Повна версія

Головна arrow Логістика arrow Логістичний менеджмент

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ЗАГАЛЬНІ ФУНКЦІЇ ЛОГІСТИЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Виробничі функції логістики та функції управління логістикою

Робочі функції логістики - фізичні процеси замовлення, постачання, транспортування, складування, збереження, консолідації, дистрибуції об'єктів поставок у логістичних системах.

Функції логістичного управління - виокремленні комплекси цілеспрямованих рішень і дій щодо планування, організації, мотивації, координації та контролінгу процесів адміністрування і партнерства господарюючих суб'єктів у інтегрованому логістичному ланцюзі поставок.

Класична модель виробничого менеджменту грунтується на тривалих виробничих циклах з нечастими змінами структури виробництва чи переналагодження виробничої лінії, а це може впливати на обсяги зберігання кінцевих продуктів, параметри постачання тощо.

Отже, виробництво вимагає ретельного вивчення всіх переваг і недоліків тривалого виробничого циклу на противагу короткому, оскільки тривалий виробничий цикл і великі партії - це низькі витрати виробництва, але високі витрати капіталу в запасах, а короткий виробничий цикл і малі партії - це вищі витрати виробництва, але менші витрати капіталу в запасах.

У цьому полягає конфлікт логістики з виробництвом як конфлікт виробничих і логістичних витрат - витрат запасів. Тенденція у багатьох галузях промисловості існує сьогодні така: намагання зробити виробничий цикл максимально коротким при мінімальних затратах часу і сировини. Це особливо стосується фірм, які починають впроваджувати в себе систему "just-in- time" ("точно, своєчасно") при складанні графіків постачання матеріалів, сировини, складових частин виробу, запасних частин.

З іншого боку, сфера виробництва зацікавлена в мінімальному впливі сезонного попиту на товари та режим виробництва,позаяк це впливатиме на Фіктивність використання потужності підприємства та витратні характеристики виробництва. Але це також може означати, що не завжди потрібно чекати на те, як буде змінюватися попит, просто необхідно мати в наявності достатню кількість товарів і пропонувати їх там, де вони потрібні в даний момент.

Наприклад, продаж зимових лиж і аеросаней залежить від холодної погоди і кількості снігу, отже, оскільки погода в різних регіонах різна, то й попит на ці товари буде неоднаковим. Щоб уникнути перевиробництва і підтримувати низькі ціни, фірми виробляють протягом сезону переважно велику кількість товару і роблять це за спеціально складеними графіками або навіть починають виробництво товарів ще задовго до сезону продажу. Але таке виробництво може бути економічно невигідним, оскільки зростають витрати запасів, витрати складування товарів.

Отже, це вимагає впровадження певних компенсаційних засобів для вирішення цієї проблеми, а саме - зниження витрат на виробництво. Тому логістика повинна бути готовою до таких сезонних закупівель товарів, пов'язуючи свою діяльність з виробництвом. [26, с. 217-218].

Виробнича логістика охоплює сферу безпосереднього виготовлення і містить процеси від початку виробництва до передачі продукції у сферу збуту, в тому числі внутрішньо транспортні переміщення напівфабрикатів, комплектуючих тощо, тобто всі процеси між фазами постачання та збуту.

Виробнича логістика інтегрує в собі також транспортування матеріалів, частин, комплектуючих всередині підприємства, між виробничими дільницями, зокрема проміжне складування. Зрозуміло, що традиційно цей процес регламентує система виробничого планування та управління.

Класичні системи такого планування та керування (поза логістичним підходом) мають на меті оптимізацію власного виробництва, базуючись на принципах максимального використання потужності тощо.

Однак логістичний підхід перебудовує систему виробничого планування та управління в напрямку формування загальносистемних логістичних рішень.

Тому мета виробничої логістики — комплексне планування та керування матеріальним потоком у процесах виготовлення, внутрішньовиробничого транспортування і складування та відповідним інформаційним потоком, з одночасним

Таблиця 6.1

Основні функції (завдання) логістичного управління у виробничій діяльності підприємства

Вид та характер завдань

Основні функції логістичного управління

Довгострокові логістичні завдання і процеси

Планування процесів складування і транспорту Планування засобів складування і транспорту Планування структури і систем виробництва Планування забезпечення потенціалу виробництва

Середньо та короткострокові логістичні завдання і процеси

Планування застосування засобів транспорту Планування і керування виробництвом Керування переміщенням матеріалів і напівпродуктів

Керування використанням персоналу і технічних

пристроїв

Обмін інформацією

Довгострокові завдання координації процесів та сфер діяльності

Спеціалізація виробництва

Планування і узгодження програм виробництва

Планування стратегії виробництва

Вибір технології

Планування розміщення виробництва

Середньо і короткострокові завдання корди-нації процесів та сфер діяльності

Визначення потреб у сфері виробництва Визначення навантаження машин Планування партії виробництва Планування використання технологічного часу

забезпеченням витратної та часової оптимізації. характеристик матеріального потоку [26, с. 166]. В даній роботі професор Є. В. Крикавський пропонує такий поділ основних функцій логістичного управління у сфері виробництва -табл. 6.1.

Основна ціль виробничої логістики полягає в організації відповідно до замовлень збуту технологічного процесу при одночасній мінімізації наявності товарів в процесі виготовлення та затрат на виробництво.

Така основна ціль спричиняє окремі функціональні цілі.

 • - оперативне планування та управління виробництвом для скорочення часу виготовлення при збереженні оптимальних розмірів партій відповідно до отриманих замовлень;
 • - бездефектне виробництво з метою запобігання збільшенню часу виготовлення та витрат на виправлення браку,
 • - підвищення рівня кваліфікації робочої сили для зростання реакційної здатності на замовлення клієнтів;
 • - інтеграція внутрішньовиробничих транспортних та вантажно-пакувальних процесів і засобів виробництва в системі виробничого планування та управління;
 • - мінімізація витрат на транспортно-складські та пакувальні процеси всередині виробництва;
 • - мінімізація оборотних коштів у незавершеній продукції;
 • - поглиблення спеціалізації;
 • - максимізація використання виробничої потужності;
 • - мінімізація витрат ручної праці;
 • - мінімізація тривалості оборотного циклу,
 • - мінімізація витрат поставки готових упакованих виробів для сфери збуту.

Реалізація окремих логістичних цілей може бути забезпечена системою фазових логістичних функцій, а саме [26, с. 164]:

 • - планування виробничої програми;
 • - планування виробничого процесу,
 • - планування використання потужності;
 • - планування матеріального потоку,
 • - внутрішньовиробниче транспортування;
 • - виробничий контроль,
 • - виробничий менеджмент;
 • - проміжне складування;
 • - екологізації виробництва;
 • - пакування.

Логістичний розгляд матеріального потоку в галузі виробництва вимагає особливої уваги до таких окремих функцій, як внутрішнє транспортування, проміжне складування, виробничий контроль та пакування.

У стратегічному плані виробнича логістика провідних фірм через структуризацію виробництва зорієнтована на впровадження виробничої стратегії 90-х років - системи "Lean production", яка будується на таких елементах:

 • - паралельність розвитку виробництва і виробничих засобів,
 • - гарантія безперервного зниження витрат,
 • - гнучкий процес виготовлення за рахунок впровадження принципів "just-in-time" (точно, своєчасно), Канбан-системи тощо;
 • - безпомилкова стратегія;
 • - постійне покращання продукту і процесу, що в японській філософії підприємництва називається системою "Kaisen".
 • - сегментація виготовлення тощо.
 
<<   ЗМІСТ   >>