Повна версія

Головна arrow Логістика arrow Логістичні витрати підприємства

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ВСТУП

Сучасний період економічного розвитку України супроводжується перекладом економіки на ринкові принципи господарювання, що обумовлюють перехід від централізованого планування й управління до ринкових відносин, і формуванням у зв'язку з цим сучасного економічного простору, у якому діють підприємницькі структури. Це вимагає рішення зовсім нових для них завдань, викликаних кардинальним реформуванням їхньої організації і управління на основі усебічного використання досягнень сучасної управлінської науки і практики. Особливу актуальність ця проблема має на рівні підприємства. Стаючи суб'єктом підприємницької діяльності, володіючи економічною самостійністю, цілком відповідаючи за результати господарської діяльності, підприємство зобов'язане сформувати таку систему управління. яка б забезпечувала йому стабільну ефективність, високу продуктивність і стійкість положення на ринку. Тут варто додати, що на нинішньому етапі розвитку ринкових відносин жодна добре продумана система управління будь-якої організації не зможе забезпечити стабільного функціонування і подальшого її розвитку без урахування логістичної стратегії.

Сьогодні на різних рівнях управління чітко розуміють, що логістична стратегія спрямована на зменшення внутрішньофірмових витрат організації, значну частку яких складають саме логістичні витрати. Тому питання класифікації, структуризації, реєстрації, обліку й контролю логістичних витрат є важливою теоретичною і практичною проблемою для всіх сфер суспільного виробництва. Це визнають і практики, і вчені. Так, проф. Крикавський Є.В. зауважує, що для "вітчизняних підприємств елімінація зайвих витрат реально є одним із головних питань, яке можливо вирішувати за умови правильного розрахунку, обліку, аналізу та планування логістичних витрат, що, своєю чергою, дасть змогу ефективно регулювати повні витрати та достовірніше планувати фінансові результати діяльності підприємств. Тому коректна ідентифікація й оцінювання саме логістичних витрат та своєчасне раціональне управління ними у межах сукупних витрат підприємства, поєднана із пріоритетами якості виробництва та обслуговування покупців, у сучасних умовах господарювання є найнеобхіднішими та найважливішими у конкурентній боротьбі" [23. с. 177-178].

У свою чергу Тишбаєв И.Є.. як практик і вчений, загострює увагу на тому, що логістичні витрати на підприємствах зазвичай становлять 5 - 35% від загального обсягу продажів залежно від вид)' бізнесу, географічного масштабу діяльності й співвідношення вагових та цінових характеристик матеріальних ресурсів і готової продукції [99, с. 35].

Обмежившись наведеними вище твердженнями авторитетних вчених України і Росії, остаточно слід підкреслити, що проблема вивчення логістичних витрат є на сьогодення вельми важливою актуальною.

За останні десять років в Україні за весь період її незалежності опубліковано близько 94% матеріалів від загальної кількості наукових статей, монографій, навчальних посібників, підручників логістичного спрямування. І сьогодні можна впевнено визначити низку публікацій, що присвячені вирішенню проблеми обліку логістичних витрат на підприємствах. У цьому сенсі ключову роль має їх коректна, і більш того, грамотна реєстрація, облік та контроль.

Частка логістичних витрат, за оцінками фахівців, у загальних витратах на виробництво продукції вельми велика і коливається в межах 10-15% у машинобудуванні, від 25 до 30% у легкій і харчовій галузях промисловості. Окрім того, за оцінками експертів частка логістичних витрат у світовій торгівлі складає біля 11,7% від ВВП.

Незаперечним є факт, що у науковій та методичній літературі, котра опублікована упродовж останніх 6-8 років, питанню обліку логістичних витрат на підприємствах приділяється достатньо велика увага. Найбільш повне відображення це питання знайшло в працях закордонних і вітчизняних вчених: Бауерсокса Д.Дж. і Клоса Д.Дж., Алькеми В.Г., Гаджинського А.М., Дибської В.В., Кальченко А.Г., Карого О.І., Котлера Ф., Крикавського Є.В., Кристофера М., Лифара В.В., Пономарьової Ю.В., Посилкіної О.В., Сергєєва В.І., Міротіна Л.Б, Тишбаєва И.Е. і Порошиної О.Г., Ліндерса Р. Майкла, Мішиної С.В. і Мішина О.Ю., Моїсеєвої Н.К., Окландера М.О., Сагайдак- Нікітюк Р.В., Смєхова А.О., Сковронека Неслава і Здислава Саріуш-Вольского, Шаповал С.С., Шевців Л. і Петецького І. й інших. Але, не зважаючи на досить великий обсяг досліджень, що присвячені означеній проблемі, на сьогоднішній день можна виокремити ще багато питань, котрі вимагають подальшого уточнення. Насамперед, слід вказати на існуючу неузгодженість у розумінні та трактуванні вченими і практиками дефініції "логістичні витрати", відсутність коректної класифікації логістичних витрат, а також практичної системи реєстрації, обліку та контролю останніх у процесі функціонування підприємства. Саме цим питанням і присвячено дійсне монографічне дослідження, яке було виконане згідно з планом наукової роботи кафедри транспортних технологій і логістики Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. Петра Василенка.

Метою дослідження є розробка рекомендацій щодо реєстрації, обліку та контролю логістичних витрат на підприємстві.

Для досягнення поставленої мети у процесі виконання монографічного дослідження вирішені наступні завдання:

  • - сформульовано визначення дефініції "логістичні витрати", яке охоплює їх різноманіття за змістом і структурою;
  • - обґрунтована актуальність проблеми логістичних витрат;
  • - виконано детальний аналіз підходів до формалізації класифікації логістичних витрат та основних класифікаційних ознак, покладених в основу створення останніх:
  • - досліджена структура логістичних витрат;
  • - визначені й охарактеризовані значущі чинники існування різних підходів До побудови класифікації логістичних витрат;
  • - розроблені рекомендації щодо удосконалення класифікації логістичних витрат для виробничого підприємства:
  • - описані особливості обліку логістичних витрат на підприємствах;
  • - обґрунтовано вибір системи обліку логістичних витрат на виробничому підприємстві.

Структурно монографія складається з трьох розділів.

У першому розділі монографії "Логістичні витрати: економічна інтерпретація" охарактеризовано класифікацію загальних витрат підприємства і визначено актуальність проблеми обліку логістичних витрат, досліджено точки зору практиків і вчених на трактування дефініції "логістичні витрати", подано авторське бачення щодо визначення логістичних витрат як ключової складової загальних витрат підприємства, описана структура логістичних витрат.

Другий розділ монографії "Підходи до побудови класифікації логістичних витрат підприємства" присвячено дослідженню й аналізу підходів вітчизняних і закордонних фахівців до побудови класифікації логістичних витрат підприємства та описані значущі чинники існування різних підходів до побудови останньої, надані рекомендації щодо удосконалення класифікації логістичних витрат для виробничого підприємства. В даному розділі також подано опис логістики як практичного і дієвого інструменту оптимізації витрат і формування конкурентоспроможності організацій на ринку.

У третьому розділі монографії обґрунтовується вибір системи реєстрації, обліку та контролю логістичних витрат на підприємстві, приділена увага синтетичному обліку логістичних витрат та його подальшому удосконаленню. Розглянуто бюджетування логістичних витрат як ключова ланка управління логістичними витратами на підприємстві.

Монографія підготовлена на основі вивчення досвіду обліку логістичних витрат на окремих вітчизняних підприємствах і фірмах, а також дослідження й аналізу великої кількості наукових публікацій вище вказаних науковців, зокрема. Крикавького Є.В. [32-36], Моїсеєвої Н.К. [46], Посилкіної О.В. [57-60], Сагайдак-Нікітюк Р.В. [67-74]. Шевців Л. і Петецького І. [110]. Слід також вказати на те. що в основу монографії покладені й результати досліджень, які отримані особисто автором і опубліковані в роботах [82-96].

Автор даного монографічного дослідження не претендує на вичерпність визначеної наукової проблеми, хоча її розгляд може стати певним внеском у формування й розвиток питання формування системи реєстрації, обліку та контролю логістичних витрат на вітчизняних підприємствах у механізмі управління загальними витратами.

Автор висловлює вдячність шановним рецензентам монографії д.е.н.. професору кафедри "Бухгалтерський облік і аудит" Федеральної державної освітньої бюджетної установи вищої професійної освіти "Фінансовий університет при уряді Російської Федерації" Мезенцевій Т.М. (м. Москва, Російська Федерація), д.е.н.. професору, зав. кафедри "Бухгалтерський облік і аудит" Федеральної державної освітньої бюджетної установи вищої професійної освіти "Санкт-Петербурзький державний економічний університет" Осипову М.А. (м. Санкт-Петербург, Російська Федерація), д.е.н.. професору кафедри статистики і економічного аналізу Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва Шиян Д.В. (м. Харків. Україна), к.е.н.. професору, зав. кафедри обліку і аудиту Харківського інституту бізнесу і менеджменту Бігдан І.А. (м. Харків. Україна), к.е.н.. доценту, зав. кафедри логістики Харківського національного економічного університету Огієнко С.О. (м. Харків, Україна) за цінні й своєчасні поради щодо структури та змісту книги.

 
<<   ЗМІСТ   >>