Повна версія

Головна arrow Право arrow Експертизи у судочинстві України

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Інженерно-технічна експертиза

Інженерно-технічні експертизи призначаються у випадках, коли для вирішення питань, що виникають перед суб'єктами доказування, потрібні спеціальні знання в техніці. Технічні знання дуже різноманітні, мають тенденцію до прискореного розвитку і розширення, оскільки відображають закономірний процес постійного розвитку практично безмежної сукупності засобів, створюваних для здійснення процесів виробництва і обслуговування невиробничих потреб людини.

Технічні знання можуть бути потрібні при досудовому розслідуванні і судовому розгляді будь-якої справи, а тому навести вичерпний перелік технічних експертиз за галузями знань, безумовно, неможливо. Практика свідчить, що технічні експертизи найчастіше проводяться у справах про транспортні події, порушення правил техніки безпеки, про випуск недоброякісної продукції, пожежі, розкрадання майна, обман покупців. Коло спеціалістів, які залучаються до проведення технічних експертиз, – це інженери і техніки, які працюють у тих галузях промисловості і сільського господарства, де трапляються порушення правил безпеки праці, злочинне ставлення до зберігання і експлуатації техніки і знарядь праці; працівники транспорту і спеціалізованих інспекцій (бюро, палат тощо), які контролюють правильність установлення і експлуатації засобів праці, приладів, функціональних систем.

Можливості технічної експертизи досить широкі. Це – визначення стану механізмів і придатності їх для виконання конкретних технічних операцій; виявлення технічних причин дефектів механізмів і часу їх виникнення; встановлення причин, обставин розслідуваної події та визначення тяжкості її матеріально-технічних наслідків; виявлення технічних причин порушення технологічного процесу; встановлення відповідності кваліфікації працівника характеру виконуваної ним роботи; вирішення питання про можливість виконання певних дій у заданих технічних умовах; виявлення технічних недоліків у роботі підприємства з метою розробки заходів щодо їх усунення.

Кожне із зазначених завдань може бути легко інтерпретовано стосовно конкретної категорії справ і навіть певної справи, а також тієї чи іншої сфери матеріального і нематеріального виробництва.

Об'єкти технічної експертизи дуже різноманітні, серед них є широко розповсюджені, специфічні й зовсім унікальні. Найчастіше об'єктами експертизи стають споруди, верстати, транспортні механізми і апарати, засоби сигналізації та комунікації, прилади управління механізмами, вимірювальні прилади і пристосування, інструменти, готові промислові вироби, технічна документація тощо.

Результати технічної експертизи багато в чому залежать від повноти і якості підготовлених для її проведення матеріалів. Перш за все необхідно здійснити ретельний огляд місця події з кваліфікованою фіксацією його результатів у протоколі і додатках до нього (фотознімки, відеострічки, плани, схеми). При проведенні цих експертиз іноді відтворюються обстановка і обставини події; бажано, щоб експерименти, котрі при цьому проводяться, здійснювались за участю відповідних фахівців. У деяких випадках експертам на дослідження мають бути надані зразки досліджуваної продукції (металу, пластмас, деревини, якісних виробів та їх деталей тощо).

Успішне проведення технічної експертизи залежить від правильної постановки і формулювання питань. Якщо особа, яка призначає експертизу, відчуває труднощі у формулюванні якихось питань або визначенні конкретних можливостей технічної експертизи, їй треба звернутися до спеціаліста. До спеціаліста слід звертатися і для одержання відомостей довідково-технічного характеру, коли експертиза не потребується, але спеціальні роз'яснення все ж необхідні. Як правило, такого роду відомості містяться в матеріалах відомчого розслідування, якщо воно проводилось.

У процесі вирішення завдань технічного характеру і специфічних завдань деяких категорій кримінальних справ можуть виникати такі питання загально-технічного характеру:

 • 1) Чи перебувають дані об'єкти (споруди, обладнання, прилади, пристосування, тара тощо) в технічно справному стані, а якщо ні, то в чому полягають їх несправності?
 • 2) Чи правильно змонтована (встановлена, налагоджена) дана система (лінія), а якщо ні, то в чому полягають недоліки монтажу (встановлення, наладки)?
 • 3) Яка причина несправностей матеріально-технічних засобів?
 • 4) Чи є ремонт доброякісним?
 • 5) Чи відповідає оцінка ремонту його фактичній якості?
 • 6) Чи можна було здійснити доброякісний ремонт за певних умов?
 • 7) Чи має дана машина дефекти, які виключають її застосування за конкретних умов?
 • 8) Якою є причина певного дефекту машини?
 • 9) Чи обумовлені дефекти механізму недоліками технічного проекту?
 • 10) Чи припинилось функціонування машини з певної причини?
 • 11) Чи є достатнім запас міцності споруди, окремих її частин або технічного пристосування?
 • 12) Чи допущене надмірне навантаження на певному об'єкті?
 • 13) Чи правильною є організація робіт на даній виробничій ділянці?
 • 14) Чи можливе певне явище за конкретних умов (самовідгвинчування гайки, довільне вмикання мотора, відкривання кришки оголених струмопровідних частин електроустановки, довільне перекидання ковша, пошкодження ізоляції електричного дроту рухомими частинами механізму тощо)?

На вирішення технічної експертизи нерідко ставляться питання, пов'язані з виконанням контрольних функцій, експлуатацією вимірювальних і рахувальних пристроїв, наприклад:

 • 1) Чи відповідає обладнання лабораторії вимогам чинної інструкції? Чи можна за допомогою наявного обладнання лабораторії одержати точні дані про показники сировини і матеріалів на різних етапах виробництва?
 • 2) Чи є правильними лабораторні аналізи тієї чи іншої сировини або продукції, підготовленої до випуску, а якщо ні, то які можливі технічні причини цього?
 • 3) Чи забезпечує приміщення і обладнання лабораторії (приймального пункту) точне визначення якісних показників (жирності, вологості, цукристості тощо) сировини, що надходить?
 • 4) Чи перебуває вимірювальний прилад у технічно справному стані, а якщо ні, то які його дефекти?
 • 5) Які причини виникнення дефектів вимірювального приладу?
 • 6) Як наявність дефекту вимірювального приладу впливає на його точність?
 • 7) У якому стані перебуває вагове господарство підприємства, і чи забезпечує воно правильне визначення маси сировини, напівфабрикатів, готової продукції?
 • 8) Чи правильно проводиться визначення маси сировини, напівфабрикатів і готової продукції за об'ємом або об'єму за масою?
 • 9) Чи справний даний касовий апарат, а якщо ні, то в чому полягає його несправність і яка технічна причина цієї несправності?
 • 10) У який спосіб зменшено показники підсумкового касового лічильника даного апарату? Чи можлива зміна таких показників без залишення слідів механічного втручання?
 • 11) Чи можлива зміна даної програми комп'ютера таким чином, щоб це певний час залишалось непоміченим?
 • 12) Якщо експертизою будуть встановлені обставини технічного плану, що сприяють тим чи іншим порушенням, то які заходи щодо їх усунення можуть бути запропоновані?

Досить часто перед слідчим і судовими органами виникають питання технічного характеру, пов'язані з необхідністю встановлення правильності експлуатації обладнання і дотримання при цьому спеціальних правил забезпечення безпеки праці. Серед цих питань найбільш типовими є:

 • 1) Яка безпосередня причина нещасного випадку, які обставини її обумовили?
 • 2) Чи стався нещасний випадок з даної конкретної причини?
 • 3) Де відбулося явище, що спричинило нещасний випадок (дільниця, апарат, комунікація тощо)?
 • 4) Чи було на місці нещасного випадку захисне обладнання?
 • 5) Чи забезпечують захисні засоби (огорожа, ізоляційний шар тощо) безпечність конкретного виду роботи?
 • 6) Чи є стан об'єкта аварійним, і у чому він полягає?
 • 7) Чи міг статися нещасний випадок за певних умов експлуатації механізму?
 • 8) Чи відповідає обладнання і стан даного об'єкта вимогам техніки безпеки?
 • 9) Чи забезпечується виконання вимог техніки безпеки в усіх положеннях даних механізмів?
 • 10) Чи були дії особи, що спричинили нещасний випадок, необхідними в конкретному виробничому процесі?
 • 11) Чи відповідає дана інструкція загальним правилам експлуатації обладнання і техніки безпеки?
 • 12) Чи був інструктаж, проведений для працівників підприємства, достатнім для забезпечення безпеки виконання конкретної виробничої операції?
 • 13) Чи відповідає порядок виконання робіт вимогам технічної документації?
 • 14) Які заходи безпеки мають бути вжиті в конкретній ситуації?
 • 15) Чи полягає порушення правил техніки безпеки в тому, що застосовано певний спосіб виконання вказаної роботи?
 • 16) Яка технічна документація потрібна для виконання даних робіт?
 • 17) Яка службова особа і на якій підставі повинна була забезпечити виконання певних правил, і чи є вона відповідальною за допущене порушення правил техніки безпеки?

Питання про особу, відповідальну за порушення правил техніки безпеки, завжди тісно пов'язане з причиною нещасного випадку і визначенням порушеного технічного правила. Однак висновки експерта і довідки спеціалістів ґрунтуються лише на дослідженні конкретних об'єктів і матеріалів в аспекті їх спеціальних технічних знань і повинні стосуватися з'ясування обставин технічного, а не правового характеру.

В організації та здійсненні виробничого процесу можуть мати місце технічні й технологічні прорахунки, які певною мірою шкідливо впливають на людей і навколишнє середовище. Пов'язані з їх виявленням і витлумаченням питання належать до компетенції технічної експертизи, яку іноді називають промислово-санітарною. На вирішення технічної експертизи у таких випадках ставляться питання:

 • 1) Чи можуть справити шкідливий вплив, і який саме, на здоров'я працівників сировина, отрутохімікати, обладнання, що застосовуються на виробництві, і чи відповідає їх застосування вимогам промислової санітарії?
 • 2) Чи належним чином обладнана і функціонує на даному виробництві вентиляційна система? Чи забруднене повітря робочої зони якимись шкідливими виділеннями?
 • 3) Чи створює дане технологічне обладнання шум або вібрацію, які перевищують гранично допустимі норми?
 • 4) Чи достатньо загерметизовані виробничі установки, які можуть виділяти шкідливі речовини?
 • 5) Чи надійно захищає від шкідливої дії хімічних реактивів і технічних відходів обробка стін і стель виробничого приміщення?

Для відібрання зразків для проведення такого роду експертизи бажано залучати відповідних фахівців.

 
<<   ЗМІСТ   >>