Повна версія

Головна arrow Логістика arrow Логістичні витрати підприємства

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Дослідження структури логістичних витрат

З метою обґрунтування такого явища як структуризація логістичних витрат слід звернутися до трактування дефініції "логістична система" та структури логістичної системи як певної організації.

На основі аналізу достатньо великої кількості дефініцій "логістична система", частина яких подана в додатку К, наведемо більш прийнятне і застосовуване пояснення цьому терміну: логістична система - це складна, організаційно завершена (структурована) економічна система, що складається з сукупності ланок, взаємопов'язаних у єдиному процесі управління матеріальними і супутніми їм потоками. Іншими словами, логістична система - це система, що складається з декількох підсистем, конкретно спрямована на виконання логістичної функції і має розвинені зв'язки із зовнішнім середовищем, тобто з ринком (споживачами, постачальниками, партнерами, посередниками).

Наведемо пояснення до складових дефініції "логістична система" (ланка логістичної системи і логістична функція) з метою подальшого більш коректного розуміння структуризації логістичних витрат. Ланка логістичної системи - це функціонально (структурно) відокремлений підрозділ центральної компанії або будь-якого представника її "трьох сторін" у логістиці, який реалізовує одну або декілька логістичних функцій (операцій), що розглядається як ціле в рамках логістичної ієрархії: система - підсистема - мережа - канал - ланцюг [22, с. 933]. Логістична функція (на мікрорівні, з позицій бізнесу) - це відокремлена сукупність логістичних операцій, виділена з метою підвищення ефективності менеджменту при реалізації логістичної стратегії/тактики фірми [22, с. 935].

Грамотно й коректно організована логістична система забезпечує виконання повного логістичного циклу. Повний логістичний цикл (цикл виконання замовлення) - це інтервал часу між подачею замовлення і доставкою замовленого продукту або послуги кінцевому споживачу [22, с. 938].

До основних підсистем (ланок М$) логістичної системи (ЛС) у класичному її поданні відносяться наступні дев'ять: Мі - закупівля, М2 - склади (складське господарство), М3 - запаси, М4 - транспорт (транспортне господарство), М3 -виробництво, М6 - розподіл, М7 - збут, М8 - інформація, М9 - кадри (рис. 1.3).

Евентуальна схема логістичної системи

Рис. 1.3. Евентуальна схема логістичної системи

Закупівля (М1 - це виділена підсистема, що забезпечує ЛС матеріальним потоком у вигляді сировини, матеріалів і т.п. безпосередньо від першоджерела.

Склади (М2) - є підсистемою ЛС, що представлена споконвічно складськими площами у вигляді будинків, споруд, майданчиків, а також необхідними технічними засобами для переміщення і переробки матеріального потоку в межах "складського простору". Основне призначення складів - розміщення і зберігання матеріального потоку, перетвореного в запас, його переробка на складі й формування в необхідний для споживачів "формат" для більш зручної його (матеріального потоку) доставки в зазначене місце.

Запаси (М3) - є своєрідним показником життєздатності ЛС. Це "кров" логістичної системи. Наявність запасу гарантує системі високу адаптивність до ринкової ситуації, що змінюється. У той же час це одна з витратних ланок логістичної системи. Результативність функціонування ЛС залежить від економічно обґрунтованої оптимальної величини запасу.

Транспорт (М4) - зв'язує певні елементи ЛС (закупівлю, склади, виробництво, збут) транспортним процесом, забезпечуючи одночасно безперебійність і своєчасність її функціонування.

Виробництво (М5) - забезпечує трансформацію (переробку) матеріального потоку в затребувану ринком продукцію з мінімальними витратами і заданої якості.

Розподіл (Мб) - підсистема, що забезпечує вибуття матеріального потоку з підсистеми виробництва і надходження його через логістичні канали і ланцюги з мінімальними витратами до місць можливого споживання.

Збут (М7) - підсистема, що інтегрована з маркетингом. Основне призначення - своєчасна реалізація готової продукції споживачам із супутнім логістичним сервісом у потрібному місці й у призначений час.

Інформація (М8), а точніше, інформаційна підсистема - є однією з основних підсистем, що забезпечують діяльність

ЛС. Дана підсистема підтримує інформаційний зв'язок між всіма підсистемами ЛС, одночасно виконуючи функцію управління матеріальними потоками і їх контролю.

Кадри (М9) - важлива ланка логістичної системи, що задіяна при виконанні всіх логістичних операцій і яка забезпечує цілеспрямовану діяльність логістичної системи.

Економічними цілями функціонування підсистем логістичної системи є наступні:

 • 1) закупівля (М1) повинна забезпечити мінімізацію витрат на закупівлю сировини, матеріалів і т.п.;
 • 2) склади (М2) - діяльність складського господарства спрямована на мінімізацію витрат на зберігання запасів і супутню вантажопереробку їх у межах "складського простору";
 • 3) елемент логістичної системи "запаси (М3)" за рахунок використання раціональних методів управління запасами відповідає за оптимізацію їх обсягів у логістичній системі тобто їх достатність у якісному і кількісному вираженнях;
 • 4) транспорт (М4) - мінімізація витрат на транспортування матеріального потоку споживачам;
 • 5) виробництво (М5) - мінімізація витрат на виготовлення продукції за рахунок оптимальної організації проходження матеріального потоку в межах внутрішньовиробничої логістичної системи;
 • 6) розподіл (М6) - мінімізація витрат на розподіл продукції і просування її в логістичних ланцюгах або каналах;
 • 7) збут (М7) - мінімізація витрат на реалізацію продукції і супутній логістичний сервіс у точках її продажу;
 • 8) інформація (М8) - мінімізація витрат на зберігання, переробку і передачу інформації.
 • 9) кадри (М9) - оптимізація виконання логістичних функцій системи.

Якщо розглянути логістичну систему на мікрорівні, наприклад, на рівні виробничого підприємства, го вона структурно в себе включатиме такі обов'язкові складові як закупівля сировини, палива і т.ін.. планування виробництва, утримання і зберігання сировини, матеріалів і т.ін.. виробництво, управління виробництвом, утримання і зберігання готової продукції, збут продукції (рис. 1.4). Зв'язок між вказаними складовими підтримується за рахунок інформаційних і матеріальних потоків. Функціонування кожної складової логістичної системи і досягнення економічних цілей кожної із підсистем спряжено з виникненням логістичних витрат різного походження, що і є поясненням необхідності структуризації логістичних витрат.

Визначення й вивчення структури логістичних витрат має визначальну роль, насамперед, для:

1) визначення резервів їх оптимізації при виконанні логістичних активностей у межах логістичних систем мікро-, мезо- і макрорівнів;

Схема внутрішньо виробничої логістичної системи у взаємозв'язку з ринком постачальників і ринком споживачів

Рис. 1.4. Схема внутрішньо виробничої логістичної системи у взаємозв'язку з ринком постачальників і ринком споживачів

 • 2) планування заходів щодо оновлення техніко- технологічної бази логістичних систем з метою підвищення ефективності виконання логістичних активностей;
 • 3) розробки дієвої системи реєстрації, обліку та контролю логістичних витрат на підприємстві;
 • 4) формування ефективної системи управління логістичними витратами на підприємстві;
 • 5) постановки ефективного логістичного менеджменту підприємства, фірми чи компанії;
 • 6) підвищення конкурентоспроможності й ступеня економічної безпеки суб'єктів господарювання;
 • 7) коригування існуючої чи формування нової логістичної стратегії організації;
 • 8) коригування стратегічного набору організації в загальному механізмі стратегічного управління.

У сучасній літературі логістичного спрямування на сьогодення можна знайти достатньо інформації, що стосується результатів вивчення й аналізу структури логістичних витрат. Її можна диференціювати на три рівні. Перший рівень — це інформація, що стосується аналізу структури логістичних витрат безпосередньо для підприємства чи фірми (тобто вивчається мікрорівень), другий рівень — це інформація галузевої спрямованості (мезорівень) і третій рівень - це інформація що стосується макрорівня. Для збору й узагальнення інформації щодо структури логістичних витрат організацій звернемося до наступних публікацій.

Проф. Смєхов А.О. [79, с. 44] указував, що якщо прийняти для підприємства витрати на логістику за 100 %, тоді питома вага окремих складових розподілиться у такий спосіб:

 • - витрати на перевезення вантажів на магістральному транспорті: 28-40 %;
 • - витрати складування, витрати на перевантажувальні операції й зберігання вантажів: 25—46%;
 • - витрати на упакування до 15-25%;
 • - витрати на управління: 5-15%;
 • - інші витрати (включаючи обробку замовлень): 5-17 %.

Досліджуючи структуру логістичних витрат для

підприємств фармацевтичної галузі, Сагайдак-Нікітюк Р.В. у публікації [72] наводить наступну їх структуру: утримання запасів сировини і матеріалів, послуги інформаційно- консультаційного характеру, послуги зв'язку, послуги транспортних організацій по обслуговуванню апарата управління; автопослуги сторонніх організацій; заробітна плата логістичного персоналу; послуги по рекламі та організації презентацій; витрати на упакування, навантаження, розвантаження; утримання складських приміщень; витрати на утримання запасів.

Найбільша питома вага в структурі логістичних витрат фармацевтичного підприємства доводиться на такі елементи, як утримання складських приміщень та заробітна плата персоналу, що зв'язаний з виконанням логістичних активностей. Далі наступними в рейтингу логістичних витрат слідують витрати на упакування, навантаження, розвантаження; витрати на утримання запасів готової продукції і витрати на утримання запасів сировини і матеріалів.

Лактіонова О.Є., розробляючи механізм управління витратами у виробничо-збутових системах, наводить приклад структури логістичних витрат на підприємствах США (табл. 1.9). У даній структурі витрат лідируючі позиції займають транспортно-заготівельні витрати (до 60%) і витрати на утримання запасів - до 35%.

Зокрема, у монографії [60, с. 346] авторам вдалось у результаті багаторічних досліджень для фармацевтичної галузі встановити середньогалузеву структуру логістичних витрат у вигляді частки від реалізації (табл. 1.10).

Шевців Л. і Петецький І. у монографії [110, с. 35] наводять інформацію щодо частки витрат логістики у повних витратах трьох галузей господарства України (промисловість, торгівля, послуги). Вони вказують, що нині частка логістичних витрат становить 15,2%. Частка зовнішніх послуг у загальних витратах логістики становить сукупно в цих галузях 28,10% й існує тенденція до їх зростання (табл. 1.11).

Таблиця 1.9

Структура логістичних витрат на промислових підприємствах США [60, с. 312]

Складові витрат

Витрати

млрд дол. США

%

1. Витрати на зберігання запасів, у т. ч.:

277

38,21

- сплата відсотків

53

7,31

- податки й амортизація

161

22,21

- складські витрати

63

8,69

 • 2. Транспортні витрати, у т. ч.:
  • - автомобільного транспорту
 • 415
 • 333
 • 57,24
 • 45,93

- залізничного транспорту

33

4,55

- водного транспорту

22

3,03

- трубопровідного транспорту

10

1,4

- повітряного транспорту

17

2,34

3. Витрати, пов'язані з експедуванням

5

0,69

товарів

4. Витрати на управління дистрибуцією

28

3,86

Сукупні логістичні витрати

725

100

Таблиця 1.10

Середньогалузева структура логістичних витрат у фармацевтичній галузі

п.п.

Статті логістичних витрат

Частка у виручці від реалізації, %

1

Витрати на закупівлю

0,15

2

Виробничі логістичні витрати

0,30

3

Витрати на збут лікарських засобів

0,20

4

Складські логістичні витрати

3,00

5

Витрати на транспортування

1,00

6

Витрати на управління інформаційними

0,25

потоками

7

Витрати на логістичне адміністрування

0,20

8

Витрати на сервіс

0,30

9

Витрати на рециклінг

0,05

Разом

5,45

Таблиця 1.11

Частка витрат логістики у витратах діяльності окремих

галузей

Галузі

Витрати логістики у повних витратах на 2008 р., %

загалом

частка зовнішніх (сторонніх) послуг

Промисловість

12,80

31,10

Торгівля

22,10

22,70

Послуги

15,60

24,90

Разом

15,20

28,10

_____________

Інформація щодо структури логістичних витрат, які були оцінені на макрорівнях, оприлюднена в наступних літературних джерелах.

1. Смиричинський В.В. [80] відзначає: "Аналіз структури логістичних витрат розвинених капіталістичних країн показує, що найбільшу питому вагу в них займають витрати на: управління запасами - 20-40 %, транспортування - 15-35%, адміністративно-управлінські функції - 9-14 %".

Пилип Котлер [31], досліджуючи розвиток американського ринку, у тому числі й логістики, зібрав досить багато інформації щодо витрат на логістику. Це дало йому можливість описати структуру логістичних витрат для національного ринку США (табл. 1.12). За результатами його досліджень левова частка витрат на логістику спрямована на транспортування вантажів і їх складування на складах.

У монографії [23, с. 179] також наведено приклад відсоткової оцінки логістичних витрат у загальних логістичних витратах для економіки США упродовж 1990- 2006 рр. (табл. 1.13). Дані таблиці підтверджують інформацію інших дослідників щодо того, що витрати на транспортування вантажів г одними із суттєвих і найбільших у загальній структурі логістичних витрат.

Таблиця 1.12

Частка функціональних областей логістики у відсотках до загальної суми витрат на неї 1311

Функціональна область

Частка від загальної суми витрат, %

Транспорт

46

Складування

26

Запаси

10

Інше

18

Всього

100

Автори монографії [110 с. 11 — 12] констатують, що результати аналізу структури логістичних витрат у країнах з розвиненою економікою дозволяють вказати на витрати з найбільшою часткою - це витрати на управління запасами (20-40%), транспортні витрати (15-35%) і адміністративно- управлінські витрати, які сягають до 9-15%. І далі автори конкретизують наступне:

- для Японії витрати на транспортування складають 13,5% від обсягу продажів:

для Англії витрати на транспортування складають 5,5% від обсягу продажів:

- для країн ЄС витрати на транспортування продукції рівняються 8,6%. на складування і зберігання запасів 9,20% і 3,20% на логістичне адміністрування.

Таблиця1.13

Структура логістичних витрат в економіці США упродовж 1990-2006 рр., % [23]

Види логістичних витрат

Логістичні

Рік

витрати на

транспортні

адміністративні

витрати

запаси

витрати

витрати

всього (%)

1990

42,9

53,3

3,8

100

1491

40,3

55,9

3,8

100

1992

37,3

59,0

3,8

100

1993

З6,2

60,0

3,8

100

1944

37,2

59,0

3,8

100

1995

39,1

57,1

3.9

100

1996

37,8

58,З

3.9

100

1997

36,9

54.2

3.9

100

1998

36,3

59,2

3,8

100

1999

36,1

60,1

3,8

100

2000

37,1

59,0

3.9

100

2001

33,1

63,0

3,8

100

2002

32,7

63,5

3,8

100

2003

32,1

64,1

3,8

100

2004

32,7

63,5

3,8

100

2005

33,2

62,9

3,9

100

2006

34,2

62.0

3,8

100

Саркісов С.В. структуру витрат на логістику по країнам світу подає як тріаду витрат на запаси, складування і транспорт (табл. 1.14) [75]. За його дослідженнями по транспортним витратам лідирують Великобританія, СІП А. Канада і Франція (45-48%), по витратам на складування - Італія, Великобританія. Росія і Середня Європа (27-34%), по витратам на запаси й облік замовлень - Бенілюкс, США, Росія (35-47%).

Таблиця 1.14

Структура витрат на логістику в розвинених країнах світу

Країна

Витрати,%

запаси і облік замовлень

складування

транспорт

Франція

31

24

45

Бенілюкс

47

22

31

Германія

30

33

37

Італія

28

34

38

Великобританія

24

28

48

Середня Європа

32

28

40

США

35

20

45

Канада

30

25

45

Росія

35

27

38

Наведена вище інформація щодо структури логістичних витрат вказує на істотність логістичних втрат у діяльності не тільки окремої організації - підприємства, фірми чи компанії, а й у житті багатьох країни світу. Виокремлення кожної складової у загальній структурі логістичних витрат с актуальним питанням з огляду нагальності побудови системи їх планування й управління, а також удосконалення

техніко-технологічної бази логістичних систем різних рівнів, починаючи від підприємства і закінчуючи ланцюгами й мережами поставок. Але головним у вивченні структури логістичних витрат є те, що отримані результати надають можливості до розробки конкретних заходів щодо їх зменшення завдяки:

 • - раціоналізації транспортних процесів, пов'язаних з доставкою вантажів клієнтам;
 • - механізації й автоматизації навантажувально- розвантажувальних робіт і складських процесів;
 • - зниженню величини утримуваних запасів за рахунок прискорення їх обігу;
 • - зниження витрат на старіння та вичерпання запасів;
 • - застосування сучасних ІТ-технологій та інформаційних систем управління вантажопотоками у межах логістичних систем й ін.
 
<<   ЗМІСТ   >>