Повна версія

Головна arrow Логістика arrow Логістичний менеджмент

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Стратегія формування логістичної цінності продукції

Перегляд цілями задоволення потреб споживачів є неможливим без виявлення сутності цінністноорієнтованного підходу до їх обслуговування. Споживачі продукції/ послуг підприємства впливають на прийняття компанією різноманітних цінових рішень Для встановлення і грамотної ціни на продукцію/послугу компанія потребує проведення аналізу взаємовідносин між затратами на ії виготовлення та побажаннями споживача, а також тим, як покупець сприймає той чи інший товар. Ціна продукції послуги базується на загальній собівартості їх виробництва Між ціною та цінністю існує взаємозв'язок, оскільки чим вищою є цінність, яку сприймає споживач, тим витою може бути встановлена ціна на той чи інший продукт/послугу. При цьому, важливим є те, щоб ціна не перевищувала цінність

Економічна цінність лежить в основі вартості та є вихідною категорією по відношенню до вартості. Сутність цінності - це певна економічна діяльність, що включає ціль (результат) та засоби (затрати). Економічна цінність є єдністю результату економічної корисності (блага) та економічних затрат на виробництво блага. Згідно із визначенням, що дає Економічна енциклопедія [25].

Цінність - діалектична єдність корисності речі для споживача, а також вартості (тобто, суспільно необхідних витрат виробництва) для виробника.

Корисність - економічне поняття, яке охоплює якісну й кількісну характеристику впливу будь-якого елемента (інгредієнта) економічної системи на результативність її функціонування й розвитку.

Економічні затрати та економічна корисність у єдності, утворюючи цінність, здійснюють принцип саморегулювання. Економічний суб'єкт (окремий виробник) не понесе затрати, якщо вони не виправдані результатами, тобто корисністю створюваних благ. Граничні затрати, або затрати на останнє вироблене благо, не повинні перевищувати граничну корисність, або корисність цього останнього виробленого блага. Теорію корисності у своїх працях розглядали економісти Е.Б. де Кондильяк, Ф Галліані. Жан-Батіст Сей, Г. Гесен, К.Менгер, Ф.Візер, Е.Бем-Баверк, У.Джевонс, Л.Вальрас, А. Сміт, Д Рікардо, Д,Р.Мак-Кулох, К. Маркс,Е. Бершптейн, П. Стуве, М, Туган-Барановський, А. Маршалл, Дж. Кларк, П. Самуельсон, О.Шик. ІІоняття корисності і цінності товарів/послуг с близькими, але не тотожними перше є їх властивістю, а друге ні.

Таким чином, категорія цінність представляє собою синтез результатів і а затрат, де перші визначаються як поєднання конкретної та абстрактної корисності, а другі - як поєднання конкретної і а абстрактної прані Однак, проведений аналіз літературних джерел показав, що трактування понять "цінність" та "вартість" с неоднозначними Ще однією проблемою у тлумаченні даних категорій г неточність їх перекладу з іноземної мови. Сучасні економічні словники подають зазначені категорії як тотожні, або слова-синоніми

У свою чергу, поняття "споживча вартість" відповідно до поняття "споживча цінність", є пов'язаним із потребами та задоволенням споживачів, однак перша носить більш фінансовий характер. Тобто, споживчу вартість, на нашу думку, можна охарактеризувати, як виражену у грошовій формі цінність продукції послуги; іншими словами, це ті грошові витрати, які споживач несе <)ля придбання того чи іншого продукту послуги, що задовольняє ного потреби

Вперше поняття "споживча вартість" було розглянуто А. Смітом. Він зазначав, що вартість у цьому контексті має два значення: вона може виступати як міра корисності предмета (споживча вартість), або як можливість придбання інших предметів, яку дає володіння цим предметом (мінова вартість) [9]. Ланцюг цінності являє собою сукупність взаємопов'язаних бізнес-процесів виготовлення продукції послуги за її функціональними параметрами для максимального задоволення потреб та вимог споживачів та створенням цінності даного продукту для клієнта із врахуванням ного індивідуальних побажань.

Схематичне зображення ланцюга створення цінності товару/послуги наведено на рис.1.

 Ланцюг створення цінності

Рис. 4.1. Ланцюг створення цінності

Логістична цінність для клієнта відчувається у тому випадку, коли сприйняття переваг товару, отриманих в результаті наданих лої кминних послуг, є вищим на фоні загальних експлуатаційних затрат Основною задачею для логістичної компаній ( підвищення цінності для клієнта шляхом покрашення якості переваг, що сприймаються споживачами. Надання якісних логістичних послуг може значно підвищити рівень цінності продукції/послуг

На рис 4.2 наведено способи підвищення логістичної цінності за рахунок зменшення експлуатаційних витрат та отримання завдяки лої істинному сервісу переваг, що сприймаються клієнтом як додаткові блага.

 Способи підвищення логістичної цінності товару/послуг

Рис. 4.2 Способи підвищення логістичної цінності товару/послуг

Більш детально і систематизовано структуру стратегічних ефектів логістичної цінності запропонував професор Крикавський Є.В. у роботі [5, с. 239] - рис. 4.3.

Таким чином, логістична споживча цінність товару — це виражена у громовій формі цінність логістичного обслуговування, тобто витрати, які споживач несе під час придбання того чи іншого продукту/послуги, що задовольняє його потреби.  Структура стратегічних ефектів логістичної цінності

Рис. 4.3. Структура стратегічних ефектів логістичної цінності

 
<<   ЗМІСТ   >>