Повна версія

Головна arrow Логістика arrow Логістичний менеджмент

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Технолого-організаційні методи логістичного управління

Крім наведених методів, у практиці логістичного управління використовують й організаційно-розпорядчі (адміністративні) методи. Вони ґрунтуються на владі та підлеглості. В сучасних умовах зростає роль моральної влади, яка базується на загальній інтелектуальній перевазі керівника над підлеглими.

Організаційні методи управління у сфері логістики реалізують мотиви примусового характеру. їх існування обумовлене зацікавленістю людей у спільній організації праці.

Організаційні методи логістичного управління — це комплекс способів та прийомів впливу на людей, заснованих на використанні організаційних відносин та адміністративній владі керівництва. Всі організаційні методи управління поділяють на регламентуючі та розпорядчі.

Організаційне регламентування ґрунтується на використанні норм українського права і правил, дотримання яких обов'язкове як для керівника, так і для всіх працюючих на підприємстві.

На основі правових норм, що містяться в законах, декретах, положеннях, указах і постановах українського законодавства, в Статуті підприємства та інших документах. На підприємствах розробляють положення про відділи і служби, а також посадові інструкції для всіх службових осіб.

Вплив на систему, якою управляють, за допомогою організаційного нормування реалізується через встановлення нормативів, які уточнюють межі будь-якої діяльності, параметри технічних і економічних процесів. На підприємствах можуть використовувати такі нормативи [9, с. 166]:

технічні — періодичність технічних обслуговувань і міжремонтних строків роботи обладнання, норми міжремонтних пробігів автотранспорту підприємства;

технологічні — витрати сировини, енергії тощо;

організаційно-економічні нормативи — правила внутрішнього розпорядку, положення про оплату праці, розміри амортизації, нормативи власних оборотних коштів, норми витрат засобів на технічне обслуговування, поточний ремонт обладнання та багато інших.

Організаційно-методичне інструктування — також ефективний засіб інформаційного впливу на трудовий колектив або на окремого працівника.

На підприємствах за допомогою методичних вказівок, розробок, інструкцій розробляють правила, які регулюють організаційні та спеціальні сторони його діяльності, підрозділів і службових осіб. Визначають порядок виконання будь-яких робіт, використання технічних засобів.

Зміст регламентуючих управлінських логістичних методів полягає у формуванні структури та ієрархії управління, делегуванні повноважень та відповідальності членам організації, визначенні орієнтирів діяльності підлеглих, наданні методичної, інструктивної та іншої допомоги виконавцям

Деякі науковці виділяють організаційно-розпорядницькі логістичні методи управління, які покликані забезпечити ефективне функціонування логістичної системи на основі наукової організації праці. Метою цих методів виступає оптимізація управлінських рішень з питань становлення, функціонування і розвитку логістичних систем. Кінцевою метою є економія ресурсів, відносне скорочення витрат і підвищення прибутку підприємства, а також перемога над конкурентами. Серед засобів досягнення логістичних цілей слід виділити оптимізацію методів мотивації персоналу до виконання управлінських рішень і досягнення цих цілей.

Загалом же оптимізаційні властивості методів управління проявляються у прийнятті таких рішень з мотивації персоналу, які забезпечують досягнення поставлених загальносистемних цілей. Оптимізація управлінських рішень не ігнорує принципів єдиноначальності та адміністративної відповідальності.

До організаційно-розпорядницьких методів відносять: сертифікацію окремих видів діяльності або всього підприємства (об'єднання суб'єктів бізнесу), нормування і планування управлінських процесів, інструктаж, розпорядливість, контроль виконання вказівок і розпоряджень.

Важливе місце в управлінні займає нормування, тобто встановлення чіткого за часом і місцем порядку виконання кожної логістичної функції, задачі, обов'язку і визначення відповідальності за його дотримання.

За допомогою нормування розробляються стандарти логістичних процедур, уніфіковані форми управлінських логістичних дії. Крім того, нормування як метод управління охоплює й технологічне нормування, зокрема, логістичних ресурсів, трудомісткості окремих логістичних процесів і робіт.

Таке нормування створює базу для оцінки й аналізу виконання прийнятих управлінських рішень. За даними аналізу виконання нормативів можна оцінювати ефективність як функціонуючих логістичних структур, так і управлінських систем.

Планування процесів логістичного управління охоплює обґрунтування стратегічних, тактичних та оперативних програм й графіків логістичної діяльності. Основою таких програм виступають логістичні завдання (задачі) у формі кількісних і якісних результативних показників управлінсько-технологічної діяльності, ліміти ресурсів, можливості збуту і динаміка ринкових цін. Завершальний етап планування управлінської діяльності пов'язаний з розробкою плану організаційно технічних заходів щодо виконання стратегічних і тактичних завдань розвитку логістичних систем (ланок) і ланцюгів.

Відмінність планів від норм і нормативів як інструментів управління полягає в тому, що плани складають з урахуванням реальних умов господарювання і вони обов'язкові для виконання, а нормативи часто виступають як орієнтири, бо враховують тільки стандартні вимоги до здійснення логістичних процесів, ігноруючи реальні умови.

Інструктаж передбачає інформування про сутність і вимоги до виконання логістичних завдань. Він часто потребує навчання логістиків, надання їм допомоги в управлінні і подоланні труднощів, що виникають у процесі реалізації логістичних рішень.

Мета організаційного інструктування полягає в тому, щоб, навчивши персонал правильно виконувати обов'язки, організувати таке протікання кожного логістичного процесу, яке забезпечує досягнення не тільки окремих цілей (під цілей), а й загальносистемної мети логістичного управління.

Організаційний контроль як метод управління логістичного діяльністю виступає програмою моніторингу виконання і коригування логістичних рішень і розпоряджень інтегральних менеджерів.

Ефективність і дієвість методів організаційно-розпорядницького управління проявляються у підвищенні рівня виконавської дисципліни і відповідальності осіб за доручене коло функцій" [33,с. 226].

Негативом організаційно-розпорядницьких методів управління є те, що вони сковують творчу ініціативу виконавців управлінських рішень, перетворюючи їх у своєрідних роботів, тупо і сліпо виконуючих командні вказівки ззовні (найчастіше зверху). Такий недолік гальмує підвищення ефективності виконання логістичних процесів, використання ресурсного потенціалу і підвищення якості логістичної діяльності загалом.

Доцільність використання організаційно-розпорядницьких методів логістичного управління в кожному конкретному випадку обумовлена необхідністю координації зусиль усіх структур, спрямованих на виконання загального завдання будь-якого рівня логістичної системи.

Управління підприємством здійснює вся система методів, зокрема і логістичні методи управління. Організаційні методи створюють передумови використання економічних методів. Соціально-психологічні методи доповнюють організаційні та економічні і утворюють у сукупності необхідний арсенал засобів управління господарською організацією.

 
<<   ЗМІСТ   >>