Повна версія

Головна arrow Логістика arrow Логістичні витрати підприємства

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ПІДХОДИ ДО ПОБУДОВИ КЛАСИФІКАЦІЇ ЛОГІСТИЧНИХ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА

Існуючі підходи до побудови класифікації логістичних витрат підприємства

Логістичні витрати суб'єктів господарювання, як економічний показник, використовуються при визначені ефективності логістичної діяльності, котру вони здійснюють згідно зі своїм статутом і ліцензією, і їх зниження значно сприяє покращенню загальних фінансових показників функціонування останніх. Огляд літератури логістичної спрямованості [6, с. 235; 23, с. 182-184; 41, с. 114-115; 103, с. 3-4 й ін.] однозначно вказує на те, що для розробки ефективних механізмів зниження окремих видів логістичних витрат підприємствам нагально необхідні:

 • 1) науково обґрунтована класифікація логістичних витрат;
 • 2) система реєстрації, обліку і контролю логістичних витрат;
 • 3) методи управління логістичними витратами;
 • 4) система аналізу і оцінки логістичних витрат.

Класифікація логістичних витрат є необхідною для розробки і реалізації на практиці систем обліку, аналізу та аудиту зазначених витрат та методів безперервного управління ними. Під класифікацією логістичних витрат слід розуміти сукупність споріднених за конкретними ознаками елементів логістичних витрат.

У науковій та методичній літературі, що опублікована упродовж останніх років, питанню класифікації логістичних витрат приділяється достатньо велика увага. Найбільш повне відображення це питання знайшло в працях закордонних і вітчизняних вчених: Алькеми В.Г. [7], Бауерсокса Д.Дж. і Клоса Д.Дж. [8], Гаджинського А.М. [14; 15], Дибської В.В. [22], Кальченко А.Г. [26], Карого О.І. [27], Котлера Ф. [31], Крикавського Є.В. [32-36], Кристофера М. [37] Лифара В.В. [39], Пономарьової Ю.В. [56], Сергєєва В.І. [78], Міротіна Л.Б і Тишбаєва И.Е. [42— 44; 99], Посилкіної О.В. [57-60], Ліндерса Р. Майкла [38], Мішиної С.В. і Мішина О.Ю. [41], Моїсеєвої Н.К. [46; 47], Окландера М.О. [52], Сагайдак-Пікітюк Р.В. [67-74], Смєхова А.О. [79], Сковронека Чеслава і Саріуш-Вольского Здислава [81], Шаповал С.С. [109], Шевців Л. і Петецького І. [110] й інших дослідників. Але незважаючи на велику кількість досліджень проблеми логістичних витрат для підприємств, на сьогоднішній день ще не існує досконалої багатокритеріальної класифікації останніх, яка дозволяла б ідентифікувати логістичні витрати відповідно до національних положень (стандартів) та практики ведення обліку в Україні [23, с. 184; 41, с. 114--115]. Це пояснюється і тим, що логістичні витрати мають місце й у сфері виробництва, і в сфері обігу. Складові логістичних витрат і фінансові результати логістичних процесів по-різному відображаються в обліку, в балансі й звітності про фінансові результати діяльності підприємства. А тому на предмет формалізації класифікації витрат нині існують різні точки зору. Так, наприклад, більшість фахівців класифікують логістичні витрати за логістичними функціями. Але і в цьому, нажаль, немає спільного підходу до класифікації вказаних витрат.

Однією з перших класифікацій логістичних витрат є класифікація, що запропонували Бауерсокс Д.Дж. і Клос Д.Дж. [8]. Згідно з пропозицією американських вчених логістичні витрати класифікуються на витрати:

 • - виконання замовлення;
 • - закупівлю матеріальних ресурсів;
 • - загальні витрати на утримання запасів;
 • - фінансування логістики й управління інформаційними системами;
 • - виробничі витрати;
 • - накладні витрати в управлінні запасами.

Поверхневий аналіз наведеної класифікації американських вчених Бауерсокса Д.Дж. і Клоса Д.Дж. показує на ту обставину, що автори не врахували витрати на транспортування продукції і складські витрати, витрати на управління логістичним персоналом і витрати втрачених можливостей. Саме ці витрати за питомою вагою в загальному складі логістичних витрат є самими вагомими і складають близько 20-25 %.

Сковронек Чеслав і Здіслав Саріуш-Вольский [81, с. 289-292] у складі логістичних витрат виділяють такі основні групи складових (терміни наводяться в строгій відповідності до тексту перекладу):

 • 1) витрати "у прямому сенсі" (на оплату праці й використання виробничих факторів і фінансові витрати);
 • 2) форс-мажорні витрати;
 • 3) упущена вигода (користь).

Гаджинський А.М. [14, с. 55-58], розв'язуючи проблему класифікації логістичних витрат, схиляється до думки, що остання повинна в себе вміщувати:

 • - витрати на розміщення замовлень;
 • - витрати на транспортування сировини, матеріалів й ін. на склад підприємства;
 • - витрати на зберігання на складі підприємства сировини, матеріалів, напівфабрикатів, комплектуючих й ін., що поставляються для здійснення виробництва продукції;
 • - витрати на зберігання на складі підприємства готової продукції;
 • - витрати на операції з відвантаження;
 • - витрати на доставку продукції замовникам.

Звісно, що наведений перелік також є не повним. Сюди необхідно було б додати витрати на управління логістичним персоналом, витрати втрачених можливостей тощо.

Кальченко А.Г. [26] логістичні витрати запропонувала групувати на:

 • - витрати на транспортування;
 • - витрати на зберігання товарно-матеріальних запасів;
 • - витрати на отримання, відвантаження й утримування товарів;
 • - адміністративні витрати;
 • - витрати, що пов'язані з обробкою замовлень.

Карий О.І. [27] пропонує наступну класифікацію логістичних витрат:

 • - витрати на транспортування;
 • - витрати на вантажно-розвантажувальні роботи;
 • - витрати на складування і зберігання запасів;
 • - витрати на управління інформаційними потоками;
 • - витрати на організацію логістичної діяльності підприємства;
 • - витрати на підготовку і виконання певної кількості замовлень;
 • - інші витрати, що пов'язані з виконанням логістичних операцій.

Практично дана класифікація досить повно відображає види логістичних витрат, але не досить зрозумілим є те, які саме витрати входять до "інших". З метою подальшої роботи над створенням системи реєстрації, обліку і контролю логістичних витрат на підприємстві все ж необхідно наводити опис категорії "інші витрати".

Лифар В.В. [39] схиляється до думки, що логістичні витрати доцільно класифікувати на:

 • - витрати, що пов'язані з вибором постачальника і оформленням замовлень на поставку матеріалів, сировини й ін.;
 • - витрати на підтримку контактів з постачальниками;
 • - витрати вантажно-розвантажувальних і транспортно- складських робіт;
 • - витрати на зберігання;
 • - витрати в запаси продукції;
 • - приведені одноразові витрати (на транспорт та на зберігання продукції);
 • - витрати на відправку готової продукції споживачеві;
 • - витрати на підтримку контактів зі споживачами.

Пономарьова Ю.В. [56] всі логістичні витрати за

функціональною ознакою поділяє на наступні групи:

 • - витрати на постачання;
 • - витрати на організацію та управління виробництвом;
 • - витрати на розподіл;

Таблиця 2.1

Ієрархічна класифікація логістичних витрат за функціональним призначенням

Група витрат, здійснюваних для реалізації основних логістичних функцій

Види витрат, здійснюваних для реалізації логістичних функцій підтримуючого характеру

Відмітка про виникнення витрат втрачених можливостей

Витрати транспортування

Витрати управління запасами

Витрати

Витрати складування

постачання

Витрати на організацію інформаційно-комп'ютерної підтримки

Витрати втрачених можливостей

Витрати логістичного управління

Витрати транспортування

Витрати

Витрати логістичного управління

виробництва

Витрати на організацію інформаційно-комп'ютерної підтримки

Витрати транспортування

Витрати на складування готової

продукції

Витрати управління запасами готової

Витрати

продукції

розподілу

Витрати на організацію інформаційно-комп'ютерної підтримки

Витрати на сервісне обслуговування

Витрати логістичного управління

 • - витрати на транспортування;
 • - витрати на утримання складів і зберігання запасів;
 • - витрати на підтримку підсистем інформаційного забезпечення.

Російські вчені проф. Міротін Л.Б. і проф. Тишбаєв И.Е. [44] розглядають логістичні витрати, що несе в процесі діяльності суб'єкт господарювання, на:

 • - обробку замовлень;
 • - запаси продукції;
 • - транспортування;
 • - постачання;
 • - складську діяльність.

Наведена класифікація є досить узагальненою і також, на думку автора, не враховує деяких важливих груп витрат як, наприклад, витрати на утримання та управління логістичним персоналом, витрати на утримання та експлуатацію логістичної інформаційної системи й т.ін.

Мішина С.В. і Мішин О.Ю. [41] підійшли до складання класифікації логістичних витрат з урахуванням фаз переміщення матеріального потоку. Тобто спершу автори розглядають групу витрат на постачання, далі - групу витрат на виробництво, закінчуючи витратами на розподіл продукції, що вироблена на підприємстві (табл. 2.1).

Класифікація логістичних витрат, що запропонована проф. Окландером М.О. [52], складається із:

 • - витрат на оформлення замовлень і вибір постачальників;
 • - витрат підтримування контактів із постачальниками;
 • - витрат на доставку;
 • - витрат на виконання навантажувальних і розвантажувальних та транспортно-складських робіт;
 • - витрати на складання графіків виробництва:
 • - витрати переналагодження обладнання;
 • - витрати на внутрішньоскладське переміщення продукції;
 • - витрати на підтримання контактів зі споживачами;
 • - витрати на відвантаження продукції споживачам;
 • - втрати прибутків через упущені можливості.

Російська вчена д.е.н., проф. Дибська В.В. вказує, що за

економічним змістом класифікація логістичних витрат може бути зведена до трьох груп витрат (рис. 2.1).

Класифікація логістичних витрат

Рис. 2.1. Класифікація логістичних витрат

Перша група витрат - це прямі логістичні витрати, що враховуються в обліку виробничих витрат, причому для їх виокремлення необхідна додаткова облікова й аналітична робота. Ці витрати формуються на рахунках 23 "Виробництво" та 91 "Загальновиробничі витрати".

Другу групу витрат формують форс-мажорні витрати, які відносяться до позицій, що визначають фінансові показники діяльності підприємства.

Третя група витрат - це упущена вигода, що взагалі не відбивається в балансі підприємства. Але доцільно їх відображати в поясненнях до фінансової звітності.

Моїсеєва Н.К. у своїй публікації [47] також виділяє в загальній структурі логістичних витрат форс-мажорні витрати, що виникають у результаті випадкових подій і інших факторів, які важко передбачати. Зокрема, до таких витрат відносяться:

 • 1) штрафи та інші аналогічні платежі, обумовлені збоями в логістичних процесах (наприклад, штрафи за несвоєчасні поставки, за ушкодження товару в процесі транспортування);
 • 2) витрати, пов'язані зі старінням запасів, що відбивають часткову або повну втрату споживчої цінності продуктів у результаті, наприклад, природного збитку, переоцінки запасів, зниження цін (у бухгалтерському обліку ці витрати включаються в інші операційні витрати).

У своїй пізнішій публікації проф. Моїсеєва Н.К. [46] зазначає, що поряд із традиційним розподілом витрат по економічним елементам і статтям калькуляції, а також способам їхнього віднесення на одиницю продукту (прямі й накладні) й зміні загального обсягу робіт (змінні, умовно- постійні), логістичні витрати можуть бути об'єднані в наступні чотири групи:

 • 1) операційні логістичні витрати, тобто витрати на виконання логістичних операцій по функціях: перевезення, зберігання, складська вантажопереробка, прийом і обробка замовлень і т.п.;
 • 2) витрати, що пов'язані з адмініструванням логістичної системи (управлінські й трансакційні витрати);
 • 3) витрати на компенсацію (ілюмінування) логістичних ризиків, а саме: витрати на страхування вантажів, відповідальності перевізника (експедитора), страхування запасів і збитки від дефіциту товарів у споживача, що пов'язані з логістикою, наприклад, потенційна втрата певного обсягу продажів від відсутності товарів на полиці магазина чи через затримку в поставка;
 • 4) капітальні витрати, що пов'язані із заморожуванням оборотного капіталу в запасах.

Як ознаки розподілу логістичних витрат, що утворюються у процесі діяльності підприємства, деякі автори використовують комбіновані ознаки:

 • а) фазову декомпозицію логістичних витрат;
 • б) місця виникнення витрат (дана інформація може бути використана при нормуванні витрат на виконання логістичних операцій, процесів тощо);
 • в) взаємозв'язок витрат з основними компонентами логістичних процесів - фізичним просуванням матеріалів, інформаційними процесами, запасами;
 • г) видова структура витрат;
 • д) мінливість конкретних груп витрат залежно від обсягів матеріалів, що просуваються по логістичному каналу чи ланцюгу, або підтримуваних запасів;
 • е) відношення до фінансових результатів при прийнятті конкретних логістичних рішень (для можливої оптимізації цих рішень) і т. ін.

На рис. 2.2 представлені основні структурні аспекти логістичних витрат і їхнього взаємозв'язку у межах логістичної системи.

Нижче розглядаються особливості розподілу логістичних витрат за кожною із зазначених ознак класифікації.

Декомпозиція логістичних витрат відповідно до основних фаз просування матеріального потоку будується на виокремленні процесів закупівлі, виробництва й дистрибуції.

Логістичні витрати на процеси закупівлі представляють собою сукупність витрат, пов'язаних з організацією й реалізацією поставок, а також підтримкою матеріальних запасів належних обсягів. У ці витрати включають втрати на просування матеріалів і підтримку належного рівня обсягу запасів.

У фазі виробництва логістичні витрати визначаються внутрішніми (що стосуються тільки підприємства) факторами. Це відноситься здебільшого до виробничих підприємств.

На торгівельних підприємствах немає фази виробництва, тому вся сукупність витрат на фізичне просування матеріалів і підтримка належного рівня обсягу запасів, а також витрат на інформаційні процеси можуть вважатися логістичними витратами.

Розгляд логістичних витрат по фазах, як правило, супроводжується одночасною прив'язкою їх до місць виникнення й компонентам логістичних процесів [23].

Основні структурні аспекти утворення логістичних витрат і їх взаємозв'язок (складено на основі джерел [32-34

Рис. 2.2. Основні структурні аспекти утворення логістичних витрат і їх взаємозв'язок (складено на основі джерел [32-34: 60: 72: 731) За умови декомпозиції витрат по основних компонентах логістичних процесів звертають увагу на: фізичне просування матеріалів, протікання інформаційних процесів, а також запаси. Таким чином, логістичні витрати можна звести в наступні групи [46, 47]:

 • 1) витрати на фізичне просування матеріалів,
 • 2) витрати на запаси,
 • 3) витрати на інформаційні процеси.

Практично такої ж думки щодо формування класифікації логістичних витрат додержується і відомий фахівець у галузі логістики проф. Крикавський Є.В. [34, с. 543]. Він рахує, що логістичні витрати необхідно групувати на: витрати фізичного переміщення (транспортні витрати), витрати запасів і витрати інформаційно-управлінських процесів (управлінські витрати).

Але в більш пізнішій публікації проф. Крикавський Є.В. [23, с. 183], пропонує визначати склад логістичних витрат підприємства за логістичними функціями (витрати обслуговування замовників) і за сферами переміщення матеріального потоку (витрати фізичного потоку).

До групи "витрати на обслуговування замовлення" автор пропонує включити: витрати транспортування, витрати складування, витрати управління запасами, витрати пакування і витрати обслуговування споживача.

До витрат фізичного потоку проф. Крикавський £.13. відносить витрати на запаси, витрати інформаційно- управлінських процесів.

Інший аспект формування класифікації логістичних витрат, як вказувалося вище, - розподіл їх на змінні й умовно-постійні.

До змінних витрат відносять ті компоненти, які змінюються пропорційно масштабам логістичної діяльності. Це можуть бути витрати на використання автомобільного палива або витрати на залучення капіталу для фінансування запасів (якщо він залучається винятково для фінансування запасів і змінюється пропорційно до обсягу запасів) і т.д.

Умовно-постійні логістичні витрати являють собою компоненти витрат, які в певних межах логістичної діяльності не змінюються.

Досвід свідчить, що більшу частину логістичних витрат становлять умовно-постійні, особливо у зв'язку з масштабами господарської діяльності, тобто з обсягами обороту, виробництва або продажів. Скоротити ці витрати можна за рахунок удосконалювання логістичних процесів, прискорення просування матеріальних цінностей, підвищення швидкості відновлення запасів.

З урахуванням думки польських фахівців [81, с. 144-146], однією з раціональних представляється декомпозиція логістичних витрат за:

 • 1) основними фазами потоку;
 • 2) місцями виникнення витрат;
 • 3) основними компонентами логістичних процесів;
 • 4) видами витрат;
 • 5) відношенню до зміни масштабів діяльності;
 • 6) відношенню до фінансових результатів.

Аналіз наведених вище підходів до класифікації логістичних витрат вказує на той факт, що одна частина фахівців приймає для групування витрат один критерій (і здебільшого за функціями), інша - декілька критеріїв. Іншими словами, створюються так називані однокритеріальні й багатокритеріальні класифікації.

Однокритеріальні класифікації мають спільний недолік - вони включають різні набори видів логістичних витрат. Це свідчить про те, що у фахівців немає єдиного підходу до формування класифікації логістичних витрат за логістичними функціями. Таке положення, очевидно, формується певним набором чинників, до яких, V першу чергу, слід віднести наступні

Перший - пояснюється різними точками зору на проблему класифікації логістичних витрат. Це питання вирішується з позиції потреби фахівців у вирішенні конкретної проблеми чи завдання.

Другий - при формалізації класифікації логістичних витрат підприємства дослідники віддають перевагу тій чи іншій логістичній функції або ж конкретній групі функцій.

Третій - пояснюється здебільшого тим, що нині не відпрацьовано ще вимог на галузевих та державному рівнях щодо обов'язкового обліку логістичних витрат на підприємствах. Однокритеріальні класифікації мають такий загальний недолік - у них не вказано, для яких саме цілей може бути застосована зазначена класифікація логістичних витрат за конкретною ознакою. З практичної точки зору це може викликати труднощі в процесі створення системи обліку логістичних витрат на підприємстві й збору необхідного масиву даних.

Багатокритеріальні класифікації витрат представлені в найбільш повному обсязі в наукових публікаціях російських вчених Міротіна Л.Б., Тишбаєва И.Е. і Порошиної О.Г. [42] та провідного вченого України в сфері логістики проф. Крикавського Є.В. [32-36].

У аспекті формування багатокритеріальної класифікації слід звернутися до публікації [43], автори якої запропонували класифікацію логістичних витрат за 14 ознаками, а саме:

 • 1) за економічним змістом;
 • 2) за функціональним призначенням;
 • 3) за впливом на управлінські рішення;
 • 4) за відношенням до логістичної системи;
 • 5) за рівнем організації потокового процесу;
 • 6) за динамікою потокового процесу;
 • 7) за характером логістичних операцій;
 • 8) за масштабом потокового процесу;
 • 9) за статтями витрат;
 • 10) за походженням реальної вартості;
 • 11) за ступенем урегульованості;
 • 12) за частотою виникнення;
 • 13) за відображенням у звітності;
 • 14) за залежністю від ухваленого рішення.

З точки зору системності ця класифікація носить в більшій мірі управлінський характер, тобто вона описана дуже вдало для рішення завдання управління логістичними витратами. Але її використання може бути ускладнене, як зазначають автори публікації [41, с. 117], "... неможливістю ідентифікації деяких видів логістичних витрат".

Щодо класифікації, розробленої проф. Крикавським Є.В. [33], то вона дозволяє виділити групи логістичних витрат за:

 • 1) елементами згідно з планом рахунків;
 • 2) формами та місцем виникнення;
 • 3) логістичними функціями;
 • 4) сферами переміщення матеріального потоку;
 • 5) характером змінності;
 • 6) джерелами переміщення.

Ця класифікація виглядає більш компактною і придатнішою для використання в практичній діяльності вітчизняними підприємствами, а саме для розробки системи реєстрації, обліку та контролю логістичних витрат.

З аналізу багатокритеріальних класифікацій випливає, що вони більш придатні для виконання наукових досліджень. З точки зору їх практичного застосування на підприємствах, ймовірно, будуть виникати труднощі в плані підготовки, збору і формування бази вихідних даних для обліку лої істинних витрат. Окрім того, як показали особисті дослідження автора, фахівці-практики не бажають працювати з такими великими масивами даних - це буде переобтяжувати функціонування системи реєстрації, обліку та контролю логістичних витрат. Така система буде занадто коштовною і трудомісткою. А тому, як свідчать і опитування практиків, і аналіз фахової літератури, більш придатними для формування коректної системи реєстрації, обліку7 та контролю логістичних витрат є однокритеріальні класифікації. Але це є суперечливою позицією авторів, яка вимагає продовження дискусії і подальших наукових досліджень.

Щоб уникнути вище перерахованих недоліків вітчизняні вчені Мішина С.В. і Мішин О.Ю. [41, с. 118] вказують, що "... класифікація логістичних витрат має відповідати таким вимогам, як багатокритеріальність і можливість використання при розрахунку аналітичних показників". З урахуванням цих вимог вони пропонують для практичного застосування модифіковану класифікацію логістичних витрат в основу якої покладено використання шести класифікаційних ознак (табл. 2.2).

Враховуючі результати аналізу класифікацій логістичних витрат, автори монографії [60, с. 325-327] для фармацевтичного підприємства розробили класифікацію на основі 14 класифікаційних ознак (додаток Д). Автори стверджують, що дана класифікація у фармацевтичному виробництві дозволяє обґрунтувати їх структуру і погодити процес оптимізації витрат з системою мотивації.

Таблиця 2.2

Багатокритеріальна класифікація логістичних витрат

Класифікаційні

ознаки

Групи логістичних витрат та їх характеристика

Можливість використання для аналітичних цілей

1

2

3

1. Функціональне

призначення

1.За основними логістичними

Оцінка ефективності

функціями:

окремих функціональних

 • - витрати постачання;
 • - витрати виробництва;
 • - витрати розподілу.
 • 2.3а допоміжними логістичними функціями:
  • - витрати транспортування;
  • - витрати складування;
  • - витрати управління запасами;
  • - витрати на організацію інформаційно-комп'ютерної підтримки;
  • - витрати на сервісне обслуговування;
  • - витрати на логістичне управління

сфер логістики та розрахунок питомої ваги певних груп логістичних витрат у загальній їх сумі

2. Елементи

1. Матеріальні витрати на

Оцінка ефективності,

витрат

виконання логістичних функцій.

 • 2. Витрати на оплату праці персоналу, що виконує логістичні функції.
 • 3. Витрати на соціальні заходи (нарахування на фонд оплати праці персоналу, що виконує логістичні функції).
 • 4. Амортизація транспортних засобів, складів та адміністративних приміщень логістичних служб.
 • 5. Інші витрати логістичної діяльності

структури і динаміки логістичних витрат операційної діяльності

3. Відношення до

логістичної

системи

1. Внутрішні (витрати

Оцінка залежності

виробництва).

динаміки втрат від

2. Зовнішні (витрати розподілу).

середовища здійснення

3. Змішані (витрати постачання)

логістичної діяльності

1

2

3

4. Відображення в обліку та звітності

 • 1. Фактичні витрати, що здійснені за певний період.
 • 2. Витрати втрачених можливостей:
  • - явні, що визначаються як різниця між плановими і фактичними витратами;
  • - неявні, що характеризують втрачену вигоду, пов'язану з нераціональним використанням ресурсів та рухом потоків

Оцінка доцільності здійснення логістичних витрат та раціональності використання ресурсів

5. Обсяги

логістичної

діяльності

 • 1. Постійні витрати:
  • - амортизація і утримання будівель;

- оплата комунальних послуг;

 • - витрати управління;
 • - інші витрати, що не залежать від обсягів логістичної діяльності.
 • 2. Змінні витрати:
  • - витрати на оплату праці;
  • - матеріальні витрати;
  • - транспортні витрати;
  • - збутові витрати;
  • - інші витрати, що залежать від логістичної діяльності

Виявлення залежності ефективності логістичної діяльності від її обсягів

6. Джерело виникнення

 • 1. Власні витрати, здійснювані самим підприємством.
 • 2. Витрати логістичного аутсорсингу, здійснювані як оплата послуг логістичних компаній

Прийняття рішень щодо вибору компаній- продуцентів логістичних послуг

Автори монографії [110, с. 16] класифікували логістичні витрати для машинобудівних підприємств за чотирма класифікаційними ознаками:

 • 1) за фазами виробничо-господарського процесу;
 • 2) за місцем виникнення витрат;
 • 3) за характером впливу на обсяг виробництва машинобудівної продукції;
 • 4) за характером явності (додаток Е).

Отриманий результат щодо класифікації витрат спрямований на всебічний, глибокий аналіз обсягу і структури останніх.

 
<<   ЗМІСТ   >>