Повна версія

Головна arrow Логістика arrow Логістичні витрати підприємства

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ОБЛІК ЛОГІСТИЧНИХ ВИТРАТ У ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

Обґрунтування вибору системи обліку логістичних витрат на підприємстві

Унікальність компанії на ринку досягається безліччю способів, одним із яких є низькі витрати, у тому числі логістичні. Кожен крок, що пов'язаний зі зниженням витрат, повинен бути проаналізований керівництвом організації під кутом його впливу на поточні доходи й стратегію подальшого розвитку. В якості центральної ланки потенціалу організації є стратегія управління витратами. Її успішна реалізація може надати організації досить значущу вигоду і стати важливим напрямком реформування діяльності в нових економічних умовах.

Логістичним витратам притаманні наступні характерні риси. По-перше, це розподіл по різних групах витрат, які класифікуються за традиційними аспектами (видовому й кількісному).

По-друге, це висока й часто зростаюча частка в сукупних витратах підприємства та мінливість величини в різні періоди часу. В якості третьої характерної риси слід вказати на поділ відповідальності за їхнє виникнення між безліччю організаційних ланок і підсистем, з яких складається логістична система. До четвертої характерної риси відноситься трудомісткість заходів, що пов'язані з визначенням загального обсягу логістичних витрат та виконанням великої кількості облікових і розрахункових операцій [23; 47].

З позиції бухгалтерського обліку при аналізі (дослідженні) логістичних процесів (операцій, функцій) доцільно все ж використовувати термін "логістичні витрати", оскільки вони є об'єктом бухгалтерського обліку, регулюються П(С)БО 16 "Витрати" і відображуються в фінансовій звітності підприємства. Таким чином, під логістичними витратами слід розуміти зменшення економічних вигід у вигляді вибуття матеріальних, фінансових, трудових й інформаційних ресурсів, що забезпечують просування матеріальних активів у межах логістичної системи або ланцюга поставок. Під матеріальними активами слід розуміти матеріальний потік в його фізичному стані (у логістиці під матеріальним потоком розуміють продукцію, яка розглядається в процесі додавання до неї різних логістичних операцій і віднесена до конкретного інтервалу часу).

Основою будь-якого методу управління витратами є система їх обліку.

Облік витрат - це сукупність свідомих дій, спрямованих на відображення операцій, що виконуються на підприємстві упродовж певного тимчасового періоду процесів постачання, виробництва і реалізації продуктів його праці за допомогою кількісного вимірювання (у натуральних і вартісних показниках), реєстрації, групування та аналізу в аспектах, що формують собівартість готової продукції [11, с. 100].

У процесі здійснення функціональних видів діяльності на підприємствах поточні витрати у бухгалтерському обліку класифікуються по-різному. Інформація щодо витрат підприємства у процесі здійснення ним господарської діяльності, яка акумулюється в сучасних підсистемах бухгалтерського обліку, наведена у систематизованому виді в табл. 3.1.

У процесі класифікації і розподілі витрат за різними підсистемами бухгалтерського обліку переслідуються різні цілі. Так, при фінансовому обліку основною метою є відображення витрат у фінансовій звітності підприємства. Управлінський облік має на меті:

 • а) підвищення ефективності витрат і системи господарювання загалом;
 • б) надання інформації для планування, управління та контролю.

Таблиця 3.1

Інформація про витрати, що систематизується за окремими напрямами у сучасному бухгалтерському обліку [23, с. 223]

Формування інформації про витрати підприємства

у фінансовому обліку

у податковому обліку

в управлінському обліку

1. Облік витрат, які

1. Облік витрат, що

1. Облік і контроль

включаються до

належать до складу

витрат за центрами

собівартості продукції

валових витрат

відповідальності:

(робіт, послуг).

підприємства на звітний

- за центрами

2. Облік витрат, які не

період.

витрат;

включаються до

2. Облік витрат, що

- за центрами

собівартості продукції

належать до складу

прибутку;

(робіт, послуг) -

валових у межах норм,

- за центрами

витрати періоду.

встановлених

інвестицій.

3. Облік витрат, які

законодавством.

2. Облік і

належать до фінансової

3. Облік витрат, які не

калькулювання

та інвестиційної

включаються до валових

повних витрат.

діяльності.

через перевищення

3. Облік і

4. Облік витрат

встановлених

калькулювання

надзвичайних подій

законодавством норм.

змінних витрат.

4. Витрати, які не

4. Облік і

належать до валових

калькулювання за

витрат підприємств

фактичними

витратами

Податковий облік має за мету правильне нарахування та сплату податків (обов'язкових платежів).

Фінансовий облік не призначений для контролю витрат. Для цих цілей застосовується управлінський облік, і особливо його розділ, що має назву "облік витрат".

Бухгалтерський облік характеризується "поглинаючим" підходом до витрат, тобто базується на передумові, що витрати на виробництво необхідні й повинні бути закладені у вартість продукту.

Оскільки витрати на логістику й продаж продукції не є необхідними безпосередньо для виробництва, їх часто не враховують у вартості тієї ж продукції. "Абсорбційна" бухгалтерія відрізняється більшим розкидом одиничних витрат, обумовлених змінами виробництва: чим дрібніше виробництво, тим вище одиничні витрати й навпаки. Маючи постійну ціну продажів і одиничні витрати, що змінюються, виробництво в один період може принести прибуток, а в інший - великі збитки. Коливання прибутковості істотно ускладнюють розробку стратегії ціноутворення й поширення товарів, а тому виникає ситуація, яку часто називають "спіраллю смерті" [41].

При зниженні прибутковості підвищують ціни, що приводить до зниження попиту, а в подальшому і прибутку. Таке негативне сполучення тим сильніше, чим більша частка одиничних витрат входить у постійні витрати. Питання обліку й аналізу логістичних витрат з метою їхньої мінімізації представляють найбільшу складність у порівнянні з іншими видами витрат, що несе підприємство.

Управління витратами служить засобом досягнення підприємством високих економічних результатів і зводиться не тільки до зниження витрат, але й поширюється на всі елементи управління. Уявлення про витрати в логістичних системах ґрунтується на трьох важливих положеннях, а саме [47]:

 • 1) витрати визначаються способом використання ресурсів;
 • 2) визначення витрат завжди співвідноситься з конкретними цілями, завданнями, тобто обсяг використаних ресурсів у грошовому вираженні розраховують для певної функції або виробничого підрозділу підприємства;
 • 3) облік і аналіз логістичних витрат становлять необхідну основу для пошуку шляхів їхнього зниження.

Нині, спираючись на різні точки зору фахівців, можна виділити два підходи до визначення самого поняття "управлінський облік":

 • а) відповідно до першого, традиційного, управлінський облік являє собою все, що є "понад" бухгалтерського і податкового, які вважаються базовими;
 • б) інший, новаторський, пропонує зворотну формулу: управлінський облік - це весь облік, у тому числі й бухгалтерський і податковий.

У роботі [11, с. 17] вказується, що управлінський облік за інформаційним змістом і колом вирішуваних завдань набагато ширший і різноманітніший, ніж фінансовий. Він повністю підпорядкований запитам менеджерів підприємства. Його дієвість забезпечується орієнтацією на рішення конкретних господарських завдань, виконання яких грунтується на відповідній інформації про доходи і витрати.

На основі висновків, що зроблені польськими вченими, Крикавський Є.В. і Нікшич С.М. [23, с. 222] відзначили наступні відмінності управлінського обліку від інших видів обліків. Це, перш за все, спрямованість його на майбутнє, у зв'язку з чим він поєднується з плануванням. По-друге, немає законодавчо чітко затверджених форм подання звітних та інших даних. По-третє, є можливість зосередитися на окремих сегментах господарювання або видах діяльності підприємства, структурних підрозділах тощо. І останнє - управлінський облік не є обов'язковим для ведення на підприємстві. Саме у цьому і є велика перевага управлінського обліку, який дозволить створити грамотну систему обліку логістичних витрат.

Метою створення нових систем обліку витрат є одержання точної, оперативної й достовірної інформації для оперативного контролю й аналізу рентабельності окремих видів продукції й процесів. Однією з таких систем є "Т-С-М" - система управління всіма ресурсами й видами діяльності підприємства. Вона заснована на обліку витрат за видами діяльності - АсІІуЦу-Ва5ес1-Со8Цг^ (АВС) [115-118; 120; 123].

Виявлення, аналіз і облік логістичних витрат повинен бути систематичним і скоординованим. Логістична служба повинна займатися спрямованим обліком логістичних витрат, їхнім калькулюванням, відстеженням динаміки, аналізом структури витрат та пошуком шляхів їх оптимізації й зниження.

Комплексний підхід і розвиток методичних основ калькулювання витрат дали поштовх розробці й реалізації різних методів управління витратами, в тому числі й логістичними. До таких належать наступні методи:

 • - запланованих витрат;
 • - визначення витрат за процесами;
 • - визначення витрат на базі життєвого циклу продукції, що виробляється;
 • - метод, що заснований на базі порівняння з кращими показниками конкурентів;
 • - стратегічного управління витратами.

Найбільш поширеними і використовуваними методами за даними, що наведені в публікації експерта журналу "Експерт" Нєкрасова А.Г. є метод визначення витрат за процесами і метод стратегічного управління витратами. За твердженням Нєкрасова А.Г., вони отримали в результаті опитування 55 крупних швейцарських компаній найбільш високі оцінки з точки зору використання їх на практиці та бажання до застосування (відповідно 55% і 49%) (табл. 3.2).

Додатково до даних, що описані Нєкрасовим А.Г., автор особисто провів анкетування серед фахівців-практиків з логістики щодо корисності використання того чи іншого методу на практиці. Отримані результати даного опитування наведені в табл. 3.3.

Таблиця 3.2

Порівняльна оцінка (характеристики) сучасних методів управління витратами на підприємстві

Найменування

методу

Знайомі з методом, %

Використовують

метод

на практиці, %

Мають бажання реалізувати метод,%

Сумарна оцінка (колонка 3+ колонка 4), %

1. Метод

запланованих витрат

53

27

7

34

2. Метод

визначення

витрат за процесами

67

33

22

55

3. Метод - визначення витрат на базі життєвого циклу продукції

36

7

5

12

4. Метод, що заснований на базі порівняння з кращими показниками конкурентів

53

35

7

42

5. Метод стратегічного

управління витратами

58

33

16

49

Таблиця 3.3

Оцінка корисності сучасних методів управління витратами на підприємстві

Методи управління витратами

Показники

оцінки

Запланованих

витрат

Визначення витрат за процесами

Визначення витрат на базі

життєвого циклу продукції

На базі порівняння з

кращими показниками конкурентів

Стратегічного

управління

витратами

Оцінка в балах за 10- ти бальною

шкалою, балів

6

10

4

8

7

Отримані результати підтверджують висновок про актуальність, привабливість і нагальність використання методу управління витратами саме за процесами. В підтвердження даного тезису можна звернутися і до

Британського стандарту ВБ 6143:1992 "Керівництво з економіки якості", де всі витрати поділяються на:

 • - витрати, що відносяться до якості;
 • - витрати на відповідність;
 • - витрати невідповідності;
 • - витрати на процес.

Особливе місце займає управління витратами за процесом. який є базовим елементом діяльності підприємства чи логістичної мережі поставок.

Даний метод потребує додаткового аналізу змісту і структуризації процесів, здійснюваних в організації. Він є дієвим інструментом логістики для забезпечення більш точної і системної калькуляції сукупних витрат підприємства.

Логістичні витрати логістичних процесів в окреслених межах переміщення матеріальних потоків не виділяються в окремі статі в обліку витрат підприємства. Звісно це ускладнює оцінювання їхнього рівня, не дозволяє провести детальний аналіз, враховувати всі наслідки прийняття управлінських рішень, а також оцінити їх вплив на загальну ефективність функціонування підприємства. А тому, вся інформація, яку отримують завдяки обліку та аналізу логістичних витрат, повинна бути свого роду індикатором наявності проблем у підприємства в галузі логістики та основою для вибору ефективних варіантів вирішення цих проблем.

Необхідно відзначити, що запропоновані класифікації логістичних витрат, які охарактеризовані в другому розділі монографії, не є вичерпними, оскільки виділення тих або інших витрат або груп витрат залежить від великої кількості факторів і, в першу чергу, від виду та типу логістичної системи, завдань управління та оптимізації матеріальних потоків у конкретних логістичних ланцюгах і каналах.

Детальний аналіз діяльності підприємств, фірм і компаній, що функціонують на ринку України, вказує на той факт, що стосовно обліку логістичних витрат останні не мають чітких і коректних систем: традиційні методи обліку здійснюють калькуляцію витрат за окремими функціональними сферами, тобто в результаті закінчення облікового процесу, коли відомо лише те, у що обходиться виконання тієї або іншої функції (рис. 3.1) |6, с. 236].

Традиційна система обліку витрат на підприємстві за функціями

Рис. 3.І. Традиційна система обліку витрат на підприємстві за функціями

Звісно такий підхід в обліку не дозволяє виділити витрати за окремими логістичними процесами (операціями), формувати інформацію про найбільш значимі витрати та характер їх взаємодії. Наприклад, для виконання замовлення клієнта необхідно здійснити наступні операції: прийняти замовлення, обробити замовлення, перевірити наявність кредиту, оформити документи, скомплектувати замовлення, відвантажити замовлення, доставити замовлення, виставити рахунок.

З наведеного переліку операцій видно, що витрати, і пов'язані з процесом виконання замовлення, складаються з безлічі витрат, які виникають у різних сферах діяльності підприємства, й інтерпретувати їх у єдину статтю витрат у межах функціонального обліку неможливо. Крім того, традиційно витрати поєднуються .у великі агрегати, а це не дозволяє провести детальний аналіз різних за походженням витрат, урахувати в деталях всі наслідки прийняття управлінських рішень [6, с. 236-237]. Наприклад, управлінські рішення, що прийняті в одній функціональній сфері, можуть привести до непередбачених результатів в інших суміжних сферах.

Використання методу визначення витрат за процесами надає можливість змінити підхід до обліку логістичних витрат, а саме ввести поопераційний облік витрат на всьому шляху руху матеріальних потоків. Така система обліку наочно показує механізм формування логістичних витрат по кожному логістичному процесу для конкретного бізнес- процесу (рис. 3.2).

Логістична система обліку витрат на підприємстві за процесами (процесно-функціональною ознакою)

Рис. 3.2. Логістична система обліку витрат на підприємстві за процесами (процесно-функціональною ознакою)

Підсумовуючі всі витрати по горизонталі, можна визначити логістичні витрати, що безпосередньо пов'язані з окремим (конкретним) бізнес-процесом. Основна увага при так званому "горизонтальному калькулюванні" логістичних витрат повинна приділятися скороченню витрат, які мають найбільші частки в сумі всіх логістичних витрат за процесом. Тобто, за такої системи обліку здійснюється перехід до логістичного управління процесами.

Зважаючи на вищевказане, слід відмітити, що така система обліку логістичних витрат містить у собі:

 • 1) необхідність виявлення всіх витрат, що пов'язані з конкретними логістичними процесами чи операціями;
 • 2) групування логістичних витрат не навколо підрозділів підприємства, а навколо складових бізнес-процесів, що поглинають ресурси для здійснення логістичної діяльності (рис. 3.2).

Вивчивши сутність логістичних витрат, їх структуру і джерела виникнення, можна сформулювати у загальному виді алгоритм функціонування системи обліку логістичних витрат на підприємстві. За думкою автора роботи [6], він повинен містити наступні дії:

 • 1) виділення витрат, що виникають у процесі реалізації кожної логістичної активності (рис. 3.1);
 • 2) ведення обліку витрат логістичних активностей (процесів, операцій) для виявлення специфічних витрат, що пов'язані з одним процесом, але які виникають у різних підрозділах (рис. 3.2);
 • 3) формування інформації про найбільш значимі витрати, тобто найбільш суттєві за величиною;
 • 4) формування інформації про характер взаємодії найбільш значимих витрат:
 • 5) визначення змін витрат, спричинених відмовою від здійснення логістичного процесу;
 • 6) відповідно до принципу тотальних витрат здійснення контролю за витратами, які утворюються в межах одного підприємства, а також виявлення витрат усіх учасників логістичного ланцюга і з'ясування механізму їхнього утворення та взаємної обумовленості.

Логістичні витрати підприємств у сучасній системі обліку вітчизняних підприємств досі ще не виокремлено, проте вони виникають як у процесі здійснення звичайної діяльності, так і за умови виникнення надзвичайних подій. Основна проблема, яка виникає під час виділення логістичних витрат, полягає в тому, що нормативні документи відповідних державних органів і служб щодо бухгалтерського обліку витрат не містять методик ідентифікації витрат, пов'язаних з виконанням логістичних процесів чи операцій. Тобто традиційні системи обліку включають логістичні виграти в інші групи корпоративних витрат, і це не дозволяє:

 • 1) провести їх детальний аналіз:
 • 2) врахувати всі нас лики прийняття управлінських рішень;
 • 3) виявити їхній вплив на загальну ефективність і результативність логістичної системи підприємства чи конкретного фрагменту ланцюга поставок.
 
<<   ЗМІСТ   >>