Повна версія

Головна arrow Логістика arrow Логістичні витрати підприємства

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Синтетичний облік логістичних витрат та його удосконалення

Згідно з Законом України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" від 16.07.99 р. № 996-ХІУ бухгалтерський облік повинен надавати користувачам для прийняття рішень (а в даному випадку логістичних рішень), повну, правдиву і неупереджену інформацію про фінансові результати діяльності підприємств, їх фінансового положення.

Виділення груп логістичних витрат і особливостей їх обліку у діяльності організацій уможливлює необхідність внесення змін до П(С)БО 16. А саме, з метою регламентації відображення логістичних операцій у фінансовому обліку пропонується внести доповнення до чинного П(С)БО 16 "Витрати" щодо визначення понять і класифікації логістичних витрат або розробити новий П(С)БО "Логістичні витрати", хоча це є на сьогодення дискутивним питанням.

З огляду на процесний підхід до обліку логістичних витрат у діяльності організацій (рис. 3.2) та доцільність введення їх у систему рахунків бухгалтерського обліку необхідно запровадити додаткові субрахунки для обліку останніх [93]. Підприємствам, які використовують 9-й клас рахунків.

рекомендується обліковувати логістичні витрати на субрахунках:

  • - 911 "Логістичні витрати на виробництво";
  • - 921 "Логістичні витрати на адміністрування";
  • - 931 "Витрати на збут";
  • - 932 "Логістичні витрати на транспортування";
  • - 933 "Логістичні витрати на виконання замовлення".

Про використання тих або інших субрахунків свідчить

наказ про облікову політику підприємства, який видається раз на рік на початку року. Саме в окремому розділі вище зазначеного наказу доцільно сформувати таку модель обліку, яка б забезпечила максимальне накопичення інформації про логістичні витрати з метою трансформації її в управлінський облік.

Згідно з цією рекомендацією "План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарчих операцій підприємств і організацій" [4] доцільно змінити до наступної форми (фрагмент подано в табл. 3.8).

Відповідно до класифікації логістичних витрат, можна визначити їх місце у відповідних регістрах синтетичного й аналітичного обліку журнально-ордерної форми обліку. На сьогоднішній день усі вищенаведені витрати відображаються в різних облікових регістрах і у більшості випадків обліковуються як витрати, пов'язані з постачанням, виробництвом і збутом продукції.

Таблиця 3.8

Фрагмент плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарчих операцій підприємств і організацій з врахуванням змін до класу 9 "Витрати діяльності"

Синтетичні рахунки (рахунки першого порядку)

Субрахунки (рахунки другого порядку)

Сфера

застосування

код

назва

код

назва

1

2

3

4

5

Клас 9. Витрати діяльності

901

Собівартість реалізованої готової продукції

90

Собівартість

реалізації

902

Собівартість реалізованих товарів

Всі види діяльності

903

Собівартість реалізованих робіт

послуг

904

Страхові виплати

91

Загальновиробничі

911

Логістичні витрати на виробництво*

Всі види діяльності

витрати

За видами витрат

92

Адміністративні

витрати

921

Логістичні витрати на адміністрування*

Всі види діяльності

931

Логістичні витрати на збут*

932

Логістичні витрати на транспортування *

Всі види діяльності

93

Витрати на збут

933

Логістичні витрати

на виконання

замовлення *

Примітка: доповнення автора.

Як приклад відображення в обліку основних операцій, що пов'язані з логістичним управлінням і обслуговуванням підприємства, а - також зі здійсненням витрат на збут наведено в таблицях додатків А і Б (табл. А. 1 і Б. 1).

В обліку для узагальнення інформації про витрати на логістичне управління і обслуговування підприємства призначений рахунок 92 "Адміністративні витрати". По дебету рахунку 92 відбивається сума визнаних адміністративних витрат, по кредиту - списання на рахунок 79 "Фінансові результати".

Витрати на збут є витратами звітного періоду діяльності підприємства і відбиваються на рахунку 93 "Витрати на збут". По дебету рахунку 93 відбивається сума визнаних витрат на збут, по кредиту - списання на рахунок 79 "Фінансові результати".

Узагальнення їх обліку необхідно здійснювати за напрямами діяльності в розрізі статей витрат у певному регістрі журнально-ордерної форми обліку, а у відомостях - в аналітичному розрізі. З метою визначення вартості логістичної складової вести облік операційних логістичних витрат і витрат, пов'язаних з утриманням служби логістики на підприємстві, пропонується окремо.

Узагальнену синтезовану інформацію відображати у журналі-ордері 10 за кредитом рахунків 921, 931, 911, 932. 933, попередньо узагальнивши логістичні витрати в окремій відомості В-10-лв (лв - логістичні витрати).

Тобто, аналітичний облік витрат на функціонування всієї операційної логістичної системи підприємства необхідно відобразити у відомості В-10-лв, яка повинна вестись у розрізі номенклатури логістичних витрат за допомогою субрахунків 911 "Логістичні витрати на виробництво", 921 "Логістичні витрати на адміністрування", 931 "Логістичні витрати на збут", 932 "Логістичні витрати на транспортування", 933 "Логістичні витрати на виконання замовлення". Окрім того, слід відбивати і витрати, що пов'язані з закупівлею та утриманням розрахункової техніки, відповідних розрахункових пакетів для забезпечення логістичної діяльності підприємства.

З метою визначення причин нестабільного фінансового стану підприємства пропонується здійснювати суворо регламентований облік витрат на управління логістичної служби підприємства шляхом відображення витрат у відомості В-10-лв із подальшим їх узагальненням на окремому субрахунку 92 "Адміністративні витрати" і списувати на фінансові результати. Облік витрат, пов'язаних з логістичним адмініструванням, повинен вестися наростаючим підсумком і відноситися до фінансових результатів діяльності лише за наявності відповідного документу, який підтверджує доцільність понесених логістичних витрат, а також обґрунтування їх дійсної або очікуваної ефективності. Такий порядок списання витрат від логістичного адміністрування перекриє канали їх можливого приховування шляхом віднесення на інші статті адміністративних витрат як загальновиробничого так і загальногосподарського характеру. Важливим кроком у даному напрямку є організація обліку витрат на утримання служби логістики підприємства на принципах дотримання елементів нормативного методу обмеження витрат у системі "постачання-виробництво-збут".

 
<<   ЗМІСТ   >>