Повна версія

Головна arrow Логістика arrow Логістичні витрати підприємства

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Бюджетування та контроль логістичних витрат на підприємстві

Актуальність формування на промислових підприємствах України сучасної системи обліку логістичних витрат, у першу чергу, обґрунтована тим, що останні виробляють продукцію народногосподарського призначення для задоволення потреб громадян України.

Вельми важливим напрямком підвищення конкурентоспроможності підприємств України в нинішніх умовах є виробництво якісних і доступних за ціною товарів. Досягнення цієї мети без впровадження на підприємствах системи реєстрації, обліку та контролю логістичних витрат неможливо. І це обґрунтовується тим, що частка логістичних витрат у структурі собівартості продукції, що виробляється на вітчизняних підприємствах, достатньо велика. Логістичні витрати формуються на всіх фазах пересування матеріального потоку: постачанні, виробництві, розподілі та збуті (рис. 3.4).

Послідовність формування логістичних витрату межа ланцюга поставок і, терема.
виробничому підприємстві:
ГП - готова продукція, МР - матеріальні ресурси. ТЕП - транспортно-експедиційне підприємство

Рис. 14. Послідовність формування логістичних витрату межа ланцюга поставок і, терема.

виробничому підприємстві:

ГП - готова продукція, МР - матеріальні ресурси. ТЕП - транспортно-експедиційне підприємство

Аналіз діяльності вітчизняних підприємств однозначно вказує на той факт, що нині спостерігається чітко виражена тенденція зменшення логістичних витрат за окремими логістичними активностями. Так, наприклад, на стадії матеріально-технічного забезпечення безперебійного функціонування підприємств зусилля традиційно спрямовані на мінімізацію витрат торговельно-закупівельних операцій; на стадії виробництва - на мінімізацію витрат на виробництво товарної продукції; на стадії транспортування - на підвищення коефіцієнта використання рухомого складу і вибору найбільш економічного транспортного процесу. Але ж спроби гармонізувати ці різні цілі у більшості випадків приводять до збільшення загальних логістичних витрат у процесі руху товарно-матеріальних цінностей, що, звісно, негативно відображається на ціні реалізації товарів, а також на величині доходу підприємства.

Зважаючи на вище вказане, можна зробити висновок, що з метою максимізації прибутку підприємства необхідно розробити сучасну систему реєстрації, обліку та контролю логістичних витрат. Автор публікації [71] в якості бази для створення вказаної системи виділяє наступні можливості:

 • 1) отримання синергетичного ефекту;
 • 2) підвищення ефективності логістичної системи;
 • 3) пошук резервів, перехід від часткових цілей щодо управління логістичними витратами до загальних цілей окремих фрагментів логістичної системи;
 • 4) комплексне управління логістичними витратами;
 • 5) фінансове, трудове та інформаційне забезпечення логістичної діяльності;
 • 6) динамічне управління витратами;
 • 7) облік зростання логістичних ризиків.

Перераховані вище можливості спонукають керівництво до

розробки на підприємстві управлінської системи обліку логістичних витрат (УСОЛВ) [90]. Система в загальному плані повинна складатися, щонайменше, із трьох основних підсистем (рис. 3.5):

Взаємозв'язок підсистем УСОЛВ

Рис. 3.5. Взаємозв'язок підсистем УСОЛВ

 • 1) облікової, метою якої є реєстрація і облік логістичних витрат (ОЛВ) за кожною виконаною логістичною активністю;
 • 2) бюджетної, метою якої є формування бюджету логістичних витрат (БЛВ) відповідно за центрами відповідальності на підприємстві;
 • 3) контрольної, метою якої є безперервний контроль логістичних витрат за процесами і функціями (КОН).

Наведемо коротку характеристику кожної із вказаних підсистем УСОЛВ.

Облікова підсистема (ОЛВ). Будь-яка діяльність, що пов'язана з виробництвом, обміном і споживанням матеріальних і нематеріальних цінностей, наданням і використанням послуг, називається господарчою діяльністю. Господарчій діяльності будь-якого підприємства необхідні планування, управління, облік і контроль.

Облік посідає одне з головних місць у системі управління підприємством. Він відбиває реальні процеси виробництва, обігу, розподілу і споживання, характеризує стан підприємства, слугує основою для планування його діяльності. Виходячи з облікової інформації можна прогнозувати показники розвитку підприємства і виявляти резерви підвищення ефективності виробництва; оцінювати і коригувати логістичну діяльність на основі обліку логістичних витрат за всіма логістичними активностями.

Облік логістичних витрат повинен у певній мірі впливати на логістичну діяльність підприємства. Виконуючи роль головної частини процесу управління, він надає важливу інформацію, яка дозволяє:

 • - контролювати логістичну діяльність підприємства;
 • - планувати його тактику і стратегію (у тому числі й логістичну);
 • - оптимально використовувати матеріально-технічні, трудові й фінансові ресурси;
 • - вимірювати і оцінювати результати логістичної діяльності;
 • - уникати суб'єктивності при прийнятті логістичних рішень.

Іншими словами, виконання кожної логістичної активності на підприємстві повинне проходити через облік.

Реєстрація, облік і контроль логістичних витрат на підприємстві повинен проводитися безпосередньо на місцях виконання логістичних операцій (процесів). Цей вид обліку логістичних витрат повинен бути строго документований, тобто кожен запис у ньому повинен виконуватися на основі вірно складених і оформлених документів.

Логістичні витрати як і всі інші витрати на підприємстві повинні бути охоплені також і оперативно-технічним, і статистичним, і бухгалтерським обліком.

Бюджетна підсистема (БЛВ). Термін "бюджет" походить від англійського слова boudget що в перекладі означає "сумка". Традиційно одне з відомих значень поняття "бюджет" пов'язується з розписом державних доходів і витрат на певний термін. Однак правомірно вести мову і про бюджет підприємства (фірми, чи компанії), що складений у формі балансу доходів і видатків.

Бюджети поділяються на два основні види: поточні (операційні), які відображають поточну (виробничу) діяльність підприємства, і фінансові, що являють собою прогноз фінансової звітності (табл. 3.9) [29].

Таблиця 3.9

Види бюджетів і сфера їх застосування

Сфера

діяльності

Вид бюджету

Характер інформації

1

2

3

Поточні (операційні) бюджети

Виробництво

Бюджет

виробництва

Відображає витрати на виробництво запланованої продукції та враховує виробничі можливості підприємства

Бюджет

перехідних запасів

Визначає необхідний запас готової і незавершеної продукції для забезпечення безперебійної роботи підприємства

Бюджет витрат на оплату праці

Визначає планові витрати на оплату праці

Бюджет загальновиробничих витрат

Визначає обсяг матеріальних витрат і витрат на утримання та експлуатацію устаткування

Бюджет загальногосподарських витрат

Визначає обсяг витрат загальногосподарського характеру

Закупівельна

Бюджет потреб у діяльність матеріалах

Визначає кількість матеріалів, яку потрібно закупити для забезпечення виробництва та необхідних запасів

Реалізація

Бюджет реалізації

Визначає прогноз збуту за видами продукції в натуральному і вартісному виразах

Бюджет комерційних витрат

Визначає витрати, пов'язані з реалізацією продукції, маркетинговою діяльністю (дослідження ринку, реклама, укладання договорів та ін.)

1

2

3

Фінансові бюджети

Управління грошовими потоками

Бюджет грошових коштів

Визначає величину грошових коштів шляхом розрахунку даних про всі надходження і виплати у сфері діяльності підприємства

Бюджет капіталовкладень

Визначає прогнозовану вартість придбання основних фондів, витрати на збільшення потужностей і терміни відповідних витрат

Бюджет податкових виплат

Визначає обсяг та строки сплати податків, зборів і відрахувань до бюджетів і цільових фондів

Основні бюджети

Управління

грошовими

потоками

Бюджет грошових коштів

Визначає величину грошових коштів шляхом розрахунку даних про всі надходження і виплати у сфері діяльності підприємства

Уся фінансово-

господарська

діяльність

Бюджет прибутків і збитків(бюджет доходів і витрат)

Акумулює інформацію з усіх зазначених бюджетів і визначає прогнозований прибуток підприємства

Розрахунковий баланс

Трансформує фінансовий стан зі погляду припливу і відпливу наявних і засобів

Із табл. 3.9 слідує, що на підприємстві формується цілісна система бюджетів, які для наочності можна подати у вигляді наступної схеми (рис. 3.6).

У зв'язку з виокремленням логістичної діяльності підприємств, фірм та компаній нагальною потребою є складання логістичного бюджету. Під логістичним бюджетом слід розуміти документ, що відображає у вартісних показниках майбутні логістичні операції та фінансові результати, пов'язані з їх виконанням.

Існуюча системо бюджетів на підприємстві [29, с. 20]

Рис. 3.6. Існуюча системо бюджетів на підприємстві [29, с. 20]

Таким чином, існуючу систему бюджетів підприємств, фірм та компаній доцільно доповнити логістичним бюджетом.

Процес побудови і виконання системи бюджетів підприємства називають бюджетуванням.

Бюджету вання передбачає підготовку головного бюджету, що складається з інтегрованих один з одним бюджетів, які відображають різні сторони діяльності підприємства.

Щодо процесу побудови і виконання бюджету логістичних витрат підприємства необхідно вести мову про логістичне бюджетування.

У роботі [72, с. 60] наведено визначення поняття логістичне бюджетування - це інтегрована система розробки, аналізу і поточного контролю реалізації логістичної стратегії підприємства. Мстою логістичного бюджетування є визначення обсягу бюджету витрат і надходжень, оптимізація їх структури для досягнення цілей логістичної системи з урахуванням визначених обмежень і впливу факторів зовнішнього середовища. Воно здійснюється за допомогою- складання логістичних бюджетів для конкретних об'єктів на визначений період часу, що представляє собою сукупність плануємих витрат на логістичні процеси з декомпозицією за видами, місцем та періодом виникнення.

Для формування системи управління логістичними витратами на підприємстві важливим є те, що бюджет логістичних витрат уточнює видову структуру логістичних витрат і визначає й реєструє місця їх виникнення, тобто структурні підрозділи підприємства, що реалізують логістичні процеси (логістичні операції) або як їх ще називають, логістичні активності.

Підсистема контролю (КОН). Облік являється важливим засобом систематичного контролю зберігання товарно- матеріальних цінностей, грошових коштів, правильності їх використання і виявлення додаткових резервів зниження собівартості. При цьому також здійснюється контролювання обґрунтованості господарчих операцій, додержання платіжної і фінансової дисципліни, а також контролювання витрат на здійснення логістичних активностей на підприємстві (функції стандарт-коста).

Контроль логістичних витрат орієнтується на поточні результати логістичної діяльності й пов'язаний з перевіркою документів і необхідністю "виходу" на місця здійснення господарчих актів і логістичних операцій. Система контролю особливо доцільна в тих випадках, коли функція управління підприємством делегована на відділи і служби. Тоді він допомагає їм в досягненні максимально можливого загального результату діяльності. В складі функцій контролю можна виділити сервісну функцію подання необхідної інформації для управління логістичними активностями і коментуючу функцію для прийняття рішень і їх координації.

Таким чином, процес контролю - це діяльність, що спрямована на гарантії досягнення найбільш ефективним способом поставлених цілей організації шляхом ліквідації "вузьких місць", що виявлені в ході операцій контролю. У нашому випадку під "вузькими місцями" будемо розуміти досить високі логістичні витрати в центрах відповідальності.

При виконанні оперативного контролю логістичних витрат та управління ними можна застосовувати і АВС- аналіз, і аналіз критичної точки й інші відомі економіко- математичні методи. А якщо системно підходити до аналізу логістичних витрат з метою грамотного їх управління, то необхідно користуватися результатами моніторингу логістичних витрат диференційовано за кожним центром відповідальності (центром витрат).

У системі оперативного контролю логістичних витрат на підприємстві ключова роль повинна відводитися відділу логістики підприємства (додаток В. "Типове положення про відділ логістики підприємства". Згідно до цієї місії одним із завдань відділу логістики повинне бути обліковування, аналіз і контроль витрат на здійснення логістичної діяльності підприємства (див. пункт 3.3 типового положення). Таким чином, відповідно до цього завдання на відділ логістики підприємства повинно бути покладена функція ведення обліку і контролю логістичних витрат на виконання логістичних операцій, процесів.

Для менеджера з логістики в типовій інструкції (додаток Г) повинно бути вказано завдання, спрямоване на облік, оцінку, аналіз і контроль витрат, що пов'язані з виконанням логістичних операцій (процесів).

 
<<   ЗМІСТ   >>