Повна версія

Головна arrow Логістика arrow Логістичний менеджмент

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

МЕТОДИ ЛОГІСТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ

Класифікація методів і показників ефективності логістичного управління

До логістичних методів управління відносять переважну більшість загальновідомих способів впливу на об'єкт управління, яким є логістичний потік.

Разом з тим до визначальних ознак приналежності методів управління до логістичних відносять і такі [33, с. 220-222]:

 • - кінцева мета застосування методів управління. Такою метою виступає оптимізація функціонування будь-яких бізнес-систем, що досягається шляхом мінімізації всієї сукупності трансакцій них витрат;
 • - поєднаність у систему способів і операцій, які підпорядковані рішенню конкретних логістичних задач;
 • - організаційна форма, пов'язана з впливом на конкретну логістичну систему (ланку) (вплив може бути прямим або опосередкованим);
 • - специфічність способів впливу, що проявляється в комплексності, спрямованій на спільний кінцевий результат логістичної діяльності.

Специфіка кожного методу логістичного управління проявляється в меті його застосування, змісті, направленості та організаційній формі.

В єдиній системі управління бізнес-об'єктами логістичні методи пов'язані як з загальними законами управління, так і специфічними принципами логістики, логістичними функціями і процесами, а також зі змістом і організаційною структурою логістичних потоків (рис. 7.1). [33,с. 223].

Методи управління, засновані на логістичних законах і принципах, виступають способами логістизації економіки всіх ієрархічних рівнів, тобто застосування до неї логістичного управління.

 Система формування методів логістичного управління бізнес-суб'єктами

Рис. 7.1. Система формування методів логістичного управління бізнес-суб'єктами

Окрім того, методи логістичного управління можна класифікувати не тільки за змістом, а й за іншими ознаками. Зокрема, в залежності від частоти логістичного впливу можна виділити разові та періодичні методи. Періодичність впливу визначає особливість логістичних процесів, що відбуваються на підприємствах. Найчастіше така періодичність є загальноприйнятою, а саме, може бути квартальною, місячною, подекадною або щоденною. "В залежності від організаційних форм серед методів логістичного управління можна виділити такі:

 • - стратегічні, які грунтуються на даних моніторингу внутрішнього і зовнішньої логістичного середовища (моніторингу підлягають: законодавчо-нормативні акти і документи, макроекономічні показники та індикатори, діяльність логістичних посередників, показники діяльності конкурентів, планова і нормативна внутрішньогосподарська документація, дані статистичного обліку і звітності, технічна і технологічна документація тощо), що дозволяють виявити тенденції та перспективи його змін узгодити логістичні, маркетингові і виробничі стратегії підприємства, оцінити відповідність поточних логістичних планів стратегії розвитку логістичної діяльності;
 • - тактичні, мета застосування яких визначають базисні логістичні показники, рівень виконання плану логістичної діяльності, динаміка запасів сировини, матеріалів, готової продукції, а також рівень техніко-економічного розвитку підприємства,
 • - оперативні, що передбачають оцінку прибутковості підприємства з урахуванням дотримання логістичних вимог, зокрема, виконання замовлень з урахуванням своєчасного постачання замовленої кількості, асортименту та якості товарів і послуг, реагування на скарги та рейтинг рівня задоволення логістичним сервісом споживачів та іншого.

Оперативні методи пов'язані також зі швидкістю обертання капіталу, авансованого в логістичну діяльність, поточними логістичними витратами за видами діяльності, регулюванням витрато місткості і рентабельності логістичних операцій і потоків, а також всього капіталу підприємства.

За способом впливу всі методи логістичного управління можна розділити на:

 • - методи прямого впливу, засновані на наказах або інструкціях, в яких інтегральний логістик визначає не тільки логістичну мету, якої необхідно досягти в процесі логістичного управління, а й вказує шляхи, способи і час її досягнення, призначає безпосередніх виконавців управлінських наказів і вказівок;
 • - методи непрямого впливу, застосовувані шляхом постановки логістичних задач щодо визначення логістичних цілей і створення стимулюючих умов для їхнього досягнення.

Стимулюючі заходи та умови найдоцільніше обґрунтовувати при розробці логістичної стратегії і застосовувати при узгодженні інтересів постачальників і підприємства з метою взаємовигідного співробітництва. В залежності від принципів вироблення й прийняття рішень методи логістичного управління можна розділити на три види:

 • - перший це метод, заснований на принципі єдиноначальності, за яким управління здійснюється одноосібно, тобто призначеною управлінською особою, оперативно швидко;
 • - другим е метод колективних рішень, суть якого полягає в узгодженості в колективі управлінських рішень, і прийнятті їх до виконання через голосування, тобто на основі колективних компромісів, які досягаються більшістю голосів. Це говорить про складність і довготривалість прийняття таких рішень;
 • - третій метод характеризує колегіальність, при якій управління здійснює група уповноважених фахівців (колегією), що несе відповідальність за певну сферу діяльності. Колегіальні рішення вважають найбільш кваліфікованими і найефективнішими.

Процес прийняття логістичних управлінських рішень спирається на сукупність методів і засобів, що використовують в різноманітних управлінських системах. Серед методів прийняття логістичних рішень слід виділити:

 • - компромісні, побудовані на узгодженні цілей управління шляхом взаємних поступок учасників формування логістичних потоків, систем і ланцюгів;
 • - цільові, багатоцільові і багатомірні, за допомогою яких аналізують і проводять багатоваріантні обґрунтування управлінських рішень, аби вибрати найкращий для реальних умов функціонування логістичних систем;
 • - оптимізаційні, тобто ті, що втілюють загальну концепцію логістичної системи для досягнення локальних оптимумів підсистем або ланок логістичного ланцюга;
 • - оцінні, за допомогою яких версії й інформація поєднуються в загальне або часткове рішення щодо організації логістичних систем;
 • - пізнавальні, які описують способи перевірок істинності прийнятих і виконуваних рішень логістичного управління;
 • - діагностичні, що попереджують можливість порушень нормальної роботи логістичної системи." [33, с. 230-231].

Спрямованість методів логістичного управління на досягнення стратегічних, тактичних і оперативних цілей бізнес-структур визначає їхню сутність і види за конкретністю цілей.

Ефективне досягнення поставлених цілей можливе тільки при верховенстві стратегічних цілей і налаштуванні усіх механізмів управління на їх досягнення. Сукупність цільових установок в діяльності підприємства визначає мотиваційну направленість логістичних методів управління.

Методи логістичного управління економікою підприємства тісно пов'язані зі специфікою його діяльності, а саме з логістичними функціями.

Логістичні функції в загальній системі діяльності підприємства вимагають відповідних методів управління, спрямованих на досягнення конкретних цілей, що стоять перед цими функціями. Відтак, виконання будь-якої логістичної функції потребує розробки і застосування ефективних методів управління нею.

Ефективність методів управління логістичною системою визначає оптимальне поєднання методів логістичного управління в кожній конкретній ситуації, оскільки неможливо досягти бажаних результатів, застосовуючи тільки один метод. Тому використовують взаємоузгоджену сукупність способів, в якій один метод доповнюють іншим з метою посилення впливу за рахунок раціональної інтеграції.

Умовно можна виділити групи методів логістичного управління за такими узагальнюючими ознаками:зміст,характер впливу на об'єкт управління, масштаб використання, рівень, тип. частота та організаційні форми управлінського впливу.

Складність побудови упорядкованої сукупності методів управління полягає не тільки в трудностях охоплення їхньої різноманітності, а й у безлічі ознак, які потребують урахування при розподілі на групи.

При класифікації цих методів не можна уникнути їх переплетення в середині груп, сформованих за різними ознаками. Та все ж типологія методів логістичного управління підприємством дозволяє їх об'єднати за змістом в чотири великі групи:економічні, нормативно-правові, організаційно-розпорядницькі та соціально-психологічні.

У даному розділі розглянемо такі методи логістичного управління нормативно-правові, соціально-психологічні, технологічно-організаційні, економічні, партнерська взаємодія.

 
<<   ЗМІСТ   >>