Повна версія

Головна arrow Логістика arrow Логістичний менеджмент

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Дефініція, об'єкти та суб'єкти логістичного менеджменту

Логістика є невід'ємною складовою ефективної реалізації бізнес-процесів у сучасних досить нестабільних умовах ринкового господарювання. Поряд з інструментарієм та методологією логістики-науки, логічним завершенням розбудови структури логістичної системи (рис. 1.3), початком нової сфери наукових досліджень і вдосконалення можна вважати формування концепції логістичного підходу до управління - логістичного менеджменту.

Концептуальна схема управління інтегрованою логістичною системою

Рис. 1.3 Концептуальна схема управління інтегрованою логістичною системою

Сьогодні науковці виділяють такі основні взаємодії між видами бізнесу: постачальник - закупівлі - виробництво - маркетинг - дистрибуція - посередник - споживач, а процес цілеспрямованого впливу на просторово-часову синхронізацію наведених бізнес процесів при формуванні логістичних потоків, систем і ланцюгів є концепцією логістичного менеджменту [49, 46-47 с ].

Аналіз сучасних матеріальних джерел свідчить про неоднозначність тлумачень термінів і понять "логістика", "логістичний підхід", "логістичне управління" та "логістичний менеджмент".

Досить часто одне поняття намагаються підмінити іншим, що свідчить про відсутність загальновизнаної концепції порівняно нового і недостатньо розкритого наукового напрямку - логістичний менеджмент. Наведемо декілька основних концептуальних підходів до визначення цього поняття. Д. Дж. Бауерсокс та Д. Дж. Клосс розглядають логістичний менеджмент як базу для розробки ділової стратегії фірм з управління матеріальними потоками та виробничим процесом. Відомий вітчизняний фахівець з логістики Є.В. Крикавський визначає сутність логістичного менеджменту як своєрідну форму "логістико-менеджменту", що функціонує по схемі традиційного менеджменту, але на засадах теорії логістики, тобто виконує уособлену логістичну функцію менеджменту, аналогічно фінансовому, виробничому чи іншому елементу загального менеджменту.

Близькі за змістом тлумачення дають і російські вчені В.М. Стаханов, В.Б. Українцев, В.І. Сергєєв, які вважають логістичний менеджмент синтезом основних (загальних) управлінських функцій - планування, організації, регулювання, координації та контролю - в потокових процесах. [3]

Зародженням теорії логістичного менеджменту можна вважати наукову концепцію розробленого М. Портером "ланцюжка цінностей" взаємопов'язаного потоку різних видів діяльності від постачання результатів до споживання продукції.

За думкою Д. Бодді та С. Пейтона головною формою управління взаємодією суб'єктів у "системі цінностей" стає партнерство - "ділові відносини, засновані на намаганні сторін до сумісної діяльності у відповідності з єдиним баченням шляхів підвищення задоволеності споживачів на всіх рівнях".

Ян X. Гордон взагалі вважає "головним активом підприємництва партнерські відносини". Інструментом такого управління взаємовідносинами стала система CRM (Customer Relation Management), та її колабораційні підсистеми засобів організації ефективної взаємодії з використанням сучасних комунікаційних можливостей типу інтегрованої корпоративної структури "Microsoft Business Solution" у поєднанні з традиційною адміністративною схемою управління логістичними процесами в підрозділах кожного окремого суб'єкта логістичного ланцюга.

Подальший розвиток концепція "ланцюга цінностей" М. Портера знайшла в дослідженнях проблем ефективності логістики Л. Б. Міротіна, який розглядає логістичний менеджмент як систему дій по організації і стабілізації протікання економічних потоків трансформації предметів праці у споживчу продукцію шляхом управління їх фазовим узгодженням та потоковою координацією діяльності суб'єктів логістичного ланцюга. "Логістичний менеджмент підтримує системну стійкість фірм на ринку, згладжуючи протиріччя між маркетинговим виробництвом, фінансами та оптимізуючи між функціональні та між фірмові рішення".

Класичним трактуванням терміну "логістичний менеджмент" вважають - управлінські процеси планування, реалізації та контролю ефективного потоку постачання товарів від місця їх зародження до точки кінцевого споживання з метою задоволення потреб суспільства з мінімальними витратами, пов'язаними з товарорухом та його сервісно-інформаційним супроводженням.

Відповідно до такого визначення об'єктом логістичного менеджменту, був виключно товарно-матеріальний потік на етапі всього руху від виробника до споживача.

Найбільш визнаним серед фахівців з логістики є визначення даного терміну Радою логістичного менеджменту США, яке подано в табл. 1.1, де, крім нього, наведемо також тлумачення й інших авторів, використовуване теоретиками та практикам и- логістиками [46].

Таблиця 1.1.

Трактування поняття "логістичний менеджмент"

з/п

Формулювання терміну "логістичний менеджмент)

Автор

1

Сукупність процесів управління в логістичній системі організації[2]

Бажин 1.1.

2

Комплексна система інтеграції логістики і менеджменту в управлінні потоком матеріальних ресурсів, незавершеного виробництва та запасів товарних цінностей [26]

Крикавський

Є.В.

3

Розділ підприємницької логістики, включаючи методологію, теорію, методику та алгоритмізацію процесу оптимізації ресурсних потоків усіх видів, а також сукупність методів, за допомогою яких здійснюють аналіз, синтез і оптимізацію потоків, супроводжуючих товар від виробника до конкретного споживача, і систему комунікації суб'єктів у процесі їх взаємодії [14]

О.П. Долгов, С.О. Уваров

4

Адміністрування логістичної системи, тобто виконання основних управлінських функцій (організація, планування, регулювання, координація, контроль, облік і аналіз)з метою досягнення цілей логістичної системи. Крім того, це - персонал, який управляє логістичним процесом і, відповідно до власної ролі в управлінській ієрархії фірми, а також організаційних рівнів логістичної системи, може бути поділений на виший, середній та управлінський персонал нижньої ланки [44]

Сергєєв В.І.

5

Частина процесу в ланцюгах поставок, в ході якого планують, реалізують та контролюють ефективний і продуктивний потік товарів, їх запаси, сервіс, а також пов'язана інформація від точки їх зародження до точки споживання з метою задоволення потреб споживачів [60]

Рада

логістичного

менеджменту

США

Ймовірно, що неоднозначність тлумачення поняття логістичного менеджменту пояснюється недостатньо чітким уявленням про різницю термінів "управління" та "менеджмент". У сучасній економічній енциклопедії наводять такі визначення:

  • - управління - цілеспрямовані дії відносно процесу, об'єкту чи системи для збереження її стабільності або переходу з одного стану в інший відповідно до встановлених цілей. Розрізняють управління в живій природі (біологічні системи), неживій природі (технічні системи) та суспільстві (соціальні системи);
  • - менеджмент - наука управління сучасним підприємством, основним змістом якої є комплекс наукових принципів, методів стимулювання та організаційних важелів впливу на дії людей, використання різних ресурсів з метою досягнення стратегічних і тактичних цілей підприємства [10].

Отже, визначення поняття "логістичного менеджмент" повинно базуватися на інтеграції теорії менеджменту як специфічної форми управління складними соціально-економічними системами (підрозділ підприємства, фірма, галузь, економіка в цілому) та теорії логістики як системи наукових знань про формування і функціонування потоків і потокових процесів в економічній діяльності.

Головне завдання логістичного менеджменту в умовах сучасного розвитку економіки нашої держави, та ринкових відносин на макрорівні, полягає в адаптації виробничого підприємства до запитів споживачів, тобто гарантію швидкого виконання їх замовлень та чітке дотримання строків постачання. Це завдання конкретизують такі цілі:

  • - гарантія оптимальності руху потоку матеріалів і товарів, яка забезпечує надійність постачання за умови мінімальних витрат максимального використання наявних потужностей;
  • - створення системи контролю, яка виявлятиме не оптимізовані процеси та формуватиме нові цілі підприємства ґрунтуючись на порівнянні доходів та витрат;
  • - створення функціонально несуперечливої організаційної структури управління підприємством.

Узагальнюючи сучасні та традиційні підходи до визначення основних дефініцій логістичного менеджменту, сформулюємо і "базові поняття".

Логістичне управління є системою дій та рішень з управління переходами потокових процесів у логістичному ланцюзі поставок та трансформації первинних ресурсів у кінцевий продукт споживання - виріб, послугу, ідею тощо.

Логістичний менеджмент - це інтегрована система адміністрування і партнерства взаємодіючих господарюючих суб'єктів логістичного ланцюга поставок.

Об'єктом логістичного менеджменту є надскладні соціально-економічні системи інтегрованого логістичним потоком комплексу взаємодіючих господарських суб'єктів (підприємств, організацій) логістичної сфери діяльності (забезпеченням виробничо-збутового середовища) їх та їхніх логістичних підрозділів.

Об'єктом поставок у логістичній діяльності може бути будь-який продукт матеріальної і нематеріальної форми, що потребує своєчасної доставки від місця його зародження до пункту споживання замовлених товарів, матеріалів, інформації, фінансів, кадрів, технології, робіт, операцій, ідей, інновацій, необхідних суспільству і конкретним споживачам.

Суб'єктами управлінської діяльності в глобальній логістиці є адміністративні органи об'єктів логістичного менеджменту, які опираються на рекомендації міжнародних логістичних організацій про партнерську взаємодію господарюючих суб'єктів глобального логістичного потоку та умови партнерських контрактів.

Призначенням (кінцевою метою) логістичного менеджменту є управління сукупністю об'єднаних в логістичну систему ресурсів, що дозволяє мінімізувати витрати обігу шляхом надання необхідних логістичних послуг і оптимізації (раціоналізації) відповідних матеріальних, інформаційних, сервісних та інших потоків у глобальному логістичному ланцюжку поставок.

Логістичний менеджмент значною мірою впливає на стан фінансово-економічного та правового забезпечення форм взаємодії у ринкових умовах. І навпаки - виникають нові вимоги до комунікаційного забезпечення господарських зв'язків, до ринку транспортних послуг, організації та функціонування складського господарства, розвитку транспортних служб у посередницьких організаціях та на підприємствах. При цьому комплексно розглядають, оцінюють та обирають економічні способи доставки вантажів,застосовують прогресивні комерційно-правові норми і правила,тарифи та перевізну документацію. Завданням логістичного менеджменту вважають узгодження економічних інтересів безпосередніх І опосередкованих учасників логістичної діяльності на основі максимізації ефекту синергізму і отримання соціальної о зиску

 
<<   ЗМІСТ   >>