Повна версія

Головна arrow РПС arrow Регіональна економіка

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


>>

Авторизуйтеся для перегляду анотації та можливості завантаження одним файлом


ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ Предмет, метод та завдання дисципліни "Регіональна економіка" Сутність, предмет та об'єкт дисципліни Теорії формування регіональної економіки та розвиток сучасних регіонально-економічних знань Наукові методе дослідження та аналізу формування економіки регіонів Основні проблемні питання та завдання регіональної економіки Закономірності регіональної економіки, основні принципи та фактори формування економіки регіонів Закономірності регіональної економіки Основні принципи розміщення суспільного виробництва Характеристика факторів формування економіки регіонів Економічне районування та територіальна структура господарського комплексу Сутність економічного району та об'єктивний характер його формування Територіальний поділ праці, як основа формування економічних районів Фактори, принципи та критерії виділення економічних районів Види економічного районування, його ієрархічні рівні Мережа економічних районів України, практичне значення економічного районування Регіон у системі територіального поділу праці Регіональні особливості спеціалізації Регіональні аспекти структурної модернізації економіки України Регіональна економічна політика та управління регіональним розвитком в Україні Сутність, мета і завдання регіональної економічної політики Основні принципи державної регіональної економічної політики Сучасні регіональні соціально-економічні проблеми в Україні Механізм реалізації регіональної економічної політики Особливості та складові механізму реалізації регіональної економічної політики Основні напрями регіональної економічної політики Вільні економічні зони як засіб реалізації регіональної економічної політики Транскордонне співробітництво в регіональній економіці Природний та трудовий потенціал України Сутність природно-ресурсного потенціалу ного структура та оцінка Характеристика природно-ресурсного потенціалу України та її регіонів Особливості екологічного стану навколишнього природного середовища регіонів України Ресурсозбереження як альтернативний спосіб господарювання та використання природно-ресурсного потенціалу Демографічний та працересурсний потенціал регіонів України Тенденції розміщення населення в Україні, міське та сільське розселення Трудові ресурси та зайнятість населення. Ринок праці МІЖГАЛУЗЕВІ ГОСПОДАРСЬКІ КОМПЛЕКСИ В РЕПОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ Господарський комплекс України, особливості структури і трансформація в ринкових умовах Поняття про національний господарський комплекс Сучасна галузева і територіальна структура господарства Особливості формування міжгалузевих комплексів Тенденції структурних змін національної економіки та пріоритети економічного зростання в Україні Міжгалузеві господарські комплекси та регіональні особливості їх розвитку і розміщення. Паливно-енергетичний комплекс Значення паливно-енергетичного комплексу, структура та тенденції розвитку Паливна промисловість України Територіальна організація електроенергетики Гірничо-металургійний комплекс Передумови розвитку, склад, територіальна організація, та значення чорної металургії Розміщення і проблемп розвитку галузей кольорової металургії Машинобудівний комплекс Роль машинобудівного комплексу в національному господарстві України, розміщення основних галузей Проблеми і перспективи розвитку машинобудівного комплексу Хімічна промисловість Значення хімічної промисловості в господарстві України, основні фактори розміщення галузей Територіальна організація провідних галузей хімічної промисловості Проблеми і перспективи розвитку хімічної промисловості України Лісопромисловий комплекс Особливості функціонування та територіальної організації галузей лісопромислового комплексу Сучасні проблеми лісопромислового комплексу, перспективи подальшого розвитку Будівельно-індустріальний комплекс Структура, значення та фактори розвитку будівельно- індустріального комплексу Проблеми та перспективи функціонування будівельно- індустріального комплексу Агропромисловий комплекс Значення агропромислового комплексу, його структура і виробничі особливості Географія галузей сільського господарства Особливості формування та розвитку спеціалізованих агропромислових комплексів України Харчова промисловість України Транспортно-комунікаційний комплекс Значення комплексу, характеристика основних видів транспорту та комунікацій Проблеми та перспективи розвитку транспортно- комунікаційного комплексу Соціальний комплекс Особливості функціонування галузей соціального комплексу Легка промисловість ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ ЯК ЄДНІСТЬ РЕГІОНАЛЬНИХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ Економіка регіонів України: стан та перспективи розвитку Столичний економічний район Придніпровський економічний район Північно-Східний економічний район Донецький економічний район Карпатський економічний район Причорноморський економічний район Подільський економічний район Центральний економічний район Північно-Західний економічний район Міжнародні економічні зв'язки України та и інтеграція в європейські та інші світові структури Загальна характеристика міжнародних економічних відносин України. Структура експорту та імпорту Іноземні інвестиції як форма міжнародного економічного співробітництва України Геополітичні аспекти взаємодії України та світової спільноти. Особливості інтеграційних процесів Збереження суверенного статусу України в умовах глобалізації Фактории сталого розвитку продуктивних сил Формування сучасної моделі сталого розвитку України та її регіонів Екологічні ризики світової економічної кризи Концепція сталого розвитку суспільства, як невід'ємна складова екологічної освіти ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА Наукові засади раціонального природокористування Поняття природокористування, його соціально-економічна сутність і складові частини Принципи раціонального природокористування та природоохоронної діяльності Сучасна, антропогенна діяльність та її наслідки Екологізація економічного розвитку: перспективи для України Екологічний моніторинг і система екологічної інформації Поняття екологічного моніторингу, його основні види Рівні екологічної безпеки регіонів України Економічний механізм природокористування та охорони навколишнього середовища Механізм природокористування та охорони навколишнього середовища Система екологічних платежів в Україні, її основні функції Економічна і соціальна ефективність природоохоронної діяльності Світовий досвід і міжнародне співробітництво у сфері охорони навколишнього природного середовища
 
>>