Повна версія

Головна arrow Логістика arrow Логістичний менеджмент

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

СУТНІСТЬ І ЗАДАЧІ ЛОГІСТИЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

1.1. Сучасний етап постіндустріального розвитку і логістизації економіки

Сьогодні найпоширенішим є трактування логістики як "науки про управління сукупністю матеріальних, фінансових, інформаційних, кадрових ресурсів". Її практичне застосування забезпечує створення логістичних систем, які дозволяють мінімізувати обігові витрати завдяки раціоналізації відповідних потоків. Тобто, логістику розглядають як процес управління просуванням ресурсів у напрямку від ринку факторів виробництва до ринку товарів.

Також логістика можна характеризувати як науково-практичне спрямування господарювання, що полягає в ефективному управлінні матеріальними потоками в сфері виробництва та обігу. Організаційні форми та економічні методи логістичного управління товарорухом, методи і засоби його інформаційного та кадрового забезпечення, технічні засоби управління мають максимально скоротити сукупні витрати на всіх стадіях зберігання і пересування товарів. Відповідно з цим у логістиці, як у сучасній парадигмі ресурсозберігаючого алгоритму підприємницької діяльності, виділяють сукупність бізнес активностей, спрямованих на прагматичну реалізацію логістичного підходу, який називають "логістичним менеджментом".

Сучасна система менеджменту підприємства (організації, фірми) являє собою композицію організаційної системи управління з функціонально-зорієнтованими сферами діяльності (фінанси, інвестиції, виробництво, маркетинг, логістика, інновації, персонал тощо), об'єднаними стратегічними, тактичними та іншими цілями.

Дослідження логістизації економіки України переконує, що логістичне управління грунтується на загальній теорії менеджменту, яка трансформується під впливом логістичної діяльності. Універсальність логістичного підходу і теорії менеджменту за правилом транзитивності підтверджує універсальність логістичного управління.

Однією із характеристик цієї універсальності є те, що до об'єкта логістичного управління відносять цілісність потокових процесів сфери виробництва, фінансів, інформації та сервісу. Діяльність основних суб'єктів підприємництва пов'язана з забезпеченням матеріальних, фінансових та інформаційних потоків, а сервісний, енергетичний, кадровий і інші потоки є супроводом основних потоків.

В роботі [49] Фролова Л. В. зазначає, що "аналіз процесів логістизації економіки показав, що економічні потоки формують як на основі логістичного підходу, так і без нього. Наприклад, економічна діяльність у сфері соціально-культурного забезпечення трудового колективу підприємств не використовує в своїй організації інструментів логістики.

Крім того, потоки товарно-матеріальних цінностей, які не мають ефективних наскрізних взаємозв'язків між окремими ланками на шляху "виробник-споживач" практично не є логістизованими, хоча за суттю їх відносять до економічних. Тому не можна погодитися з тим, що всі потоки, пов'язані з економічною діяльністю підприємства (економічні потоки), належать до об'єкта логістичного управління (потоки пов'язані з логістичною діяльністю підприємства).

Підставою для встановлення відмінностей між нелогістизованими і логістизованими потоками є оцінка рівня логістизації економіки, тобто, якщо потік організовано нераціонально, то є всі підстави стверджувати, що не відбулася його логістизації, і, навпаки, ефективна організація економічних процесів і потоків означає, що вони стали логістизованими. Такий підхід до оцінки ефективності потокових процесів дозволяє виділити із сукупності економічних потоків логістизовані і нелогістизовані".

Таким чином, логістизація економічних процесів і потоків проявляється, з одного боку, в мінімізації загальних витрат і максимізації прибутку підприємницьких структур, а з другого - в економії витрат споживачів. Відтак, логістичний підхід до формування та обслуговування товарно-матеріального потоку обумовлює принципи логістичного управління всіма потоковими процесами, починаючи з підприємств і закінчуючи інтегрованими економічними структурами і системами мегалогістичного рівня.

За результатами аналізу літературних джерел можемо виділити такі основні етапи еволюції логістичного менеджменту:

І зародження науки про управління розподілом продукції за часом та місцем її споживання,

II 1960-70 рр. - концепція системності управління і логістичними процесами, витратами та супутніми (інформаційними, сервісними) потоками [23],

Ш 1970-80 рр. - корпоратизація логістичного управління дерегулювання логістичних процесів. Характерні риси даного періоду:

конкуренція стає більш жорсткою, поява ринкових технологій вибору вантажовласника, транспортних маршрутів, графіків руху, вільне ціноутворення (переговори, довгострокові угоди), комп'ютерні технології і програмне забезпечення логістичного менеджменту (графіки (виробничі, транспортні та ін.), управління запасами, обробка запасів, фінансовий облік та взаєморозрахунки);

IV 1980-90 рр. - етап інтеграції та глобалізації логістичного управління:

глобальний характер бізнесу і посилення ролі логістики, управління ланцюгом постачання, компромісні рішення в системному ефекті, посилення логістичної складової, як ключовий фактор ринка в конкурентних стратегіях;

V 1990-2010 рр. - ситуаційне логістичне управління в реальному режимі часу, яке передбачає:

  • - ситуаційний логістичний менеджмент;
  • - моніторинг логістичного процесу (24 години на добу, 7 днів на тиждень);
  • - сервіс, який максимально задовольняє потреби споживача2010 р. - сьогодення - перехід на управління геоекономічними процесами і технологіями глобальної логістики;
  • - функціональна кластеризації;
  • - сітьоцентричні схеми логістичного управління;
  • - трансграничність логістичних потоків.

Схематично етапність концептуальних змін у розвитку теорії ЛМ виглядає так , як подано на рис1.1

Динаміка концепції логістичного менеджменту

Рис. 1.1. Динаміка концепції логістичного менеджменту

Логічна послідовність розвитку сфери логістики-науки та її складової "логістичного управління" або "логістичного менеджменту" зображено у вигляді схеми (рис. 1.2). [10]

 Передумови зародження елементів логістичного менеджменту в управлінні логістичними процесами За наведеною схемою можемо прослідкувати об'єктивні причини зародження та розвитку логістичного менеджменту в системі логістичних процесів, ланцюгів і потоків.

Рис. 1.2. Передумови зародження елементів логістичного менеджменту в управлінні логістичними процесами За наведеною схемою можемо прослідкувати об'єктивні причини зародження та розвитку логістичного менеджменту в системі логістичних процесів, ланцюгів і потоків.

 
<<   ЗМІСТ   >>