Повна версія

Головна arrow Логістика arrow Логістичний менеджмент

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Сутність та етапи розбудови стратегії логістичного управління

Стратегія є однією з основних складових стратегічного управління, а її вибір і реалізація становлять суть такого управління.

Слово "стратегія" (від грец. Strategia) дослівно означає "мистецтво генерала"

Стратегія - це всебічний комплексний план,призначений для формування і досягнення дострокових цілей забезпечення конкурентоспроможної поведінки організації. Розлічують два підходи

- перший характерний для централізованих планових економік,тобто мається на увазі конкретний довготерміновий план, за якого усі зміни зовнішнього оточення передбачувані, а процеси, що відбуваються в ньому, детерміновані. В іншому випадку стратегія є визначеним напрямом розвитку фірми в умовах змін і посилення конкуренції.

Вироблена стратегія повинна залишатись цілісною протягом тривалого періоду часу і бути достатньо гнучкою, щоб при необхідності здійснити її модифікацію чи переорієнтацію.

Стратегічне управління - діяльність по формуванню, коригуванню і виконанню стратегічних програм розвитку розроблених для досягнення мети діяльності фірми і забезпечення її довгострокової конкурентоспроможності і рентабельності.

Логістична стратегія - це довгостроковий напрямок розвитку логістики, який визначає форми і засоби реалізації, між функціональної і між організаційної координації та інтеграції програм інноваційного розвитку логістичного бізнесу відповідно до корпоративних системних цілей його організації.

Розробку логістичної стратегії здійсняють в чотири етапи: оцінка, аналіз можливостей, встановлення пріоритетів, виконання комплексного довгострокового плану розвитку.

На етапі оцінки позиціонують логістичну стратегію по відношенню до місії і корпоративної стратегії фірми на ринку. Повинні бути ретельно проаналізовані загальна економічна і політична ситуація, визначені передбачувані тенденції їх зміни на період 5-15 років. Більш детально оцінюють взаємодію логістичної стратегії з маркетинговою та виробничою стратегіями.

Зокрема, по відношенню до зовнішнього навколишнього логістичного середовища повинні бути оцінені економічні тенденції (на загальнодержавному та локальному рівнях), динаміка макроекономічних показників (рівня інфляції, ВВП, курсу валют, процентних ставок, біржових індикаторів і т.д.), демографічні тенденції, технологічний і науковий рівні у відповідних галузях, тенденції розвитку ринків збуту, можливі групи конкурентів, законодавство тощо.

Оцінка логістики внутрішнього мікросередовища необхідна для прийняття стратегічних рішень з розвитку взаємодії служби логістики з основними функціональними підрозділами компанії: маркетингом, виробництвом, закупками, дистрибуцією, фінансами. Вплив деяких показників зовнішнього середовища на логістичну стратегію відображено в табл.4.1

Таблиця 4.1

Показники зовнішнього середовища логістичної діяльності

Ключовий

фактор

Характеристика

Вплив на елементи логістичної стратегії

1

2

3

Економічні

зміни

 • • Зростання валового внутрішнього продукту
 • • Рівень інфляції.
 • • Відсоткова ставка.
 • • Розподіл капіталу.
 • • Динаміка заробітної плати.
 • • Динаміка розвитку галузей економіки.
 • • Ціни на енергоносії
 • • Зміна витрат на підтримку запасів.
 • • Внутрішні обмеження на витрати і тарифи.
 • • Динаміка заробітної плати.
 • • Рішення в складуванні.
 • • Рішення в транспортуванні

Демографічні

зміни

 • • Темп зростання населення.
 • • Вікова структура.
 • • Розмір сім'ї.
 • • Міграція населення.
 • • Чисельність працездатного населення
 • • Розташування складської і транспортної інфраструктури
 • • Мобільність менеджменту.
 • • Наявність робочої сили.
 • • Стан (потужність) споживчого ринку.
 • • Витрати на доставку продукції.
 • • Тривалості логістичних циклів.
 • • Рівні запасів

Політичні зміни в законодавств

 • • Величини податків
 • • Схеми і норми амортизації.
 • • Структура податків.
 • • Торгова і митна політика.
 • • Захист прав споживачів.
 • • Захист навколишнього . середовища.
 • • Програми розвитку сільського господарства.
 • • Промислова структурна політика.
 • • Транспортне регулювання
 • • Інвестиції в будівництво заводів і в обладнання.
 • • Глобалізація ЛЗ.
 • • Вибір транспорту і способу транспортування.
 • • Науково-технічні дослідження, інжиніринг.
 • • Упаковка
 • • Вантажопереробка.
 • • Розташування складів

.


1

2

3

Обмеження

на

використання ресурсів

 • • Тенденції використання власних природних ресурсів
 • • Розташування нових джерел ресурсів.
 • • Нестабільність закордонних поставок сировини і матеріалів.
 • • Торгові та тарифні зовнішньоекономічні бар'єри
 • • Витрати на транспортування.
 • • Глобалізація джерел постачання (аутсорсинг).
 • • Використання взаємозамінних ресурсів
 • • Брак джерел сировини
 • • Витрати на створення і підтримку запасів
 • • Вимоги до складування |

На другому етапі розробки логістичної стратегії підбирають та аналізують можливі стратегічні рішення на рівні корпорації в цілому і окремих структурних підрозділів, визначають базові вимоги до компонентів цієї стратегії.

Третій етап полягає у встановленні пріоритетів і виборі однієї домінуючої логістичної стратегії з набору можливих альтернатив. При цьому принципове значення має рання ідентифікація потрібних ресурсів для виконання стратегії і джерел їх отримання.

Нарешті, заключний етап складається безпосередня розробка стратегічного логістичного плану з визначенням агрегованих показників як для логістичної системи в цілому, так і для окремих рівнів менеджменту. На цьому етапі затверджують конфігурацію системи внутрішньої логістики, організаційну структуру служби логістики, визначають базову інформаційну підсистему підтримки логістики, систему показників оцінки виконання стратегічних завдань і моніторингу логістичного плану.

Логістична стратегія повинна розроблятися відповідно до корпоративної стратегії фірми і слідувати в руслі її місії. При виробленні даної стратегії необхідно пам'ятати, що її основне призначення - логістична підтримка виконання корпоративної стратегії з оптимальними витратами ресурсів.

Вибір тієї або іншої стратегії диктується як корпоративною місією і поточним станом виробничо-фінансової діяльності, так і впливом зовнішнього й внутрішнього економічного середовища. Основними альтернативами майбутнього є еталонні стратегії зростання, стабілізації чи скорочення

До групи стратегій зростання можна віднести такі, як стратегія концентрованого зростання (посилення позицій на ринку, розвиток географії ринку, розвиток продукту), стратегія інтегрованого зростання (інтеграція з постачальниками, із споживачами, з конкурентами), стратегія диверсифікованого зростання (входження в нову галузь, в споріднену галузь, в нерідну галузь, багатонаціональна диверсифікація). До групи стратегій стабілізації або утримання на ринку можна віднести стратегію повільного руху, стратегію "паузи", стратегію зниження витрат і т.п. До групи стратегій скорочення відносять такі стратегії, як часткова відмова від незалежності, "збір урожаю", розпродаж активів, скорочення діяльності, банкрутство, ліквідація. Фокус логістичної стратегії може бути націлений на: зниження загальних операційних логістичних витрат; збільшення продуктивності логістичної інфраструктури; підвищення якості логістичного сервісу; підтримка балансу "витрати / сервіс"; аутсорсинг логістичної діяльності. В даний час все більше число компаній, формуючи логістичну стратегію, фокусуються на досягненні балансу "логістичні витрати / якість логістичного сервісу", використовуючи в тому числі в якості одного з варіантів стратегію аутсорсингу . Перш ніж компанія визначить: використовувати аутсорсинг, зробивши його частиною своєї корпоративної стратегії, або будувати своє "натуральне логістичне господарство", вона повинна встановити свої ключові компетенції. Аналіз компетенціє і виділення профільних і непрофільних активностей на підприємстві може бути також проведено за допомогою матриці аутсорсингу. Матриця аутсорсингу заснована на порівнянні наступних двох факторів: стратегічна важливість, тобто наскільки аналізований елемент бізнесу (розглядатися можуть найрізноманітніші аспекти - компетенції, окремі технологічні процеси, структурні підрозділи, функції, напрямки діяльності і т.д.) с важливим з позиції стратегій компанії.

оцінка розглянутого елемента бізнес-системи в порівнянні з ринком, тобто наскільки добре (у порівнянні з ринком) виконується та чи інша діяльність, наскільки відповідає існуючому галузевому розвитку конкретний технологічний процес, наскільки добре виконує свої функції конкретний логістичний підрозділ, наскільки кваліфіковані співробітники фірми і т.д.

Серед великого числа логістичних стратегій, застосовуваних компаніями, можна виділити кілька базових, найбільш широко використовуваних у бізнесі при побудові логістичної системи. До них відносяться стратегії:

 • - мінімізації загальних логістичних витрат;
 • - поліпшення логістичного сервісу;
 • - мінімізації інвестицій в логістичну інфраструктуру;
 • - логістичного аутсорсингу.

Стратегія мінімізації загальних логістичних витрат може бути реалізована за наступною схемою:

 • - скорочення операційних логістичних витрат в окремих логістичних функціях;
 • - оптимізація рівня запасів у логістичній системі;
 • - вибір оптимальних варіантів "складування транспортування";
 • - оптимізація рішень в окремих функціональних областях та / або логістичних функціях за критерієм мінімуму логістичних витрат;
 • - використання логістичних провайдерів і т.п.

При використанні даної стратегії особливу увагу компанія повинна приділяти якості логістичного сервісу. У загальному випадку чим вище вимоги споживачів до рівня якості логістичного сервісу, тим вище повинні бути витрати, що забезпечують цей рівень. Тому природним обмеженням (задається корпоративна стратегія) при використанні стратегії мінімізації загальних логістичних витрат є обмеження на базовий рівень якості споживчого сервісу. У ряді випадків стратегія мінімізації загальних логістичних витрат може бути трансформована в стратегію максимізації відношення: рівень якості сервісу / загальні логістичні витрати.

Стратегія поліпшення якості логістичного сервісу передбачає підвищення якості виконання логістичних операцій і функцій, логістичну підтримку передпродажного і після продажного сервісу, логістичний сервіс з доданою вартістю, використання логістичних технологій підтримки функціонального життєвого циклу продукту, створення системи управління якістю логістичного сервісу, використання процедури бенчмаркінгу тощо .

В даному випадку стримуючим фактором для здійснення всіх можливостей стратегії поліпшення якості є логістичні витрати, які, очевидно, ростуть при використанні нових технологій підвищення якості логістичного сервісу.

Серед способів реалізації стратегії мінімізації інвестицій в логістичну інфраструктуру можна назвати такі, як оптимізація конфігурації логістичної системи, пряма доставка товарів споживачам (минаючи складування); використання складів загального користування; залучення логістичних посередників до транспортування, складування, вантажопереробки, здійснення логістичної технології "точно в строк" ; оптимізація дислокації об'єктів логістичної інфраструктури тощо.

 
<<   ЗМІСТ   >>