходів щодо просування проекту: розсилання пропозицій, презентації

6.

Надання рекомендацій зі зміни концепції інвестиційного проекту

Створення повноцінної системи управління бізнесом неможливо без формування корпоративних стандартів управління IT-ресурсами підприємства.

3. Вдосконалення системи управління IT-службою та ІТ- структурою.

Фахівцями галузі інформаційних технологій накопичений багатий досвід у розв'язанні завдань із удосконалювання системи управління IT-персоналом й IT-інфраструктурою своїх замовників. Роботи із проектів у рамках даного напрямку повинні включати [167]:

 • • Аудит функціонально-організаційної структури ІТ-служби.
 • • Розробку оптимальної моделі бізнес-сервісів управління інформаційними ресурсами замовника.
 • • Формування пропозицій із удосконалення функціонально- організаційної структури підприємства з визначенням відповідальності за напрямами організаційної ПГ-служби замовника.
 • • Регламентація організації управління інформаційно-обчислювальними ресурсами замовника з формування К1СУ.
 • • Розробка технічного завдання на упровадження автоматизованої системи управління IТ-інфраструктурою замовника.
 • 4. Розробка IТ-концепції створення и впровадження КІСУ. Ефективність роботи корпоративних інформаційних систем управління (КІСУ) визначається не тільки їх функціональними можливостями, але і якістю впровадження. Запорукою успішного створення КІСУ є експертна оцінка поточного рівня автоматизації бізнес-процесів підприємства, а також визначення ключових факторів, що впливають на ефективність управління IT-інфраструктурою з боку IТ-служби. З даного проекту фахівцями в галузі IT проводиться обстеження структурних підрозділів організації-замовника (аудит інформаційних проектів; аудит стану парку інформаційно-обчислювальних ресурсів компанії; оцінка можливостей IТ-служб із керування ІТ- інфраструктурою). Розробляються варіанти подальшого розвитку КІСУ, встановлюються вимоги у вигляді техзавдання до створення й упровадження керуючої системи.

Види консалтингових послуг з упровадження інформаційних технологій подано на мал. 7. 10.

Види консалтингових послуг з упровадження інформаційних технологій

Мал. 7.10. Види консалтингових послуг з упровадження інформаційних технологій

Послуги щодо впровадження комп'ютерних систем управління в рамках IT-консалтингу можуть проводитись за наступними напрямками:

 • • Дослідження бізнес процесів для подальшої автоматиза ци.
 • • Проектування комплексних рішень з автоматизації бізнес-процесів.
 • • Розробка технічної документації і управління проектами.
 • • Вивчення існуючих рішень з автоматизації бізнес-процесів та їх поліпшення.
 • • Підтримка систем, програм та WEB-додатків (частковий аутсорсинг).

Упровадження комп'ютерних систем управління у виробничу діяльність передбачає консультації з питань вибору типу та конфігурації комп'ютерних засобів і ПЗ, аналізу й пошуку оптимальних рішень; створення ПЗ (аналіз, проектування і програмування готових систем для клієнта; розроблення, виготовлення, постачання, документування ПЗ на замовлення; розробку, виготовлення, постачання, документування стандартного та прикладного ПЗ; коригування програм за бажанням користувача) без тиражування; обробку даних (з використанням ПЗ клієнта або власного ПЗ розробника, повна обробка даних, сервісні проблеми).

Етапи розробки і впровадження систем управління інформаційними ресурсами й IT-інфраструктурою підприємства подано на мал. 7.11.

Етапи розробки й упровадження систем управління

Мал. 7.11. Етапи розробки й упровадження систем управління

Для успішного впровадження системи IT-консультанти забезпечують спільну роботу менеджменту і комп'ютерної групи клієнта із системними інтеграторами ззовні, здійснюють перепідготовку персоналу та менеджменту клієнта. Консультанти співпрацюють з управлінським персоналом для вибору оптимальних модулів і функцій, які б забезпечили найбільш раціональне та ефективне їх застосування для досягнення поставлених цілей.

 
<<   ЗМІСТ   >>